نمونه سوال درس حسابداری مالیاتی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حسابداری مالیاتی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست - تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حسابداری مالیاتی رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۲۸ استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- وراث از نظر قانون ارث به چند طبقه تقسیم می شوند؟ ۱. دو طبقه ۲. یک طبقه ۳. چهار طبقه ۴. سه طبقه ۲- بدهی که متوفی به وراث طبقه اول خود دارد در چه صورت قابل کسر از ماترک می باشد؟ ۱. مستند به مدارک قانونی باشد. ۲. مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد. ۳. متوفی تا تاریخ فوت خود دارای طبقه ماقبل حسب مورد باشد. ۴. مستند به مدارک قانونی بوده و مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد. ۳- افزایش سرمایه شرکتهایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده اند : ۱. مشمول حق تمبر مجدد نمی گردد ۲. حق تمبر آن باید ظرف دو ماه پرداخت گردد
* ۳. حد اقل مشمول ۱۰۰ ریال حق تمبر است
مشمول دو در هزار حق تمبر است ۴- برای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اگر برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد مالیات آن چگونه محاسبه
می شود؟
۱. بر مبنای مبلغ دریافتی
آن بر مبنای مبلغ فروش
۳. بر مبنای ارزش معاملاتی نزدیکترین ملک مشابه
آ، از پرداخت مالیات معاف است ۵- جلسات کمیسیون تقویم املاک با حضور چند نفر رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی موافق چند نفر معتبر است؟
۵۰۱نفر ، ۳ نفر ۵۰۲ نفر ، ۴ نفر ۴۰۳ نفر، ۳ نفر ۳۰۴ نفر ، ۲ نفر ۶- کدام یک از درآمدهای زیر کلاً از پرداخت مالیات معاف است؟
۱. املاک ۲. حق الوکاله ٠٢ مشاغل ٠٢ کشاورزی
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۰۰۷ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۵***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حسابداری مالیاتی رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۲۸ ----- ۷- درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور از منابع ایران دریافت می شود مشمول ۱. مالیات نمی شود آن مالیات بر درآمد حقوق می شود ۰۳ ٪ ۲۵ مالیات می شود ۰۴ ٪۲۰ مالیات می شود ۸- حقوق ماهیانه آقای پیام که در یک شرکت خصوصی شاغل است ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. اضافه کاری فروردین و اردیبهشت ماه وی به ترتیب ۰۰۰. ۰۰۰. ۸ و ۰۰۰. ۴.۰۰۰ ریالی است. اگر وی از مسکن متعلق به شرکت با اثاثه استفاده کند و ماهیانه ۴۵۰.۰۰۰
ریال بابت این مسکن از حقوق وی کسر گردد و بن خوار و بار و پوشاک وی در اردیبهشت ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد و معافیت ماده ۸۴ ماهیانه ۸۰۰.۰۰۰. ۳ ریال باشد مطلوبست محاسبه مالیات فروردین ماه.
γ.γ.γγ".aΔΛ . * Δ.ΥΥγ".ΑΔΛ . Υ ף. "וץץ."וb^ .W γ.γ.γγ".Α.Δ.Λ. \ ۹- با توجه به سوالی ۸ مالیات حقوق اردیبهشت ماه چقدر است؟
\. W .W የ.Vየ'የ“.ጫልለ מ A."וץץ."ן W .f Δ.Υγγ".ΑΔ Λ . Υ אA."וץץ.ץ ۱۰- درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع مشاغل تا میزان معافیت موضوع ماده .... این قانون از پرداخت مالیات معاف و
مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده... این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
\. wrл , мf ۱۳۱.۲ و ۸۴
۳. ۸۴ و ۲۰
۱۱- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد برای محاسبه مالیات چگونه عمل می شود؟ ۱. ۵٪ مبلغ حداقل حق الوکاله ۲. ٪۲ مبلغ حق الوکاله
۰۳ ۵٪ مبلغ حق الوکاله ۴. طبق ماده ۱۳۱
۱۲- درآمد نقدی یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به.... این
قانون خواهد بود. ۱. نرخ ماده ۲۰ ۲. نرخ ماده ۱۳۱ ۳. نرخ ۲۵٪ ۴. نرخ ۱۰٪
۱۳- در صورتیکه منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوضی به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را
نا .... پرداخت نماید. ۱. ۲ ماه بعد ۱۰۲ ماه بعد
" سال بعد آپایان همان سال
.W.W. W. W.Y...W نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۵***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - -- - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حسابداری مالیاتی
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۲۸
۱۴- سهم الارث پدر از ماترک کدام است؟
۱. یک هشتم آ ، یک شش *. دو برابر مادر f نصف مادر
۱۵- چند درصد ارزش خالصی دارایی متوفی در واحد های تولیدی و صنعتی و معدنی و کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است؟
۱. هشتاد درصد ۲. چهل درصد ۳. پنجاه درصد ۴. شصت درصد
۱۶- در کدام موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی الرأس تشخیص نمی شود؟ ۱. اگر تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم نشود. ۲. در صورتی که دفاتر اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی باشد. ۳. اگر مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه دفاتر یا مدارک حساب در محل کار خودداری کند. آن در صورتی که عمده زیان شرکت مورد قبول سازمان امور مالیاتی نباشد
۱۷- کدام موارد زیر کلاً از پرداخت مالیات معاف است؟ ۱. هزینه سفر و فوق العاده مأموریت ۲. کل مزایای غیر نقدی ٣. حق اولاد ۴. محرومیت از تسیلات زندگی
۱۸- چند درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته بخشوده می شود؟
).. / f \.‘/, .Y. Δ. / . " Y.:/. . )
۱۹- چه مبلغ از عیدی و پاداش آخر سال مشمول معافیت می شود؟ ۱. دو دوازدهم معافیت ماده ۸۴ ۰۲ ٪۵۰ عیدی و پاداش
۳. ۲۵٪ عیدی و پاداش ۴. یک دوازدهم معافیت ماده ۸۴
۲۰- کدام موارد زیر صحیح است؟ ۱. اگر اجاره به صورت ماهیانه پرداخت شود مالیات محاسبه شده کمتر است ۲. اگر اجاره به صورت هر سه ماه یکبار پرداخت شود مالیات محاسبه شده کمتر است ۳. اگر اجاره به صورت هر شش ماه یکبار پرداخت شود مالیات محاسبه شده کمتر است
۴. نحوه پرداخت اجاره تأثیری بر میزان مالیات ندارد
صفحه ۳ از ۵
.W.W. W. W.Y...W نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حسابداری مالیاتی
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۲۸
۲۱- اگر آقای ترابی از مرداد ماه سال ۸۰ ملک خود را به اجاره واگذار کند به طوری که قرارداد اجاره یک ساله و اجاره دریافتی هر ماه ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ و طبق قرارداد هر سه ماه یکبار دریافت می شود مطلوب است محاسبه مالیات سه ماهه اول ؟
ΥΔ. ... " γ.γ.γ.Δ. . . . Υ Υ.Λ.ΛΥΔ. . . . Υ Y).%Yめ.・・・・) ۲۲- اگر آقای ارسلان ار ابتدای سال ۹۰ ملک خود را به اجاره واگذار کند در صورتی که مبلغ مشمول مالیات ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال،
مبلغ اجاره دریافتی ماهیانه و مالیات اجاره هر ماه چقدر است؟
۱. ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالی و ۶۶۷، ۱۶۶، ۵ ریال ۲. ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و ۶۶۷، ۱۵۷، ۶ ریالی
۳. ۰۰۰،۰۰۰، ۳۰ ریال و ۶۶۷، ۱۵۷، ۶ ریالی ۴. ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالی و ۶۶۷، ۱۶۶، ۵ ریالی
۲۳- اگر آقای حسامی از ابتدای مرداد ماه سال ۸۰ ملک خود را به اجاره واگذار کند بطوریکه قرارداد اجاره یک سال و اجاره دریافتی هر ماه ۵۰.۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد و طبق قرارداد اجاره هر ۶ ماه یکبار دریافت شود مالیات برای دوره اول چند ریال می
o
شود ؟ የጓ.Vል•.••• : W Yo........... . Y ΥΛΛΥΔ. . . . . Y).%Yめ.・・・い ۲۴- اگر ماترک و اموال مشمول مالیات موجود در خارج از ایران شخصی متوفی (مقیم خارج از ایران) برابر ۶۰۰۰ دلار و مالیات بر
ارث پرداختی در خارج ۲۰۰۰ دلار باشد مالیات بر ارث متوفی ایرانی مقیم خارج چند میلیون ریال می باشد ؟ (هر دلار = ۹۰۰۰)
үрү . t A Y የዏ .V f. . )
۲۵- کدام یک از موارد زیر در ماترک منفی محاسبه می شود؟
۱. دیه ۲. مهریه همسر
۳. اثاثیه f حق بیمه ۲۶- وراث طبقه اول تا سقف مبلغ ........... از پرداخت مالیالت معاف اند و اگر بین وراث ورثه ای کمتر از ۲۰ سال یا معلول باشد تا
سقف مبلغ ............ معاف اند.
Y. ". . ; Y". Y. . " Y. —A. . Y Δ»-Υ". . )
۲۷- اگر خالص درآمد شرکت ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال و شرکا شامل حسن، رضا و محسن که به نسبت مساوی در سود و زیان شریک باشد و معافیت ماده ۸۴ ماهیانه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد. مالیات سهم رضا چند ریال است؟
۱. ۰۰۰. ۸۰۰۰۰ ریالی ۲. ۰۰۰. ۱۳.۰۰۰ ریال ۳. ۰۰۰. ۹.۰۰۰ ریالی ۴. ۱.۹۵۰.۰۰۰ ریال
W.W. W. W.Y...W.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :