نمونه سوال درس مالیه عمومی رشته حقوق نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مالیه عمومی رشته حقوق نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . کارشناسی
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
so
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
جه بود ۵ است ؟
۲. اقتصاد سیاسی ۲. اقتصاد بخش عمومی ۴. مالیه عمومی
که حداکثر عدالت را در بازار اقتصادی تامین می کند.
مصرف با راهنمایی قیمتها وهماهنگی منافع افراد و اجتماع در بازار اقتصادی
۲. نحوه ی توزیع محصول تولید شده بین افراد جامعه یعنی عدالت ۳. عدالت یعنی دخالت دولت در توزیع محصول تولید شده
۴. عدالت یعنی توجه به ارزش های اخلاقی در کارا ساختن اقتصاد
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
۱- بخش عمده ی مالیه عمومی در رابطه با چه مسائلی بحث می کند ؟ ) ... مصارف عمومی - منابع خصوصی و رفتار مصرف کننده و تولید کننده
۲. مصارف عمومی - منابع عمومی و اداره امور مالی
۳. تنظیم بازار اقتصادی - رفتار مصرف کننده و تولید کننده
مصارف خصوصی - منابع خصوصی و اداره امور مالی دولت و اشخاصی خصوصی
۳- در رابطه ی تغییرات منافع و هزینه اجتماعی منظور از سطح کارا چیست ؟ ۱. سطحی از تولید است که خالصی منافع اجتماعی در آن نقطه حداکثر باشد.
۲. سطحی از تولید است که حداکثر رضایتمندی را برای تولیید کننده داشته باشد.
۴. سطحی از تولید است که حداکثر دخالت دولت در اقتصاد را نشان می دهد.
۴- دست نامرئی آدام اسمیت در علم اقتصاد به چه مفهومی است ؟ ۱. بیانگر اقتصاد کارا در جامعه است که منجر به دخالت دولتها می شود.
۰۲ تامین عدالت در جامعه اقتصادی
۴. بیانگر سطح تقاضا و عرضه کالاها در بازار اقتصادی و تنظیم سیاست های بازار است.
۵- عدالت در بازار اقتصادی به چه معناست ؟
۱. عدالت یعنی کارآیی اقتصادی بازار
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : مالیه عمومی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۸
f
۲- عنوان اولیه علم اقتصاد کنونی
۱. اقتصاد بازاری
۳. سطحی از تولید و مصرف است
۲. رسیدن به سطح بهینه تولید و
い・い・ハ・Y・%Y%
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مالیه عمومی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۸ ۶- نظر اقتصاددانان اثبات گرا در بکار بردن ملاک عدالت چیست ؟ ۱. اینها عدالت و کارآیی را همردیف هم و دارای قدرت تأثیر پذیری می دانند. ۲. همانند سایر اقتصاددانان در تعیین ارزشهای اخلاقی مثل عدالت برای کارا ساختن اقتصاد تأکید دارند. ۳. اعتقاد دارند که بکار بردن ملاک عدالت چون ارزشی است کار آنان نیست. ۴. این دسته عدالت را صرفاً عدالت افقی می دانند. ۷- ماهیت بازار غرب را چه امری روشن می سازد ؟ ۱. صورت بخشی ۲. فردگرایی ۳. رفتار عقلایی ۴. شفافیت
۸- رالز هدف اصلی از سیاستگذاری اقتصادی دولت را چه امری می داند ؟ ۱. عدالت اجتماعی ۲. بیشینه سازی رفاه کل ۳. آزادی فردی ۴. درآمدزایی برای دولت ۹- وجود مالکیت های مشاعی و کالاهای عمومی در بازار اقتصادی بیانگر کدام نقش دولت در زمینه اقتصاد است ؟ ۱. نقش تخصیصی ۲. نقش قانونگذاری ۳. نقش ثبات بخشی ۴. نقش عدالت خواهانه ۱۰- از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) تنها ابزاری که بکارگیری صادقانه و درست آن نفع خالص اجتماعی بالایی برای جامعه در اقتصاد فراهم می آورد چیست ؟ ۱. توجه به عدالت اقتصادی با اعطای روش یارانه ها " . قدرت دولت در وضع مقررات و قانون ۳. سیاست دولت در وضع مالیات و پرداخت یارانهها ۴. حمایت عملی و تبلیغی از اعتقادات و ارزشهای صحیح و اصیل
۱۱- وظایف دولت مصرح در اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغالی
کامل و ...... نشان دهنده کدام نقش دولت در قانون اساسی است. ۱. نقش هدایتگری ۲. نقش عدالت خواهانه ۳. نقش تخصیصی ۴. نقش ثبات بخش
۱۲- نقصی ذاتی مردم سالاری لیبرالی که ضرورت مردم سالاری دینی را در اقتصاد توجیه می کند چیست ؟ ۱. شناسایی فرد به عنوان حاکم مطلق بر خویشتن ۲. تکیه زیاد بر بخش های خصوصی در اقتصاد
۳. عدم توجه به مقوله عدالت در اقتصاد ۴. مشکلات ناشی از رای گیری در تصمیم های اقتصادی
%い・い・ハ・Y・%Y نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مالیه عمومی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۸ ۱۳- منظور از کالای سیاسی چیست ؟ ۱. کلیه کالاها و خدمات عمومی است که با فرایند سیاسی عرضه می شود. ۲. همان کالاهای خصوصی است که بوسیله دولت عرضه می شود. ۳. همان کالاهای عمومی است که رأی دهندگان و کارمندان متقاضی آنها هستند. ۴. کالاهایی است که دارای دو ویژگی رقابت پذیری و استثنا پذیری هستند. ۱۴- در جامعه ای با نظام مردم سالاری غربی عرضه کنندگان کالای سیاسی چه کسانی هستند ؟ ۱. فقط سیاستمداران ۲. سیاستمداران و کارمندان ۳. کارچاقکنها و احزاب سیاسی ۴. رای دهندگان و سیاستمداران ۱۵- شکست دولت درعرضه کالای سیاسی کدام گزینه بیانگر نارسایی ناشی از طرف تقاضا می باشد ؟ ۱. ضعف انگیزه برای افزایش کارایی ۲. اثر منافع گروههای خاصی ۳. سلطه اداری و خود محوری کارمندان ۴. قطع ارتباط پرداخت و مصرف ۱۶- از نظر آمار تیاسن برنده جایزه نوبل ۱۹۹۸ منشأ اقتصاد را در چه می داند ؟ ۱. منشأ اخلاقی و منشأ مهندسی ۲. وجود دو دستگاه ادراکی و ارادی در انسان و ارتباط آنها منشأ اقتصاد است. ۳. اقتصاد صرفاً منشأ مهندسی دارد که ویژگی آن این است که به ساز و کار رسیدن به مقصد توجه دارد. ۴. منشأ اقتصاد، تامین آزادی و عدالت است. ۱۷- از نظر مردم سالاری دینی کدام دلیل به عنوان شرط غیر قابل برگشت در تأمین اهداف کارایی ، عدالت و ارزشهای اخلاقی در بازار و دولت معرفی شده است ؟ ۱. هدفمند بودن اقتصاد اسلامی ۰۲زهد در مصرف و حرصی در تولید ۰۳ ویژگیهای حاکمان در مردم سالاری دینی ۴. آزادی توأم با مسؤولیت انسان در صحنه اجتماع ۱۸- اینکه بودجه باید یکباره در سندی تنظیم ، تصویب و ابلاغ شود مبین کدام اصلی از اصول بودجه ای است ؟
۱. اصلی سالیانه بودن ۲. اصل وحدت ۳. اصلی جامعیت ۴. اصل تخصیص
صفحه ۳ از ۵
۱۰۱۰/۱۰۱۰۶۳۶ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مالیه عمومی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۸ ۱۹- در نظر اقتصاددانان کلاسیک تعادل بودجه به چه معنا است ؟ ۱. تراز بودن مخارج و درآمدهای عادی دولت ۲. همسو بودن هزینه ها و درآمدها با کارآیی بازار ۳. مساوی بودن هزینه ها و درآمد های عادی با مخارج و درآمدهای ویژہ ۴. تعادل همان انعطاف پذیری در بودجه است. ۲۰- کدام دسته از اقدامات دولت جنبه تصدیگری دارد ؟ ۱. دفاع ملی ۲. قانونگذاری
۳. تنظیم بازار .Y . برقراری عدالت اجتماعی
۲۱- کدامیک از روش های بودجه ای با بینش توسعه پایدار و توسعه متعادلی منطقه ای سازگارتر است ؟ ۱. بودجه بندی عملیاتی ۲.B.B 2 بودجه بر اساس صفر
۳. GRS نظام بودجه بندی ۲. بودجه برنامه ای
۲۲- بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۰ منابع دولت شامل چه مواردی بوده است ؟ ۱. منابع دولت شامل درآمدهای وزارتخانهها و موسسات عمومی و منابع شرکتهای دولتی بوده است. Y منابع دولت شامل درآمدهای عمومی و درآمد اختصاصی بوده. ۳. منابع دولت شامل درآمدهای عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بوده است.
۴. منابع دولت شامل درآمد عمومی سایر منابع تأمین اعتبار و درآمد اختصاصی بوده است.
۲۳- دلیل اینکه بودجه نفتی از نظر همایون کاتوزیان اثر سیاسی داخلی منفی دارد چیست ؟ ۱. زیرا اتکای به نفت موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می شود. ۲. زیرا دولت به جلب نظر مردم نیاز ندارد و خود را پاسخگوی مطالبات نمی بیند. ۳. زیرا دولت درآمد حاصل از فروش نفت را بدون اتکا به مردم هزینه می کند. ۲. زیرا دولت به نیروی مولد که تعیین کننده هزینه های اوست بها نمی دهد.
۲۴- در نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر هدف نهایی از اخذ مالیات چگونه توجیه شده است ؟
۱. بهبود وضع درآمدهای حکومت اسلامی ۲. بهبود حال مالیات دهندگان
.Y . توجه به اصلی منفعت در مالیات های اسلامی .Y . توجه به اصلی توانایی پرداخت در راستای عدالت
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵
い・い・ハ・Y・%Y%***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :