نمونه سوال درس اقتصاد روستایی ایران نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد روستایی ایران نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : اقتصاد روستایی ایران، اقتصاد روستایی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی ) ۱۲۱۶۰۷۹ - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۲۴ استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- به نظر کلین کلارک کشاورزی چگونه فعالیتی است؟
۱. ابتدایی و معیشتی ۰۲ پیچیده ۳. سرنوشت ساز ۴. فعالیتی نامفهوم ۲- کدام یک از اقوام زیر کلمه اقتصاد را به عنوان سیاست تدبیر منزل اطلاق می کردند؟
۱. عرب ها ۲. ایرانیان ۳. یونانی ها ۴. مصریها ۳- بر اساس خطوط اصلی اقتصاد اسلامی، زمین و هر چه در آن است متعلق به کیست؟
۱. مومنان ۲. خداپرستان ۰۳زحمت کشان ۴ . همه مردم ۴- کدام یک از علوم زیر به مشکلات حداقل یک واحد کشاورزی به صورت کلی رسیدگی می کند؟
۱. اقتصاد روستایی ۲. اقتصاد کشاورزی ۳. مدیریت روستایی ۴. جغرافیای کشاورزی ۵- غذا دهنده انسان ها، خصیصه بارز کدام یک از علوم زیر است؟
١. اقتصاد کشاورزی ۲. مدیریت روستایی ۲. اقتصاد روستا ۴. اقتصاد آزاد
۶- بخش کشاورزی و بستر جغرافیایی آن می تواند به عنوان محور، موجبات توسعه کدام یک از موارد زیر را فراهم آورد؟
۱. توسعه ملی اقتصاد کشور ۲. توسعه بخش کشاورزی
۳. توسعه پایدار ۴. توسعه روستایی ۷- دانش آموزان و بیماران به ترتیب جزء کدام گروه اقتصادی جمعیت به حساب می آیند؟
۱. غیرفعال - غیرفعالی ۲. فعالی - فعالی ۳. فعالی - غیر فعال ۲. غیرفعال فعالی ۸- رئیس یا سرپرست واحد تولیدی و سازمان کار خانواده در ساختار اقتصادی روستا کیست؟
۱ . کد خدا ۲. پدر ۲. ریش سفید .Y . بزرگ قوم ۹- مشارکت زنان روستایی منطقه ایلام مربوط به کدام موارد زیر است؟
۱. تعلیف و چرا ۲. پرورش دام و صنایع دستی
". شیردوشی ۴. مراقبت از دام ۱۰- در طی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ کمترین میزان واردات ، مربوط به کدام محصول بوده است؟
۱. گندم ۲. برنج ۳. گوشت قرمز ۴. جو
የየ\•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اقتصاد روستایی ایران، اقتصاد روستایی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی ) ۱۲۱۶۰۷۹ - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۲۴ ۱۱- کدام مورد جزء زیر مجموعه ساختار اجتماعی است؟
۱. اصلاح شبکه های تعاونی توزیع ۲. بهداشت
۳. توسعه زیربنا ۴. شبکه های ارتباطی ۱۲- تامین سوخت و انرژی در کدام مقوله زیر قرار دارند؟
۱. خدمات روبنایی ۲. خدمات اجتماعی ۳. خدمات زیر بنایی ۴. ساختار اجتماعی ۱۳- به عمل اقتصادی، انسان خواه با دست و خواه با فکر، چه می گویند؟
۱. سرمایه گذاری ۲. تولید ۳. کار ۲. مدیریت
۱۴- بر اساس مطالعات انجام شده در سال ۱۳۳۹ چند درصد از آبادیها و اراضی مرزوعی کشور در اختیار عمده مالکان بوده
است؟ ) . YY . Y. γί). Υ Λώ זו. ץץ ۱۵- در دوره سلطنت رضاخان تعداد آبادیهای اختصاصی شاه، چند ده را شامل می شد؟
\\". . . * \ . . . . Yo १ • • . Y Y. . . )
۱۶- در کدام نوع از نظامهای بهره برداری ، خود بهره بردار، مالک زمین است و این طرز بهره برداری ویژه خرده مالک و مالکان متوسط است؟
۱. ملکی ۲. بهره برداری رعیتی ۳. بهره برداری اجاره ای ۴. مختلط ۱۷- در سازمانهای کار زراعی اصطلاح «فیش» در چه مناطقی رایج بوده است؟
۱. خراسان ۰۲قزوین ۳. مناطق عشایری ۴. مناطق روستایی ۱۸- ویژگی و برتری تعاونیهای تولید روستایی نسبت به شرکتهای سهامی زراعی کدام موارد زیر است؟
۱. مالکیت اراضی یکدست ۲. حفظ مزارهای مالکیت
۳. ترکیب کشت هماهنگ با نیاز صنعت تبدیلی ۲. تبدیل اراضی دهقانان به سهام ۱۹- چه مقدار از اراضی ایران را کویر و مناطق بی حاصل تشکیل می دهد؟
۱. ۵۵ درصد ۲. ۲۱ درصد ۳. ۴/ ۱۴ درصد ۴. ۳۵ درصد ۲۰- کانال ناروند که در زمان ساسانیان احداث شده بود توسط کدام یک از حکومتهای زیر طولانی تر شد؟
۱. سامانیان ۲. عباسیان ۳. قاجار ۴. هخامنشیان
\•\•|\•\•\የየ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اقتصاد روستایی ایران، اقتصاد روستایی
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی ) ۱۲۱۶۰۷۹ - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۲۴
۲۱- بر اساس نتایج سرشماری عمومی کشاورزی در سال ۱۳۶۷ چند درصد از آبادیهای کشور دارای قنات بوده اند؟ ** /* . f \ { {z , የ ャ/A.Y \ Y |\ . ) ۲۲- کدام یک از مناطق زیر نسبت به رودخانه ای که در کنار آن واقع است حقابه دارد؟ ۱. ابیانه نزدیک کاشان ۲، کردستان ۳. روستاهای شرق کشور ۴. مناطق کوهستانی ۲۳- اگر ارزش یک نهاده طویل العمر، بیش از قیمت خرید آن باشد، باید با آن چگونه برخورد کرد؟ ۱. باید آن را خرید. ۲. باید آن را فروخت. ۳. نباید آن را فروخت. آ، ارزش خرید ندارد. ۲۴- یکی از عواملی که موجب عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گردیده کدام است؟ ۱. مراجعه به مراجع بسیار ۲. مشخصی بودن نظام بهره برداری ۳. وضوح قلمرو فعالیتهای دولتی ۰۴ ثبات در مقررات کشاورزی
۲۵- از کل پرداختهای بانک کشاورزی در سال ۱۳۷۱ به بخش کشاورزی چند درصد آن صرف هزینه های سرمایه ای شده است؟
ልም . ሾ དe དe . ད་ ץ. ץץ Y・ 。い
۲۶- استفاده از تراکتور به عنوان مهمترین کاربرد تکنولوژی در کشاورزی با ورود تراکتور به کدام یک از روستاها آغاز شده
است؟
۱. خوزستان ۲. مغان آذربایجان ۲.ورامین آ، بیرجند ۲۷- براساس آمارگیری جمعیت کشور در سال ۱۳۷۰ چند درصد از مردم ایران در نقاط روستایی زندگی می کردند؟
۱. ۵۷ درصد ۲. ۵۳ درصد ۳. ۴۳ درصد ۴۷.۴ درصد ۲۸- براساس آمار کارگاههای کشور در ۱۳۶۷ کمترین تعداد شاغلین روستایی در چه بخشی فعالیت دارند؟
۱. صنایع غذایی Y صنایع کانی غیر فلزی .Y صنایع نساجی .Y . صنایع کاغذ ۲۹- کدام یک از انواع مراتع در ایران تولید متوسط علوفه آن ۲۵ کیلوگرم در هکتار می باشد؟
۱. ییلاقی أ : مراتع متوسط ۳. مراتع خوب ۴. فقیر کویری ۳۰- براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۶۵ چند درصد از خانوارهای نقاط روستایی دارای صنعت خانگی بوده اند؟
V१ . ि Үү ү γ.Δ.Υ १ //\ . )
\•\•|\•\•\የየ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :