نمونه سوال درس آسیب شناسی ورزشی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آسیب شناسی ورزشی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آسیب شناسی ورزشی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۳۳)
۱- نیرویی که باعث آداکشن درشت نی بر روی ران شود، کدامیک از رباطهای مفصل زانو را در معرض آسیب قرار می دهد؟ ۱. متقاطع قدامی ۲. جانب داخلی ۳. متقاطع خلفی ۴: جانب خارجی
۲- به دنبال دررفتگی مفصل آرنج، مدت زمان لازم برای شرکت مجدد در فعالیتهای ورزشی حدود چند هفته است؟
Aふ人じ ジ・W aふい・じ 人・W ۱. ۲ تا ۵ هفته ۲. ۲ تا ۳ هفته ۳- مهم ترین عضله آسیب پذیر در آرنج تنیسبازان کدام است؟
۱. صاف کننده مشترک انگشتان ۲. باز کننده مچ دستی کوتاه
۳. زند اسفلی خلفی ٠٢ زند اعلایی خلفي ۴- بهترین روش درمان پارگی کامل تاندون کدام است؟ ۱. استراحت ، جراحی
۳. انجام عملیات R.I.C.E ۰۴ بیحرکت کردن عضو
۵- زمین خوردن روی دست به شکلی که دست حایل بدن از ناحیه آرنج خم باشد، دررفتگی را در کدامیک از مفاصل زیر می تواند ایجاد کند؟
۱. آخرمی - ترقوه ای ۲. جناغی- ترقوه ای ۳. آرنج ۴. شانه ۶- مکانیسم پارگی لیگامانت متقاطع قدامی زانو کدام است؟
۱. نزدیک شدن بیش از حد درشت نی روی ران ۲. باز شدن بیش از حد زانو
t ۳. دورشدن بیش از حد درشت نی روی ران
- خم شدن بیش از حد زانو ۷- بیشترین شکستگیهای ناشی از فشار، متوجه کدامیک از بخشهای بدن است؟
۱. پا ۲. لگن ۳. ستون فقرات ۴. اندام فوقانی ۸- کدام یک از ساختارهای زیر، ثبات مفصل شانه را فراهم می کند؟
۱. رباطهای احاطه کننده ۲. عضلات چرخاننده شانه
۳. حفره مفصلی ۴۔ کپسول مفصلی ۹- به دنبال پارگی های مرکزی عضلات کدامیک از علائم زیر رخ نمیدهد؟
۱. بروز کبودی در سطح پوست ۲. درد زیاد
۳. محدود شدن عملکرد عضله ۰۴ بروز خونریزی عمقی
1,\·/\,\,YWFF
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - - - - ;T; مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : آسیب شناسی ورزشی رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۳۳
۱۰- هدف اصلی از انجام عملیات R.I.C.E به دنبال پارگی های عضلانی کدام است؟
۱. متوقف نمودن خونریزی ۲. محدود کردن تخریب بافتی ۳. کوتاه کردن زمان بهبود ۴. جلوگیری از احتقان خون در درون بافت ۱۱- مهمترین علت بروز درد در مفصل شانه کدام است؟
۱. التهاب عضلات چرخاننده شانه آپارگی سر بلند تاندون عضله دوسر بازویی
۰۳ کشیدگی رباطهای اطراف مفصلی آ، پارگی کپسول مفصلی شانه ۱۲- به دنبال پارگی ناکامل عضله سینه ای بزرگ، چه موقع باید تمرینات قدرتی از سر گرفته شوند؟
۶۰۱ تا ۸ هفته پس از وقوع آسیب دیدگی ۴۰۲ تا ۶ هفته پس از وقوع آسیب دیدگی
۳. بلافاصله پس از قطع درد ۴۰۴ هفته پس از جراحی
۱۳- بروز درد در مفصل شانه، هنگامی که بازو در بالای سطح شانه است و به سمت داخلی می چرخد، از علائم آسیب دیدگی
کدام یک از عضلات شانه است؟
۱. فوق کتفی ۲. تحت خاری ۳. گرد کوچک ۴. تحت کتفی ۱۴- کدام یک از شکستگیهای زیر در سربازان شایع تر است؟ ۱ . باز ۲. ناشی از فشار ۳. ترکه ای ۴. چند تکه ای
۱۵- در عملیات احیاء، چنانچه فرد مصدوم نبضی نداشته باشد، چه اقدامی باید انجام داد؟ ۱. آغاز تنفس مصنوعی ۲. آغاز ماساژ قلبی ۰۳ آغاز تنفس مصنوعی همراه با ماساژ قلبی ۴. وارد کردن یک ضربه به ناحیه جلوی قلب در وسط استرنوم ۱۶- کدام یک از اقدامات درمانی زیر را نمی توان در ساعات اولیه پس از وقوع آسیب دیدگی بافتهای نرم به کار برد؟
۲. سرمادرمانی
۱. بانداژ کششی
۳. بالانگه داشتن ۴. سرما و گرمادرمانی توأم
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
1,\·/\,\,YWFF
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آسیب شناسی ورزشی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۳۳
۱۷- مهم ترین اصل درمان در دررفتگیهای مفاصل کدام است؟
۱. جا انداختن دررفتگی ۲. استفاده از سرمادرمانی
۳. استفاده از بانداژ حمایتی، نوار و بریس ۴. انجام عملیات R.I.C.E ۱۸- وقوع شکستگی در کدام یک از استخوانهای مچ پا شایع تر است؟
۱. قاپ ۲. ناوی ۳. پاشنه ۴، مکعبی ۱۹- با توجه به سطح ضایعه، کدام یک از آسیبهای زیر شدیدتر است؟
۱. دررفتگی کاملی ۰۲ پیچخوردگی ۳. نیمه دررفتگی ۴. شکستگی - دررفتگی ۲۰- مهم ترین عامل ایجاد استرین حاد تاندونهای عضلانی چیست؟
۱. ادامه فعالیت با وجود خستگی شدید عضلانی ۲. استفاده بیش از حد واحد عضلانی - تاندونی
۲. مقاومت عضله در مقابل نیرویی شدید ۴. انقباض های متوالی و پشت سر هم در عضله ۲۱- چرا مفصل زانو از جمله آسیب پذیر ترین مفاصل بدن به حساب می آید؟
۱. به علت اتصالات لیگامانتی ضعیف اطراف مفصلی ۲. به علت اتصالات استخوانی ضعیف مفصلی
۳. به علت اتصالات عضلانی ضعیف اطراف مفصلی ۲. به علت دامنه حرکتی وسیع مفصل در صفحه سهمی
۲۲- مهمترین دلیل آسیب دیدگی بیشتر مینیسک داخلی نسبت به مینیسک خارجی چیست؟
۱. سطح چسبندگی بیشتر و اتصال مینیسک داخلی با رباط جانب داخلی زانو
۲. به علت ضربات وارده بیشتر از جانب خارجی بر مفصل زانو
۳. جریان خون کمتر مینیسک داخلی نسبت به مینیسک خارجی
۴. ضخامت کمتر مینیسک داخلی نسبت به مینیسک خارجی ۲۳- کدام یک از روش های تمرینی به ترتیب بیشترین و کمترین کوفتگی های عضلانی را به دنبال دارند؟ ۱. برون گرا - درون گرا ۲. درون گرا - برون گرا ۰۳ هم تنش - برون گرا ۴. هم تنش - درون گرا ۲۴- قفل شدن زانو از علائم بروز آسیب دیدگی کدام یک از ساختارهای مفصل زانو است؟
۱. پارگی رباطهای متقاطع ۲. پارگی مینیسکها
۳. پارگی رباطهای جانبی ۲. شکستگی استخوان کشگ
1,\·/\,\,YWFF
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آسیب شناسی ورزشی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۳۳
۲۵- در آسیب چارلی هورس، استفاده از گرمادرمانی بعد از چه مدت زمان ضرورت پیدا می کند؟
۱. بلافاصله بعد از وقوع آسیب ۲. چند ساعت بعد از وقوع آسیب
۲۴۰۳ تا ۴۸ ساعت پس از وقوع آسیب ۷۲۰۴ ساعت بعد از وقوع آسیب ۲۶- به دنبال دررفتگی، استخوان کشگک در چه جهتی تغییر محل می دهد؟
۱. به سمت بالای زانو ۰۲ به سمت داخلی و بالای زانو ۳. به سمت پایین زانو ۰۴ به سمت خارج و بالای زانو ۲۷- مهم ترین ناحیه آسیب پذیر در بین فوتبالیست ها کدام است؟
۱. سر و صورت ۲. اندامهای فوقانی ۳. اندامهای تحتانی ۴. تنه ۲۸- برای پیشگیری از گرفتگی های عضلانی، خستگی و کاهش قند خون مدت زمان مناسب برای مصرف مواد غذایی چه مدت قبل از شروع تمرین یا مسابقه است؟
۱. ۱ تا ۲ ساعت ۲. ۲ تا ۳ ساعت ۳. ۳۰ دقیقه تا ۱ ساعت ۴. ۳ تا ۵ ساعت ۲۹- بر اساس مطالعه استین بورگ و بر حسب رشته ورزشی، بروز آسیب دیدگی در کدام یک از رشتههای ورزشی زیر شایع تر است ؟
۱. فوتبالی ۲. هندبالی ۰۳ ژیمناستیک ۴ ، بسکتبال
۳۰- بروز اثرات و نشانههای دائمی آسیبهای ورزشی، در کدام یک از رشتههای ورزشی شایع تر است؟
۱. والیبالی ۲. کشتی ۳. فوتبالی ۴- رزمی
1,\·/\,\,YWFF
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :