نمونه سوال درس مدیریت مالی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مدیریت مالی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : مدیریت مالی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چندبخشی ) ۱۲۱۸۱۰۷ استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است
۱- هدف اولیه مدیریت مالی چیست؟
۱.) افزایش دادن سود
۲. حداکثر کردن جریانهای نقدی
۳. حداکثر کردن ثروت صاحبان سهام
۴. حداقل کردن ریسک ۲- تأمین منابع مالی و قیمت گذاری به ترتیب از کدام وظایف مدیریت مالی می باشد؟
۱. نقدینگی - نقدینگی ۲. سودآوری - نقدینگی ۳. سودآوری - سودآوری ۴. نقدینگی - سودآوری "— کدام گزینه نادرست است ؟
۱. با نرخ بازده حسابداری NPV صفر میشود.
۲. حداکثر ساختن سود از اهداف کوتاه مدت مدیریت است.
۳. مدیریت منابع مالی شامل دو جنبه نقدینگی و سودآوری میباشد. ۴. تعیین بازده مورد نظر یا هزینه سرمایه از وظایف مربوط به سودآوری مدیریت است. ۴- ارزش اقساط مساوی ۱۷۰۰۰۰هزار ریالی سالانه که در ۳ سال آینده قابل دریافت است با فرض اینکه نرخ تنزیل برابر با ۲۰٪
باشد، چند ریال است؟
YAの・・・ . f ΔΥ . . . . . Υ ץץ"ץ... . . Y Υ"ΔΛ . . . . ) ۵- در کدام بازار نمی توان از اطلاعات یا روند گذشته قیمت سهام برای انتخاب سهامی با نرخ بالا در آینده استفاده نمود؟
۱. کارایی قوی ۲. کارایی ضعیف ۳. کارایی نیمه قوی ۴. نیمه کارا ۶- اگر فردی بخواهد که ۴ سال بعد، ۵۰۰۰ ریالی در اختیار داشته باشد، با فرضی نرخ بهره ۸ درصد، در زمان حال باید چه مقدار
پس انداز کند؟
キ%い A. f Y%VA .Y *>Y१ . Y ώ . . . . ) ۷- شخصی در پایان هر سال مبلغ ۲۵۰۰ ریال با نرخ ۱۰ درصد به مدت ۴ سال در حسابی پس انداز می کند ارزش این سرمایه
گذاری در ۴ سال بعد چند ریال است؟
\ f‰ ... የ \ . . . . . Yo \ \ . . . . Y \\? . . . )
Y.Y. (Y, \, \, . Yo صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت مالی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چندبخشی ) ۱۲۱۸۱۰۷ ۸- با افزایش نرخ بازده مورد انتظار ارزش فعلی و ارزش آتی اقساط مساوی به ترتیب : ۱. کاهش و افزایش می یابد ۲. کاهش و کاهش می یابد ۲. افزایش وافزایش می یابد. ۴. افزایش و کاهش می یابد. ۹- با نرخ ۱۸٪ چند سال طول میکشد ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ۰۰۰،۰۰۰، ۴۰ ریال افزایش یابد؟ ۱. ۵ سالی ۲. ۶ سال ۳. ۳/۸ سال
۱۰- سود تضمین شده سهام ممتاز ۲۸٪ و نرخ بازده مورد انتظار ۲۵٪ می باشد. سهامی با ارزش ۲۰۰۰۰۰۰ ریال چند ریال ارزشی
دارد؟
Yや・・・・・ . f \ γλώ . . . . Υ YY キ・・・・。Y Y . . . . . . . ) ۱۱- برای کاهش ریسک پرتفوی بایستی سهامی را انتخاب کرد که ضریب همبستگی آنها ..................... باشد.
۰۱) با یکدیگر منفی ۰۲) برابر با صفر ۳. بین صفر و یک ۰۴ برابر با یک ۱۲- اوراق قرضه ای بالاتر از ارزش اسمی فروخته شده است، نرخ بازار از نرخ اوراق قرضه ........... است.
۱. بیشتر ۲. کمتر ۰۳ مساوی ۲. بیشتر مساوی
۱۳- سود نقدی هر سهم شرکت بهرام در سال اینده ۲۵۰ ریال است. اگر پیش بینی شود سود در سالهای آتی با ۶ درصد رشد افزایش خواهد یافت و نرخ بازده مورد انتظار ۱۶٪ باشد، قیمت سهام مزبور چند ریال است؟
い%の・. f やい%・.Y ΥΔ . . . Υ Y%の・.い
۱۴- کدام سرمایه گذار نسبت به ریسک بیشتر خواهان بازده اضافی می باشد؟ ۱. ریسک گریز ۲. ریسک پذیر ۳. بی تفاوت به ریسک ۴ - ریسکی ۱۵- . نرخ بازده بدون ریسک ۱۰٪ و بتای شرکت برابر با بتای بازار است. اگر جایزه پذیرش مخاطره ۶٪ باشند، نرخ سود سهام عادی چند درصد است؟ :/\r t / \ z : * | \ . . Y /2. \ Wo— ... کدام گزینه نادرست است ؟ ۱. اگر نرخ بازده مورد انتظار کاهش یابد، ارزش سهام عادی کاهش می یابد. ۲. اگر نرخ بازده مورد انتظار کاهش یابد ، ارزش سهام عادی افزایش می یابد. ۳. اگر سود قابل پرداخت سال آینده افزایش یابد، ارزش سهام عادی افزایش می یابد.
۲. بتای بازار برابر ۱ می باشد.
صفحه ۲ از ۵
Y.Y. (Y, \, \, . Yo نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت مالی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چندبخشی ) ۱۲۱۸۱۰۷
۱۷- نرخ هزینه سرمایه یک شرکت برابر است با: ۱. نرخ سود تسهیلات بانکی مورد استفاده شرکت ۲. نرخ بازده مورد توقع سهامداران شرکت ۳. نرخ بازده مورد توقع سهمیه کسانی که سرمایه را در اختیار شرکت قرار داده اند. ۴. میانگین موزون هزینه منابع مالی مختلف که مورد استفاده شرکت قرار گرفته است ۱۸- قیمت سهام شرکتی در حال حاضر برابر ۵۰۰۰ ریال پیش بینی میشود که شرکت در سال آتی بابت هر سهم مبلغ ۴۰۰ ریال سود پرداخت نماید و قیمت هر سهم در سال آتی ۵۶۰۰ ریال گردد، نرخ بازده مورد انتظار آن چند درصد است؟ \t t 人.Y \ Y Y Y・ 。い ۱۹- اگر بازده مورد انتظارو ریسک هر کدام ۱۰درصد افزایش یابند: ۱۰۰۱ درصد افزایش می یابد. ۲. ریسک نسبی کاهش می یابد. ۲. ریسک نسبی افزایش می یابد. آریسک نسبی ثابت می ماند.
۲۰- اگر بازده بدون ریسک ۱۰ درصد، بازده مورد انتظار سهام ۱۶ درصد، ضریب بتای سهام ۱/۵ باشد بازده مورد انتظار مجموعه
بازار چند درصد است؟
\ \ . * \ + .x. \ a Y \ { . ) ۲۱- شاخص سودآوری طرحی با نرخ هزینه سرمایه ۲۰٪، برابر ۱/۱ است. نرخ بازده آن چند درصد است؟
Y・.い ۲. کمتر از ۲۰
۳. بیش از ۲۰ ۴. قابل محاسبه نمی باشد.
۲۲- شرکت ایران ماشین قصد اجرای طرح سرمایه ای را دارد که هزینه اجرای آن در حال حاضر ۱۰ میلیون ریال و پیش بینی جریان نقدی خالص آن در سالهای آتی به شرح زیر است:
سال جریان نقدی خالصی
\ ۴ میلیون ریال
Y ۴ میلیون ریال
r ۴ میلیون ریال
f ۵میلیون ریال
۱. ۲ سالی ۲. ۳ سال ۲۰۳ سال و نیم ۲۰۴ سال و پنج ماه Y.Y. (Y, \, \, . Yo نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت مالی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چندبخشی ) ۱۲۱۸۱۰۷ ۲۳- قیمت سهام در ابتدای دوره ۸۰۰ و در انتهای دوره ۱۰۰۰ ریال است. سود تقسیمی برای هر سهم ۱۰۰ ریال می باشد. بازده سرمایه گذاری عبارتست از: |YN . Y. /YA .Y |YY.0 . Y 's.) Y.A . ) ۲۴- انتظار می رود هر سهام شرکتی پس از یکسال ۱،۰۰۰ ریال سود نقدی داشته و به قیمت ۶۰۰، ۸ ریال قابل فروش باشد. برای تأمین ۲۰٪ بازده، این سهم چند ریال می ارزد؟
१.2 • • . f 人.····Y V.ም. . . . W ジYYY 。い
۲۵- در ارزیابی پروژه های سرمایه ای، کدام روشها مبتنی بر ارزش زمانی پول می باشد و کلیه جریانهای نقدی را در برمی گیرد؟
۱. ارزش فعلی خالص - متوسط نرخ بازده - شاخص سودآوری نرخ بازده داخلی - متوسط نرخ بازده - شاخص سودآوری ۳. ارزش فعلی خالص - نرخ بازده داخلی - شاخص سودآوری ۴. نرخ بازده داخلی - متوسط نرخ بازده - دوره بازیافت سرمایه
۲۶- به احتمالا ۴۰٪ بازده مورد انتظار ۲۵٪ و به احتمالی ۶۰٪ بازده مورد انتظار ۳۰٪ است. نرخ متوسط بازده چند درصد است؟
|S|YY . Y. /ャ・.ャ /Y人.Y /YA .い
------------------ ۲۷- ارزش فعلی خالص یک پروژه زمانی منفی است که شاخص سودآوری پروژه ........... از یک و نرخ بازده داخلی آن نرخ هزینه سرمایه است. ۱. بیشتر - بیشتر ۲. کمتر - کمتر ۳. کمتر - بیشتر ۲. بیشتر - کمتر
YA– کدام گزینه نادرست است؟ ۱. اگر NPV مثبت باشد شاخصی سودآوری کمتر از ۱ میباشد. ۲. اگر شاخص سودآوری بزرگتر از یک باشد IRR بزرگتر از نرخ هزینه سرمایه است. ۳. هرچه دوره بازگشت طرحی کوتاهتر باشد آن طرح در اولویت است. ۲. ضریب تغییرات نشان دهنده ریسک نسبی می باشد. ۲۹- اگر نرخ وام بانکی ۱۲٪ و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران ۱۸٪ باشد با فرض اینکه ۴۰٪ از طریق وام، تامین مالی شود و نرخ مالیات ۲۵٪ باشد.متوسط نرخ هزینه سرمایه چند درصد است؟ Z\ ft . ' / Υ.Δ. /いャジ. f /い%.人 。Y
Y.Y. (Y, \, \, . Yo
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :