نمونه سوال درس اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اصول وروشهای برنامه ریزی ناحیه ای، تکنیکهای برنامه ریزی ناحیه ای
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیای انسانی (شهری )، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۰۵۵ -، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) ۱۲۱۶۴۴۵،(
۱- برنامه چیست؟ ۱. سلسله مراتب انجام فعالیت ها ۲۔ نظم و ترتیب ۳. گاهنمامه تصمیات منظم ۴. هدف انجام یک فعالیت ۲- چه سازمانهای در نظام برنامه ریزی مشارکت دارند؟ ۱. سازمان برنامه و بودجه و وزراتخانه ۲. سازمان برنامه ریزی، مجلس ۳. هیات دولت مجلس، سازمان نظارت کننده ۴. سازمان برنامه ریزی، سازمان تصویب کننده
۳- در تعریف برنامه ریزی کدام مفاهیم زیر مستثر می باشد؟ ۱. عقلانیت، تفکر، فرایند، روند، نیل به هدف ۰۲ جریان و مداومت ارشاد و هدایت دورنگری و هدف گیری، تفکر و عقلانیت ۳. مداومت، مداخله دولت، دورنگری و عقلانیت، ارشاد، اجبار، نظم و ترتیب
آ، تفکر و عقلانیت، هدف گرایی، صرفه جویی، استفاده از منابع محدود
۴- مدت زمان برنامه بلند مدت و میان مدت چقدر است؟ ۱. ۱۵ سالی، ۷-۴ سالی ۲. ۲۰ سالی، ۱۰ سالی
۳. ۲۰ سال، ۱۵ سال ۴. بیش از ۱۰ و ۱۵ سالی ۷-۴ سال
۵- کدام گزینه بیانگر انواع برنامه ریزی از نظر سطوح برنامه ریزی است؟
۱. جامع، غیر جامع، کلان ۲. کلان بخشی، منطقهای، ملی، بین المللی، طرح یا پروژه
آملی، منطقهای بین المللی، شهری، روستایی ۴. کلان، بخشی، جامع، ملی، منطقهای ۶- شناخت توان ها و استعدادها و تنگاههای محیط زیست که لازمه برنامه ریزی ناحیه ای است در صلاحیت متخصصین کدام
رشته علمی قرار دارد؟
۱. جغرافیدانان متخصصی برنامه ریزی ۲. اقتصاددانان متخصصی برنامه ریزی
۳. جغرافیدانان متخصص طبیعی ۲. جامع شناسان متخصص برنامه ریزی
۷-فضای مناسب برای یک ناحیه از نظر پیرژرژ چند کیلومتر است؟ ۳۰.۱ تا ۴۰ هزار کیلومتر مربع ۱۰۰۲ تا ۷۵ هزار کیلومتر مربع ۵۰۰۳ هزار کیلومتر مربع ۱۰۰۴ تا ۳۵ هزار کیلومتر مربع
い・い・ハ・Y・%Y%
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵


***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول وروشهای برنامه ریزی ناحیه ای، تکنیکهای برنامه ریزی ناحیه ای
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیای انسانی (شهری )، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۵۵ -، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) ۱۲۱۶۴۴۵
۸- مهمترین ویژگی ناحیه چیست؟ ۱. تقسیمات اداری آ. عملکرد سیاسی ۳. ویژگی مشترک یا همگن ۴. تمایز و تفاوت ۹- ارزش و اهمیت هر ناحیه به چه عواملی بستگی دارد؟ ۱. نعداد جمعیت آن ۲. ارزش اقتصادی آن ۳. منابع زیرزمینی و منابع طبیعی آن ۴. وسعت، شکل و نقش آن
۱۰- در تعریف منطقه از دیدگاه های مختلف (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و مانند آن) و به وسیله هر متخصصی (جغرافیدان، اقتصاددان و مانند آن) چه نکاتی باید همواره مد نظر قرار گیرد؟
۱. قلمرو و وسعتی از سرزمین ۲. وجه اشتراک یا همگونی از نظر ویژگی های مورد نظر ۰۲ فضا و محدودهای از سرزمین، وجه اشتراک در ویژگی های ۴. تمایز و تفاوت ۱۱- در تعریف و تشخیصی منطقه خدماتی چه معیاری از اهمیت بالایی برخودار است؟
۱. فاصله ۲. نوع خدمات ۳ - ارتباطات خدماتی " . وسعت منطقه ۱۲- برای تعیین محدوده منطقه قراردادی کدام روش مناسبتر است؟
۱. میزان سنج ٠٢ تحليل سلسه مراتب ۳. شاخصی عددی وزنی ۴- روش تحلیل عوامل ۱۳- کدام گزینه بیانگر ضرورت برنامه ریزی منطقه ای است؟ ۱. عدم پاسخگویی برنامه ریزی ملی به نیازهای مناطق، پاسخ گویی هماهنگ به نیازهای شهر روستا
۲. کاستن عدم تعادل ها، توزیع بهینه امکانات
۳. استفاده بهینه از منابع محدود ۴. رفع تنگناههای توسعه مناطق
۱۴- در الگوی منطقهای کردن برنامه توسعه ملی، برای تعیین امکانات و نیازهای منطقه ، از کدام حرکت کلی زیر استفاده
می شود؟ ۱. حرکت از پایین به بالا ۲. حرکت از بالا به پایین ۳. تحلیل وضع موجود ۴. رویکرد منبع گرا در برنامه ریزی
%い・い・ハ・Y・%Y نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵

***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول وروشهای برنامه ریزی ناحیه ای، تکنیکهای برنامه ریزی ناحیه ای
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیای انسانی (شهری )، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۵۵ -، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) ۱۲۱۶۴۴۵
۱۵- استراتژی های برنامه ریزی منطقه ای در چه چارچوبی تهیه می شود؟ ۱. در چارچوب برنامه ملی ۲. در چار چوب شناخت نیازهای مناطق مختلف
۳. در چارچوب اهداف برنامه ریزی منطقهای ۴. در درون مناطق
۱۶- این جمله « منطقه ای است که نواحی مختلف تشکیل دهنده ی آن با یکدیگر ارتباط و کنش فراوان، و با نواحی خارج از منطقه ارتباط کمتری دارند» بیان گر مفهوم کدام منطقه است؟
۱. منطقه کانونی ۲. منطقه سازمانی ۳. منطقه قطبی ۴. منطقه عملکردی
۱۷- برنامه ریزی با مناطق معادل کدام شیوه برنامه ریزی است؟ ۱. متمرکز ۲. برنامه ریزی مشارکتی ۳. برنامه ریزی بالا به پایین ۴. برنامه ریزی پایین به بالا ۱۸- موضوع عمران ناحیهای در ایران برای نخستین بار در کدام یک از برنامه های توسعه مورد توجه قرار گرفت؟ ۱. برنامه دوم قبل از انقلاب ۲. برنامه اول قبل از انقلاب ۳. برنامه دوم بعد از انقلاب ۴. برنامه سوم قبل از انقلاب ۱۹- بر اساس مطالعه مسیرا، ایران به چند منطقه کلان تقسیم شده است؟
۱. ۹ منطقه ۲. ۳۰ منطقه ۳. ۱۰ منطقه ۴. ۱۱ منطقه
۲۰- در روش میزان سنج نهادی از چه ضابطه ای برای محاسبه میزان مرکزیت استفاده می شود؟ ۱. فاصله سگونتگاهها ۲ - حضور یا عدم حضور موسسات خدماتی
۳. تعداد جمعیت آ، امتیاز عملکرد موسسات ۲۱- در کدام یک از برنامه های توسعه جمعیت به عنوان یکی از زیر بناهای فکری و سیاسی برنامههای توسعه محسوب شد؟
۱. برنامه اول ۲. برنامه دوم ۳. برنامه سوم ۴. برنامه چهارم ۲۲- مهمترین پیش بینی دموگرافیگ که در برنامه ریزی ناحیه ای نیز بکار گرفته می شود چیست؟
۱. ترکیبی آ، پیش بینی ریاضی
f . Y.
پیش بینی جمعیت کلی پیش بینی تعداد زن و مرد
い・い・ハ・Y・%Y%
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول وروشهای برنامه ریزی ناحیه ای، تکنیکهای برنامه ریزی ناحیه ای رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیای انسانی (شهری )، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی
)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۵۵ -، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) ۱۲۱۶۴۴۵
۲۳- مناسبترین روش پیش بینی جمعیت حال و آینده چه روشی است؟ ۱. روش جمعیت شناسی آن روش اقتصادی
f . Y.
روش جامع روش ریاضی
۲۴- منظور از هD در رابطه زیر چیست؟ JAC Px = p, (1+r) ۱. تعداد جمعیت در سال X ۲. تعداد جمعیت در سال مبنا
۳. ضریب افزایش جمعیت ۴. تعداد سال های پیش بینی
۲۵- در روش ترکیبی پیش بینی جمعیت از چه عواملی برای محاسبه تغییر و تحول جمعیت استفاده می شود؟ ۱. باروری، مرگ و میر، ساختار سنی و جنسی ۲. تعداد موالید گروهای پنج ساله، و اجرت ۳. تعداد موالید، مرگ و میر آ، باروری، مرگ و میر، مهاجرت، امکانات شد یا منطقه ۲۶- برای انتخاب بهینه مکان در برنامه ریزی منطقه ای، ساده ترین روش چیست؟ ۱. مرکز ثقل جمعیت ۲. روش ساده جمیعت ۳. روش کارکردی ۴. میزان قابلیت ۲۷- کدام دسته از خدمات زیر وابستگی عمودی دارند؟ ۱. راه ارتباطی ۲. درمانگاه روستایی ۳. آب لوله کشی T : تلفان همراه ۲۸- در کدام یک از روش های مکان یابی خدماتی که به مردم ارایه می شود سلسله مراتب آن تعیین میشود؟ ۱. قابلیت دسترسی ۲. میزان سنج ۳. گاتمن ۴. کارکردی ۲۹- مهمترین عیب روش کارکردی در انتخاب مکان مناسب چیست؟ ۱. همگن نبودن واحد امتیاز ۲. ملاک قرار دادن وضع موجود
۳. اختیاری بودن امتیازات آ، بی توجهی یا کم توجهی به انسان
い・い・ハ・Y・%Y%
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :