نمونه سوال درس اصول فقه 4 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول فقه 4 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
7
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درسی : اصول فقه ۴ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چندبخشی ) ۱۲۲۰۲۸۲ -، الهیات - فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۹۰
۱- کدام یک از گزینه های ذیل، خارج از مبانی شک می باشد؟ ۱. فقدان دلیل ۲. اجمالی دلیل ۳. تصریح دلیل ۴. تعارضی ادله ۲- در حدیث رفع، ........اقتضا می کند که جمیع آثار مرفوع باشد.
1. اصالة العموم ٢. اصالة الاطلاق ۳. اصل احتیاط ۴. اصل برائت
۳- مستند عقلی اصل برائت کدام گزینه زیر می باشد ؟
۱. وجوب دفع ضرر محتمل ۲. قبح عقاب بلا بیان
۳. تقدم اهم بر مهم ۴. ترجیح راجح بر مرجوح ۴- کدام یک از اصولیین زیر بر کبرای قاعده قبح عقاب بلابیان اشکال وارد ساخته است؟
۱. شهید صدر ۲. شیخ انصاری ۳. مرحوم آخوند ۴. محقق قمی ۵- کدام یک از اصول ذیل، اختصاصی به باب خاصی دارد؟
۱. برائت ۲. احتیاط ۳. استصحاب ۴. طهارت ۶- استدل ............. علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات التحریمیه.
۱. الاخباری ۲. الاصولی ۰۳ الاخباری و الاصولی ۴. جمیع الفقها ۷- بنا به دیدگاه شیخ انصاری ، اجماع فقها بر لزوم احتیاط در چه مواردی است؟
۱. دین - مال - جان ۲. جان - مال و آبرو ۳. جان و مال ۴. جان و آبرو ۸- ان المکلف الملتفت الی الحکم الشرعی تحصل له احدی حالات ثلاث ، این حالات کدامند؟
۱. الظن - الشک - الوهم ۲. القطع - الظن - الشک
۳. قطعع - الشک - الوهم ۴. الشک - الاحتمال - الوهم - ------------ ۹- ان المیزان فی جریان اصالهٔ التخییر هو عدم امکان
۱. الاستصحاب ۲. البراعه ۳. الرد ۴. الاحتیاط ۱۰- کدامیک از گزینه های ذیل در خصوصی تعارض اصل موضوعی با اصل برائت صحیح است؟
۱. اصل برائت، حاکم بر اصل موضوعی است. ۲. اصل موضوعی ، حاکم بر اصل برائت و حلیت است.
۳. اصل موضوعی، فقط حاکم بر اصل حلایت است نه برائت. ۴. اصل موضوعی، فقط حاکم بر اصل برائت است نه حلیت. ? γ«Υ /Υ ) •ΥΛ Λ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵
***
. . . کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : اصول فقه ۴
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چندبخشی ) ۱۲۲۰۲۸۲ -، الهیات - فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۹۰
۱۱- لاشک فی حسن ............... بشرط ان لا يخل بالنظام عقلا. ۱. الاحتیاط ٢. الطہارہ ۳. الصحت ۴. البراعهٔ
۱۲- ملاک اصلی اجرای اصلی تخییر چیست؟
۲. عدم امکان موافقت قطعیه
۴. امکان مخالفت قطعیه
۲. برائت ۳. استصحاب ۴. وجوب موافقت قطعیه
۲. غیر محصوره ۳. البدوی ۴. الحکمی
۱. امکان موافقت قطعیه
۳. عدم امکان موافقت احتمالی
۱۳- حکم شبهه محصوره چیست؟
۱۴- و رباما یتوهم جواز الترخیصی فی اطراف العلم الاجمالی لکن الروایهٔ ناظرهٔ الی الشبهه..
۱. المحصوره
۱۵- علم اجمالی در امور تدریجی چه حکمی دارد؟
۱. غیر منجز است. ۲. منجز است. ۳. با موارد غیر تدریجی متفاوت است. ۲. معلق به حصول کامل امور تدریجی است.
۱۶- هر گاه علم اجمالی به نجاست این آب و غصبی بودن آب دیگری داشته باشیم، تکلیف چیست؟ ۱. تخییر یکی از آن دو به دلیل اجمالی بودن علم ۲. اجتناب از هر دو به دلیل اصل طهارت
.Y . اجتناب از هر دو به دلیل استصحاب
۲. اجتناب از حرام ، زیرا اشتغال یقینی به تکلیف مستلزم برائت یقینی است.
۱۷-فالمشهور بین الاصولیین المتاخرین ................عن الملاقی
أ : عدم وجوب الاجتناب
f عدم استحباب الاجتناب
ا. وجوب الاجتناب
۳. استحباب الاجتناب
۱۸- نسبت نماز با اجزایش چگونه است؟
۴. نسبت جزء یه جزء
= صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
۱. نسبت مفصل به مجمل
۳. نسبت کل به جزء
γ«Υ /Υ ) •ΥΛ Λ ?


***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : اصول فقه ۴ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چندبخشی ) ۱۲۲۰۲۸۲ -، الهیات - فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۹۰
--------------------- ۱۹- و ربما یقال بوجوب الاتیان بالباقی تمسکا بقاعده ا. الميسور ۲. الحرج ۳. الضرر ۴. الفراغ
۲۰- روایت ((ما لایدرک کله لا یترک کله)) دلالت بر قاعده زیر دارد؟ ۱ . لانعاد ۲. میسور ۳. قرعه ۴. فراغ ۲۱- هر گاه در شرطیت یا مانعیت چیزی شک داشته باشیم ، تکلیف چیست؟ ۱. در صورت امکان ، احتیاط ودر غیر آن صورت ، تخییر حاکم است. ۲. مطالقا، تکلیف تمسک به اصاله التخییر است. ۳. مطالقا، تکلیف احتیاط است.
۲. باید اصل را بر شرطیت گذاشت.
۲۲- کدام یک از موارد زیر در خصوصی اجرای اصلی برائت صحیح نیست؟
۱. در شبهات حکمیه فحص از دلایل اجتهادی لازم است. ۲. تعارضی نداشتن با اصل دیگر ۳. بر خلاف منت نبودن ۴. مطالقا عدم لزوم فحص از دلیل در شبهات موضوعیه
۲۳- در چه صورتی عمل شخصی بدون فحص از دلیل صحیح است؟ ۱. در صورتی که عمل توصلی باشد ومنطبق با واقع در آید. ۲. در صورتی که عمل توصلی باشد و منطبق با واقع در نیاید. ۳. در صورتی که عمل تعبدی باشد و بدون قصد قربت منطبق با واقع دراید. ۴ . در صورتی که عمل تعبدی باشد هرچند منطبق با واقع در نیاید. ۲۴- کدامیک از موارد ذیل ، از اقسام مرجحات نمی باشد؟ ۱. صفات راوی ۲. شهرت عملی ۳. مخالفت با اهل سنت ۴. شهرت فتوایی ۲۵- (ابقاء ماکان علی ما کان) تعریف اصطلاحی کدام اصلی می باشد؟
۱. حلیت ۲. صحت ۳. استصحاب ۴. طهارهٔ
۲۶- کدامیک از گزینه های ذیل خارج از ارکان اصلی استصحاب هستند؟
۱. یقین سابق ۲. شک لاحق ۰۳ وحدت زمانی متعلق یقین وشک ۴. وحدت ذاتی متعلق یقین و شک
? γ«Υ /Υ ) •ΥΛ Λ صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک f عنوان درس : اصول فقه
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چندبخشی ) ۱۲۲۰۲۸۲ -، الهیات - فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۹۰
۲۷- کدام یک از گزینه های زیر در خصوصی قاعده یقین و استصحاب صادق می باشد؟ ۱. بین فقها معروف است که استصحاب بر خلاف قاعده یقین حجت نمی باشد. ۲. بین فقها معروف است که استصحاب بر خلاف قاعده یقین حجت است. ۳. جمیع فقها هردو قاعده را حجت می دانند. ۴. جمیع فقها قاعده یقین را حجت می دانند. ۲۸- رکن اصلی تفاوت کدام قاعده با استصحاب، عدم وحدت ذاتی متعلق یقین وشک می باشد؟
۱. یقین ۲. شک ساری ۳. مقتضی و مانع ۴. مانع
۲۹- در کدام یک از نمونه های زیر ، مستصحب، حکم شرعی تکلیفی است؟
۱. استصحاب عدم کر بودن آب ۲. استصحاب وجوب انفاق زوجه ۳. استصحاب زوجیت ۰۴ استصحاب مانعیت
۳۰- از دیدگاه شیخ انصاری قوی ترین روایت دال بر استصحاب کدام است؟ ۱. مکاتبه قاسانی ۲. صحیحه زراره ۳. موثقه اسحاق بن عمار ۴. صحیحه عبدالله بن سنان --------- ۳۱- ذهاب بعضهم الی عدم حجیهٔ فی خصوصی الشک فی المقتضی دون ۱. المانع ۲. الرافع ۳. غیره ۴. الاستصحاب ץ"ץ– کدام یک از مطالب ذیل، خارج از محدوده توجیهی تعارض عموم عام با استصحاب مخصصی است؟ ۱. اگر عمل به حکم مخصصی نیاز به تخصیص ثانویه نداشته باشد، استصحاب مخصصی می شود. ۲. اگر زمان قید موضوع باشد، به اصالهٔ العموم عمل می شود. ۳. اگر زمان قید حکم باشد، استصحاب مخصصی می شود. ۴. تخصیص به اکثر قبیح است. ۳۳- در اصول مثبت، کدام یک از آثار زیر استصحاب می شود؟
۱. آثار عقلی ۲. آثار طبیعی ۳. آثار تعبدی و شرعی ۴. آثار عرفی
۳۴- الاستصحاب متقدم علی .
۱. سائرالاصول ۲. قاعدهٔ الید ۳. قاعدهٔ القرعه ٢. قاعدة الصحه
γ«Υ /Υ ) •ΥΛ Λ ?
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :