نمونه سوال درس حرکت درمانی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حرکت درمانی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حرکت درمانی
رشته تحصیلی /کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۴۶
۱- کدام یک از استخوانهای مچ پا، در ثبات و یکپارچگی قوس طولی داخلی کف پا، نقش مهم تری را ایفا می کنند؟
۱. پاشنه و ناوی ۲. قاپ و پاشنه ۳. مکعبی و ناوی ۴. مکعبی و میخی ۲- در کدام یک از گونههای کف پای صاف، هر دوی بافت های استخوانی و نرم دچار اختلال شده اند؟
۱. متحرک ۲. سخت ٠٢ فيزيولوژيک ۴. منعطف ۳- کاهش تدریجی درد کمر، چه مدت زمانی پس از آغاز آن، شروع می شود؟
۱ . ۲ تا ۴ هفته ۲. ۳ ماه ۳. ۱ تا ۲ هفته ۴. چند روز
۴- از لحاظ بیومکانیکی عملکرد صحیح، کدامیک از مفاصل ناحیه پا برای راه رفتن صحیح و بدون درد ضروری است؟ ۱. مچ پا و درشت نی ۲. کف پایی - بند انگشتی ۳. زیرمچ پا (بین پاشنه و قاپ) ۲. بند انگشتان ۵- در رابطه با ارتباط بین سن و کف پای صاف، کدامیک از گزینههای زیر درست است؟ ۱. شیوع کف پای صاف متحرک در بزرگسالان شایع تر از کودکان است.
۲. وجود کف پای صاف در اغلب نوزادان غیر طبیعی است.
۳. وجود کف پای صاف در اغلب بزرگسالان طبیعی است.
۲. شیوع کف پای صاف به طور فزاینده ای با افزایش سن کاهش می یابد. ۶- به دنبال فتق دیسک بیشترین میزان درد در کدام اعصاب بروز می کند؟
L5 S5 . Y. Li s S5 . Y. Ll , S2 。ャ L5 3 SI ... ) ۷- کدام یک از موارد زیر، جزء عوامل درونی ایجاد اختلال و مشکلات در پا است؟
۱. استفاده از کفش های نامناسب ۲. عدم رعایت بهداشت
۳. بیماری ها ۴. مراقبت ضعیف از پاها ۸- کدام یک از اختلالات زیر، به دنبال اسپاسمهای عضلانی مکرر در ناحیه کمر بروز می کند؟
۱. سندرم دم اسبی ۲. استنوسیس مهره ای
٠٢ اسپونديلوليز .Y . برآمدگی استخوانی (استئوفیت)
Υ»Υ «/Υ «Υ »ΥΥΛΥ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حرکت درمانی
رشته تحصیلی /کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۴۶
۹- کدام یک از موارد زیر، جزء علائم تشخیصی کف پای صاف درجه ۳ با استفاده از روش ثبت نقش پا است؟
۱. عبور محور طولی پا از نزدیک خط داخلی ۲. مایل بودن استخوان تالوس ٢. انحراف محور طولی پشت پا ۴. انحراف ۱۵ درجه ای پاشنه پا
۱۰- در رابطه با التهاب نیام کف پایی کدام گزینه درست است؟
۰۱ به درمانهای غیر جراحی پاسخ نمی دهد. ۲. تنها راه درمان آن جراحی است. ۳. کف پای صاف یکی از علل اصلی آن است. ۴. مبتلایان به آن دچار پینه و انگشت چکشی نمی شوند.
۱۱- برای تشخیصی دقیق نوع و علت عارضه کف پای صاف سخت در کودکان، استفاده از کدام یک از روش های زیر ضروری است؟
١. اسکن پا ۲. رادیوگرافی ۳. ثبت نقش پا ۴. ترسیم خط
۱۲- کدامیک از گزینههای زیر، ویژگیهای یک «قامت بدنی ضعیف» متعاقب کف پای صاف را نشان می دهد؟ ۱. پرونیشان مفرط پا، خم شدن زانوها، چرخش خلفی لگن، کاهش قوسی کمر ۲. چرخش خلفی لگن، افزایش قوس کمر
۳. پرونیشن مفرط پا، بازشدن بیش از حد زانوها، چرخش قدامی لگن، افزایش قوس کمر
آ، پرونیشان مفرط پا، چرخش قدامی لگن، افزایش قوس کمر
۱۳- کدام یک از شاخص ها و آزمونهای زیر، برای سنجش کمر درد نیست؟
۱. تست سورنسون ۲. پرسشنامه کیوبک ۳. شاخص ناتوانی اسوستری ۴. آزمون VAS
۱۴- برای درمان عارضه " بونیون " استفاده از چه نوع کفشی توصیه می شود؟
۱. کفش هایی که ققسمت میانی آنها ضخیم تر است. آ، کفش هایی که در قسمت پنجه عریض ترند. ۳. کفش هایی که پاشنه بلند، پنجه باریک و تنگ دارند. آ، کفش هایی که در قسمت میانی خود خم نمی شوند.
۱۵- بیماران مبتلا به کمر درد با انجام کدام دسته از تمرینات زیر، از وضعیت صحیح قرارگیری ستون فقرات خود آگاهی
می یابند؟ ۱. تمرینات ویلیامز ۲. تمرینات مکنزی ۳. تمرینات ثبات دهنده ۴. تمرین درمانی در آب ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیم ال دوم Υ»Υ «/Υ «Υ »ΥΥΛΥ
صفحه ۲ از ۴

***
. . .
کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
سری سوال : ۱ یک
رشته تحصیلی /کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : حرکت درمانی
و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۴۶
۱۶- در کدامیک از ناهنجاری های زیر، مفصل کف پایی - بند انگشتی در وضعیت هایپر اکستنشان قرار دارد؟
۴. انگشت چنگالی و چکشی
۱۷- در ناهنجاری " لوردوزیس کمری " کدام دسته از عضلات باید تحت تمرینات کششی قرار گیرند؟
۲. عضلات شکمی و همسترینگ ها
۰۲ اکستنسورهای کمر و همسترینگ ها
۱۸- احساس درد و سوزشی در زیر سینه پا، از علائم کدامیک از ناهنجاری های پا است؟
۳. شست کج ٠٢ بونيون
۱۹- مؤثرترین روش برای درمان درد و خستگی عضلات درونی کف پا کدام است؟
۲. استفاده از کفش های مناسب و راحت
۴. کاهش وزن بدن
۲. با آسیب رساندن به ساختارهای استخوانی پا با کاهش احساسی نروپاتی و جریان خون در پاها ٠٢ هالوس والگوس
۳. متاتارسالژیا
۰۲ از پشت مهره ها به جلوی مهره ها انتقال می یابد.
آ، از نزدیکی وسط مهره ها به پشت مهره ها انتقال می یابد.
۰۲ کوتاهی عضلات نزدیک کننده شست پا
۰۴شلی لیگامنت های جانب داخلی شست پا
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
۱. انگشت چنگالی
۱. عضلات شکمی و فلکسورهای ران
۰۲ اکستنسورهای کمر و فلکسورهای ران
۱. متاتارسالژیا ۲. انگشت جنگا - D
۱. افزایش استقامت این عضلات از طریق تمرین ۳. عدم ایستادن طولانی مدت ۲۰- بیماری دیابت چگونه باعث آسیب رساندن به پاها می شود؟ ۱. بازخم کردن و عفونی کردن ساختارهای پا ۳. با تضعیف ساختارهای تثبیت کننده قوسی های کف پا ۲۱- کدامیک از اختلالات زیر به «پای ورزشکاران» معروف است؟
۱. سندرم مورتون ۲. تیناپدیسی
۲۲- به دنبال الوردوزیس کمری مرکز ثقل چه تغییری می کند؟ ۱. از پشت مهره ها به نزدیکی وسط مهره ها انتقال می یابد. ۳. از جلوی مهره ها به پشت مهره ها انتقال می یابد. ۲۳- کدامیک از موارد زیر جزو علل مادرزادی " شست کج " است؟ ۱. کشیدگی و ضعف عضلات دور کننده شست پا
۳. کوتاهی بیش از حد اولین استخوان کف پایی
Υ»Υ «/Υ «Υ »ΥΥΛΥ***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حرکت درمانی
رشته تحصیلی /کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۴۶
۲۴- حرکات اصلاحی در درمان کف پای صاف سخت می تواند چه نقشی را ایفا کند؟ ۱. این ناهنجاری را به طور کامل درمان می کند. ۰۲ به بهبود و درمان آن هیچگونه کمکی نمی کند. ۰۳ به پیشرفت عوارض آن کمک می کند. ۲. می تواند از پیشرفت این عارضه جلوگیری کند.
۲۵- عادت به حمل یک طرفه اشیاء به مدت طولانی، زمینه بروز کدام یک از ناهنجاریهای ستون فقرات را می تواند فراهم کند؟
۱. اسکولیوز ٠٢ لوردوزيس کمرى ۳۔ کیفوزیس ۴. پشت صاف ۲۶- فتق دیسک کمری، کدامیک از اختلالات زیر را می تواند به طور ثانویه ایجاد کند؟ ۱. استئومیلیت ۲. سندرم دم اسبی ۳. استئوپروز ۲۷- بوسیله کدام یک از نکات زیر، می توان کف پای صاف منعطف را از سخت تشخیص داد؟ ۱. با توجه به قوسی کف پا در هنگام انجام حرکت دورسی فلکشن ۲. با دقت به ساییدگی های جانب داخلی کف کفش ۳. با بررسی تغییر شکل غیر طبیعی در ناحیه پاشنه و پنجه پا آن با بررسی چرخش خارجی پاشنه و پنجه پا نسبت به مسیر حرکت ۲۸- در روش ترسیم خط، پایین بودن (افت) کدامیک از استخوان های مچ پا از علائم تشخیصی کف پای صاف است؟ ۱. ناوی ャ。 قاپ .Y . میخی .Y . مکعبی ۲۹- کدامیک از حالت های خوابیدن منجر به افزایش گودی کمر می شود ؟ ۱. به حالت طاق باز ۰۲ به پهلو با زانوی خم ۰۳ به پشت با زانوی خم ۰۴ به حالت دمر (بر روی شکم) ۳۰- بروز درد در طرف خارجی یک انگشت و طرف داخلی انگشت دیگر، از علائم بروز کدامیک از اختلالات پا است؟
۱. انگشت چکش ". سندرم مورتون ۳. شست کج ۴. متاتارسالژیا
Υ»Υ «/Υ «Υ »ΥΥΛΥ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :