نمونه سوال درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۲۲۱۰۰۷ - , حسابداری ۱۲۲۱۰۲۱ ۱- احداث بیمارستان، تاسیس دانشگاه و یا جاده سازی جزء کدام یک از مراحل برنامه ریزی توسعه به حساب می آید؟ ۱. برنامه ریزی جامع ۲. برنامه ریزی طرح های منفک ۳. برنامه ریزی سرمایه گذاری تلفیق شده دولتی ۴. برنامه ریزی هسته های اصلی Y— در کدام یک از گزینه های زیر اعتقاد بر این است که ابتدا باید مشکلات اصلی را شناسایی کرد و برای حل آن برنامه ریزی نمود ؟ ۱. برنامه ریزی هسته های اصلی ۲. برنامه ریزی جامع ۳. برنامه ریزی سرمایه گذاری تلفیق شده دولتی ۴. برنامه ریزی پروژه های منفک
۳- این تعریف که "تکنولوژی ابزار یا تکنیک، محصول یا فرآیند، تجهیزات فیزیکی با روش انجام کار است که قابلیت های انسان را توسعه می بخشد"مربوط به کدام گزینه است ؟
۱. جان گالبرایت ۲. اسکون ۰۳ طارق خلیل
۴- کدام گزینه مفهوم بکارگیری علم و دانش در عمل را می رساند؟
۱. دانش عملی ۰۲ پیشرفت ۳. تکنولوژی
۵- کدام یک از گزینه های زیر معادل تکنولوژی سرمایه بر است؟ ۱. تکنولوژی که نسبت بکارگیری نیروی کار به سرمایه را افزایش می دهد ۲. تکنولوژی که نسبت بکارگیری سرمایه به نیروی کار را کاهش می دهد ۳. تکنولوژی کاراندوز است
۲. تکنولوژی سرمایه اندوز است
۶- ارائه اطلاعات فنی، نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات جزء کدام یک از روش های انتقال تکنولوژی محسوب می گردد ؟
۱. سرمایه گذاری مستقیم خارجی روش پیمانکاری جزء ۳. قراردادهای مشارکتی قراردادهای بیع متقابل
۷- هیدی ف اصلی از اصلاحات اقتصادی چين کدام گزینه بود ۵ است؟ ۱. خصوصی کردن بانک ها ۲. تعیین اهداف تولید و کنترل قیمت ها
۳. صنعتی شدن سریع ۲. تمرکز زدایی اقتصادی در چندین بخش عمده
ልጻ'የ\•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۲۲۱۰۰۷ - , حسابداری ۱۲۲۱۰۲۱
۸- کدام گزینه درصد قابل توجهی از صادرات مالزی را تشکیل می دهد؟
۱. محصولات شیمیایی ۲. محصولات الکترونیکی ۳. محصولات کشاورزی ۴. محصولات مواد اولیه ۹- کدام یک از گزینه های زیر مبین برابری کامل توزیع درآمد است؟
۱. نزدیک شدن منحنی لورنز به خط ۴۵ درجه ۲. دور شدن منحنی لورنز از خط ۴۵ درجه
۳. ضریب جینی منفی یک باشد ۴. ضریب جینی برابر یک باشد
۱۰- توسط کدام یک از گزینه های زیر می توان افزایش و یا کاهش در نابرابری توزیع درآمد را مشخص نمود؟ ۱. منحنی لورنز ۲. دهک های درآمدی ۳. مقایسه گروه های درآمدی ۴. خط ۴۵ درجه ۱۱- کدام اقتصاددان نظریه رشد مدرن اقتصادی را ارائه داده است ؟ ۱. پروفسور می یر ۲۔ پروفسور بلاک ۳۔ کوزنتس ۱۲- کدام یک از گزینه های زیر تعریف کلی از توسعه اقتصادی است؟ ۱. افزایش توانمندی ها و بهبود استحقاق هادر بلند مدت. ۲. فرآیندی که به موجب آن درآمد واقعی سرانه یک کشور در بلند مدت افزایش می یابد. ۲. افزایش مداوم ظرفیت تولید یک جامعه که براساس تکنولوژی پیشرونده پی ریزی شده باشد. ۴. یک روند خلاق و نوآوری در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی، ۱۳- اتخاذ کدام سیاست می تواند در متنوع سازی تولیدات صنعتی کشورهای در حال توسعه موثر باشد؟ ۱. سیاست پولی ۲. سیاست مالی
۳. سیاست جانشینی واردات ۴. سیاست تعدیل ساختار
۱۴- کدام یک از گزینه های زیر جزء عوامل کیفی موثر بر رشد اقتصادی نمی باشد؟
۱. صرفه جویی های حاصل از مقیاسی ". سرمایه انسانی
۳. سرمایه ۴. تغییر تکنولوژی ۱۵- کدام یک از موارد زیر معنای صرفه جویی حاصل از مقیاسی را القا می کند؟
۱. ارتقا و بهبود تولیدی صنعت ۲. افزایش در اندازه و وسعت صنعت
۳. پس اندازهای حاصل از افزایش در اندازه صنعت ۲. پس اندازهای حاصل از بهبود کیفیت تولیدی صنعت
ልጻ'የ\•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۶
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۲۲۱۰۰۷ - , حسابداری ۱۲۲۱۰۲۱
۱۶- کدام یک از گزینه های زیر عقیده کوزنتسی را بیان می کند؟ ۱. رشد اقتصادی تنها به سبب تحول تکنولوژیک حاصل می شود. ۲. افزایش مداوم عرضه کالا عامل اصلی در تحولات اقتصادی جوامع است. ۲. رشد اقتصادی تنها به سبب تحول در عرضه کالا و خدمات نهایی حاصل می شود. ۴. ارتقاء سطح دانش و نوآوری فنی عامل اصلی در تحولات اقتصادی جوامع می باشد. ۱۷- تغییر تکنولوژی کدام یک از گزینه های زیر را تحت تاثیر قرار می دهد؟ ۱. کارایی و مصرف آ، بهره وری ۳. قوانین طبیعت ۴. پس اندازو سرمایه گذاری ۱۸- نظریه رشد متوازن تاکید بر کدام یک از گزینه های زیر را دارد؟ ۱. دورهای باطل فقر در کشورهای توسعه نیافته ۲. دورهای باطل فقر در کشورهای توسعه نیافته و عرضه را بی کشش در نظر می گیرد ۳. دورهای باطل فقر در کشورهای توسعه نیافته و عرضه را با کشش در نظر می گیرد ۴. محدودیت های طرف عرضه را نادیده نمی گیرد ۱۹- طبق نظریه روستو در کدام مرحله نرخ پس انداز و سرمایه گذاری افزایش می یابد؟ ۱. مرحله ماقبل خیز ۲. مرحله خیز ۳. مرحله بلوغ اقتصادی ٠٢ مرحله مصرف انبوه ۲۰- از نظر اسمیت کدام یک از گزینه های زیر جزء عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی بشمار نمی رود؟ ۱. افزایش جمعیت ۲. عدالت اجتماعی ۳. تراکم سرمایه ۴. تجارت خارجی ۲۱- تفاوت دیدگاه آدام اسمیت و ریکاردو در مورد توسعه اقتصادی چیست؟ ۱. اسمیت به تولید و ریکاردو به توزیع توجه دارد ۲. اسمیت به توزیع و ریکاردو به تولید توجه دارد
۳. اسمیت به تولید و ریکاردو به مصرف توجه دارد ۲. اسمیت به مصرف و ریکاردو به تولید توجه دارد
۲۲- طبق نظریه شومپیتر در وضعیت رقابتی قیمت هر کالا چگونه تعیین می شود؟ ۱. بر اساس هزینه نهایی ۲. بر اساسی هزینه عوامل تولید
۳. بر اساس قیمت مواد اولیه ۴. بر اساس کار انجام شده بر روی کالا
صفحه ۳ از ۶
۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۵۹۴ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۲۲۱۰۰۷ - , حسابداری ۱۲۲۱۰۲۱ ۲۳- در مبحث توسعه پایدار کدام گزینه آنرا از مباحث قبلی توسعه متمایز می کند ؟ ۱. تامین نیازهای نسل حاضر ۲. کارایی اقتصادی ۳. تامین بهداشت عمومی ۴. تامین نیازهای نسل آینده ۲۴- کدام یک از گزینه های زیر جزء ویژگیهای مهم توسعه اقتصادی به شمار نمی آید؟ ۱. خودمصرفی ۲. خود اتکایی ۳. خود گرایی ۲۵- وجه مشترک استراتژی اقتصاد باز با استراتژی پولی کدام گزینه است؟ ۱. گسترش فعالیت بخش خصوصی آن گسترش بخش تجارت خارجی ۳. گسترش سرمایه گذاری ۲. ایجاد ثبات اقتصادی با اعمال سیاست های تطبیقی ۲۶- "عدم توجه به چگونگی توزیع در آمد" اشکال وارده به کدام یک از شاخص های توسعه اقتصادی است؟ ۱. امید به زندگی ۲. تولید ناخالص ملی سرانه ۳. تولید ناخالص داخلی سرانه ۴. شاخص توسعه انسانی ۲۷- در مدل رشد سولو، عاملی تکنولوژی در قالب کدام گزینه لحاظ شده است؟ ۱. در قالب ضریب فنی تولید ۲. در قالب عامل فنی و تکنولوژیکی ۳. در قالب بازده نسبت به مقیاسی ۴. در قالب اشتغالی ناقصی ۲۸- مهاجرت افراد تحصیل کرده از کشورهای در حال توسعه کدام گزینه را منجر می شود؟ ۱. افزایش سرمایه انسانی ۲. کاهش سرمایه انسانی
۳. افزایش استهلاک سرمایه آ، افزایش سرمایه گذاری انسانی
۲۹- کدام یک از موارد زیر از مشکلات نظام آموزشی کشورهای در حال توسعه است؟
۱. عدم توجه به آموزش های رسمی و آکادمیک ۲. عدم کارایی مناسب نظام آموزشی و تربیتی ۳. عدم تناسب نظام آموزشی با امکانات مناطق مختلف و نیازهای جامعه ۴. تقاضا برای آموزشی که عمدتا براساس انگیزه و موقعیت اجتماعی والدین می باشد .'Y— اقتصادی که مبتنی بر تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات به منظور تحقق رشد اقتصادی 9 افزایش بهره وری باشد معادل کدام گزینه است؟
۱. اقتصاد باز ۲. توسعه اقتصادی ۰۳ اقتصاد عملی ۴. اقتصاد دانش محور
ልጻ'የ\•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۶ =
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :