نمونه سوال درس جغرافیای تاریخی اسلام 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس جغرافیای تاریخی اسلام 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . کارشناسی
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
۲. نزهه القلوب ۳. معجم البلدان ٢. حدود العالم
۴. جوینی پیشگام مورخان عهد مغول برای نخستین بار مفهوم این واژه را به کار می گیرد.
۳- سرزمین «بابل قدیم» با کدام بخش بین النهرین مطابقت دارد؟
۲. شامات .Y . عربستان f سواد
۴- علت اصلی اختلال در توسعه حیات شهری عراق در ایلخانی چه بود؟
۱. به دلیل پیشینه منطقه به عنوان مرکز خلافت عباسی ۲. تغییر مرکزیت سیاسی از عراق به آذربایجان ۳. شورش دائمی شهرهای عراق علیه سلطه ایلخانان ۴. درگیریها و منازعات بی پایان فرقه ای، قومی و نژادی
۵- رشیدالدین در عهد غازان از چه عنوانی برای نخستین بار در مورد شهر بغداد استفاده می کند؟
۲. دارالقضا ۳. دارالملک ۴. دارالخلافه
۶- کدام عبارت در مورد ایالت جبال صحیح است؟ ۱. ناحیه کوهستانی میان دریای خرز و نواحی غربی آذربایجان ۲. ناحیه کوهستانی میان جنوب دریای خزر تا قزوین و مضافات آن ۰۳ نواحی کوهستانی شمال بین النهرین تا نواحی غربی ایران
۴. ناحیه کوهستانی میان جلگه بین النهرین و کویر بزرگ ایران
۷- درگیری های اهالی اصفهان در دوره ایلخانان عمدتاً میان چه گروههایی متمرکز بود؟
۲. شیعه و سنی
۴. مسیحیان و مسلمانان
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
عن-وان درس : جغرافیای تاریخی اسلام ۱، جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۷۷ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۶۲
۱- در دوره مغول کدام منبع جغرافیایی به شرح هویت جغرافیایی « ایران زمین» پرداخته و حدود طول عرض آن را مشخص
۲- کدام گزینه در مورد کاربرد واژه ایران به مفهوم «یک واحد سیاسی مجزا» در عهد مغول و ایلخانی صحیح است؟ ۱. دقیقا مشخص نیست که برای اولین بار در کدام یک از آثار این دوره به کار رفته است. ۲. در حکم فرمان حکومت ارغون آقا که از سوی منکوقا آن صادر شده بود به این مفهوم اشاره شده است.
۳. این واژه برای نخستین بار در مکتوبات خواجه رشیدالدین فضل الله به کار رفته است.
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
نموده است ؟
۱. آثار بلاد
۱. جزیره
۱. مدینه الاسلام
۱. حنفی و شافعی
۳. ترک و تاجیک
ז'וז'ון וו

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جغرافیای تاریخی اسلام ۱، جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۷۷ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۶۲ ۸- کدام عبارت در مورد شهرنشینی در «ری» صحیح است؟ ۱. سابقه شهرنشینی در ری به دوره ساسانی باز می گردد. ۲. به دلیل قدمت ری به آن لقب ام البلاد و شیخ البلاد داده بودند. ۳. این شهر در اثر حمله مغول ویران گردید. ۴. رشد شهرنشینی ری عمدتا در دوره اسلامی روی داد. A— در دورہ حکمرانی ملک فخرالدین در ری، اینجوی کدام ايلخان بود؟ ۱. هلاکو ۲. ارغون ۳. اولجایتو ۴. ابوسعید
۱۰- عمده ترین عامل زوال شهرنشینی سلطانیه پس از اینکه الجایتو آن را گسترش داده بود، به چه مساله ای مربوط می شود؟
۱. بی توجهی ابوسعید به توسعه این شهر ۲. درگیری های فرقه ای در این شهر
۳. محدودیت های محیطی و جغرافیایی سلطانیه ۲. تغییر مسیر تجاری شرق به غرب
۱۱- مهمترین عاملی توسعه مجدد شهرهای تومان قم و کاشان در عهد ایلخانی به چه امری مربوط می شد؟
۱. توسعه محصولات کشاورزی ۲. توسعه تولیدات پیشه وری ۳. قرار گرفتن بر سر راه تجاری بنادر جنوب ۲. توجهات رشیدالدین فضل الله وزیر به توسعه این شهر
۱۲- کدام یک از عرفای مشهور کاشان در عهد ایلخانی به شمار می آیند؟
۱. سید افضل الدین کاشی ۲. شیخ عزالدین علی جمالی کاشی
۳. سلطان میر احمد کاشی ۴. رکن الدین محمد کاشی ۱۳- کدام شهر باستانی ایران در محل ایذه کنونی قرار داشته است؟
۱. شوش ۲. انزان ۳. اصطخر ۴. سیماشی ۱۴- کدامیک از شهرهای زیر جزو تومان لر کوچک در عهد ایلخانان بود؟
۱. بروجرد ۲. لردگان ۳. شهرک سوسن ۴. اوجان ۱۵- در دوره وزارت کدام یک از وزرای یهودی عهد ارغون، شهر همدان و مقبره استر مرمت گردید؟
۱. تاج الدین گیلانی ۲. سعدالدوله
۳. بهاء الدین محمد ۴. خواجه رشیدالدین همدانی
صفحه ۲ از ۴
ז'וז'ון וו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
י تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : جغرافیای تاریخی اسلام ۱، جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۷۷ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۶۲ ۱۶- عنوان «کثه» یا «زندان ذوالقرنین» به کدام شهر کهن ایرانی نسبت داده شده است؟
۱. اردکان ۲. نطنز ۳. یزد ۴. کاشان ۱۷- کدام گزینه در مورد کاربرد نام تبریز در متون بعد از اسلام صحیح است؟
۱. نام این شهر برای اولین بار در کتاب یعقوبی ذکر شده است.
۲. تا عهد مغول نامی از شهر تبریز در متون ذکر نشده است.
۳. اصطخری در قرن چهارم از آن به عنوان یک شهر بسیار بزرگ یاد می کند.
۴. ناصر خسرو از این شهر به عنوان سلطان آباد یاد می کند. ۱۸- مقارن حمله مغول به ایران در تبریز قدرت در دست چه کسانی بود؟
۱. یکی از فرزندان سلطان محمد خوارزمشاه ۲. اتابک ابوبکر بن پهلوان
۳. یکی حاکمان سلطان محمد خوارزمشاه ۴ - علاء الدین عطاملک جوینی ۱۹- ولایت میان دو رودخانه آرس و رود کر چه نامیده می شد؟
۱. مغان ۲. همشهره ۳. اران ۴. ابرشهره ۲۰- کدام بخشی از ارمنستان در عهد ایلخانان جزو ایران به شمار نمی رفت؟
۱. ارمینه کبری ۲. تومان اخلاط ۳. ارمینه صغری ۴. ارجیشی ۲۱- کرسی ولایت «دیار ربیعه» کدام شهر بود؟
۱. سیواس ۲. خردادین ۳. ملازجرد ٢. موصل
۲۲- انفکاک «کردستان» از « ایالت جبال» و ایجاد هویت سیاسی - اداری مستقل در چه دوره ای انجام شد؟ ۱. سلجوقیان ۲. خوارزمشاهیان ۰۲ غزنويان ۴. ایلخانان ۲۳- کدام گزینه در مورد کرمانشاه صحیح است؟ ۱. نام این شهر به یزدگرد سوم ساسانی منسوب شده است.
۲. تا پیش از عهد ساسانی این شهر به بهرام شهر مشهور بوده است.
۳. در عهد ساسانی کرمانشاه پایتخت اداری ساسانیان بوده است.
۴. جغرافیا نویسان اسلامی از این شهر به قرمیسین یاد می کنند.
ז'וז'ון וו
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ عن-وان درس : جغرافیای تاریخی اسلام ۱، جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۷۷ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۶۲
۲۴- رهبر شورش مردم شوشتر علیه مغول، چه ادعایی داشت؟ ۱. ادعای انتساب و تاسیس مجدد حکومت ساسانی را داشت. ۲. ادعای جانشینی و حکومت اتابکان لر بزرگ را داشت. ۳. ادعای اینکه عیسی بن مریم(ع) است.
۲. ادعای اینکه بازمانده خلفای عباسی است.
۲۵- رشد اصلی شیراز و انتخاب این شهر به عنوان پایتخت از چه دوره ای آغاز می شود؟
۱. طاهریان ۲. صفاریان ۳. سلجوقیان
۲۶- شهر جهرم از روزگاران کهن به تولید چه چیزی شهرت داشت؟
۱. پارچه ۲. سفال ۳. ابزار و سلاح
۲۷- در حوالی کدام شهر از ولایت فارسی فرقه اسماعیلیه دارای قلعه هایی بودند؟
۱. شیراز ۲. ارجان ۳. کارزون ۴. شابورخوره
۲۸- جزیره ای را که «آریان» ضمن بیان لشکر کشی اسکندر به عنوان «کامتینا» بدان اشاره می کند، با کدام جزیره کنونی مطابقت دارد؟
۱. قشم ۲. ارموز ۰۳ کیش ۴. بحرین ۲۹- جغرافیا نویسان مسلمان « ایالت مفازه» را به کدام بخشی از ایران اطلاق می کردند؟ ۱. جنوب ولایت فارسی ۲. شمال ولایت خوزستان
۰۳ نواحی شرقی خراسان ۴. کویر مرکزی ایران
۳۰- کدام گزینه در مورد شهر هرات در عهد مغول صحیح است؟
۱. هرات در اولین برخورد با مغولان مقاومت سختی نشان داده و ویران گردید. ۲. هرات پس از ویرانی در عهد چنگیزخان تا دوره ابوسعید غیر مسکون باقی ماند. ۳. در سال ۶۳۴ اوکتای قا آن دستور به آباد کردن و سکونت اهالی در این شهر داد.
۴. ویرانی های این شهر در عهد ایلخانی الجایتو تا حد زیادی مرمت گردید.
ז'וז'ון וו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :