نمونه سوال درس مدیریت مالی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مدیریت مالی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مدیریت مالی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )۱۲۱۴۰۹۰
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- هدف به حداکثر رساندن ثروت به مراتب بهتر است از هدف به حداکثر رسانیدن سود می باشد زیرا: ۱. محاسبه آن آسانتر است ۲. در برگیرنده جریانات نقدی آتی می باشد ۳. هم حفظ ارزش سهام را در نظر می گیرد هم مخاطره را ۴. باعث جلوگیری از ورشکستگی شرکت می شود
۲- کدام گزینه نشان دهنده عامل وجوه استهلاکی می باشد؟
(PIAi.n) . f (FA,i,n) . Y. (A/Pin) Y (A/Fin) . )
۳- مقدار پس انداز مورد نیاز به منظور انباشت ۵۵۲/۵۶ واحد پولی در ۵ سال بعد با نرخ بهره ۵ درصد چه میزان می باشد؟
\ . . A . Y. \ . A . Y. \ . . . . Y. \ . . . )
۴- ارزشی فعلی جریان نقدینه 100 = P1 و 0.1 =8 و 3=rl و 0.08=i چه مقدار است؟
や人・バ人 . f 所人,.* ץןץץץW .ץןץ"ץ"ץ ץ/\ . ۵- ارزش آتی سرمایه گذاری سالانه ۱۰۰ واحد پولی از آخر سال اول به مدت ۵ سال ، با فرض نرخ بهره ۸ درصد چقدر است؟
○人% .や ΔΛ. /22. Υ ΔΛ2/22. Υ ώΛ . . \ ۶- متداولترین روش برای تحلیل و مقایسه اثر مخاطره بر قیمت اوراق قرضه کدام است ؟ ۱. نرخ بازده تا سررسید ۲. ارزش فعلی ۳. ارزش آتی ۴. بازده تا سررسید
۷- کدام سطح کارایی تمامی اطلاعات انتشار یافته عمومی از جمله اطلاعات مربوط به قیمت های گذشته را در نظر می گیرد؟
۱. کارایی ضعیف ۲. کارایی نیمه قوی ۳. کارایی قوی ۴. کارایی خیلی قوی
۸- سود سهام شرکتی انتظار می رود که با نرخ ۱۲ درصد در سال به مدت نامحدود رشد کند. سود سهام سال آینده ۱/۲ واحد پولی برای هر سهم پیش بینی می شود. نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در این شرکت ۱۶درصد است: قیمت هر سهم آن چه مبلغ است؟
\ V . É \ . . Y. ү ү Y'. . )
۹- کدام یک از موارد زیر اهداف سرمایه گذاری به شمار می رود؟ ۱. تعیین مخاطره مجموعه داراییها ۲. کسب سود
۳. تعیین مخاطره سرمایه گذاری ۴. تعیین و مخاطره یک دارایی
い・ハ・Y・めY・) صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : مدیریت مالی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )۱۲۱۴۰۹۰
۱۰- فرض کنید قیمت جاری یک نوع سهام ۵۰ واحد پولی است و توزیع احتمالی قیمت آتی آن عبارت است از:
A• V. %・ Δ• 许· قیمت
| • |\ ./Y ./? ./Y • |\ احتمال
نرخ بازده مورد انتظار کدام است ؟
۱. ۲۰ درصد ۲. ۲۲ درصد ۳. ۲۱ درصد ۴. ۱۹ درصد
۱۱- با توجه به سوال (۸) انحراف معیار توزیع احتمالی چقدر است:
ャ・. キ f‰ ... የ Y \/१ . Y *人,.*
۱۲- اگر ۴۰درصد از پول فرد در سهامی که بازده آن ۲۰ درصد و ۶۰درصد باقی مانده در سهامی با بازده ۵ درصد سرمایه گذاری شود بازده واقعی کل سرمایه گذاری در مجموع داراییها عبارت است از:
۱ . ۱۱ درصد ۲. ۱۰ درصد ۳. ۱۱/۵ درصد ۴. ۱۰/۵ درصد
۱۳- تأثیر یک سهام خاص بر مخاطره کلی یک مجموعه سهام متنوع را با چه عاملی اندازه گیری می کنند؟ ۱ . نرخ بازده سهام ۲. ارزش فعلی ۳. بتای سهام ۴. ارزش آتی Wo— علت تفاوت بتای سهام در چیست؟
۱. تفاوت در قیمت ۲. تفاوت در مخاطره ۳. تفاوت در مقدار ۴. تفاوت در سود
۱۵- افزودن سهامی با بتای بزرگتر از یک، به مجموعه متنوع، مخاطره کل مجموعه را: ۱. کاهش می دهد ۲. افزایش می دهد ۳. تغییر نمی کند ۴. ابتدا کاهش سپس افزایش می دهد ۱۶- سهام شرکت الف دارای بتای ۱/۵ می باشد و نرخ بهره جاری اوراق قرضه دولتی ۷/۸ درصد است اگر جایزه پذیرش مخاطره ۶/۱ درصد و نرخ بهره بدون مخاطره ۷/۸ درصد باشد نرخ بازده مورد انتظار بازار عبارت است از:
۱۷.۱ درصد ۲. ۱۶ درصد ۳. ۱۵ درصد ۱۸.۴ درصد
۱۷- تنوع سرمایه گذاری باعث : ۱. کاهش مخاطره ۲. افزایش مخاطره
۳. افزایش ضریب همبستگی ۴. ابتدا افزایش و سپس کاهش می دهد
صفحه ۲ از ۶
۱۰۱۰/۱۰۱۰۵۳ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت مالی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )۱۲۱۴۰۹۰ ۱۸- نرخ بهره بدون مخاطره ۸ درصد و جایزه پذیرش مخاطره بازار ۶درصد است اگر بتای سهام ۱/۵ باشد نرخ بازده مورد انتظار
سهام چقدر است؟
۱۷.۱ درصد ۲. ۱۴ درصد ۳. ۱۵ درصد ۴. ۱۶ درصد ۱۹- در رابطه K , = i + (K , -i)beld عبارت (K - i) نشان دهنده چه می باشد؟
۱ . نرخ بهره بدون مخاطره ۲. نرخ بازده بازار
۳. جایزه پذیرش مخاطره بازار ۴. نرخ بازده مورد انتظار سهام ۲۰- اگر شرکت الف پس از یک سال برای هر سهم سود سهام نقدی معادل دو واحد پولی پرداخت کند و قیمت مورد انتظار سهام
در آخر سال ۲۸ واحد پولی باشد و قیمت جاری هر سهم ۲۵ واحد پولی باشد نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران برای سهام شرکت الف چقدر است؟
۱. ۲۰ درصد ۲. ۲۵ درصد ۳. ۳۰ درصد ۴. ۲۲درصد
۲۱- فرمولی نرخ بهره مؤثر عبارت است از: ۱. (نرخ مالیات-۱) نرخ بهره ャ。 (نرخ مالیات -۱) نرخ نهایی مالیات ۳. (نرخ بهره -۱)، نرخ مالیات ۴. (نرخ بهره -۱) نرخ بهره
۲۲- متوسط نرخ بهره اوراق قرضه نوع الف و ب با اطلاعات زیر کدام است؟
طرح الف ارزش تا سر رسید ۲۰ میلیون واحد و ارزش بازار ۱۸ میلیون واحد با نرخ بهره اسمی ۹درصد و بازده تا سر رسید ۱۰ درصد
طرح با ارزش تا سر رسید ۱۰ میلیون واحد، ارزش بازار ۱۰ میلیون واحد، نرخ بهره اسمی ۱۱ درصد و بازده تا سر رسید ۱۱
درصد ۱. درصد ۱۰/۳۶ ۲. درصد ۰/۱۰۳۶ ۳. درصد ۲۱ ۴. درصد ۰/۲۱۰۳
۲۳- سود سهام شرکت الف در گذشته با نرخ ۶درصد در سال رشد داشته است و انتظار می رود که شرکت در سال آینده ۲ واحد پولی سود سهام پرداخت کند، اگر قیمت جاری سهام ۴۰ واحد پولی باشد نرخ تنزیلی تعدیل شده برای مخاطره چند درصد
است ؟
۱ . ۱۱ درصد ۵.۲درصد ۳. ۱۵ درصد ۱۰.۴ درصد
)・い・ハ・Y・めY
صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . کارشناسی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت مالی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )۱۲۱۴۰۹۰
۲۴- یک واحد تولیدی برای خط تولید دو نوع ماشین مختلف استفاده می کند ماشین نوع الف خالصی جریان نقدینه را به
میزان ۹۰۰ واحد پولی در سال افزایش می دهد قیمت آن ۳۰۰۰ واحد پولی و طول عمری برابر با ۵ سال دارد ماشین نوع دوم
خالص جریان نقدینه را به میزان ۶۱۰ واحد پولی افزایش می دهد قیمت آن ۲۰۰۰ واحد پولی و طول عمر آن نیز ۵ سال است، با توجه به اطلاعات زیر کدام ماشین بهتر است؟
۱ . ماشین الف ۲. ماشین ب ۳. هر دو ماشین ۴. ماشینی که NPV صفر دارد
۲۵- طرحی ۳۰۰۰ واحد پولی هزینه سرمایه گذاری اولیه دارد و جریان نقدینه ۲۴۰۰ واحد پولی در سال اول و ۱۴۴۰ واحد پولی در سال دوم ایجاد می کند طول عمر طرح نیز ۲ سال است جریان نقدینه طرح چقدر است؟
۱. ۲۰ درصد ۲. ۲۱ درصد ۳. ۲۰/۵ درصد ۴. ۲۱/۵ درصد
۲۶- در کدام روش بازده طرح ها بعد از دوره بازگشت سرمایه در نظر گرفته می شود؟ ۱. دوره بازگشت سرمایه ۲. روش نرخ بازده درونی ۳. ارزش فعلی ۴. نرخ بازده حسابداری ۲۷- اگر ارزشی فعلی خالصی یک طرح سرمایه گزاری مثبت باشد این کدام معناست ؟ ۱. جریانات نقدی ورودی طرح بیشتر از جریانات نقدی خروجی است . ۲. شاخصی سودآوری طرح بیشتر از صفر است ۳. طرح سودآور می باشد ۴. نرخ بازده داخلی طرح بیشتر از نرخ هزینه سرمایه ای می باشد ۲۸- رابطه بین EBIT و EPS چیست ؟ ۱. منحنی شکلی ۲. خط مستقیم ۳. خط شکسته ۴. V شکل ۲۹- اهرم مالی به چه چیزی اشاره دارد؟ ۱. واکنش سهامداران نسبت به تغییر در سود بعد از مالیات و بهره حاصل از تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه ۲. واکش سهامداران نسبت به تغییر در سود قبل از مالیات و بهره حاصل از تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه ۳. واکنش سهامداران نسبت به افزایش در سود بعد از مالیات و بهره حاصل از تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه ۴. واکنش سهامداران نسبت به افزایش در سود قبل از مالیات و بهره حاصل از تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه ۳۰- پر مخاطره ترین روش تامین مالی از نظر سهامداران تامین مالی کدام است ؟
۱. سهام عادی ۲. سود انباشته ۳. سهام ممتاز ۴. وام یا اوراق قرضه
)・い・ハ・Y・めY
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۶***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :