نمونه سوال درس اصول فقه 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول فقه 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درسی : اصول فقه ۱ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۰۲۸۷ ۱- استعمال مجازی و بیش از حد لفظ در معنائی دیگر، با قرینه و مناسبت، طوری که پس از مدتی و بدون قرینه، از لفظ، معنای دوم فهمیده شود، چه نام دارد؟ ) ... وضع تعیین Y. وضع تعین « : حقیقت f مجاز ۲- اگر به دانشجوی پزشکی به طور تعارف آمیز بگویند: «دکتر» این مورد مثال برای کدام گزینه است؟ ۱. مجاز ۲. حقیقت ۰۲ وضع تعیینی ۴. وضع تعینی
۳- اگر کسی به دیگری بگوید: «این خانه را به تو تملیک می کنم در برابر آن ماشین»، منظور گوینده چیست و بر چه اساسی
است؟
ا. عقد صلح – اصاله العموم ۲. عقد بیع - اصاله العموم
۳. عقد صلح - اصاله الحقیقه ۲. عقد بیع - اصاله الحقیقه ۴- کلمات و اصطلاحاتی که در ............. به وضع ............... وضع نموده باشد، حقیقت شرعی است.
۱. شرع - تعیینی ۲. شرع - تعینی
۲. شرع - تعیینی یا تعینی ۴. شرع و عرف - تعیینی یا تعینی
۵- برابر بودن طلب وجود و عدم کاری را اصطلاحاً چه می گویند؟
۱. اباحه ۲. کراهت ۳. استحباب ۴۔ وجوب ۶- نفقه زن نسبت به زنمکین، ------------ و از حیث استطاعت ............ است. -- – مطلق f مشروط - مشروط . Y. مطلق – مشروط .Y -- - مشروط ... )
۷- طبق ماده ۱۲۳۳ق. م «زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند» کدام گزینه صحیح است؟
۱. ماده دال بر کراهت است. ۲. استحباب و کراهت در حقوق موضوعه وجود ندارد. ۳. ماده دال بر اباحه است. ۴. ماده صرفاً یک جمله خبری منفی است.
A— معامله شیر آمیخته با آب چگونه است؟ ۱. حلالی - باطلی ۲. حرام - باطلی ۳. حلالی - صحیح ۴. حرام - صحیح
۹- فحوای خطاب - دلیل خطاب؛ به ترتیب در مورد کدام یک بکار می رود؟
۱. مفهوم مخالف - مفهوم موافق ٠٢ قياس اولويت – مفهوم موافق " : مفهوم موافق – مفهوم مخالف " : منطوق – مفهوم
= صفحه ۱ از ۴
γ«Υ /Υ ) •ΥΥΛΛ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اصول فقه ۱ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۰۲۸۷ ۱۰- بیشتر اصولین مفهوم ............ را حجات می دانند. ۱. شرط - وصف - لقب ۲. شرط - غایت - حصر ۳. غایت - لقب - وصف ۴. حصر - غایت - لقب
۱۱- طبق ماده ۸۶۰ ق. م «غیر از پدر و جد پدری کسی دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند» کدام مفهوم بر ماده صادق
است ؟
۱. وصف ۲. لقب ۳. غایت ۴. حصر ۱۲- در ماده ۴۴۵ ق. م کدام اصطلاح اصولی به کار رفته است؟ «هر یک از خیارات بعد از فوت به وارث منتقل می شود»
۱. الفاظ عموم ۲. مطلق ۳. مقید ٢. مخصص
۱۳- ماده ۱۰۲۴ ق. م «اگر اشخاصی متعدد در یک حادثه تلف شوند، فرض بر این می شود که همه آنها در آن واحد مرده اند» بر کدامیک دلالت دارد؟
۱. عام افرادی ۲. عام بدلی ۰۳ عام مجموعی ۴. مطلق ۱۴- کدامیک ناپسند است؟
1. تخصيص ۲. تخصیصی اکثر ۳. تخصصی ۴. حکومت ۱۵- تنها در کدام مورد، اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند؟
۱. مخصاص منفصل از جهت مفهوم در تردید بین اقل و اکثر ۲. مخصص منفصل از جهت مفهوم در تردید بین متباینین
۳. مخصص متصل از جهت مفهوم در تردید بین اقل و اکثر ۴. مخصص از جهت مصداق ۱۶- کدامیک عام را تخصیصی می زند؟
ا. فقط منطوق ۲. فقط مفهوم موافق
۳. فقط مفهوم مخالف " : منطوق، مفهوم موافق، مفهوم مخالف ۱۷- عبارت «ما اخراج من شیاع» تعریف چیست؟
۱. مطلق ۲. مقید ۳. عام ۴. خاصی ۱۸- عبارت «دانشجو را گرامی بدار» مشمول کدامیک است؟ و به چه نحوی فهمیده می شود؟
۱. مطلق - بدلی ۲. عام - استغراقی ۳. مطلق - استغراقی ۴. عام- بدلی ۱۹- دلالت کدامیک بر شمول افراد، توسط مقدمات حکمت است؟
) ... عام ャ。 خاض .Y . -- ۴. مقید
γ«Υ /Υ ) •ΥΥΛΛ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اصول فقه ۱ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۰۲۸۷ ۲۰- در اصطلاح نص و ظاهر و مجمل و موول را به ترتیب چه می گویند؟
۱. متشابه - محکم ۲. محکم - متشابه ۳. مبین - مبین ۴. مبین - غیرمبین ۲۱- در کدام یک تعداد - جنسیت - روایت شرط است؟
۱. خبر واحد ۲. خبر متواتر ۲. شهادت و گواهی ۴. خبر واحد و متواتر ۲۲- قیاسی که در آن علت حکم فهمیده نمی شود و شارع تصریحی نداشته اند چیست؟
ا. منصوص العله ۲. مستنباط العله ۳. اولویت ۴. خفی ۲۳- هرگاه سلسله راویان و ناقلان اجماع به حد تواتر نرسد آنرا چه می نامند؟
۱. اجماع محصل ۲. اجماع منقول متواتر
آ - اجماع منقول به خبر واحد ۴ ، اجماع منقول مستفیض ۲۴- دلیل اثبات ارث بردن پسر عموی ابوینی با وجود عموی پدری در فقه جعفری چیست؟
۱. کتاب ۲. سنت .Y . اجماع .Y . عقل ۲۵- کدام گزینه در خصوصی دلیل «لټی» درست است؟
۱. اجماع دلیل لبی است. ۲. دلیل لبی اطلاق ندارد.
۲. اجماع دلیل لبی یعنی غیر لفظی است و اطلاق ندارد. ۴. دلیل لبی، غیر لفظی است. ۲۶- مهمترین اختلاف شیعه و سنی در علم اصول چیست؟
۱. عقلی ۲. استحسان ". ستت ۴. قیاسی ۲۷- آنچه را که عقل بدون توجه به شرع واجب و لازم می داند، چه نام دارد؟
۱. استنباط ۲. تفقه ۳۔ غیر مستقل عقلی ۴ - مستقل عقلی
۲۸- اشتراک بناء عقلا و عرف در چیست؟
۱. هر دو از مقوله رفتار هستند. ۲. هر دو از مقوله گفتار هستند.
۳. هر دو عقلی هستند. ۲. هر دو شرعی هستند. ۲۹- قرآن چگونه است؟
۱. قطعی الصدور- ظنی الدلاله ۲. قطعی الصدور- قطعی الدلاله
۳. ظنی الصدور- قطعی الدلاله ۴. ظنی الصدور- ظنی الدلاله
γ«Υ /Υ ) •ΥΥΛΛ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : اصول فقه ۱
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۰۲۸۷
۳۰- خبری که بنفسه موجب قطع نشود و متواتر نباشد کدام است؟ از اقسام خبر متواتر کدام است؟
۱. واحد - مستفیضی ۲. مستفیض - اجمالی ۳. واحد - لفظی ۴. مستفیض - معنوی
γ«Υ /Υ ) •ΥΥΛΛ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :