نمونه سوال درس متون فقه 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس متون فقه 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
so
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : متون فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۸ ۱- از دیدگاه منطقی نسبت میان عقد و عهد از نسب اربع کدام است؟ 1. عموم و خصوص مطلق ۲. تساوی ۳. تباین " . عموم و خصوص من وجه ۲- گزینه صحیح را انتخاب کنید؟ ۱. متاجر اختصاصی به عقد بیع دارد. ۲. هر عقدی عهد نیست ولی هر عهدی عقد است.
۳. علم به احکام شرعی فرعی از روی ادلهٔ تفصیلی معنای اصطلاحی فقهی «فقه» است.
t
در عمل حقوقی ایقاع آثار متستری به غیر مورد توجه نیست. ۳- کدام گزینه در زمرهٔ تجارت مکروه قرار می گیرد؟
۱. تدلیسی الماشطهٔ ۲. کسب الصبیان ۰۳ هجاء المومنین ۲. غش الخفی ۴- با توجه به بحث تجارت عبارت « ما خلاعن وجه رجحان بالمعنی الاخصی » با کدام گزینه تناسب دارد؟
۱. تجارت مباح ۲. تجارت حرام ۳. تجارت مکروه ۴. تجارت واجب ۵- قید « بعوضی معلوم» در عبارت (هو الایجاب و القبول الدالان علی نقل الملک بعوضی معلوم ) کدام مورد را از تعریف خارج
می گرداند؟
۱. ودیعه ۲. هبه ۳. وکالت ۴. مضاربه ۶- حکم معاملهٔ صغیر غیرممیز و غیررشید کدام گزینه است؟
۱ . باطلی - باطلی ۲. مطلقاً غیرنافذ- مطلقاً غیرنافذ
۳. مطلقاً باطل - مطلقاً غیرنافذ ۴ . غیر نافذ - باطلی ۷- نمائی که در فاصله میان عقد و رضایت در مبیع حاصل می گردد متعلق به کیست؟
۱. مشتری Y معامل فضولی و مالک
۳. بایع ۴ - معامل فضولی ۸- کدام گزینه مابین حکم صحیح است؟
یکفی فی الاجازة السکوت عند العقد آوعند عرضها أ : فالنماء المتخلل للبائع و نماء الثمن للمشترى
" لايكفى الاشارة مع العجز " لايكفى معاطاة نعم يباح التصرف
የየየፇ•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : متون فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۸ ۹- پذیرش نمایندگی ایجاب و قبول از سوی چه کسی صحیح نمی باشد؟ ۱. پدر ۲. مقاصی ۳. وصی ۴. جد پدری ۱۰- مطابق شروط صحت معامله کدام گزینه صحیح می باشد؟ ۱. بیع الحمام الطائر ۲. بیع الخر " المباحات قبل الحيازة ٢. مالا نفع فيه غالباً ۱۱-فروش مال شمردنی بصورت وزنی چه حکمی دارد؟ ۱. معامله صحیح است. ۲. در صورت رضایت خریدار صحیح است. ۳. معامله صحیح نیست. ۰۴ معامله غيرنافذ است. ۱۲- گزینهٔ صحیح پیرامون « آداب تجارت » را انتخاب کنید ؟ 1. لا ترك التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن ۲. ترک السابق الی السوق و التاخرفیه " ترك الربع على المسلمين " . ذكر الحلف على البيع و الشراء ۱۳- با توجه به بحث « بیع میوهٔ درختان » حکم صحیح را انتخاب کنید؟ ۱. فروشنده نمی تواند میوهٔ یک یا چند درخت معین را استثنا کند. ۲. فروشنده نمی تواند یک جزء مشاع و چند پیمانهٔ معلوم را استثناء کند. ۳. اگر خساراتی متوجهٔ میوه شود فروشنده نمی تواند از مقدار آن کسر کند. f فروشنده می تواند میوهٔ یک یا چند درخت معین را استثناء کند. ?ţ– اصطلاح لا بدو صلاح » مختص به کدام قسم از اقسام بیع می باشد؟ ۱. بیع الثمار " . بيع الصرف " . بيع السلف " . بيع مرابحه ۱۵- هرگاه عوضی و معوضی طلا و نقره باشند بیع چه نام دارد. ؟ ۱. تشریک ۲. صرف ۳. تولیه ۰۴ عریه
۱۶- هرگاه علی ۳۰ میلیون تومان به محمد بدهد تا ظرف مدت یکسال یک دستگاه اتومبیل با مدل تعیین شده به او تحویل دهد.» علی و محمد درصدد اجرای کدام صیغه از معامله هستند؟
۱. صرف ۲. محاقله ۳. سلم ۴. مزانبه ۱۷- در عقد سلف کدام رکن تسلیم کنندهٔ ثامن است؟
۱. مسلم الیه ۲. مسلم ۳. مسلم به آ مسلم فيه
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : متون فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۸ ۱۸- بهترین نوع از انواع بیع را انتخاب کنید؟
۱. مساومه ۲. مرابحه ۳. تولیه f تشریک ۱۹- در کدام گزینه « ربا » وجود دارد ؟
۱. معدود ۲. بین الوالد و ولده " بين الزوج وزوجته ۰۴ بین المسلم و ذمی ۲۰- از نظر صاحب کتاب تعداد خیارات چه تعدادی است؟
۱. هشت تا ۲. ده تا ". چهارده تا ۴. هجده تا ۲۱- اگر با جلب موافقت طرف دیگر عقد، عقد را بگشایند، این عمل از نظر حقوقی چه نام دارد؟
۱. اقاله ۲. فسخ ۳. خیار ۴. صلح ץץ- تحقق عقد وکالت با کدامیک از موارد زیر ثابت می شود؟
۱. شهادت زنان ۲. دو شاهد عادلی
۲. یک شاهد و سوگند مدعی علیه ۴. یک شاهد و سوگند ۲۳- هرگاه مبیع با جنس دیگری مخلوط شود و تفکیک آنها غیرممکن باشد؟
۱. در حکم تلف است و خریدار قسم می خورد. ۲. در حکم تلف است و فروشنده قسم می خورد.
۳. تلف شده است و خریدار باید قسم بخورد. ۲. تلف نشده است ولی خریدار ضامن است. ۲۴- با توجه به مفاد « عقد اجاره » گزینه صحیح را انتخاب کنید؟
۱. هی لازمه من الطرفین أ : لوتعقبها البيع تبطل
٢. عذر المستأجر يبطلها ۴. لایجوز اشتراط الخیار لهما ۲۵- عبارت «هی استنابة فی التصرف » با کدام گزینه تناسب دارد؟
۱ . ودیعه ٢. اجارہ ۳. وکالت ۴. حواله
۲۶- کدام گزینه صحیح نیست؟
名 - ‘. . . . Y - . ا- يجوز بيع الثمرة بعد بدوصلاح يجوز الثمرة قبل ظهورها عاما
٢. يجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطه أوقطات معينه " . يجوز بيع مايخرط
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
سه بود: سی: تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : متون فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۸ ۲۷- مقصود از «قصیل » در عبارت «یجوز بیع الزرع قائماً و حصیداً و قصیل » چیست؟
۱. محصولات دارو نشده به شرط درو کردن ۲. محصولات درو نشده بدون شرط درو کردن
۳. محصولات زراعی درو شده ۴. میوه ۲۸- با توجه به « بیع صرف » حکم صحیح را انتخاب کنید؟
۱. لازم نیست مبیع و ثمن از جنس طلا و نقره باشد.
۲. بیع صرف با فروش طلا و نقره به پول صحیح می باشد.
۰۳قبض و اقباض ثمن و مبیع در مجلس عقد صورت می گیرد.
۲. در صورت قبض مقداری از ثمن و مثمن معامله صحیح نمی باشد. ۲۹- در صورت شرط شدن مدت دارا بودن مقداری از ثمن حکم سلف چگونه می باشد؟
۱. بطلان عقد ۲. صحت عقد ۳. بطلان شرط " بطلان شرط وعقد ۳۰- «استیلاء مشتری بر مبیع » چه نام دارد؟
۱. تصرف ۲. تسلط ۳. غصب ۴. قبضی
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
زهرا فرجی
عاااااااالین فقط توروخدا با جواب بزارین
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :