نمونه سوال درس مدیریت مالی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مدیریت مالی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مدیریت مالی، مدیریت مالی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری (چند بخشی )۱۲۱۴۰۳۰ -، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی) ۱۲۱۴۰۷۰ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )۱۲۳۵۰۰۴ -، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۳۸۰۰۹ استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- رابطه نرخ بهره با ارزش فعلی و ارزش اتی به ترتیب چگونه است؟
) ... معکوس - مستقیم آ، مستقیم - معکوس « : معکوس - معکوس ۴ - مستقیم - مستقیم
۲- فردی مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال وام دریافت کرده است. ۳ سال بعد به صورت یکجا برای بازپرداخت وام مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
پرداخته است. نرخ بهره سالانه چند است؟
/Ү. үү ү . f /Υ.ΛΔΥ"Λ . Υ /f.የልምጫ · V /)( .ץ זו"V .\ ۳- طرحی با سرمایه گذاری اولیه ۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال را در نظر بگیرید. جریانات نقدی سالانه این شرکت به ترتیب عبارتند از
۴۵۰۰۰۰۰۰، ۲۲۰۰۰۰۰۰، ۱۵۰۰۰۰۰۰ ، ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی. مدت زمان بازگشت سرمایه این شرکت چند است؟
۱. ۲/۶ سال ۲. ۲/۳۳ سال ۳. ۳ سال " : دو سال تمام ۴- ارزش سهمی دو سال پیش ۵۵۰ ریال بوده است. از دو سال پیش به بعد تا زمان حال ونیز پس از این نرخ رشد سود و قیمت
این سهم به میزان ثابت ۶٪ بوده است. با فرض نرخ بازده مورد انتظار ۹٪ برای این سهم سود سال آینده این سهم چند
۱. ۸۹۷۲، ۱۶ ریالی ۲. ۳۵۶۹، ۱۷ ریال ۵۳۹۴.۳، ۱۸ ریال ۵- تاثیر نرخ مالیات بر نرخ بهره موثر اوراق قرضه چگونه است؟
۱. هر چه نرخ مالیات افزایش یابد نرخ بهره موثر اوراق قرضه کاهش می یابد.
۲. هر چه نرخ مالیات افزایش یابد نرخ بهره موثر اوراق قرضه افزایش می یابد.
۳. نرخ مالیات برخی اوقات بر نرخ بهره موثر تاثیر گذار است و برخی اوقات بر آن اثری ندارد. ۴. نرخ مالیات هیچگونه تاثیری بر نرخ بهره موثر اوراق قرضه ندارد.
۶- طرحی با مشخصات زیر را فرض کنید: سرمایه گذاری اولیه طرح ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریالی جریان نقدی برای دو سال ، سالانه ۴۰۰۰۰۰۰ ریال نرخ بازده بدون ریسک ۳٪ و نرخ بازده کل بازار ۶٪ می باشد.(ارقام برای دو سال ثابتند.) بتا برای سال اول ۱، ۱ و برای سال دوم ۱،۳ پیش بینی می شود. NPV طرح چند است؟
+ €4.ΛγΥΔ . * .Lץ. זו "ץV .W .Lףץץ"ן %ץ .W 4.\የለየVጫ . )
Υ») /Υ γ«Υ ΥΛ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۶


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت مالی، مدیریت مالی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری (چند بخشی )۱۲۱۴۰۳۰ -، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی) ۱۲۱۴۰۷۰ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )۱۲۳۵۰۰۴ -، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۳۸۰۰۹
۷- کدامیک از موارد زیر جزو وظایف مربوط به سودآوری یک مدیر مالی محسوب می شود ؟
) ... پیش بینی جریان نقدی Y مدیریت دارایی ها ۳. اداره جریان منابع مالی داخلی ۴. قیمت گذاری
۸- اطلاعات زیر در مورد ریسک و بازده دو طرح موجود است. با توجه با این اطلاعات ، ضریب تغییرات دو طرح الف و ب به ترتیب چند است و با توجه به این معیار کدام طرح باید انتخاب شود؟ E(R1) = 35000 二 - (R1) طرح الف : 1200 = 1ة و
E(R2) = 48000 9 δ2 = 1400 : طرح ب
) ... الف = ۰۲۷۷، ۰ و ب = ۰۱۲۴، ۰ و طرح الف انتخاب می شود. ۲. الفا = ۰۷۵۶، ۰ و با = ۰۸۰۲، ۰ و طرح با انتخاب می شود. .Y . الف = ۰۴۵۱، ۰ و با = ۰۵۳۶، ۰ و طرح الف انتخاب می شود.
آ، الفا = ۰،۰۳۴۳ و ب = ۰،۰۲۹۲ و طرح با انتخاب می شود.
۹- کدامیک از موارد زیر در مورد ضریب همبستگی صحیح است؟ ۱. متنوع سازی کامل دارایی ها سبب ایجاد همبستگی کامل مثبت می شود. ۲. مطالعات تجربی ضریب همبستگی بازده های اوراق بهادار را در حدود ۸، ۰ تا ۹، ۰ مشخص کرده اند.
.Y . ضریب همبستگی برابر با ۰ بین دو دارایی نشان دهنده حساسیت کامل تغییرات یک دارایی نسبت به تغییرات دارایی دیگر است.
f ضریب همبستگی ارزشی بین ۱- و ۱+ دارد.
۱۰- در کدامیک از حالات زیر برای مقایسه ارزشی فعلی خالصی دو طرح نمی توان وجود تفاوت زمانی بین دو طرح را نادیده
) ... وقتی تفاوت زمانی اندک باشد.
آن تفاوت بین نرخ بازده داخلی دو طرح زیاد باشد
.Y . تفاوت زمانی در سالهای آینده دور اتفاق بیافتد.
نرخ بازده سرمایه گذاری جایگزین ، نزدیک به نرخ هزینه سرمایه باشد.
Υ») /Υ γ«Υ ΥΛ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۶


***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت مالی، مدیریت مالی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری (چند بخشی )۱۲۱۴۰۳۰ -، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی) ۱۲۱۴۰۷۰ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )۱۲۳۵۰۰۴ -، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۳۸۰۰۹
۱۱- برای خرید اوراق قرضه ای که ارزش اسمی آن ۱۰۰۰ ریال است و نرخ بهره اسمی آن ۱۰٪ است و بهره آن هر شش ماه یکبار پرداخت می شود و سررسید آن ۵ سال بعد است چه مبلغی باید پرداخت؟( نرخ بازده مورد انتظار ۸٪ است.)
۱. ۱۰۸۱،۵۵ ریالی ۲. ۲۰۷۱،۶۶ ریال ۳۷.۳، ۹۵۳ ریال ۸۵۸۳۴۱.۴ ریالی ۱۲- فردی مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال وجه نقد در حسابی که سالانه ۱۲ ٪ بهره می پردازد پس انداز کرده است. او قصد دارد طی ۸ سال ، اصل و بهره پول را برداشت کند . مبلغ برداشت سالانه او چند است؟
Ju, WfΔγΥΔή . * Ju, የf\ል†éo V ۱. ۵۶۱۴۷۲۵ ریال ۲. ۷۸۸۹۳۲۱ ریال ۱۳- کدام شاخه امور مالی با مسائل مربوط به صندوقهای بازنشستگی سر و کار دارد؟
۱. مالیه عمومی ۲. مالیه نهادها " مالیه خصوصی ۴. تحلیل اوراق بهادار و سرمایه گذاری
۱۴- شرکتی قصد تعویض ماشین آلات خط تولیدی خو را با نوع دیگری از ماشین آلات دارد. با توجه به اطلاعات زیر مبلغ سرمایه گذاری اولیه این طرح کدامیک از گزینه های زیر است؟ قیمت فروش ماشین آلات قدیمی ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ، نرخ مالیات ۲۰٪ ارزش دفتری ماشین آلات قدیمی ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ، قیمت ماشین آلات جدید ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۱. ۴۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۲. ۴۵۶۰۰۰۰۰ ریالی ۳. ۶۸۷۰۰۰۰۰ ریالی f ۷۹۸۰۰۰۰۰ ریالی
۱۵- بتای سهمی ۱،۲ - است و نرخ بازده فعلی آن ۱۶،۸ ٪ است. در صورتیکه نرخ بازده کل بازار ۲ ٪ کاهش یابد ، بازده سهم
مذکور چند خواهد شد؟
| \f.f . * / WΛ.Λ . Υ | W.Y. .Y / い%,Y .)
۱۶- کدامیک از موارد زیر نشان دهنده نقش و اهمیت کارایی بازار است؟
۰ سرمایه گذاران انتظار دریافت نرخ بازده غیر عادی با استفاده از اطلاعات موجود را دارند. ۲. شرکتها تنها بر اساس قیمتهای موجود می توانند دست به عملیات ادغام بزنند. ۳. بر اساس قیمت یک روز نمی توان به پیش بینی قیمتهای روز بعد پرداخت.(تصادفی بودن قیمتها)
آ، امکان گمراه کردن بازار از طریق ارائه اطلاعات نادرست وجود دارد.
Υ») /Υ γ«Υ ΥΛ صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درسی : مدیریت مالی، مدیریت مالی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری (چند بخشی )۱۲۱۴۰۳۰ -، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی) ۱۲۱۴۰۷۰ -، مدیریت
بازرگانی (چند بخشی )۱۲۳۵۰۰۴ -، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۳۸۰۰۹
۱۷- شرکتی در ساختار سرمایه خود از دو نوع سهام ممتاز الف و با استفاده می کند. اطلاعات زیر در مورد این دو نوع سهم در دست است. سهم الف : ۵۰۰۰ برگه سهام ممتاز به ارزش اسمی هر برگه ۲۰۰۰ ریال با نرخ سود ۲۰٪ و ارزش بازار ۲۳۰۰ ریال سهم ب : ۴۰۰۰ برگه سهام ممتاز به ارزش اسمی هر برگه ۲۰۰۰ ریال با نرخ سود ۱۸٪ و ارزش بازار ۱۹۰۰ ریال نرخ هزینه سهام ممتاز شرکت چند است؟
%)A Y :/\V . Y. /)% .Y /ΥΔ . )
۱۸- کدامیک از موارد زیر در بر اساس قاعده میانگین - واریانس مارکویتز صحیح است؟
۱. اگر میانگین نرخ بازده سهم الف بیش از سهم ب باشد و واریانس نرخ بازده سهم با کمتر از سهم الف باشد سهم با بر سهم الف ترجیح دارد.
۲. اگر میانگین نرخ بازده سهم الف بیش از سهم ب باشد و واریانس نرخ بازده سهم با کمتر از سهم الف باشد سهم الف بر سهم با ترجیح دارد.
۳. اگر میانگین نرخ بازده دو سهم مساوی باشند در صورتیکه واریانس نرخ بازده سهم با کمتر از الف باشد سهم الف بر با ترجیح دارد.
آ، اگر میانگین نرخ بازده دو سهم مساوی باشند در صورتیکه واریانس نرخ بازده سهم با کمتر از الف باشد سهم ب بر الف ترجیح دارد.
۱۹- کدامیک از موارد زیر در مورد نرخ بازده داخلی صحیح است.
) ... نرخ بازدهی است که در آن شاخص سودآوری برابر با یک است.
۲. نرخی است که در آن ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی بیش از مبلغ سرمایه گذاری اولیه است.
۳. نرخی است که در آن ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی کمتر از مبلغ سرمایه گذاری اولیه است.
۴. نرخی است که در آن دوره بازگشت سرمایه برابر با عمر مفید سرمایه گذاری است.
۲۰- به طور معمول بیشترین نرخ هزینه سرمایه در ساختار سرمایه شرکتها مربوط به کدامیک از اجزاء این ساختار است؟
۱. اوراق قرضه ۲. سهام ممتاز ۳. سهام عادی ۴. سود انباشته
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۶
Υ») /Υ γ«Υ ΥΛ***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :