نمونه سوال درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . 藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
7
عن-وان درس : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۲۱۰۲۸)
۱- کدام گزینه صحیح است؟
۱. توزیع نابرابر درآمد از نظر عدالت اجتماعی نامطلوب است.

توزیع نابرابر درآمد از نظر رشد اقتصادی نامطلوب است. ۳. توزیع نابرابر درآمد هم از نظر عدالت اجتماعی و هم از نظر رشد اقتصادی نامطلوب است. ۲. توزیع نابرابر درآمد صرفاً یک مسئله حقوقی است. ۲- کدام اقتصاد دان توسعه را تغییرات مداوم و خود به خودی در کشورهای در حال توسعه که بعد از استقلال سیاسی تعادل اقتصادی موجود در اقتصاد را از دست داده اند، تعریف می کند؟ ۱. شومپيتر ۲۔ مارکس ۳. میردال ۴ - حسین عظیمی ۳- این جمله از کدام اقتصاددان زیر است . در بلند مدت همه ما مرده ایم" ۱. مارکسی ۲. اسمیت ۳. کینز ۴. ریکاردو ۴- مهمترین کشف علم اقتصاد چیست و توسط چه کسی صورت گرفته است؟ ۱. نفع شخصی در شرایط رقابت باعث افزایش ثروت جامعه می شود- کینز ۰۲ نفع شخصی در شرایط رقابت باعث افزایش ثروت جامعه می شود- مارکسی نفع شخصی در شرایط رقابت باعث افزایش ثروت جامعه می شود- اسمیت نفع شخصی در شرایط انحصار باعث افزایش ثروت جامعه می شود - اسمیت ۵- در برخورد نظام جهانی با کشور ناپایدار در شرایط اثبات نظم جهانی چنانچه کشور فرضی از نظر جغرافیای سیاسی فاقد اهمیت باشد و درجه وابستگی آن زیاد باشد اهمیت موضع گیری در برخورد جهانی با کشور ناپایدار چگونه خواهد بود؟
۱. به شدت زیاد ۲. کم ۳. نسبتاً کم ۴. زیاد
γ.γ./), γ.γγγΥ صفحه ۱ از ۷ كدها
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۲۱۰۲۸ ۶- هدف نهایی از برنامه ریزی در یک اقتصاد مختلط کدام است؟
۱. از بین بردن جنبههای منفی نظام سوسیالیستی و تقویت جنبههای مثبت نظام دولتی در جهت افزایش رفاه اجتماعی مردم
ャ از بین بردن جنبه های منفی نظام دولتی و تقویت جنبه های مثبت نظام سرمایه داری در جهت افزایش رفاه اجتماعی مردم
*. از بین بردن جنبه های منفی نظام سرمایه داری و تقویت جنبه های مثبت نظام دولتی در جهت افزایش رفاه اجتماعی مردم
f از بین بردن جنبه های منفی نظام سوسیالیستی و تقویت جنبه های مثبت نظام سرمایه داری در جهت افزایش رفاه اجتماعی مردم
۷- طبق نظریه کدام دانشمند افزایش سریع جمعیت علت اصلی عقب ماندگی در کشورهای توسعه نیافته است؟ ۱. رابینسون ۲. تودارو ۳. مالتوس ۴. ریکاردو ۸- اولین کتابی که در زمینه توسعه اقتصادی نوشته شد چه نام دارد و نویسنده آن چه کسی است؟ ۱. علل ثروت ملل - کینز آ ، علل ثروت ملل - مارکس ۰۳ علل ثروت مللا- اسمیت ۴. سرمایه- مارکسی
۹- سه اقدام اساسی سرمایه گذاری، انتخاب بخش پیشتاز، ایجاد فضای مناسب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کدام مرحله تاریخی در نظریه روستو باید صورت گیرد؟
۱. بلوغ اقتصادی ۲. مرحله ما قبل خیز ۳. مرحله خیزش ۴. مرحله مصرف انبوه
۱۰- در کشورهای در حال گذر اغلب مشاغلی بر حسب کدام گزینه به افراد سپرده می شود؟ ۱. رابطه خویشی، فامیلی و قبیله ای ۲. شابسته سالاری f . Y.
دموکراسی مردم سالاری دینی
۱۱- نور کسی راه خارج شدن از دورهای باطل فقر را چه چیز می داند؟ ۱. پیشرفت تکنولوژی ۲. سرمایه گذاری در بخش صنعت ۳. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
f سرمایه گذاری همه جانبه در کلیه بخشهای اقتصادی
= صفحه ۲ از ۷ =ته
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم γ.γ./), γ.γγγΥ
***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۲۱۰۲۸
۱۲- کدام گزینه از جمله اصولی است که در نظریه رشد متعادل بر آن تأکید شده است؟ ۱. عدم وابستگی متقابل ۰۲ ثبات اقتصادی ۳. صرفه جویی های خارجی ۴. آموزش نیروی کار غیرماهر ۱۳- بازده خصوصی کدام مقطع آموزشی از بقیه بیشتر است؟ ۱. مقطع ابتدایی ۲. مقطع راهنمایی ۰۳ مقطع دبیرستان .Y . مقطع عالی
۱۴- ضریب جینی بین چه اعدادی تغییر می کند؟
+ ငဝ ူ – ငဝ .၂_, .. t . Y.
۱. بین صفر و یک ۲. بین ۱- و ۱ بین ۱- و ۰
بینی
۱۵- کدام یک از کشورهای زیر از لحاظ منابع زیر زمینی غنی تر است؟
۱. ایران ۲. توگو ۳. لائوسی ۴. بنگلادشی
۱۶- در نظریه نلسون کدام گزینه جزو راه های خروج از دام تعادلی در سطح پایین است؟ ۱. نامتعادل کردن توزیع درآمد اصلاح شیوه های تدریس و تحقیق ۳. تغییر ساختار جمعیتی در مسیر افزایش نرخ زاد و ولد آ، ایجاد شرایط مناسب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای اجرای برنامه های رشد متعادل اقتصادی ۱۷- کدام گزینه اصول دیالکتیک را نشان می دهد؟ ۱. حرکت، تضاد، تأثیر متقابل و جهش ۲. حرکت، تضاد، انقلاب و جهش ۳. حرکت، تضاد، تناقضی و جهشی ۴. اشتراک، تضاد، تأثیر متقابل، جهش ۱۸- در نظریه مارکس جامع کوچکی که در آن همه انسان ها کار می کنند و از محصول به دست آمده به صورت اشتراکی استفاده می کنند چه نام دارد؟
۱. برده داری ۲. فئودالیسم ۰۳ سوسیالیسم ۴. جامعه سنتی
γ.γ./), γ.γγγΥ صفحه ۳ از ۷
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۲۱۰۲۸
۱۹- کدام گزینه هدف برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد؟ ۱. از بین بردن عدم تعادل های اقتصادی و تلاش برای گسترش ظرفیتهای زیربنایی اقتصاد
۲. دستیابی به عدالت اجتماعی
۳. بهبود مستمر سطح زندگی جامعه
۴. از بین بردن عدم تعادل های اقتصادی و بهبود مستمر سطح زندگی جامعه
۲۰- هیرشمن انتخاب کدام بخشی را به عنوان بخشی پیشتاز توصیه می کند؟
Y ۱. بخش کشاورزی
۳. بخش آموزش و پرورش ۲. بخش خدمات ۲۱- آدام اسمیت در نظریه خود علاوه بر تقسیم کار، انباشت سرمایه و رشد جمعیت چه عاملی را در رشد و توسعه اقتصادی مؤثر می داند؟
۱. تجارت خارجی ۰۲ واردات سرمایه ۳. دخالت دولت ۴. گسترش کشاورزی ۲۲- کدام کشورها نظریه رشد نامتعادل اقتصادی متعادلی را اجرا کرده و موفق شده اند؟ ۱. بریتانیا، ژاپن، فرانسه و آمریکا ۲. هندوستان، پاکستان، الجزایر و بریتانیا ۲، هندوستان، پاکستان، روسیه و الجزایر ۲. روسیه، هندوستان، پاکستان و آمریکا ۲۳- کدام گزینه ترجمه عبارت شریف « من لا معاش له لا معادله» است؟ ۱. سرزمین (حکومت) با کفر باقی می ماند ولی با ظلم باقی نمی ماند.
۲. نزدیک بود فقرشان به کفر مبدل شود.
*. کسی که معاش ندارد معاد ندارد.
۴. فقر افتخار من است.
۲۴- در نظریه ریکاردو ریکاردو سه عامل بر توسعه اقتصادی کشورها تأثیر دارند کدام گزینه این سه عامل را نشان می
دهند ؟ ۱. افزایش تولید، کاهش مصرف و مالیات ۲. تجارت آزاد، افزایش تولید، کاهش مصرف ۳. افزایش تولید و کاهش مصرف، تجارت آزاد و مالیات ۲. افزایش تولید، کاهش مصرف و مالیات
γ.γ./), γ.γγγΥ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۷


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :