نمونه سوال درس اقتصاد خرد میانه 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد خرد میانه 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : اقتصاد خرد ۲. اقتصاد خرد میانه ۲
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۸۸ - ۰علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، اقتصاد اسلامی ۱۲۲۱۱۲۳
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- در بازار رقابت کامل، برقراری قیمت سقف در پایین تر از قیمت تعادلی در کوتاه مدت باعت:
۱. ایجاد مازاد عرضه می شود ۲. ایجاد کمبود عرضه می شود
۳. ممکن است باعث کمبود یا مازاد شود ۲. مصرف واقعی مردم را افزایش می دهد ۲- کدام یک از بنگاه های زیر نمی توانند تبعیضی قیمت اعمال کنند؟
۱. بنگاه رقابتی ۲. بنگاه انحصاری
۳. بنگاهی که دارای تابع تقاضا با شیب منفی است ۲. بنگاه انحصاری ارائه دهنده خدمات ۳- بازار خدمات پزشکی (مطاب خصوصی) در شهر تهران،
۱. رقابتی ساده است ۲. انحصاری است
۳۔ رقابت انحصاری است آ، انحصار چند فروشنده ای است
۴- فرضی مدل کورنو این است که هر بنگاه، هنگام حداکثر کردن سود خود، ۱. قیمت کالاهای دیگر را ثابت در نظر می گیرد ۲. تولید بنگاههای دیگر را ثابت در نظر می گیرد ۳. قیمت و تولید بنگاه های دیگر را ثابت در نظر می گیرد ۴. سود بنگاه های دیگر را ثابت در نظر می گیرد
۵- منحنی تقاضای عامل تولید، وقتی یک عامل تولید متغیر داریم، نسبت به حالتی که چند عاملی متغیر داریم: ۱. به حالت عمودی نزدیک تر است ۲. به حالت افقی نزدیک تر است ۳. منحنی تقاضای آن عامل تولید، افقی است ۴. منحنی تقاضای آن عامل تولید، عمودی است
۶- شرط حداکثر شدن سود بنگاهی که در بازار کالا، انحصاری عمل می کند ولی عامل تولید خود را از بازار رقابتی خرید می کند کدام یک از عبارات زیر است؟ МRP, = P V VMP, =MFP, " MRP = W \ VMP = W A ۷- کدام یک از گزینه های زیر بیانگر وضعیت سود یک بنگاه رقابتی می باشد؟ ۱. در کوتاه مدت سود بدست می آورد ۲. در بلند مدت ممکن است سود بدست بیاورد یا ضرر کند ۳. در بلند مدت معمولا سود بدست می آورد
۴. در تعادل بلند مدت صنعت سود اقتصادی بدست نمی آورد
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۲۱ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۸***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : اقتصاد خرد ۲. اقتصاد خرد میانه ۲
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۸۸ - ۰علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، اقتصاد اسلامی ۱۲۲۱۱۲۳
۸- دلیل شیب منفی منحنی VMPE در بازار رقابتی،
W ... شیب منفی تابع .MP است ۲. شیب منفی تابع درآمد نهایی است
۲. شیب منفی تابع تقاضا است ۴. شیب مثبت تابع درآمد است
۹- منحنی تقاضای بازار برای یک عامل تولید چگونه حاصل می شود؟ ۱. جمع افقی تقاضای بنگاه هاست ۲. جمع عمودی منحنی تقاضای بنگاه هاست ۳. اگر قیمت کالاهای تولیدی ثابت باشد، جمع افقی منحنی تقاضای بنگاه هاست ۴. اگر قیمت کالاهای تولیدی کاهش یابد، جمع افقی منحنی تقاضای بنگاه هاست ۱۰- اگر تابع تقاضای نیروی کار PL - ه ه ۱ = W باشد و بنگاه نیروی کار خود را از بازار رقابتی در دستمزد ۲۰ تهیه کند، هزینه ای که برای نیروی کار می پردازد برابر است با:
ャ・・.f 人···Y %・・ .Y * . . . )
۱۱- سود بنگاهی که از دو عامل نیروی کار ( L ) و سرمایه ( K) برای تولید استفاده می کند، هنگامی حداکثر است که،
МКР. Р. " MRP MRP . MRP. P. P. Р. " .MRP ۰۴ мRE, MRP آخرین واحد نیروی کار و سرمایه برابر باشد P. Ρ
۱۲- در سال ۱۹۱۴، هنری فورد تصمیم گرفت ساعات کار روزانه شرکت خود را از ۹ ساعت به ۸ ساعت تقلیل دهد حداقل دستمزد پرداختی روزانه را از ۲/۴ دلار به ۵ دلار افزایش داد این اقدام، ۱. جایگزین کردن دستمزد رقابتی با دستمزد کارایی است آن جایگزین کردن دستمزد کارایی با دستمزد رقابتی است ۳. جایگزین کردن دستمزد رقابت انحصاری با دستمزد رقابتی است ۲. این اقدام حالت افزایش دهنده هزینه ها می باشد. ۱۳- به قراردادهای مبتنی بر پرداخت به عاملی بر اساسی اقدامات وی ( که کارفرما می تواند مشاهده کند) گفته می شود،
۱. قرارداد مزدی ۲. قرارداد مشروط ۳. قرارداد ساعتی ۴. قرارداد تسهیم
וץ"ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۸***
. . . 藥〜 کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
تعداد سوالات : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : اقتصاد خرد ۲. اقتصاد خرد میانه ۲
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۸۸ - ۰علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، اقتصاد اسلامی ۱۲۲۱۱۲۳
۱۴- در بازار رقابت کامل عاملی تعیین کننده تعداد بنگاه های موجود در صنعت کدام موارد زیر است؟
۱. وضعیت تقاضا ۲. وضعیت عرضه ۳. ضعیت عرضه و تقاضا ۴ - کشش قیمتی
۱۵- در کدام یک از شرایط زیر بنگاه رقابتی تعطیل می کند؟
۱. اگر در هر سطح تولید، هزینه های ثابت بیشتر از هزینه های متغیر باشد
۲. اگر سود منفی باشد
۳. اگر درآمد کل از هزینه متغیر کل کمتر باشد
آ، اگر قیمت از حداقل متوسط هزینه متغیر بیشتر باشد "تابع سود بنگاه رقابتی به صورت ۳ - ۱۲ - ۷/۵ + "II = -q است. اگر هزینه های ثابت بنگاه ۸ واحد افزایش یابد، بنگاه :
۱. تعطیل می کند ۲. به تولید ادامه می دهد
۳. ادامه تولید یا تعطیل کردن بنگاه، تفاوتی از نظر سود ندارد ۲. با اطلاعات ارائه شده نمی توان تعیین کرد ۱۷- اگر با افزایش تولید در صنعت، قیمت عوامل تولید ثابت باقی بماند، منحنی عرضه بلند مدت صنعت:
۱. افقی است ۲. عمودی است ۲. شیب منفی دارد ۴. شیب مثبت دارد
" بنگاهی در صنعت رقابت کامل با هزینه بلند مدت یه ۱۵۰ + ، ۶۰ - "LTC = q را در نظر بگیرید، اگر منحنی
تقاضای بازار بصورت / ۲ - ۰ ۹۶۰ = P باشد و بنگاه بتواند محصول خود را به قیمت ۹۷۵ ریال بفروشد در وضعیت بلند
مدت صنعت چه تعداد بنگاه در این صورت وجود دارد؟
2 . . * \ Q . . Yʻ ャ・.Y やの・.い ۱۹- در قسمت نزولی هزینه متوسط بلند مدت:
۱. بازدهی نسبت به مقیاس صعودی است
۲. بازدهی نسبت به مقیاس نزولی است
۳. بازدهی صعودی نهاده یا بنگاه حاکم است
۲. بازدهی نسبت به مقیاس ثابت و بازدهی نهاده ها نزولی است
וץ"ץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . .
芒藥 کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اقتصاد خرد ۲. اقتصاد خرد میانه ۲
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۸۸ - ۰علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، اقتصاد اسلامی ۱۲۲۱۱۲۳
۲۰- هنگامی که قیمت محصولات یک صنعت رقابتی افزایش می یابد، اضافه رفاه تولید کنندگان: ۱. می تواند کاهش بیابد ۲. باید افزایش یابد ۲. افزایش پیدا می کند، اگر تقاضا بی کشش باشد ۴. کاهش می یابد، اگر تقاضا با کشش باشد ۲۱- اضافه رفاه تولید کننده برابر است با: ۱. مساحت بالای منحنی عرضه و پایین قیمت ۲. مساحت پایین منحنی عرضه .Y . مساحت پایین منحنی تقاضا و بالای قیمت ۲. مساحت پایین منحنی عرضه و بالای قیمت ۲۲- دریافت مالیات یکجا از بنگاه رقابتی در بلند مدت کدام یک از موارد زیر را تغییر می دهد؟ P .t LMC Y LAC - Y LTC .) ۲۳- بنگاهی در یک صنعت با هزینه ثابت در وضعیت رقابت کامل دارای تابع هزینه بلند مدت g ه ۷۵ + آیه ۵ - "LTC = q است. اگر منحنی تقاضای بازار بصورت ۴P - **۲ = 1 باشد و مالیات بر فروش معادل ۲۰ درصد قیمت بر محصول بنگاه وضع گردد، در تعادل بلند مدت چه تعداد بنگاه در صنعت وجود خواهد داشت؟
Yム . f 2 . . Υ (\ም .\ ΔΥ. )
۲۴- دریافت کدام یک از مالیات های زیر از بنگاه رقابتی در کوتاه مدت اثری بر تولید بنگاه ندارد؟ ۱. مالیات بر واحد ۲. مالیات ثابت ۳. مالیات بر سود ۴. مالیات بر سود و ثابت ۲۵- اگر تقاضای انحصارگر P = A - ۴q و ع= MC و مقدار تولید حداکثر کننده سود ۲۰ واحد باشد مقدار A در تعادل برابر است با:
z . F * .x. At Y Y・ 。い
۲۶- کدام یک از موارد زیر در بازار انحصار کامل صحیح نیست؟ ۱. شرط حداکثر کردن سود بصورت MR =MC است. ۲. در این بازار اگر درآمد نهایی از هزینه نهایی بیشتر شود برای اینکه به نقطه تعادل برسیم باید تولید را افزایش داد. ۳. منحنی تقاضای انحصارگر همان منحنی تقاضای بازار است.
۲. شیب منحنی تقاضا، دو برابر شیب منحنی درآمد نهایی است.
۲۷- قیمت تعادلی (حداکثر کننده سود) در انحصار کامل برابر است با: ( C قدر مطلق کشش قیمتی تقاضا است)
pd=") ' мce MR(l-')." MR(e–1) . ) e e –1 e
וץ"ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۸***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :