نمونه سوال درس حقوق بین المللی عمومی و خصوصی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق بین المللی عمومی و خصوصی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق بین المللی عمومی و خصوصی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۸۱
ا، روسو آ جان اسمیت
۲- اساسي ترین منشاء تفاوت ارتباطات جامعه بشري چه چیز بود؟
• حاکمیت ャ。 نژاد .Y . سرزمین ۲. دین
r— مجموعه قواعد غیر الزامي میان دولتها که روابط مودبانه آنها را نشان مي دهد، چه نام دارد؟ ا. حقوق وضعي ٠٢ نزاکت بين المللي " : حقوق طبيعي " : حقوق فطري ۴- این تعریفي که مي گوید : ( حقوق بین الملل عبارت است از مجموعه قواعدي که دولتهای مسیحي لازم الرعایه بودن آن را در روابط متقابل خود شناخته باشند ) از آن کدام دانشمند است؟
۰۱گراسیوس ". کي نيا ٠٢ ولزى ۴۔ منتسکیو
A— روابط اشخاص خارجي مقیم یک کشور با دولت و اتباع آن ، موضوع کدام بخش از علم حقوق است؟ ۱. بین الملل خصوصي ۰۲ بين الملل عمومي
" داخلي و ملي " بين الملل فطري وطبيعي
۶- کدام گزینه در مورد رابطه بین حقوق بین الملل و حقوق داخلي در روش تدوین حقوق صحیح است؟ ۱. تدوين قانون در حقوق داخلي و حقوق بین الملل از راه توسل به رويه قضايي کشورهاست
Y تدوین قانون از حقوق داخلي توسط قوه مقننه و در حقوق بین الملل از راه متوسل شدن به عهدنامه و عرف و عادات بین المللي مي باشد.
تدوین قوانین در حقوق داخلي و حقوق بین المللی توسط قوه مقننه کشورهاي متبوع مي باشد. f - تدوین قانون در حقوق داخلي و حقوق بین الملل از راه مراجعه به سازمانهای بین المللي مي باشد.
W— کدام مورد جزء ویژگیهای مکتب انگلوساکسون محسوب مي شود؟
۰۱ - بیشتر به رویه دولتها و اصول عملی و سیاست پایبندند. ۲. بیشتر متوجه حقوق وضعی کشورها که منشأ آن افرادند. ۳. بیشتر متوجه اصول حقوقي و نظریات علمي غیر از سیاست است.
t بیشتر متوجه منشأ قوانین آن است که جنبه الهي و فطري دارند.
ץ"וV. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بین المللی عمومی و خصوصی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۸۱ ۸- منابع حقوق بین الملل در مکتب حقوق تحققي کدام است ؟
) ... منابع اصلي از قبیل عهدنامه ها ، وجدان عمومی و اجتماعی
ャ منابع صوري ازقبیل عهدنامه ، عرف و عادت
.Y . منابع واقعي از قبیل افکار عمومي و ایمان قضاوتي
۴. توافق اراده ها از قبیل قراردادها ، عرف و عادات
۹- - به نظر شیخ طوسي بین اتفاق نظر علماي امت و قول ونظر معصوم (ع)، بر طبق کدام قاعده ملازمه وجود دارد؟ ۱. قاعده لطف ۲. قاعده حسی ۳. قاعده کشف ۴. قاعده حدسی .W— علامه حلي اجماع را چگونه تعریف مي کند؟ ۱. اتفاق اهل حرمین بر امري از امور جامعه ۰۲ اتفاق اهل مدینه بر امري از امور جامعه ۳. اتفاق اهل حل و عقد ازامت پیامبر(ص) بریکي از امور جامعه
۴. اتفاق علما و فقها بر امري از امور جامعه
۱۱- اصول ابتدایي حقوق بین الملل مثل حکمیت، مصونیت سفرا، بي طرفي بعضي از مناطق و حق تحصن در کدام دوره به وجود آمد؟
۱. از انقلاب فرانسه تا زمان عهدنامه وین ャ。 سقوط امپراطوری روم تا معاهده وستفالي ۳. از زمان معاهده وستفالی تا انقلاب فرانسه f در دوران باستان تا سقوط امپراطوری روم ۱۲- موضوعاتی را که حقوق بین الملل از قرن بیستم، مورد توجه و مخاطب خود قرار داد، کدام است؟ ۱. شرکتها و اشخاصی ۲. دولتها و شرکتها و مراجع ملي ۳. سازمانهای بین المللي، اشخاص و شرکتها " : دولتها و اشخاص ۱۳- دارالاسلام با داشتن کدام یک از عناصر زیر ، مترادف دولت با مفهوم حقوق بین الملل موضوعه مي شود؟ ۱. سرزمین ، ملیت، حکومت آ ، حاکمیت ، ملیت ، زبان
.Y . نژاد ، عقاید ، سرزمین ۴ - حکومت ، اصول دین ، منزلت اجتماعی
ץ"וV. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بین المللی عمومی و خصوصی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۸۱ ۱۴- به موجب کنوانسیون مونتو ویدو ، شرایط لازم برای تشکیل دولت چیست؟ ۱. اهلیت اداره کشور، اهلیت روابط متقابل با دولتها، نظام حکومتي، سرزمین مشخص و معین ャ سرزمین مشخص و معین ، اتحاد وهمدلي ملت، حاکمیت و ولایت *. جمعیت دائمي ، سرزمین معین ، حکومت، اهلیت برقراري روابط با دولتهای دیگر
f جمعیت دائمي ، نظام حکومتي ، رهبري و ولایت، سرزمین معین
۱۵- کدام گزینه در مورد مفهوم شناسایي در حقوق بین الملل صحیح است؟ ۱. شناسایي عطف بما سبق مي گردد ۲. شناسایي عطف بما سبق نمي گردد ۲. دولت شناخته شده اموالش را از دست مي دهد f دولت شناخته شده اموالش به دولت مقابل منتقل مي کند ۱۶- دکتر خلیلیان ، سرزمین هایی را که با پیمان صلح از درگیری نظامي رها شده اند، چه نامیده است؟ ۱. دارالندوه ٢. دار الإسلام ٢. الفتوي ۴. دارالهدنه ۱۷- در دعاوی بین المللي ، منظور از اصطلاح ( دست پاک ) چیست؟ ) ... هر دولتي نسبت به دولت دیگر ملزم به رعایت انصاف و عدالت است. Y در دعاوي اصل بر برائت مي باشد. ۳. حقوق دولت خواهان و تعهدات دولت خوانده از طریق جانشیني منتقل نمي شود. آدولت جدید، در کل امور به دعاوي دولت ماقبل خود رسیدگي مي کند. ۱۸- عهدنامه هاي قانوني جزء کدام دسته از طبقه بندیها قرار دارند ؟ ) ... دوجانبه اي Y. شکلي .Y . ماهوي f شکلی ۱۹- منظور از پروتکل چیست ؟ ۱. قراردادهاي عمومي سازمانهای بین المللي مي باشد. " : قراردادهاي سياسي شامل تعهد دولتهاي عضو مي باشد. - قراردادهاي آتش بس و صلح بین دولتهاي متخاصم مي باشد.
آن صورت مجلس اجرایي قراردادهاي بین المللي مي باشد.
ץ"וV. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
سه بود: سی: تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق بین المللی عمومی و خصوصی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۸۱ ۲۰- عناصر مهم تشکیل دهنده و وجودي عرف کدام است؟
ا. عملي – نظري Y. معنوي – مادي ". اجتماعي - فردي " قانوني – شرعي )Y— در معاهدات ، منظور از ( تفسیر درون ذاتي یا ذهني ) چیست؟
۱. پي بردن به مقصد دولتهاي متعهد براي قراردادها
آ - بررسي علت الغاء عهدنامه هاي بين المللي
۳. بررسي اثر انعقاد یک عهدنامه بین المللي
t مدنظر قرار دادن اوضاع بین المللي تا سابقه تاریخي انعقاد قرارداد ۲۲- در حقوق بین الملل ، ( انصاف ) به چه معناست ؟
اء مفهوم آن درحقوق تطبيقي به معناي عدالت عالي داشتن " : درحقوق طبيعي به معناي عدالت عالي
" يعني بر قراري عدالت و مساوات " يعني ميانه روي و اعتدال در حقوق وضعي ۲۳- منابع فرعي و غیر مستقیم حقوق بین الملل ، کدام است؟
٠١ انصاف – دکترين – رويه قضايي ٠٢ عرف – رويه قضايي – مناسبت بين المللي
۳. انصاف - سیره متشرعین - عرف بین المللي ٠٢ نظام قانوني – معاهدات بين الملل– عدالت
۲۴- تغییر در شکل یک حکومت، چه آثري بر تعهدات بین المللي دارد؟ ۱. از تعهدات بین المللي کم مي شود. ۲. ازالزامات دولت کاسته مي شود. ۳. اثر اسناد بین المللي منحل مي شود. f تأثیری بر تعهدات بین المللي ندارند. ۲۵- در فقه اسلامي ، چه شروطي براي طرفین معاهده الزامي نیست؟ ۱. قصد و رضاي طرفین معاهده آ، اهلیت داشتن طرفین معاهده ۲. داشتن شخصیت حقوقي مثل دولتها و سازمانهای بین المللي
آن تطبیق مواد معاهده با اصول شرعی و فقه اسلامی
ץ"וV. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :