نمونه سوال درس سیستم های اطلاعات مدیریت نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس سیستم های اطلاعات مدیریت نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . کارشناسی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۸۵ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۲۷ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۱۷
۱- کدامیک از موارد زیر از منابع اصلی مدیریت نامشهود می باشد؟
۱. اطلاعات ۳. منابع فیزیکی
۲. انرژی ". تسهیلات ۲- به چه دلیل در سالهای اخیر به مدیریت اطلاعات توجه روز افزون شده است؟ ۱. پیچیدگی روز افزون اطلاعات ۲. ساده شدن روز افزون فعالیتهای کسب و کار ۳. بهبود توانمندیهای رایانه ۰۴ فنآوری نوین ۳- کدامیک از موارد زیر در بحث دانش مدیریت از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ ۱. سواد استفاده از اطلاعات ۲. سواد کار با رایانه
۳. سواد رایانه و اطلاعات از اهمیت برابری برخوردارند. ۴. سواد رایانه و اطلاعات از ارزش چندانی برخوردار نیستند.
۴- امروزه کدامیک از موارد بیشترین توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است؟
۱. ارتباطات و مشورت ۲. کار پردازش داده ها
۳. اطلاعات و حمایت از تصمیم گیری ۴. پردازش اطلاعات
۵- در کدام یک از مراحل زیر سیستم اطلاعات مدیریت مطرح شد؟ ۱. تمرکز بر داده ۲. تمرکز بر اطلاعات ۲. تمرکز بر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری
۴. تمرکز بر ارتباطات
۶- در کدامیک از گزینه های زیر خود کار کردن کارهای اداری مطرح گردید؟
۲. تمرکز بر تصمیم گیری
۴. تمرکز بر مشاوره
۷- در یک تصمیم خوب کدام مورد نقشی بیشتری دارد؟
۲. شهود ۳. اطلاعات ٠٢ مشورت
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۶
۱. تمرکز بر اطلاعات
۳. تمرکز بر ارتباطات
ا. منطق
)・い・ハ・Y・め・管


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۸۵ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۲۷ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۱۷
۸- علاقه مدیران به آگاهی از عواملی که خارج از کنترل هستند، به کدامیک از ویژگیهای سیستم اطلاعات اشاره دارد؟ ۱. پاسخگویی کنکاشهای مدیریت برای دستیابی به اطلاعات ۲. ارائه گزارشی بر مبنای استثنا به مدیریت ۰۳ در اختیار قرار دادن به موقع اطلاعات دقیق به تصمیم گیرندگان
۴. دارا بودن توان ادغام در آینده
۹- کدامیک از مفروضات زیر در طراحی سیستم اطلاعات مدیریت واقعی و درست است؟ ۱. اطلاعات بیشتری باید به مدیران داده شود ۲. مدیران اطلاعاتی را می خواهند که مورد نیازشان است ۳. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز مدیر به او داده شود، تصمیم گیری او بهبود خواهد یافت ۴. ارتباطات بیشتر به معنای عملکرد بهتر نیست ۱۰- کدام گزینه به طور دقیق مشخص می کند چه سلولهایی جزو سیستم خواهند بود و کارکرد هر یک از آنها چه می باشد؟ ۱. عوامل پنهان ۲. آرایش درونی ۳. تعاملها ۴. شاخصها ۱۱- کدام عوامل اطلاعات را می توان بارها تغییر داد؟ ۱. آرایش درونی ۲. تعاملها ۳. شاخصها ". عوامل پنهان ۱۲- کدامیک از موارد زیر از آثار سلول گرایی است؟
۱. تسریع شتاب تغییر ۲. کاهش فشار رقابت
۳. احیاء ساختن روابط میان سازمانها ۴. رشد خلاقیت
۱۳- در مورد فراگرد منعطف ایجاد محصول کدام صحیح است؟ ۱. نخست محصول به طور کامل طراحی و آن گاه وارد خط تولید می شود ۲. زمان اجراء، حاکی از دورهایی است که در طول آن پنجره فرصت باز خواهد بود ۳. خواسته های مشتری با فناوری های در حال تکامل تلفیق شده و تا آخرین لحظه در طراحی تجدید نظر می شود
آن نیاز به زمان زیادی جهت پاسخ دادن به محیط دارد
۱۴- مدیریت، کنترل، تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای وظیفه کیست؟
۱. طراحان ۲. راهبران ۳. کاربران ۴. افراد
い・ハ・Y・め・管・) صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۸۵ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۲۷ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۱۷ ۱۵- مشاهدات یا واقعیت های خارج از زمینه اصلی شان که به طور مستقیم معنایی ندارند تعریف کدام یک از گزینه های زیر
۱. اطلاعات ۲. دادهها ۳. حکمت ۴. دانش
۱۶- به کارگیری خبرگی و تخصصی به کدامیک از گزینه ها اشاره دارد؟
۱. اطلاعات ویژه ۲. دانش ۳. بینش ۴. حکمت ۱۷- داده های ذخیره شده در حافظه رایانه به گونه ای نیستند که به سهولت در اختیار مدیریت قرار گیرند، کدام مرحله باید بر
روی آنها صورت گیرد تا به صورت قابل استفاده در آیند؟
۱. دسته بندی ۲. تحلیلی ۳. تولید مجدد ۴. حسن استفاده ۱۸- کدامیک از موارد در ابتدای چرخه حیات داده مطرح می گردد؟
۱. دسته بندی ۲. ذخیره سازی ۳. تولید داده ۲. بازیابی ۱۹- در مورد داده ها کدامیک کار دشوارتری است؟
۱. کسب داده ها ۲. سازماندهی داده ها ۳. بازیابی داده ها ۴. انتخاب مناسب آنها ۲۰- کدام مورد به کاربر امکان انجام کارهای تکراری نظیر نسخه برداری یا طبقه بندی پرونده ها را می دهد؟
۱. نرم افزار سیستم ۲. نرم افزار کاربردی ۳. برنامه اجرایی ۴. نرم افزار بهره وری ۲۱- کدام مورد به ایجاد موجودیت جدیدی به نام موجودیت تقاطعی می انجامد؟
۱. هنگامی که حداکثر مقدار رابطه دو موجودیت یک باشد.
۲. هنگامی که حداکثر مقدار رابطه زیاد باشد.
۳. هنگامی که بین دو موجودیت حداکثر مقدار رابطه (N) برقرار باشد.
۲. هنگامی که مقدار رابطه حداقل باشد. ۲۲- کدامیک از ساخته های مدل مفهومی اطلاعات باید منحصر به فرد باشند؟
۱ . ویژگیها ۲. نشانگرها ۳. موجودیت ۴. سفارش ۲۳- کدام گزینه بر همراهی موجودیت های مشابه دلالت دارد؟
۱ . ویژگی ۲. نشانگر ۳. رابطه ۴. نقش
い・ハ・Y・め・管・) صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۸۵ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۲۷ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۱۷
የf– طراحی پایگاه داده ای در چند مرحله صورت می گیرد و اولین مرحله آن کدام است؟ ۱. سه مرحله، مدلسازی مفهومی ۲. سه مرحله، طراحی منطقی
۲. چهار مرحله، مدلسازی مفهومی ۴. چهار مرحله، طراحی منطقی
۲۵- کدام شاخصی به میزان هزینه ایجاد تغییر در پایگاه اطلاعاتی به هنگام افزودن یا تغییر دادن گزارشها و صفحات اشاره دارد؟
۱. انعطاف ۲. انسجام ۳. کارایی ۴. اثربخشی
۲۶- نشانگرهای مدل مفهومی در مدل منطقی به کدامیک از موارد زیر تبدیل می شوند؟ ۱. عناصر ۲. سابقه ها ۳. کلیدها ۴. روابط
۲۷- کدام مورد ارجاع ضربدری میان عناصر داده ای فهرست شده و ارزش عددی کلید اصلی سابقه را فراهم می آورد؟
t
۱. فهرست دوم ۲. فهرست تبدیل شده ۳. فهرست به هم پیوسته شرح فهرست
۲۸- در شمای سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی عناصر انسجام بخش کدام موارد را در بر می گیرد؟ ) ... عناصر داده ای، سابقه های منطقی ۲. سابقه های فیزیکی، سازمان پرونده و فهرستها ۳. شاخصهای تعیین اعتبار، جواز دستیابی به داده ها و خط مشی های پشتیبانی داده ها ۴. کلیدها و روابط ۲۹- در کدام نوع سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی، سابقه ها را با استفاده از عناصر داده ای مشترک، سابقه های مجزا یا تلفیق باید به یکدیگر مرتبط ساخت؟ ۱. سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی سلسله مراتبی ャ。 سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی شبکه ای
۳. سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی رابطه ای ۴. سلسله مراتبی و شبکه ای
۳۰- کدامیک از موارد زیر جزو خروجی های فرا گرد طراحی برنامه نظام یافته به شمار می آید؟
۱. فرهنگ داده های به هنگام شده ۲. نمودار جریان اطلاعات
۳. رویه های کاربران ۴. مختصات پایگاه اطلاعاتی
صفحه ۴ از ۶
い・ハ・Y・め・管・) نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :