نمونه سوال درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درسی : تاریخ تحلیلی صدر اسلام رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ), الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ), الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۸۵,(
۱- کدام مورد در خصوص کتاب مقدس قرآن صحیح نیست؟ ۱. قرآن یکی از منابع اصلی تاریخ است ۰۲قران کتاب تاریخ محض نیست ۳. قرآن صرفاً کتابی اجتماعی فرهنگی است ۴. قرآن کتاب جامع الاطرافی است ۲- (مارکسیسم) عامل عمده و مهم حرکت تاریخ را چه چیزی می داند؟ ۱. دین و مذهب ۲. اقتصاد و تکامل ابزار تولید
٠٢ غريزه جنسی ۴. قدرت طلبی ۳- از منظر قرآن عامل مهمی که موجب ساخته شدن جامعه و تاریخ است چیست؟
۱. انسان با اراده و ایمان و همسو با سنن الهی جامعه و تاریخ را می سازد
۲. حوادث تاریخی در هر زمان سازنده تاریخ هستند
۰۳ پیشرفت چشمگیر ادیان تاریخ را می سازد
۴. جنگ ها و قدرت طلبی های بشر جامعه و تاریخ را می سازد ۴- تاریخ نگاری که به دلیل ذکر سند غدیر «طریق الولایه» متهم به رافضی بودن شد و بنا به گفته ها از ترس حنا بله در خانه
اش دفن گردید چه کسی بود؟
۱. ابن ابد ربه ٢. ابن سکیت ۳. طبری ۴ ، نسائی ۵- منع تدوین حدیث از زمان کدام خلیفه آغاز شد؟
1. عمر بن عبد العزيز ۲. عثمان ۳. ابوبکر ۴. عمر ۶- آیه مبارکه «الها کم و التکاثر حتی زرتم المقابر» اشاره به کدام موضوع دارد؟
۱. شجاعت اعراب ۲. جاهلیت اعراب
۳. تعصبات خشک و خالی ۴. تفاخربیجا به فزونی جمعیت
۷- خانه کعبه برای اعراب قبل از اسلام از کدامیک از جهات ذیل مورد احترام بود ؟
۱. دو جهت پایگاه توحید-مرکز بتها ۲. سه جهت پایگاه توحید تجارت در مکه -مرکزیت بتها ۲. دو جهت خداپرستی - تجارت خرما ۴. پرستشگاه بت پرستان ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۶۷۸ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۴***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درسی : تاریخ تحلیلی صدر اسلام
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ), الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ), الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی
), الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۸۵
۸- در کدام غزوه، پیامبر (ص)، حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین در مدینه باقی گذاشت؟
۱. موته ۲. طائف ۳. تبوک ۴. حنین ۹- دوره استبداد کلیسا و خفقان و انحطاط وجهالت روم راچه نامیده اند؟
۱. عهد باستان ۲: قرون وسطی ". رنسانس ۴ ، عصر کلیسا ۱۰- اعراب عاریه بیشتر به چه نامی مشهور بوده اند؟ ۱. نبطی ۲. عدنانی ۰۳ اسماعیلی ۴. قحطانی
۱۱- مادر گرامی رسول خدا (ص) از چه طایفه ای بود ومحل دفن او کجاست؟
۱. بنی تمیم - مدینه ۲. قریش - مکه ۰۳ بنی تمیم ابواء آ، بنی زهره - ابواء ۱۲- قریشی چه کسی را به ابراهیم دوم لقب داده بودند؟
١. ابو طالب ۲. ورقهٔ بن نوفلی ٢. عبدالمطلب ۴ - جعفر ابن ابی طالب ۱۳- این جمله «هذا امین رضونا هذا محمد » مربوط به کدام واقعه است؟
۱. پیمان حلف الفصول ۲. سفر به شام " . نصب حجر الاسود ۰۴ پیمان برادری
Wy— افسانه سرایی که مأمور شد در مسجدالحرام معرکه بگیرد و با قران مقابله به مثل کند چه کسی بود؟ ۱. ولید بن مغیرہ ۲. نضر بن حارث ۳. طفیل بن عمر ۴۔ مصعب بن عمیر ۱۵- نام دیگر پیمان عقبه اولی چه بود؟
۱. بیعت النساء ۲. صلح حدیبیه ۳. پیمان برادری ۰۴ بیعت الحرب
۱۶- مبلغی که پیامبر اکرم (ص) بعد از عقبه اولی برای یثربیان فرستاد تا قرآن ومعارف اسلامی را به آنان بیاموزد جه نام داشت؟
۱. عمار یاسر ۲. زید بن حارثه ۳۔ مصعب بن عمیر ۴. ابوذر
’بر
۱۷- شبی که حضرت علی (ع) در بستر پیامبر خوابید تا پیامبر (ص) از شهر خارج شود چه نام داشت؟
1. ليلة الفجر ۲. لیلهٔ المبیت ۳. لیلهٔ القدر ۴. لیلهٔ البیت
= صفحه ۲ از ۴
γ.γ./γ.γ.γ2 γΛ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : تاریخ تحلیلی صدر اسلام رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی). الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ
ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی ), الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۸۵
۱۸- عقد اخوت میان کدامیک از قبایل ذیل بسته شد؟
ャ ۱. اوس و خزرج
بنی تمیم و بنی اسد
۳. مهاجران و بنی اسد آ، انصار وقبیله بنی تمیم ۱۹- پیامبر اکرم (ص) در چه سالی آیین نامه اسلام را به خسرو پرویز بوسیله نامه ای ارسال نمودند؟
۱. ششم هجرت ۰۲ هفتم هجرت ۳. دوم هجرت " . پنجم هجرت ۲۰- مسجدی که توسط منافقان بنا شد و به دستور پیامبر ویران گشت چه نام داشت؟
۱. ضرار ۲. بواع ۳. بلال ۴. خیف ۲۱- پیامبر (ص) چه کسانی را به امر خداوند دعوت به مباهله نمودند؟
۱. نمایندگان یهودیان بنی قریظه ۲. قبیله هوازن
۳. نمایندگان مسیحیان نجران ۴ - مسیحیان عراق ۲۲- این جمله «برز الایمان کله مع الکفر کله» را پیامبر (ص) در شأن چه کسی فرموده اند؟
W ... عمار یاسر ャ。 ابوذر غفاری .Y . علی بن ابی طالب (ع) .Y . سلمان فارسی ۲۳- صلح حدیبیه به تعبیر قرآن چه لقبی یافت؟
ا. فتح القريب أ : فتح المبين آ - صلح المبين " : فوز المبين ۲۴- طلحه و زبیر تحت عنایات کدامیک از خلفای ذیل به شورای خلافت راه یافت؟
۱. حضرت علی (ع) ۲. ابوبکر ۰۳ عمربن خطاب ۴. عثمان بن عفان ۲۵- سوره والعادیات در شأن کدامیک از جنگهای پیامبر (ص) نازل شده است؟
۱. فتح مکه ۲. جنگ ذات السلاسلی ۳۔ جنگ بنی مصطلق ٠٢ غزوه وادى القرى ۲۶- در کدامیک از جنگهای ذیل حضرت علی (ع) به جانشینی از پیامبر (ص) در مدینه ماند؟
۱. تبوک ۲. بدر ۳. احد ۴. حنین
γ.γ./γ.γ.γ2 γΛ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : تاریخ تحلیلی صدر اسلام رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی). الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ
ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی ), الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۸۵
۲۷- در کدامیک از احادیث ذیلی پیامبر (ص) اهل بیتش را عامل نجات امت از غرقاب حوادث و توفانهای سیاسی معرفی فرموده انس ؟
۱. منزلت ۰۲ ثقلین ۳. سفینه ۲. غدیر ۲۸- جنگهای حضرت علی (ع) به روایت های عدیده از اهل سنت برای جلوگیری از چه امری بود؟
۱. مبارزه با نفاق ۲. جلوگیری از تأویل قرآن
۳. مبارزه با کافران ۰۴ جلوگیری از فسق ۲۹- خوارج که از طریقه ی حضرت علی (ع) خارج شدند و با او جنگیدند چه لقبی یافتند؟
۱. ناکثین ۲. قاسطین ۳. مارقین ۴. کافرین ۳۰- این سخن درباره امام حسن(ع) از کیست؟ «او سیمای انبیاء وهیبت سلاطین داشت».
١ء واصل بن عطاء ۲. عبدالله بن زبیر ۳. مالک بن انس ۴. ابوالفرج اصفهانی
f jor نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ ت= صفحه γ.γ./γ.γ.γ2 γΛ
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :