نمونه سوال درس اصول حسابداری 3 نیمسال دوم 91-90 سری سوال 4
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول حسابداری 3 نیمسال دوم 91-90 سری سوال 4

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد - برون مرزی --- - - - - - - ‘eع:T تحت - ترمیمن وسعت جاقعبں حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : چهار ۴ عن-وان درس : اصول حسابداری ۳
رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری، حسابداری (ارشد) ۱۲۱۴۰۱۹ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری) چندبخشی، مدیریت دولتی چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۷۶)
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- در روش ارسال به بهای تمام شده اختلاف دو ستون بدهکار و بستانکار حساب کالای شعبه پس از بستن حسابها نشان
دهنده چیست؟
۱. سود (زیان) ناویژه شعبه آن سود تحقق نیافته ی شعبه
۳. سود (زیان) ویژه شعبه ۴. سود (زیان) ظاهری ۲- در کدامیک از روشهای ارسال کالا توسط اداره مرکزی، مدیر شعبه در تعیین قیمت فروش کالا آزادی عمل ندارد؟
۱. ارسال به بهای تمام شده آ، ارسال به قیمت سیاهه
" ارسال به قیمت فروش آن همه روشهای ارسال کالا
۳- اگر ۱۵۰/۰۰۰ ریال کالا به بهای تمام شده برای شعبه ارسال شده باشد، موجودی کالای ابتدای دوره ۱۰/۰۰۰ ریال و در پایان دوره ۱۵/۰۰۰ ریال باشد، طی دوره ۲۰/۰۰۰ ریال کالا به مرکز برگشت داده شده و مبلغ تخفیفات اعطایی به بدهکاران شعبه ۵/۰۰۰ ریال و جمع فروشهای شعبه ۲۳۰/۰۰۰ ریال باشد، سود ناخالصی شعبه چقدر است؟
۱. ۹۵/۰۰۰ ریالی ۲. ۱۱۰/۰۰۰ ریالی ۳. ۱۰۰/۰۰۰ ریالی ۱۰۵/۰۰۰۰۴ ریال ۴- در روش ارسال به قیمت فروش تخفیفات اعطایی به بدهکاران در کدامیک از حسابهای زیر منظور می شود؟ ۱. هزینه های شعبه ۲. کالای شعبه
۳. کالای ارسالی به شعبه ۴. تخفیفات نقدی شعبه
↑•Ꮑ• |Ꮑ•Ꮑ•ᏉYVᎸ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۹


***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد - برون مرزی --- - - - - - - ‘eع:T تحت - ترمیمن وسعت جاقعبں حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۴ چهار عن-وان درس : اصول حسابداری ۳
رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری، حسابداری (ارشد) ۱۲۱۴۰۱۹ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری) چندبخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۷۶
شرکت امیر شعبه ای در بوشهر دارد که کالای خود را به بهای تمام شده بعلاوه ۲۵ درصد به حساب شعبه منظور می کند. خلاصه
ای از عملیات شعبه در طی سال ۹۰ بشرح زیر است:
موجودی کالای اول دوره (به بهای تمام شده) ۱۲۰/۰۰۰ Y°/ . s . / . s . کالای ارسالی به شعبه ۳ ۰۰/۰۰۰ کالای برگشتی از شعبه به مرکز Y/ . . . / . . . فروشهای نقدی شعبه
۳۱ ۵/۰۰۰ هزینه های شعبه
کالای ضایع شده در شعبه (به قیمت سیاهه) ۷۵/۰۰۰
موجودی کالای پایان دوره ( به قیمت سیاهه) ۲۵۰/۰۰۰
°. V . /, ... . فروشهای نسیه شعبه Y . / , , , تخفیفات اعطایی به بدهکاران شعبه
۵- سود (زیان) ناویژه شعبه چقدر است؟
۵۰۵/۰۰۰۰۱ ریال سود ۵۰۵/۰۰۰۰۲ ریال زیان ۸۸۰/۰۰۰۰۳ ریال سود ۲. ۸۸۰/۰۰۰ ریال زیان ۶- زیان کالای ضایع شده در شعبه چقدر است؟
۱. ۹۰/۰۰۰ ریالی ۲. ۱۵/۰۰۰ ریالی ۳. ۷۵/۰۰۰ ریالی f ۶۰/۰۰۰ ریالی ۷- سود (زیان) ظاهری شعبه چقدر است؟
۱. ۳۷۵/۰۰۰ ریال سود ۲. ۳۷۵/۰۰۰ ریال زیان ۴۴۵/۰۰۰۰۳ ریال سود ۴. ۴۴۵/۰۰۰ ریال زیان ۸- سود (زیان) خالصی شعبه چقدر است؟
۱. ۴۲۵/۰۰۰ ریال زیان ۲. ۴۲۵/۰۰۰ ریال سود
۵۰۵/۰۰۰۰۳ ریال سود ۵۰۵/۰۰۰۰۴ ریال زیان
↑•Ꮑ• |Ꮑ•Ꮑ•ᏉYVᎸ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۹
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد - برون مرزی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۴ چهار
عن-وان درس : اصول حسابداری ۳
رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری، حسابداری (ارشد) ۱۲۱۴۰۱۹ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری) چندبخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۷۶
۹- کدامیک از گزینه های زیر بیانگر اصلاحات لازم به منظور تبدیل سود عملیاتی به خالصی وجه نقد ناشی از فعالیت های
عملیاتی است؟ حسابهای دریافتنی افزایشی کاهش ャ به سود عملیاتی اضافه می شود از سود عملیاتی کسر می شود پیش پرداخت هزینه ها افزایش کاهشی .Y . به سود عملیاتی اضافه می شود از سود عملیاتی کسر می شود موجودی کالا کاهش افزایشی f به سود عملیاتی اضافه می شود از سود عملیاتی کسر می شود مالیات پرداختنی کاهش افزایش
۱۰- هنگامی که حسابهای دریافتنی در طول دوره افزایش داشته باشد:
۱. درآمد بر مبنای تعهدی از درآمد بر مبنای نقدی کمتر خواهد بود " در آمد بر مبنای تعهدی از درآمد بر مبنای نقدی بیشتر خواهد بود
" در آمد بر مبنای تعهدی برابر با درآمد بر مبنای نقدی خواهد بود
آن هزینه ها بر مبنای تعهدی از هزینه ها بر مبنای نقدی کمتر خواهد بود
Ꮑ• |Ꮑ•Ꮑ•ᏉYVᎸ•↑ صفحه ۳ از ۹
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد - برون مرزی --- - - - - - - ‘eع:T تحت - ترمیمن وسعت جاقعبں حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۴ چهار عن-وان درس : اصول حسابداری ۳
رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری، حسابداری (ارشد) ۱۲۱۴۰۱۹ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری) چندبخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۷۶
اطلاعات مربوط به مانده برخی از مانده حسابهای شرکت تولیدی بتا بشرح زیر است :
Χ1/) Υ/Υ 3 ΧΥ/Υ/Υ ث=ضعـY / , , , ۲۵/۰۰۰ موجودی کالا ۲۵/۰۰۰ \ , / . . . پیش پرداخت هزینه ها \ , / . . . Y / . . . حسابهای پرداختنی Y , s , , , Y s , , , استهلاک انباشته 7 Δ/ . . . ۵۰/۰۰۰ حسابهای دریافتنی \ , / . . . Y , s , , , پیش دریافت فروش Лё/ л / . . . هزینه های معوق
شرکت فروش سال X۱ خود را مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال اعلام میکند . درصد سود ناخالصی ۷۰ درصد فروش و درصد سود خالصی ۳۰ درصد فروش میباشد. ۱۱- وجه نقد دریافتی از مشتریان چقدر است؟
۱. ۴۸۵/۰۰۰ ریالی " .../Ju, fVA ۳. ۴۹۵/۰۰۰ ریالی ۵۰۵/۰۰۰۰۴ ریال ۱۲- وجه نقد پرداختی بابت خرید کالا چقدر است؟
۱. ۱۸۵/۰۰۰ ریالی ۲. ۱۶۵/۰۰۰ ریالی ۳. ۱۷۰/۰۰۰ ریال ۴. ۱۵۵/۰۰۰ ریالی ۱۳- وجه نقد پرداختی بابت هزینه ها چقدر است؟ ۱. ۲۰۵/۰۰۰ ریالی ۲. ۲۱۰/۰۰۰ ریال ۳. ۲۲۰/۰۰۰ ریالی ۴. ۲۰۰/۰۰۰ ریالی
۱۴- شرکت الف در ابتدای سال ۹۰، مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اوراق قرضه ۱۲٪ شرکت ب را که بهره آن ۲ بار در سال در تاریخ های ۲/۳۰/ و ۸/۳۰ / هر سال پرداخت می گردد به ارزش اسمی خریداری نموده است. وجه نقد پرداختی در تاریخ ۹۰/۱/۱ برای تحصیل اوراق قرضه چقدر است؟
۱. ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ ریالی ۲. ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ ریالی ۳. ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی ۴. ۹۶۰۰/۰۰۰ ریالی
↑•Ꮑ• |Ꮑ•Ꮑ•ᏉYVᎸ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۹

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :