نمونه سوال درس آیات الاحکام نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آیات الاحکام نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : آیات الاحکام
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۴
ا- معنی حجر در آیه شریفه «هل فی ذلک قسم لذی حجر» (فجر /۵) کدام است؟
۱. منع و تضییق ۲. حرام و محرم ۳. سفر و نادانی ۴. عقلی ۲- در کدام مورد حکمت و فلسفه تشریع حجر تابع مصالح اجتماعی است؟
۱. حجر سفیه ۲. حجر صغیر ۳. حجر مجنون ۴. هر سه گزینه ۳- یک حابه گندم از نظر مالکیت چه قلمی دارد؟
۱. ملک است ولی مالی نیست. ۲. مالی است ولی مالک ندارد.
۰۳ هم مالی است و هم ملک ۴. نه مالی است و نه ملک ۴- کدام گزینه دربارهٔ توارث بین زن و شوهر صحیح است؟ ۱. زوجه از جمیع ماترک زوج ارث می برد. ۲. زوجه فقط از اموال غیرمنقولی باقی مانده از زوج ارث می برد. ۳. زوجه فقط از منقولات باقی مانده از زوج ارث می برد.
۲. با وجود طبقه اول در ارث زوجه هیچ ارثی از زوج نمی برد.
۵- مراد و معنی ضعیف در آیه شریفه «فان کان الذی علیه الحق سفیهاً او ضعیفاً اولا یستطیع ان یمل فلیملل ولله بالعدل » (بقرہ /۲۸۲) کدام است؟
۱. سفیه ۲. مجنون " مستضعف ۴. مفلسی
۶- برای اثبات اصاله اللزوم در عقود و قراردادها به کدام توبه استناد نشده است؟
۱. احل الله البیع و حرم الربا (بقره/۲۷۵) ٢. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل (نساء/٢٩) ۳. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود (مائده/۱) ۰۴ و لا یجرمنکم شنآن قوم علی الله لقولوا (مائده/۸) ۷- معاطات از کدام دسته از عقود می باشد؟
۱. عقود خیاری و لازم ۲. عقود بی نام و غیرلازم ۳. عقود لفظی ۴. عقود فعلی
ץ"וץ"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
دانشکاه پیام نور کارشناسی
عركة اتهasعقجق. حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آیات الاحکام
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۴
ャ。 مهری است که در ضمن عقد نکاح تعیین نشده بلکه عقد را بدون ذکر مهر انشاء و تعیین آنرا به طرفین یا یکی از آنها موکول کرده اند.
*. مهری است که رسولی خدا (صلی الله عليه وآله وسلم) برای زنان خود تعیین می کرد و مقدار آن پنجاه دینار یا پانصد درهم است.
۴. مهری است که در ضمن عقد تعیین نشده و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق می دهد و به آن مهر المتعد می
گویند.
۹- مجازات جرم نشوز کدام است؟
۱. مجازات نشوز زن به مرد موکول شده و او حق ندارد از سر راهی که قرآن تعیین کرده تجاوز نماید. ۲. مجازات نشوز زن به عهده حاکم شرع است و درباره او حد جاری می شد یا طلاق را جاری می سازد. ۳. مجازات نشوز زن و مرد به عهده خودشان واگذار شده است.
f مجازات نشوز زن و مرد به عهده حاکم شرع گذاشته شده و او هر دو را تفریر می کند.
۱۰- کدامیک معنی شقاق است؟
۱. نشوز از طرف زن ۰۲ نشوز از طرف شوهر
۳. نشوز از طرفین ۴. دوستی و شفقت زن و شوهر نسبت به یکدیگر
۱۱- با توجه به شرایط الحاق ولد به شوهر حداقل و حداکثر فاصله زمان نزدیکی تا ولادت چند ماه است؟
۱. ۶ ماه و ۸ ماه ۲. ۶ ماه و ۱۲ ماه ۳. ۹ ماه و ۱۲ ماه ۴. ۹ ماه و ۱۲ ماه
۱. حضانت کودک از تاریخ ولادت تا دو سال بر عهده مادر و پس از آن به عهده پدر است.
۲. حضانت پسر تا دو سال و حضانت دختر تا هفت سال به عهده مادر و پس از آن به عهده پدر است.
۳. حضانت دختر و پسر تا ۷ سالگی به عهده مادر و پس از آن به عهده پدر است.
۴. تاریخ مشخصی وجود ندارد و تشخیص آن به عهده دادگاه است. ۱۳- با توجه به معنی آیه شریفه «و الوالدات بر ضعن اولادهن ...................» برای تکمیل دوران شیرخوارگی مادران بایستی چه
۱. ۶ ماہ ۲. یک سال ۳. ۲ سال ۴. ۳ سال
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آیات الاحکام رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۴ ۱۴- آیه شریفه «لمن جاء به حمل بصیر ...............» (یوسف /۲۷۲) بر مشروعیت کدامیک دلالت دارد؟
۱. بیع ٣. اجارہ ۳. مضاربه ۴. جعاله ۱۵- اجتماع حقوق مالکین در شی ء واحد به نحو اشاعه چه نام دارد؟
۱. شرکت عام ۲. شرکت خاصی ۳. عقد مشارکت آ. عقد مضمونه ۱۶- در کدامیک از اقسام امانت مادامی که مالک آنرا مطالبه نکرده برگرداندن آن واجب نیست؟
۱. در امانت شرعی Y در امانت مالکی
۳. در هر دو مطلقاً ۲. در هر دو به شرط فزونی از حد نصاب
۱۷- اثاث منزلی که همه کس ندارند و همه به آن نیازمندند و از یکدیگر عاریه می گیرند چه نام دارد؟ ۱. ودیعه ۲. امانت شرعی ۳. ماعون ۴. اعاره ۱۸- کدام عبارت با تعریف ضمان و مفهوم آن در نزد امامیه مطابقت دارد؟ ۱. نقل مالی از ذمه ای (ذمه بدهکار) به ذمه دیگر (ذمه متعهد) است. ۰۲ضم ذمه به ذمه است. ۳. تعهد ذمه به ذمه است. ۴. تعهد به نفس است. ۱۹- بر اساس روایات پاداش یک درهم قرضی دادن چه تعداد است؟
۱. دو درهم ۲. ده درهم ۱۸.۳ درهم ۲۸.۴ درهم
۲۰- وام گرفتن در چه صورت مکروه است؟ ۱. در صورت ضرورت برای تأمین نیاز زندگی ۲. در صورت عدم اضطرار ۳. در صورتی که بداند پرداخت آن برایش ممکن نیست و کسی دیگر آن را نخواهد پرداخت.
۴. در هر حال مکروه است زیرا باعث ذلت و وهم می گردد.
= صفحه ۳ از ۵
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ ץ"וץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آیات الاحکام رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۴
۲۱- مراد از میسر در آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه ..................» کدام است؟ ۱. بتها و سنگهایی که برای قربانیها در اطراف کعبه نصب می کردند. ۲. چوبهایی که با آنها قمار می کردند. ۳. شراب
f جميع أنحاء قمار
۲۲- ارث در لغت به چه معنی است؟(نظر نویسنده کتاب)
۱. استحقاق ۲. ترکه ۳. بقای ۴. انتقالی
۲۳- کدامیک از سهام های ارث در قرآن کریم نام برده نشده است؟
p Y 1 1 . Yo F 1 . Y | | . ) – 9 – – 3 – – 9 – – 9 – ది - ది タ 人 وسمع к Р ۲۴- در بحث ارث کسی که بمیرد و پدر و فرزند نداشته باشد چه نام دارد؟ ۱. حاجب ۲. کلاله ۰۳ فرض بر ". ضمان جريره ۲۵- بنابر اتفاق همه فقهای امامیه اموال کسی که وارث نسبی و سببی ندارد به چه کسی می رسد؟ ۱. به ضامن جریره ۲. به حاکم اسلامی ۳. به امام علیه السلام ۴. به فقراء و مستمندان
۲۶- کسی که به عنوان موصی همه اموالش را به یک نفر از وارثانش وصیت کند چه عنوانی دارد و حکم آن چیست؟
۱. جنف - وصی و وارث می توانند آن را تغییر دهند. ۰۲ اثم توصی می تواند به آن عمل نکند.
۳. جنف-وصیتش صحیح است. ۴. اثم وصیتش صحیح است. ۲۷- مصداق خارجی جرم چه نام دارد؟
۱. رکن شرعی و قانونی جرم ۲. رکن مادی جرم
۲. رکن معنوی جرم ۴. رکن ادبی جرم ۲۸- کدامیک از عوامل رافع مسئولیت جنایی نمی باشد؟
۱. اکراه ۲. کفر ۳. اضطرار ۴. دفاع مشروع ۲۹- آویزان کردن دست بریده دزد به گردن او پس از اجرای حد چه نوع مجازاتی است؟
۱. مجازات اصلی ۲. مجازات بدل ۳. مجازات تیمی ۴۔ مجازات تکمیلی
صفحه ۴ از ۵
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ ץ"וץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :