نمونه سوال درس قواعد فقه 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس قواعد فقه 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : قوائد فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۵
۱- در تاریخ فقه شیعه، کدام اصل عقلی، در صدر اصول عقلی قرار گرفت؟
۱. ترجیح بلا مرجح ۲. قبح عقاب بلا بیان ۰۳ بزرگی کلی از جزء ۴۔ محالیت اجتماع نقیضین
۲- کدام یک از دو قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصلی قانونی بودن جرم و مجازات وسیع تر است؟ چرا؟ ۱. اصل قانونی بودن جرم و مجازات -چون مراد از بیان، بیان واصل است. ۲. اصل قانونی بودن جرم و مجازات - چون مراد از بیان، بیان صادر است. ۳. قبح عقاب بلابیان-چون مراد از بیان، بیان واصل است نه بیان صادر ۴. قبح عقاب بلابیان-چون مراد از بیان، بیان صادر است.
۳- در فقه، علم شرط .... تکلیف است نه شرط .... ان .
۱. صحت - تنجز à . Y یت - تنجز ۳. صخت - فعالیت .Y . تن جز - فعالیت
۴- چرا عقاب و مواخذه بر فعل یا ترک فعل توسط مرتکب که هیچگونه بیانی در ممنوعیت آن واصل نشده است، قبیح است؟
۱. چون از مصادیق ضرر است. ۲. چون از مصادیق حرج است. ۳. چون از مصادیق جهل است. ۴. چون از مصادیق ظلم است.
۵- تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. این مطلب مفاد چیست؟
۱. اصاله الاباحه ۲. اصاله الحظر ٢. اصاله الاحتياط ۴. اصاله البرائه
۶- در شبهات حکمیه، چنانچه مکلف بدواً شک داشته باشد که عملی بر وی واجب است یا خیر، اصل بر چیست؟
۱. برائت ۲. احتیاط ۳. حظر ۴. اباحه
۷- کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ ۱. منظور از اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است؛ که تعیین عناوین مجرمانه بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی است. ۰۲ درصورت نبود نص قانونی یا سکوت یا نقص قانون قاضی کیفری مکلف به صدور حکم برائت است. ۰۳ درصورت نبود نصی قانونی یا سکوت یا نقصی قانون قاضی کیفری مکلف به صدور حکم محکومیت است.
f منظور از اصلی قانونی بودن جرم و مجازات این است؛ که تعیین عناوین مجرمانه بر عهده هیات دولت است.
γ.γ./γ. γ. γΥΛΑ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : قوائد فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۵
۸- اصل «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.» چگونه اصلی است؟
۱. یک فرضی قانونی است. ۲. یک اصل ماهوی است.
۳۔ یک فرض قضائی است. ۴ - یک فرض قانونی و قضائی است،
۹- در کدام قاعده وقوع جرم یا انتساب آن به متهم به جهتی محل تردید است؟
۱. قاعده قبح عقاب بلا بیان ۲. قاعده غرور
۳. قاعدہ اکراہ ۴. قاعده دراً ۱۰- روایات متضمن قاعده دراً چگونه اند؟
۱. مسند ۲. صحیح ۳. مرسل ۴. موثق
۱۱- اگر حکم کلی چیزی مورد تردید باشد، چگونه شبهه ای است؟ و ناشی از چیست؟
۱. موضوعیه - ناشی از فقدان و اجمالی نصی
۲. موضوعیه - ناشی از فقدان نصی، اجمال نص و تعارض نصوصی ۳. حکمیه - ناشی از فقدان و اجمالی نصی ۴. حکمیه - ناشی از فقدان نص ، اجمال نص و تعارض نصوصی
۱۲- در شمول قاعده دراً نسبت به کدام دسته از شبهات تردید و اختلافی نیست؟
۱. موضوعیه ۲. حکمیه وجوبیه ۳. حکمیه تحریمیه ۴. موضوعیه و حکمیه ۱۳- اگر شخصی کوتاهی نکرده اما در عین حال از مفاد قانون اطلاع حاصل نکند چه عنوانی بر او تطبیق می کند؟ ) ... جهل تقصیری Y. جهل قصوری .Y . ظن f شک دارد.
۱۴- از مجموعه ادله قاعده درآ، استنباط می شود که کدامیک. از مجازات معاف نیست؟
۱. جاهل مقصر ۲. جاهلی قاصر
۳. جاهل اعم از قاصر و مقصر ۴. جاهلی و عالم
۱۵- کتب تحریر الوسیله و شرح لمعه به ترتیب از چه کسانی است؟
۱. امام خمینی - شهید اول ۲. شیخ انصاری - شهید اول ۳. امام خمینی - شهید ثانی ۴. شیخ انصاری - شهید ثانی
γ.γ./γ. γ. γΥΛΑ
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عنوان درسی : قوائد فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۵
۱۶- اگر شهود برای اثبات انتساب عمل زنا به کسی کافی نباشد کدام یک مورد تردید است؟
۱. شبهه حکمیه ۲. شبهه در عنصر معنوی جرم
۰۳شبهه در عنصر قانونی جرم ۴. شبهه در عنصر مادی جرم ۱۷- لفظ الحدود در قاعده درآ به چه معناست؟
۱. مطلق مجازات ۲. مجازات معین ۳. فقط حدود ۴. فقط قصاصی ۱۸- در کدام یک اراده به کلی از شخصی سلب می شود؟
۱. مضطر ۲. مکره ۳. مکره ۲. مجبور
۱۹- به نظر اصولی های امامیه طبق حدیث رفع «رفع عن امتی تسعه: الخطا و النسیان و ...» مراد از رفع چیست؟
۱. رفع خطا و نسیان ۲. رفع امور نه گانه از امت
۰۳ رفع مواخذه و عقاب ۲. رفع خطا، نسیان، اکراه، اضطرار، اجبار ۲۰- کدامیک موجب زوال رضا و محدودیت اختیار است؟
۱. اکراه ناقصی ۰۲ اکراه ملجی ۳. اکراه غیرملجی ۴. اضطرار ۲۱- منظور از فعالیت داشتن تهدید از شرایط تحقق اکراه چیست؟
۱. قدرت اکراه کننده بر عملی ساختن تهدید ۰۲قریب الوقوع بودن تهدید
۰۳ اکراه کننده مکره را تهدید نماید ۴. عدم توانایی مکره در دفع تهدید ۲۲- در حقوق اسلام، اکراه نسبت به جرائم چگونه است؟
۱. در جرائم غیر عمد موجب سقوط مجاز است.

در جرائم عمدی موجب سقوط مجازات است. ۲. در قتل، قطع و ضرب منتهی به مرگ، مسقط مجازات است. آن در قتل، قطع و ضرب منتهی به مرگ، مسقط مجازات نیست.
۲۳- «الضرورات نبیح المحظور ات» معادلی کدام قاعده است ؟
۱. اکراه ۲. اضطرار ۳. اجبار ۴. دراً
γ.γ./γ. γ. γΥΛΑ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : قوائد فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۵ ۲۴- منشاع اجبار چگونه است ؟
۱. همیشه درونی ۲. همیشه بیرونی
۳. گاهی درونی، گاهی بیرونی ۲. غیرارادی ۲۵- مهمترین دلیل روائی مورد استناد در باب اضطرار چیست؟
۱. حدیث رفع ۲. حدیث دراً ۳. حدیث ثقلین ۴. حدیث اضطرار
۲۶- مضطر از حیث آثار وضعی، چه وضعیتی دارد؟ ۱. مسئول نیست؛ چون شمول اضطرار به آثار وضعی، سبب مشقت امت است.
ャ。 مسئول است؛ چون شمول اضطرار به آثار وضعی سبب مشقت امت نیست.
.Y . ئول نیست؛ چون شمول اه ار به آثار وذ ، سبب مشقت امت نیست.
۲. مسئول است؛ چون شمول اضطرار به آثار وضعی سبب مشقت امت شده و با امتنان منافات دارد. ۲۷- نظر فقهای امامیه در رابطه با حکم تداوی به حرام کدام است؟ ۱. به استناد پارهای از روایات تداوی به حرام بویژه مسکرات را جز در ضرورت و تعین شی جایز ندانسته اند. ۲. تداوی به حرام را ضرورت قاهره ای همچون آب و غذا دانسته اند. ۳. به استناد حدیث ان الله لم یجعلی شفاء لکم فیما حرم علیکم قائل به عدم جواز تداوی به حرام شده اند. ۲. به استناد عمومات و اطلاقات ناظر بر حالت اضطرار قائل به جواز شده اند. ۲۸- کدام مجتهد ادله ایثار را مقید به ادله وجوب حفظ نفس می دانست؟ ۱. آیت الله العظمی گلپایگانی آ، امام خمینی ۳. آیت الله نائینی ۴. دکتر محقق داماد ۲۹- «تنها تا رفع حالت ضرورت انجام فعلی اضطراری جایز است» این نکته مضمون کدام قاعده است؟ ا. الضرورات تبيح المحظورات ۲. الضرورات تتقدر بقدرها ۰۳ رفع تکلیف از مضطر ۰۴ امتنانی بودن حدیث رفع ۳۰- عبارت "NeCeSSitaSNOn Habet Legem" به چه معنی است؟ ۱. رضایت مجانی علیه از عللی موجه جرم است. ۲. امر آمرقانونی از علل موجهه جرم است. ۳. ضرورت قانون نمی شناسد. ۴. دفاع مشروع از عوامل موجهه است.
γ.γ./γ. γ. γΥΛΑ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :