نمونه سوال درس جامعه شناسی عمومی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی عمومی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : جامعه شناسی عمومی، مبانی جامعه شناسی، مبانی جامعه شناسی (رشته تاریخ )، مبانی جامعه شناسی جهانگردی، مبانی جامعه شناسی
رشته تحصیلی /کد درس : تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۲ - ، علوم تربیتی (آوپ پیش دبستانی ودبستانی )، علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی - علوم تربیتی ۱۲۲۲۰۶۷ -، کتابداری، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۲۲۲۰۷۳ -، حقوق ۱۲۲۲۰۷۸ -، مدیریت جهانگردی ۱۲۲۷۰۰۱، ( علوم سیاسی ۱۲۲۷۰۰۲ - ، تاریخ ۱۲۲۷۰۱۷،
۱- در کدام مورد جامعه شناسی باید دید مستقل و غیر شخصی نسبت به موضوع مورد مطالعه خود داشته باشد؟
۱. عینیت آ: طرد مطلق گرایی
۳. بیطرفی ارزشی آن قابلیت بررسی و آزمون ۲- کتاب قواعد روش جامعه شناسی اثر کیست؟
۱. امیل دورکیم ۲. لستروارد ۳. ماکس وبر ۲. هربرت اسپنسر ۳- مطالعاتی که به مقایسه وضعیت موجود بین چندین گروه مختلف در یک زمان می پردازد چه نام دارد؟
۱. مقطعی ۲. طولی ۳. برداشتی ۴. مشاهده ای
۴- کدام روش معمول ترین روش مشاهده میدانی است؟
۱. مطالعه موردی ۲. مطالعه برداشتی
*. ۴. مطالعات مبتنی بر مشاهده
بررسی های نمونه ای ۵- میانگین در علم آمار به چه معناست؟ ) ... رقمی که از تقسیم جمع کل موارد بر تعداد افراد آن به دست می آید ۲. عددی که درست در وسط توزیع آماری قرار دارد ۳. عددی که در توزیع اعداد بیشتر تکرار می شود ۴. عددی که هم تکرار شده و هم در وسط توزیع آماری است ۶- فرهنگ را تعریف کنید؟ ۱. مجموع آداب و رسوم افراد را گویند. ۲. مجموع توانایی ها و مهارت های فرد را گویند ۳. به مجموعه ای از جامعه و الگوهای انسانی گفته می شود. ۴. مجموعه رفتارهای اکتسابی و ویژگیهای اقتصادی را گویند. ۷- کدام شیوه از شیوه های اساسی ارتباط نمادی نیست ؟
۱. نوشتاری ャ。 جسمانی « : گفتاری to دیداری
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۰۶۵ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۴

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جامعه شناسی عمومی، مبانی جامعه شناسی، مبانی جامعه شناسی (رشته تاریخ )، مبانی جامعه شناسی جهانگردی، مبانی جامعه شناسی
رشته تحصیلی /کد درس : تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۲ - ، علوم تربیتی (آوپ پیش دبستانی ودبستانی )، علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی )، علوم تربیتی ۱۲۲۲۰۶۷ - ، کتابداری، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۲۲۲۰۷۳ -، حقوق ۱۲۲۲۰۷۸ -، مدیریت جهانگردی ۱۲۲۷۰۰۱ - ، علوم سیاسی ۱۲۲۷۰۰۲ - ، تاریخ ۱۲۲۷۰۱۷
۸- کوچکترین واحد فرهنگ چه نام دارد؟
۱. نهاد فرهنگی ۲. عنصر فرهنگی ۳. کارکرد فرهنگی ۲. خرده فرهنگ ۹- کدام پایگاه از آغاز تولد به فرد محول شده و عمدتا به زمینه های خانوادگی نوزاد استوار است؟
۱. اکتسابی آ ، انتسابی ۳. محقق ۴. مرجع
۱۰- نظریه خود آیینه سان از کدام جامعه شناسی می باشد؟
۱. جرج هربرت مید ٠٢ چارلز هارتون کولی ۳. ماکس وبر ٢. کارل مارکس ۱۱- شیوه ایفای نقش طبق انتظارات جامعه را چه نقشی می نامند؟
۱. محقق ۲. محولی ۰۳ اکتسابی ۲. انتسابی ۱۲- کدام نظریه پرداز خود را به من فردی " و " من اجتماعی تقسیم می کند؟
۱. جرج هربرت مید ۳. ماکس وبر ۳. کارل ماکسی ٠٢ هارتون کولی
۱۳- به شخصیت بنیادین مردم یک ملت اطلاق می شود؟
۱. بلوغ ملی ۲. منش ملی ٠٢ هويت ملی ٠٢ فرهنگ ملی
۱۴- در کدام مورد اغلب، وسایل دستیابی به اهداف از خود اهداف اهمیت بیشتری می یابد؟
۱. ساخت رسمی ۲. ساخت غیررسمی ۳. گروههای مرجع ۴. گروههای همدرد WΔ- در معنای عام معرف اجتماعی محلی است؟
۱. گمینشافت ۲. گزلشافت ۳. گروه های نخستین ۴. گروه های ثانوی
۱۶- گروهی متشکل از افرادی که با داشتن نیازهای بسیار گوناگون توجه شان به تحکیم حسی مودت و تفاهم متقابل عاطفی معطوف گردد چه نام دارد؟
۱. همدرد ャ。 صمیمی .Y . مراجع ۰۴ ثانوی
い・ハ・Y・Y・タめ・) صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جامعه شناسی عمومی، مبانی جامعه شناسی، مبانی جامعه شناسی (رشته تاریخ )، مبانی جامعه شناسی جهانگردی، مبانی جامعه شناسی
رشته تحصیلی /کد درس : تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۲ - ، علوم تربیتی (آوپ پیش دبستانی ودبستانی )، علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی )، علوم تربیتی ۱۲۲۲۰۶۷ - ، کتابداری، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۲۲۲۰۷۳ -، حقوق ۱۲۲۲۰۷۸ -، مدیریت جهانگردی ۱۲۲۷۰۰۱ - ، علوم سیاسی ۱۲۲۷۰۰۲ - ، تاریخ ۱۲۲۷۰۱۷
۱۷- کدام مورد به عنوان یک نهاد اجتماعی الگوهای رفتار مناسب و شایسته را به اعضایش منتقل می کند؟
۱. نهاد دینی ۲. نهاد آموزشی ۳. خانواده ۰۴ حکومت ۱۸- واحد خانوادگی بنیانی که شامل شوهر، زن و فرزندان است چه نام دارد؟
۱. خانواده گسترده ۲. خانواده هسته ای ۳. خانواده چند همسری ۴. خانواده همخون ۱۹- میزان طلاق در قرن بیستم در کشورهای صنعتی چگونه بوده است؟
۱. رشد کمی داشته ۲. کاهش داشته
۳. رشد فزاینده ای داشته ۲. بصورت معنی دارای افزایش داشته .Y— آموزش و پرورش با چه روشی به تداوم فرهنگ یک جامعه کمک می کند؟
۱. همبستگی اجتماعی ۲. انتقالی فرهنگی
۳. جامعه پذیری ۲. انتخاب استعدادهای برتر
۲۱- وقتی معلمی دانش آموزان را ملزم می کند که قسمتی از یک کتاب درسی را بخوانند و روز بعد آن را برای معالم بازگو کنند، از چه سبک آموزشی استفاده کرده است؟
۱. رهنمودی ۲. مشاوره ای ۲. دستوری ۲. اختیاری
ץץ- فریزر، بین جادو و مذهب چه تفاوتی قائل است ؟
۱. جادو را انسان ها کنترل می کنند و مذهب تحت نظارت خداوند و ارواح است
۲. جادو و مذهب هردو تحت نظارت خداوند است
۳. مذهب تحت کنترل انسان و جادو تحت کنترل ارواح است
۲. جادو و مذهب هر دو تحت کنترل انسان ها است ۲۳- بر اساس دیدگاه کد ام مکتب، انسان ها تفسیرهای ذهنی که از دیگران یاد گرفته اند را عمل می کنند؟
۱. کشمکش ۲. انگ زنی ۳. تضاد ۴. کنش مقابل نمادین ۲۴- رفتار دزدان و تبهکاران حرفه ای جزء کدام یک از انواع انحراف به شمار می رود؟
۱. نخستین ۰۲ ثانوی ۳. فردی ". گروهی
)・い・ハ・Y・Y・タめ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جامعه شناسی عمومی، مبانی جامعه شناسی، مبانی جامعه شناسی (رشته تاریخ )، مبانی جامعه شناسی جهانگردی، مبانی جامعه شناسی
رشته تحصیلی /کد درس : تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۲ - ، علوم تربیتی (آوپ پیش دبستانی ودبستانی )، علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی )، علوم تربیتی ۱۲۲۲۰۶۷ - ، کتابداری، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۲۲۲۰۷۳ -، حقوق ۱۲۲۲۰۷۸ -، مدیریت جهانگردی ۱۲۲۷۰۰۱ - ، علوم سیاسی ۱۲۲۷۰۰۲ - ، تاریخ ۱۲۲۷۰۱۷
۲۵- فروید من را به چه بخش هایی تقسیم کرده است؟
۱. من اجتماعی ، من غریزی ۲. نهاد، من، فراخود
t
۳. نهاد، خود، فراخود من، در من
۲۶- زمانی که فرد اهداف فرهنگی را می پذیرد، اما وسایل اجتماعی مورد قبول برای دستیابی به آن اهداف را نمی پذیرد چه رخ
داده است ؟
. Y. ۱. طغیان آ: انزواجویی
ردسهم پرستی ۴. نوآوری ۲۷- کدام متفکر سه عنصر قدرت، ثروت و منزلت را برای تعیین طبقه معرفی کرده است؟
) ... مارکس ャ。 اسپنسر ۳. کنت .Y . و بر ۲۸- فردی که تغییر شغل می دهد بدون این که پایگاه اجتماعی او تغییر کند، دارای چه نوع تحرکی است؟
۱. عمودی ۲. افقی ٠٢ نزولی ۴. صعودی
۲۹- حداکثر مدت حیات یک انسان چه نام دارد؟
۱. امید به زندگی ۲. نسل " . طول عمر ٠٢ پهنه عمر ۳۰- کدام نظریه معتقد است که جمعیت بصورت تصاعد هندسی و مواد غذایی بصورت تصاعد حسابی افزایش می یابد؟ ۱. نظریه مرحله انتقالی ۲. نظریه اثبات جمعیت
۳. نظریه جمعیتی مالتوس ۴. نظریه افزایش جمعیت
い・ハ・Y・Y・タめ・) صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :