بیست فایل

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته دروس عمومی علوم پایه

385 رای

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی رشته های مختلف

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی

نیمسال دوم 92 93 + پاسخ تستی

نیسمال اول 92 93 + پاسخ تستی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخ تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخ تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخ تستی

نیمسال اول 90 89 + پاسخ تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی کم حجم

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

تابستان 93 + پاسخ نامه ی تستی

نیمسال اول 92 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 90 89 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 89 88 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال نیمسال دوم 92 93 با پاسخ تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 89 88 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 89 88 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93 94 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 92 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 93 + پاسخنامه تستی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی

سوالات نیمسال دوم 92 93 دانلود

سوالات نیمسال اول 91 92 دانلود

سوالات نیمسال اول 89 88 دانلود

سوالات نیمسال سوم 89 88 دانلود

سوالات نیمسال اول 90 89 دانلود

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 90 89 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی کم حج

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 90 89 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 89 88 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 90 89 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 90 89

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی 764 KB 1394/06/15 15:23:27

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی 105 KB 1394/01/07 10:03:08

نیمسال اول 93 92 + پاسخنامه تستی 128 KB 1393/07/05 19:01:00

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی 83 KB 1392/10/05 15:13:28

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 93 92 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 89 88 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

سوالات نیمسال دوم 92 93 + پاسخنامه تستی

سوالات نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

سوالات نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

سوالات نیمسال دوم 90 89 + پاسخنامه تستی

سوالات نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 89 88 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 89 88 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی

دانلود سوالات نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی

دانلود سوالات نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

دانلود سوالات نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

دانلود سوالات نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

دانلود رایگان سوالات نیمسال اول 92 93 با پاسخ تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 93-92

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 92-93 رشته زیست شناسی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی زمین شناسی 1111028

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی +تشریحی فیزیک و شیمی 1111018 1111024

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی و تشریحی فیزیک و شیمی 1111018 1111024

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی و تشریحی رشته های بخش کشاورزی 1111115 1111463 1411441

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی 1111307 1111099 1111412 ریاضی محض کاربردی و آمار فناوری اطلاعات کامپیوتر و علوم کامپیوتر مهندسی متالوژی و مواد راه آهن

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی 1111096 1111108 1111407 ریاضی محض کاربردی و آمار فناوری اطلاعات کامپیوتر و علوم کامپیوتر مهندسی متالوژی و مواد راه آهن

ترم تابستان 92 رشته های بخش کشاورزی 1111115

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی + تشریحی فیزیک و شیمی 1111018 1111024

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی + تشریحی ریاضی محض کاربردی و آمار فناوری اطلاعات کامپیوتر و علوم کامپیوتر مهندسی متالوژی و مواد راه آهن

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی ریاضی محض کاربردی و آمار فناوری اطلاعات کامپیوتر و علوم کامپیوتر مهندسی متالوژی و مواد راه آهن

نیمسال سوم 91 90 + پاسخنامه تستی فناوری اطلاعات کامپیوتر و علوم کامپیوتر مهندسی متالوژی و مواد راه آهن

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی ریاضی محض کاربردی و آمار فناوری اطلاعات کامپیوتر و علوم کامپیوتر مهندسی متالوژی و مواد راه آهن

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی فناوری اطلاعات کامپیوتر 1111099

نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی + تشریحی کامپیوتر ریاضی آمار آمار و کاربرد ها فناوری تجمیع

نیمسال دوم 89 88 + پاسخنامه تستی + تشریحی کامپیوتر 1111096 صنایع 1111108 علوم کامپیوتر فناوری و تجمیع 1111102

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 92-93 رشته زیست شناسی

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی + تشریحی رشته های کشاورزی

نیمسال اول 92-93 رشته زیست شناسی

نیمسال اول 92-93

نیمسال اول 92-93

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تشریحی

نیمسال اول 94 93 رشته های بخش کشاورزی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال دوم 89 88 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی + تشریحی

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی عمومی علوم انسانی کد درس 1220657

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی

تابستان 93 عمومی کارشناسی کد درس 1220657

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی عمومی علوم انسانی و علوم پایه کد درس 1220657

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

دانلود رایگان نمونه سوالات نقشه کشی صنعتی نیمسال اول 93 94 با پاسخ تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 93 94 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 92 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 93 + پاسخنامه تستی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 93 94 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 93 94 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 92 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال تابستان 93

نیمسال دوم 91 92 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 92 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 90 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 90 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 89 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال تابستان 88 89 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 88 89 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 88 89 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 87 88 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 87 88 + پاسخنامه تستی

تگ ها

زبان خارجه دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور با , تربیت بدنی 1 دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور , اندیشه 1اسلامی دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور , دانلود تربیت بدنی 2 دانلود رایگان نمونه سوال پیام , فلسفه اخلاق سوال فلسفه اخلاق سوال تستی فلسفه , اندیشه اسلامی 2 دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور , انقلاب اسلامی ایران دانلود رایگان نمونه سوال پیام , تفسیر موضوعی قران دانلود رایگان نمونه سوال پیام , آشنایی با دفاع مقدس دانلود رایگان نمونه سوال پیام , بانک سوال جمعیت و تنظیم خانواده دانلود + رایگان , فرهنگ و تمدن اسلامی دانلود رایگان نمونه سوال پیام , آشنایی با قانون اساسی دانلود رایگان نمونه سوال , آیین زندگی اخلاق کاربردی دانلود رایگان نمونه سوال , تفسیر موضوعی نهج البلاغه دانلود رایگان نمونه سوال , اندیشه سیاسی امام خمینی دانلود رایگان نمونه سوال , اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم دانلود رایگان نمونه , دانلود ریاضی عمومی 1 دانلود رایگان نمونه سوال پیام , ریاضی عمومی 2 دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور , دانلود نمونه سوالات حفظ جزء 30 قرآن کریم با جواب , دانلود رایگان نمونه سوال جدید نقشه کشی پیام نور , دانلود دانلود رایگان نمونه سوال ورزش 1 پیام نور با , نمونه سوال فارسی پیام نور با پاسخ دانلود نمونه , ,

نطر کاربران درباره این مطلب
مجید
سلام نمونه سوالات نیمسال دوم 94 با کلید و ترم تابستان 94 به همراه کلید با قیمت و کیفیت مناسب بدون آرم و مهر برروی سایت pp3.ir قرار گرفت http://pp3.ir/category/547/فروش-نمونه-سوال-ارشد-پیام-نور-به-صورت-کلی--مخصوص-کافی-نت-ها-و-صاحبان-سایت/ موبایل 09157105815
@@@
خوبه ممنون
ابوالفضل
خوبه ممنون نمونه سوالات ریاضی عمومی 1 رشته عمران اگه میشه بزارید
لیلا
چی خوبه واقعا
پویا
خیلی عالی
پویا
خیلی عالی
hanehhh
سلام خسته نباشید خواهش میکنم سوالات اندیشه 1 دانشگاه چمران تشریشو بزارین همیشه غیر دولتی و میزارین ....این ایمیل من خواهش میکنم اگه دارین واسم بفرستین .. [email protected]
المیرا
عالیه مرسی
مینا
تعداد نمونه سوال بیشتر کنید ممنون
مینا
تعداد نمونه سوال بیشتر کنید ممنون
فائزه
عالی بود ممنون👏
صورتی
سلام. یک درس رو با گوشی دان کردم ولی باز نمیشه. چه برنامه ای باید نصب کنم تا باز شه؟ لطفا کمکم کنین.برنامه ی pdf رو دارم
صورتی
سلام. یک درس رو با گوشی دان کردم ولی باز نمیشه. چه برنامه ای باید نصب کنم تا باز شه؟ لطفا کمکم کنین.برنامه ی pdf رو دارم
صورتی
سلام. یک درس رو با گوشی دان کردم ولی باز نمیشه. چه برنامه ای باید نصب کنم تا باز شه؟ لطفا کمکم کنین.برنامه ی pdf رو دارم
ترانه
عالیه.....واقعاممنون ازسایت خوبتووون......بیگ لاااایک
ترانه
عالیه.....واقعاممنون ازسایت خوبتووون......بیگ لاااایک
mehrsasharifi1375
👏👏👏👏👏👏👏👏
mehrsasharifi1375
👏👏👏👏👏👏👏👏
پیمان
عالی بود ممنون
سحر
من ک هرچی دانلودمیکنم فایل بازنمیشه!بنظرتون اشکال ازکجاست؟
ریحان
عاااااااااااااالی بود مال منم باز نمی کرد اما وقتی همشون رو کپی کردم وتوی یه فالی دیگه جایگذاری کردم همشون باز شدند
فاطمه
عالللللی مرسی فقط بعضی ازدانلود هابازنمیشن
رحمات
ازین بهتر نمیشه
مینا
عالی ^ ^
شریفی
خیلی هم عالی و مووووووووتوووووووووشکر
علی
واقعادستتان درد نکنه
علی
واقعادستتان درد نکنه اگه می شه نمونه سوال رشته جغرافیای اب وهواشناسی را بذارید ممنون میشم
محسن
ممنون از سایتتون عالی و متشکرم
مترجم
واقعا ممنون
mehrana.
مرسی فقققققققققققط باز نمشه.........(*٬*)
007
عالی آقا دمتون گرممممممممممممممممم
فاطمه
چرا اصلا دانلود نمیشه
فاطمه
چرا اصلا دانلود نمیشه
Zahra
عالی بودن.. تشکر
Zahra
عالی بودن.. تشکر
Zahra
عالی بودن.. تشکر ممنون میشم نمونه سوالات مبانی و سازمان مدیریت رو هم بزارید..
حامد
ممنون
سمیه
مال من که دانلودنمیشه چیکارکنم
سمیه
مال من که دانلودنمیشه چیکارکنم
حسین
خوب بود
طاهره
بد نبود
مهدی
ممنون
کیمیا
خوبه
مسعود
واقعاخوبه
[email protected]
salam dasteshoma dard nakonad . besyar khob bod.
fatiiiiiiiiii
خیلی خوب بود ممنونم واقعا
kosar
دانلود کردم باز نمیشه😐
ترانه
بیگ لایک...یه دنیاممنون....فقط کاش تمام نیم سال هارومیزاشتین
فهیم
مرسی
ضیاء
خسته نباشید. مرسی و ممنون . عالی عالی
neda
بسیارعالی........یه دنیاممنونم
neda
بسیارعالی........یه دنیاممنونم
فاطمه
سلام خسته نباشیدعالیه اماچرافایل فازنمیشه کلافه شدم
بهار
ممنونم..
بهار
ممنونم..
نگار
سلام وافعا سایت خیلی عاییییی دارید ممننونم بابت سوال هایی که گذاشتید امیدوارم همیشه موفق باشید
babak
بگم عالی بوده دروغ گفتم. چرا نمونه سوالات. تربیت بدنی رو نذاشتین
مثتانه
من ترم آخرم ولی خیلی عالی بود مرسی ممنووووووووووووون
آرین
عالی بوووووود ممنونم ازتوووووووووون
محسن
واقعا ایولا داره کارتون بابا
زینب جلیل
واقعا عالیه مرسی
محمد
نمونه سوال بیان معماری 1 رو چرا نزاشتید
الکساندر گراهام یل گرمی
بسیار بسیار خوب بود
یا زهرا(س)
سلام بسیار ممنون عالی بود فقط ای کاش نمونه سوالای آشنایی با قانون اساسی بیشتر بود
محمد
خوبه....ممنون
مهندس
ممنون از کار خوبتون اجرتون با خداوند بزرگ با آرزوی موفقیت لطفا قسمتی را برای آپلود سوالات بذارین با تشکر
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :