نمونه سوال درس مبانی علم اقتصاد رشته حقوق نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مبانی علم اقتصاد رشته حقوق نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مبانی علم اقتصاد رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۷
۱- مکتب مرکانتیلیسم برای پیشرفت اقتصاد کدام یک از گزینه های زیر را توصیه می کند ؟
۱. عدم دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی ۰۲ کسب طلا و نقره از هر مسیر ممکن
۳. کاهش قدرت دولت مرکزی ۴. اعتقاد بر نقشی نظام حاکم بر بازار آزاد ۲- کتاب " تئوری عمومی اشتغال ، پول و بهره مربوط به کدام یک از گزینه های زیر است ؟
۱. کارل مارکسی ٠٢ لئون والراس ۳. جان مینارد کینز ۴. جیمز توبین ۳- علم اقتصاد از چه سالی و با انتشار کدام کتاب به عنوان یک علم مستقلی شناخته شد؟
۱. سال ۱۷۷۶، کتاب ثروت و ملل ۲. سال ۱۹۳۰، کتاب تئوری عمومی اشتغال ، پول و بهره
۳. سال ۱۸۸۳، کتاب سرمایه ۲. سال ۱۸۱۳، کتاب اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ۴- کدام یک از گزینه های زیر مفهوم فایده یا در آمد از دست رفته بهترین انتخابی که می توانست به جای انتخاب مزبور با
صرف همان مقدار منابع و زمان بکار رفته صورت گیرد ، را می رساند ؟
۱. کمیابی ۲. انتخاب
۳. نهایی گرایی ۴. هزینه فرصت از دست رفته ۵- در کدام یک از نظامهای اقتصادی ، مکانیسم قیمت ها در بازار پاسخگوی سئوالات اقتصادی بوده و نیازی به دخالت دولت
نسست ؟
۱. نظام اقتصاد بازار آزاد ۲. نظام اقتصاد مختلط ۳. نظام اقتصاد متمرکز ۴. نظام اقتصاد اسلامی
۶- منحنی امکانات تولید در فضای کدام یک از گزینه های زیر رسم می شود ؟
۱. قیمت های دو کالا ۲. مقادیر دو کالا ۳. قیمت و مقدار کالا ۴. قیمت و تولید دو کالا ۷- کدام یک از گزینه های زیر بر پایه قضاوتهای ارزشی و اصول اخلاقی قرار دارد ؟
۱. اقتصاد خرد ۲. اقتصاد سیاسی ۰۳ اقتصاد اثباتی ۴. اقتصاد دستوری ۸- هرگاه با افزایش در آمد مصرف کننده ، تقاضا برای کالایی کاهش یابد، اینگونه کالاها را چه می نامند ؟
۱. کالای لوکسی ۲. کالای نرمالی ۳. کالای مکملی ۴. کالای پست ۹- بیان این مطلب که: هر واحد اضافی از یک کالا برای مصرف کننده ارزش کمتری دارد و بر همین اساس وی برای واحد های
اضافی و بیشتر از یک کالا حاضر به پرداخت قیمت پایین تر و کمتری است، مفهوم کدام گزینه را می رساند ؟
۱. قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی ۲. قانون نزولی بودن مطلوبیت کلی
۳. قانون بازدهی نزولی " . قانون عرضه و تقاضا
Υ») /Υ »Υ «ΥΥΛ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مبانی علم اقتصاد رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۷ ۱۰- هرگاه یکی از عوامل موثر بر عرضه بنگاه برای یک کالای خاص ، به جزء قیمت آن کالا تغییر کند، شاهد کدام یک از گزینه های زیر خواهیم بود ؟ ۱. حرکت روی منحنی عرضه خواهیم داشت. ۲. منحنی عرضه بدون تغییر می ماند .
. Y. .۳. منحنی عرضه جابجا می شود
شیب منحنی عرضه تغییر می کند. ۱۱- کدام یک از گزینه های زیر مستقل از سطح تولید محصول بنگاه است ؟
۱. هزینه متغییر ۲. هزینه ثابت ". هزینه نهایی ۴. هزینه کلی ۱۲- کدام یک از گزینه های زیر نشان دهنده میزان تغییر در هزینه کلی به ازاء یک واحد تغییر در میزان تولید است ؟
۱. هزینه کلی متوسط ۲. هزینه ثابت متوسط ۳. هزینه متغییر متوسط ". هزینه نهایی ۱۳- کدام یک از منحنی های زیر همواره با افزایش تولید در حال نزولی است ؟
AVC : * AFC - Y |MC . Y ATC . ) ۱۴- مدیریت تقاضای کلی اقتصاد از طریق کنترل مالیات ها و مخارج دولت مربوط به کدام گزینه می شود ؟
۱. سیاست مالی ٠٢ سياست پولی
۳. سیاست درآمدی ۴. سیاست های طرف عرضه ۱۵- از نظر کینز کدام یک از گزینه های زیر علت بروز رکود بیکاری است ؟
۱. کمبود عرضه موثر ۲. کمبود تقاضای موثر
۳. کمبود تقاضای بخش خصوصی ۴. کمبود مصرف بخش خصوصی
۱۶- ارزش بازاری کل ستاده ای که (مجموعه کالاها و خدمات نهایی) با کاربرد عوامل تولید و منابع یک کشور در طی یک دوره مالی معین (یک سال) در اقتصاد ملی ایجاد می شود معادل کدام گزینه است ؟
۱. محصول خالصی ملی ۲. محصول ناخالص داخلی ۳: محصول نا خالص ملی ۴. درآمد خالص ملی
۱۷- در کدام یک از روش های محاسبه (GNP) ، جبران خدمات کارکنان جزء یکی از اقلام تولید ناخالص ملی بشمار می رود ؟
۱. روش مخارج ۲. روش هزینه ۲. روش ستاده ۴. روش درآمد
Υ») /Υ γ«ΥΥΛ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست سری سوال : ۱ یک
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : مبانی علم اقتصاد رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۷
۱۸- اگر مالیاتهای غیر مستقیم را از (GNP) کسر و ارزش یارانه را به آن اضافه کنیم، کدامیک از گزینه های زیر حاصل می
*
شود ؟ ۱. GNP بر حسب هزینه عوامل تولید ۲. GNP بر حسب قیمت های بازار --- GNP f g>ềl9 GNP Ý ۱۹- معمولاً اقتصاد از یک زمان به زمان دیگر با فراز و نشیب و نوسان در سطح فعالیت های اقتصادی همراه است ، اصطلاحاً به
این نوسانات اقتصادی چه می گویند ؟ ۱. بحران اقتصادی ۲. رونق اقتصادی ۳. رکود اقتصادی ۴. ادوار تجاری
۲۰- کدام یک از گزینه های زیر مفهوم : نسبت نیروی کار به کل جمعیت کشور که در سن مجاز فعالیت اقتصادی هستند، را می
رساند ؟ ۱. نرخ بیکاری ۲. نرخ اشتغالی ۳. نرخ مشارکت ۴. نرخ ، بار تکفلی ۲۱- بیکاری که بدلیل عدم انطباق سریع مهارتهای افراد با فرصت های شغلی بوجود می آید، جزء کدام نوع بیکاری است ؟ ۱. بیکاری ساختاری ۲. بیکاری ادواری ۰۳ بیکاری فصلی ۴. بیکاری اصطکاکی
۲۲- نسبت ارزش ستاده جاری بر حسب قیمت های جاری به ارزش ستاده جاری بر حسب قیمت های سال پایه و ضرب آن در
۱۰۰ معادل کدام گزینه است ؟ آن شاخص قیمت خرده فروشی
۱. نرخ تورم ۳. شاخص قیمت عمده فروشی ۴ - شاخص ضمنی قیمت ۲۳- اگر شاخص قیمت خرده فروشی در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۵۰ و در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۲۰ باشد ، نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ چقدر
است ؟ ۱. ۲۵ درصد ۲. ۲۰ درصد ۳. ۳۵ درصد ۵۰۰۴ درصد
۲۴- کدام یک از گزینه های زیر خاصیت میعان پذیری پول را تعیین می کند ؟ ۰۲ وسیله ای است جهت مبادلات و ذخیره ارزش
۱. وسیله ای است جهت دریافت و پرداخت آقابل تبدیل ساده و سریع و ثابت بودن ارزش اسمی
۰۳ ثابت بودن ارزش اسمی و وسیله شمارش
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
Υ») /Υ γ«ΥΥΛ***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مبانی علم اقتصاد رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۷ ۲۵- کدام یک از گزینه های زیر را شبه پولی گویند ؟ ۱. اسکناس و مسکوک ۲. سپرده های جاری ۰۳ سپرده های مدت دار و حسابهای پس انداز ها ۲. هر گونه سپرده ای که دارای درجه نقدینگی بیشتری باشد .
۲۶- بانک مرکزی ، سایر بانک ها را موظف به حفظ یک نسبت حداقل ذخیره می نماید، اصطلاحاً به آن ذخیره چه می گویند ؟
۱. ذخیره احتیاطی ۲. ذخیره قانونی ۳. ذخیره مورد تمایل ۴. ذخیره آزاد ۲۷- این تعریف که توسعه اقتصادی عبارتست از : فرآیندی که به موجب آن در آمد واقعی سرانه در یک کشور در دورانی طویل
المدت افزایش یابد مربوط به کدام گزینه است ؟
۱. گونار میردالی ۰۲ کیندل برگر ۳. میلتون فریدمن ۴. جرالد می یر ۲۸- کدام یک از گزینه های زیر جزء شاخصهای توسعه اقتصادی بشمار می رود؟
。ャ
۱. نرخ رشد سریع جمعیت توزیع درامد
۳. تولید ناخالص ملی سرانه ۴. کمبود عوامل تولید ۲۹- برای رهایی از دایره خبیثه فقر (دور باطل فقر) کشور های کمتر توسعه یافته باید کدام گزینه را دنبال کنند؟
۱. افزایش مصرف فعلی و تولید ۲. افزایش تولید و درآمد
۳. افزایش سرمایه گذاری ودرآمد ۴. کاهش مصرف فعلی انباشت سرمایه و تولید بیشتر ۳۰- هر نقطه روی منحنی امکانات تولید بیانگر کدام یک از گزینه های زیر است؟
۱. اشتغالی ناقصی ۲. اشتغالی کامل
۲. غیر قابل دسترسی ۴. عدم کارایی منابع تولید
Υ») /Υ γ«ΥΥΛ
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :