نمونه سوال درس متون فقه 3 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس متون فقه 3 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : متون فقه ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۱
۱- «ما یستحقه انسان بموت آخر بنسب آو سبب » با کدام مورد مطابقت دارد؟ میراث که از موروث باشد. میراث که از ارث گرفته شده است.
* . Y.
وصیت نمودن پیش از موت تعیین وصي بعد از موت ۲- اگر مسلماني مسلمان نزدیکي را بر جای نگذارد، در وهله اول میراث وي مال کیست؟
۱ . . .... آ کاف نہ دیک " دولت " امام عليه السلا
معنوی فر بز دي 9_ م عديه السارم
۳- کدام مورد در تعریف مرتد فطري میآید؟
ا" الذي انعقد و أحد أبويه مسلم " الذي انعقد و أبواه مسلمان
" الذي انعقد و ابواه کافر " الذي انعقد و آبواه کتابیان f— قتل در چه صورتي مانع از ارث است؟
بطور کلي مانع از ارث است. اگر عمدي باشد.
" اگر به ظلم باشد. f اگر عمدي و به ظلم باشد. ۵- لعان، چه کسانی را از ارث منع میکند؟
بین زوجین ャ。 بین زوجین و بین زوج و ولدمنفي
" بین الولد و زوج " بین زوجین و بین زوجه و ولد منفي
۶- در کدام صورت است که حمل مانع از ارث نمی گردد؟ حمل سقط شود. " حمل زنده به دنیا بیاید. " حمل مرده بدنیا بیاید. پدر حمل وصیت کرده باشد.
۷- ابوان و اولاد، حاجب چه کسانی از اصل ارث میشوند؟
۱. اعمام و آخوال " همسر ٢: عمه و خاله " إخوة و اجداد
\•\• |\•\•\ኝጻW
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴***
. . . 藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰
عنوان درس : متون فقه ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۱
۸- پسر عموی پدر مادری، چه کسي را از ارث منع میکند؟ عموي پدر مادري ' عموي پدري " جد پدري ۹- اخوة ارث مادر را از چه مقدار و به چه میزاني کاهش میدهد؟ ، از سدس به ثلث " از سدس به ربع " از ثلث به سدس ۱۰- ارث زوج به همراه فرزند براي زوجه، چه میزان است؟ اربع "' نصف WW— سهم ثلثان براي کدام مورد خواهد بود؟ زوج بدون فرزند، براي زوجه مادر بدون حاجب *. بنتين فصاعداً مادر با بودن حاجب ۱۲- اجتماع کدامیک از فروض ممتنع است؟ ربع و ثمن مع ثلثین ربع و سد سی ۱۳- اجتماع کدامیک از فروض ممکن است؟
اء ثمن و مثله " ثمن و ثلث ربع و ثمن
۱۴- اگر ارث اضافی آمد، از نظر امامیه، مقدار اضافه را به چه کسانی نمیدهند؟
r ャ ... )
عصب به أب " بنت و بنات
۱۵- اگر عول پیش آمد، از نظر امامیه، نقص بر چه کسانی وارد میگردد؟ بر همگي وراث " بر پدر و دختران " بر همسر ۱۶- اگر میت جز یک مادر نداشت میزان ارث مادر به تسمیه چقدر است؟
اء كل مال " ثلث مال "سدس مال
\•\• |\•\•\ኝጻW
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
. . .
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : متون فقه ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۱
۱۷- اگر متوفی یک دختر بر جا گذارد میزان ارث او به تسمیه چقدر است؟
۰۱کل مالی "سدس مال " ثلث مال " نصف مال
۱۸- اگر به همراه والدین، اجداد متوفی نیز بودند، چه چیزی مستحب است که به آنها داده شود؟
. Y. ャ
هیچ چیز نصف سهم والدین f طعمه
همه سهم والدین
۱۹- زوج و زوجه به همراه اخوه و آجداد چه مقدار از نصیبشان را میگیرند؟
) ... نصیب آدني ャ。 نصیب آعلي .Y . ربع و ربع .Y . نصف و ثمن .Y— اگر عموها و دائي ها جمع شدند، سهم هر کدام چقدر خواهد بود؟
ا - دائيها ثلث، عموها ثلثان "دائيها نصف، عموها نصف
" دائيها ثلثان، عموها ثلث " دائي ها سدس، بقیه به عموها میرسد. ۲۱- کدام بخشی از ارث است که به زوجه غیر ذات ولد، نمیدهند؟
۱۔ قیمت بنا " کل ارث "زمین عینا و قیمة "ابنیه قیمة و عینا
۲۲- ولد الزنا طرفیني از چه کساني ارث مي برد؟
، از مادر آن از پدر
" از پدر و مادر " از زن و فرزندش ۲۳- اگر چند نفر از خویشاوندان با هم غرق شوند، در ارث دادن، کدامیک را تعبداً مقدم میداریم؟
t بزرگتران آن جوان تران ٢: قويتران
ضعیف تران
۲۴- تعریف « تملیک عین آو منفعة آو تسلیط علي تصرف بعد الوفاة» براي کدام مور مي آید؟
۱. ارث Y. وقف " , يت اسکنی
\•\• |\•\•\ኝጻW
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : متون فقه ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۱
۲۵- براساس « و لما کان الغالب علیها حکم الجواز لم یشترط فیها القبول اللفظی » با کدام مورد مناسب است؟
قبول لفظي در پذیرش وصیت شرط است. قبول لفظي در پذیرش وصیت شرط نیست. r
چون جواز صادر میشود، پذیرش لفظی شرط است.
" جواز باید به لفظ صادر شود.
۲۶- براساس عبارت (لو ردّه في حياة الموصي جاز القبول بعد وفاته » کدام گزینه صحیح است؟ اگر وصیت را در زمان حیات موصي رد کرد بعد از مرگش نمیتواند بپذیرد. "اگر وصیت را در زمان حیات موصي پذیرفت نمیتواند بعد از مرگش رد کند. اگر وصیت را در زمان حیات موصي رد کرد، بعد از مرگش میتواند بپذیرد. اگر وصیت را در زمان حیات موصي پذیرفت، میتواند بعد از مرگش رد کند.
۲۷- از نظر امامیه وصیت از جانب کدام مورد باطل نیست؟
" مجنون " من بلغ عشرا
"، سکران " من جرح نفسه بالمهلک
۲۸- وصیت به «فقراء» به کدام مورد منصرف مي شود؟ ا: مطلق فقراء "فقراء و مساکین
" فقراء ملة موصي فقراء غیر ملة موصی
۲۹- وصیت در بیشتر از ثلث نیاز به چه چیزی دارد؟
اجازه وارت آن نیاز به اجازه ندارد. "والدین " وصی
... )
۳۰- تعریف «استنابة الموصي غیره بعد موته في التصرف فیماکان له التصرف فیه...» در تعریف کدام مورد می آید؟
ارت " . وصبیت " وصایت " وقف
\•\• |\•\•\ኝጻW
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :