نمونه سوال درس اصول روش های برنامه ریزی روستایی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول روش های برنامه ریزی روستایی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی روستایی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی ) ۱۲۱۶۰۸۰ - , جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۱۸ - علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۰۱ ۱- «کاربردهای مکانی فرآیند توسعه» توسط کدام یک از نظریه پردازان توسعه بیان شده است؟
۱. میسرا و هیرشمن آن هیرشمن و میردال ۲- وان تونن و کریستالر ۲. میردال و میسرا
۲- مکتب تحلیل فضایی توسط چه کسی پایه ریزی گردید؟
۱. شیفر ٠٢ وان تونن ۳. ایزارد ٠٢ کریستالر ۳- در نظرات مایکل تودارو محور اصلی توسعه ملی کدام است؟
۱. توسعه کشاورزی ۲. توسعه اجتماعی
". توسعه کشاورزی و توسعه روستائی ". توسعه روستائی ۴- در کدام ویژگی اجتماعی - اقتصادی موضوع امنیت غذایی مورد توجه قرار می گیرد؟
۱. بهبود امکانات بهداشتی ۲. توسعه اجتماعی
۳. بهبود امکانات خدماتی ۴. فقر ۵- پیوند کارکردهای شهری و روستایی در کدام یک از سطوح سلسله مراتب مراکز روستایی قرار می گیرد؟
۱. شهرک های بخشی ۲. شهرهای کوچک ۲. شهرک های محلی ۴. شهرهای منطقه ایی
۶- مهمترین اهداف عمران روستایی کدام است؟ ۱. تقویت سطح رفاه فردی و اجتماعی ۲. تقویت رفاه اجتماعی روستایی از طریق افزایش درآمد سرانه ۳. تقویت رفاه مادی و اجتماعی جمعیت روستایی .Y . تقویت سطح رفاه فردی
۷- ساختار بنیادی سازمان فضایی کدام است؟ ۱. نقاط، سکونتگاهها، لکه ها ۲. نقاط، شبکه ها، لکه ها
.Y . شبکه ها، سکونتگاه ها، نقاط تولیدی f شبکه ها، نقاط تولیدی، مراکز اقتصادی
۸- پیدایش کدام تئوری ها به برنامه ریزان فضایی در تشریح عامل فضا در برنامه ریزی عمرانی کمک کرده است؟
۱. تئوری های مکان یابی ۲. تئوری های تولید اقتصادی
۳. تئوری های اقتصاد فضا ۴. تئوری های مراکز صنعتی
ף (ט"ו ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی روستایی
رشته تحصیلی /کد درسی : جغرافیای انسانی (روستایی (・ーいY)%・A ,جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۱۸ - , علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۰۱
۹- مفهوم بنیادی انتظام فضایی چیست؟
۱. تعادل بین جمعیت و منابع آ، پیش بینی میان جمعیت و فعالیت
۳. تعادل و توازون و هماهنگی بین انسان و تأسیسات ۲. تعادل و توازون بین جمعیت و اقتصاد ۱۰- یکی از نخستین و با نفوذترین پیشگامان مکتب تکاملی گرایی چه کسی است؟
۱. والتر کریستالر ٠٢ روستو ۳. هیرشمن ۲. مایکل تودارو ۱۱- مهمترین جنبه توسعه پایدار در کدام گزینه زیر آمده است؟
۱. منابع طبیعی ۲. منابع جمعیت ۳. منابع انسانی ۴۔ محیط طبیعی ۱۲- کدامیک از نظریه پردازان، توسعه را افزایش ظرفیت تولید در جامعه می داند؟
۱. آرتورو لوئیس ۲. هیرشمن ۳. بوکه ۲. مایکل تودارو ۱۳- در برنامه ریزی چند سطحی، سطح یک اختصاصی به چه مراکزی دارد؟
۱. مراکز خدمات ۲. روستاهای مرکزی ۳. قطبهای رشد ۴. مراکز رشد ۱۴- طرح ریزی مدل مرکز- پیرامون تحت تاثیر کدام نظریه های اساسی است؟
۱. نظریه دوگانگی ۲. نظریه های تکاملی گرایان
۳. نظریه های تکاملی گرایان و دوگانگی آ، نظریه های وابستگی، قطب گرایی فضایی
۱۵- در کدام نوع از برنامه ریزی با شاخصهایی سر و کار داریم که به تشخیص مشکلات خاصی و تدبیر راه حل آن مشکلات کمک می کند؟
۱. برنامه ریزی جامع ۲. برنامه ریزی منطقه ای ۳. برنامه ریزی تزایدی آن برنامه ریزی ابداعی ۱۶- کدامیک از تعاریف ذیل، مبین تعریف شاخصی است؟
۱. شاخص ها یک اندازه آماری هستند که تغییرات یک متغیر یا گروهی از متغیرها را نسبت به زمان و مکان جغرافیایی نشان می دهند.
۲. شاخص ها یک اندازه آماری هستند که تغییرات را نشان می دهند.
۲. شاخص ها ابزاری برای تعیین انباشتگی یا تراکم است.
.Y . شاخص ها یک ابزار آماری هستند که تغییرات را در یک یا چند منطقه جغرافیایی مقایسه و نشان می دهند.
= صفحه ۲ از ۴
ף (ט"ו ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی روستایی
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی ) ۱۲۱۶۰۸۰ - , جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۱۸ - علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۰۱
۱۷- اصطلاح توسعه بطور سنتی بیشتر از کدام دیدگاه مطرح گردید؟
۱. تولیدی ۲. اجتماعی ۳. اقتصادی ۲. مصرف ۱۸- بنظر جون رابینسون شرط اصلی توسعه ملی کدام است؟
۱. توسعه روستایی ۲. توسعه اقتصادی ". توسعه سیاسی ۲. توسعه اجتماعی ۱۹- در کدامیک از نظام های بازار روستایی شبکه ای از بازارها در ارتباط با یک مرکز رابط (معمولاً شهر) است؟
۱. بازار شاخه ای ۲. بازار منظومه ای ۳. بازار شبکه ای ۲. بازار محلی
۲۰- آرتور لوئیسی از جمله اقتصاددانانی است که توسعه را نتیجه افزایش کدام ظرفیت در جامعه می داند؟
۱. تولید ۲. مصرف ۳. توزیع ۴. درآمد ۲۱- توجه اصلی هیرشمن بر کدام رشد متمرکز بود؟ ۱. رشد کشاورزی ۲. رشد اقتصادی ۲. رشد صنعتی ۴. رشد متوازن
۲۲- مهمترین عامل فراملی در ایجاد و تشدید فقر در کشورهای جهان سوم کدام است؟ ۱. نقشی کشورهای مرفه ۲. نقش کشورهای نفتی ۳. نقش کشورهای جهان سوم ۴. نقش کشورهای در حال توسعه
۲۳- در کدام دهه ها، برنامه ریزی متمرکز بعنوان موثرترین ابزار پیشبرد توسعه روستایی و کاهش فقر فراگیر تلقی نمی شد؟
۱. دهه ۶۰-۱۹۵۰ ۲. دهه ۸۰-۱۹۷۰ ۳. دهید ۷۰- ۱۹۶۰ ۴. دهه ۹۰- ۱۹۸۰
۲۴- منظور از واگذاری قدرت در نظام تمرکززدایی دولت کدام است؟ ۱. انتقال قدرت از دولت های محلی به نهادهای محلی ۲. انتقال کارکردها یا اختیارات از دولت مرکزی به دولت های محلی
۲. انتقال قدرت از دولت به بخش خصوصی ۲. انتقال قدرت از دولت به نهادهای غیردولتی
۲۵- بزرگان مکتب فضایی در دهه ۱۹۵۰ در آمریکا چه کسانی بوده اند؟ ۰ بودویل و برایان بری آ، والتر کریستالر، لوش ۳. برایان بری، آریسون ۴. کریستالر و برایان بری
ף (ט"ו ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۴***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی روستایی
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی ) ۱۲۱۶۰۸۰ - , جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۱۸ - علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۰۱
የም– یکی از مهمترین وظایف برنامه ریزان فضایی، در مکان یابی فضاهای توسعه کدام است؟ ۱. تداوم و انتشار توسعه به فضاهای مجاور و دور افتاده ۲. توسعه مناطق محروم
۲. ایجاد ظرفیت های جدید ۴. تداوم توسعه در قلمرو فضاهای ناحیه ای
۲۷- کار کرد توزیع خدمات اساسی کشاورزی و جمع آوری محصولات مراکز کوچک بر عهده کدامیک از مراکز روستایی است؟
۱. شهرک های اقماری ۲. شهرک های بخشی
۳. شهرک های منطقه ایی f شهرک های محلی
۲۸- وظیفه ایفای نقش مهمترین شهر یک کلان منطقه بر عهده کدامیک از مراکز در برنامه ریزی چند سطحی است؟
۱. مراکز رشد ۲. قطب رشد ۳. نقاط رشد ۴. مراکز خدماتی
۲۹- اگر در دسترسی برنامه ریز، زمان، نیروی کار و پول زیادی باشد، از چه روشی برای برنامه ریزی چند سطحی استفاده می نماند ؟
۱. منبع گرا ۲. مسئله گرا ۳. منابع گرا ۴. تحلیل جغرافیایی
.'Y— اولین خصوصیت توسعه روستایی در چین کدام است؟ ۱. تجهیز و بکارگیری مواد اولیه ۲. تجهیز و بکارگیری سرمایه های کوچک
۳. تجهیز و بکارگیری نیروی بیکار ۴. حفاظت از منابع طبیعی
ף (ט"ו ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :