نمونه سوال درس اصول حسابداری 3 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول حسابداری 3 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۸ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اصول حسابداری ۳
رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری، حسابداری (ارشد) ۱۲۱۴۰۱۹ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری) چندبخشی، مدیریت دولتی چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۷۶)
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- شرکت پارسا محصولات خود را به بهای تمام شده برای شعبه ارسال می نماید. اطلاعات زیر خلاصه فعالیت های ۲۰۰۰ نمره
شعبه در ماه جاری است:
موجودی کالا در ابتدای ماه ۲۰۰،۰۰۰، ۱ ریالی کالای دریافتی از مرکز ۰۰۰، ۵۰۰، ۷ ریالی برگشت کالا به اداره مرکزی ۰۰۰، ۴۵۰ ریالی فروش نقدی ۸۰۰،۰۰۰، ۹ ریالی برگشت از فروش نقدی ۰۰۰، ۴۰۰ ریالی موجودی کالا در پایان ماه ۰۰۰، ۱،۷۰۰ ریالی هزینه های شعبه (نقدی ۰۰۰، ۵۰۰، ۱ ریالی
مطلوب است: ثبت عملیات شعبه در دفاتر شرکت پارسا
۲- اطلاعات زیر از دفاتر شرکت محمد در پایان سال ۱۳۹۰ استخراج شده است. ۱،۵۰ نمره - سود ویژه مبلغ ۰۰۰، ۵۰۰، ۵ ریال می باشد. - حسابهای دریافتنی در طول دوره مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال افزایش داشته است. - پیش پرداخت بیمه در طول دوره مبلغ ۱،۰۵۰،۰۰۰ ریال افزایش داشته است. - حسابهای پرداختنی در طول دوره مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ ریال افزایش داشته است. - هزینه های پرداختنی در طول دوره مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال کاهش داشته است. - پیش دریافت در آمد در طول دوره مبلغ ۳۷۵،۰۰۰ ریال افزایش داشته است. -هزینه استهلاک در سال جاری مبلغ ۲۲۰،۰۰۰ ریالی است. مطلوب است: تهیه بخش جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی به روش غیرمستقیم.
)・い・ハ・Y・Yタ・
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۸ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول حسابداری ۳
رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری، حسابداری (ارشد) ۱۲۱۴۰۱۹ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری) چندبخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۷۶
۳- بخشی از اطلاعات شرکت آلفا در پایان سال ۱۳۹۰ به شرح زیر ارائه شده است. با توجه به این اطلاعات، خالصی ۱،۵۰ نمره جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری را محاسبه نمائید. - خرید نقدی ساختمان به مبلغ ۰۰۰، ۱،۵۰۰ ریالی - فروش نقدی سهام عادی ۳۰۰،۰۰۰، ۲ ریالی - کاهش ارزش دفتری فروش نقدی سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها به مبلغ ۰۰۰، ۶۰۰ ریال - زیان فروش نقدی سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها به مبلغ ۵۰،۰۰۰ ریال - هزینه استهلاک ۰۰۰، ۲۰۰ ریالی - دریافت وام ۰۰۰، ۵۰۰، ۳ ریالی
۴- شرکت بتا در تاریخ ۹۰/۷/۱ اوراق قرضه ۱۲٪ شرکت گاما را به مبلغ ۶۰۰،۰۰۰، ۱۰ ریال خریداری نمود. ارزش اسمی ۱،۵۰ نمره اوراق ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و سود تضمین شده در پایان شهریور و اسفند هر سال قابل پرداخت است. شرکت تابان قصد نگهداری اوراق یاد شده تا پایان سررسید (۹۳/۷/۱) را دارد. مطلوب است: ثبت کلیه رویدادهای مرتبط با اوراق قرضه در سال ۹۰ در دفاتر شرکت بتا. برای استهلاک اضافه بها از روش استهلاک خط مستقیم استفاده نمائید.
۵- اطلاعات زیر از دفاتر شرکت نفیسی استخراج شده است: ۱،۵۰ نمره اول دوره پایان دوره *人··· *め.・・・ موجودی مواد Υώ. • • ΥΥ.». • موجودی کالای در جریان ساخ R• • • • • ? Λ. ••• موجودی کالای ساخته شده
خرید مواد مستقیم ۲۵۰،۰۰۰ ریال، بهای دستمزد مستقیم ۴۰۰،۰۰۰ ریال و بهای سربار ۳۲۰،۰۰۰ ریالی. مطلوبست: محاسبه بهای اولیه، بهای تبدیلی، بهای ساخت، بهای تمام شده کالای ساخته شده و بهای تمام شده
)・い・ハ・Y・Yタ・
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴


***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۸ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول حسابداری ۳ رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری، حسابداری (ارشد) ۱۲۱۴۰۱۹ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری) چندبخشی، مدیریت دولتی
(چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۷۶
۶- موجودی مواد اولیه شرکت تولیدی «آبادان» در پایان اسفندماه ۱۳۸۴ مبلغ ۸۰،۰۰۰ ریال است. مواد اولیه ۵۰، ۲ نمره خریداری شده در فروردین سال ۸۵ مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال است. حقوق و دستمزد تولیدی در فروردین ۳۶۳،۰۰۰ ریال است. بهای سربار تحقق یافته طی فروردین ماه شامل اقلام زیر است:
Δ».* * * مواد غیرمستقیم دستمزد غیرمستقیم * ... "וץ Y'Y.... اجارہ کارخانه ΔΥ. • • هزینه تجهیزات کارخانه \ጓ,• • • سایر بهای سربار
نرخ جذب سربار ۵۰٪ بهای دستمزد مستقیم است. سفارش شماره ۳۰۶ در فروردین ماه به مبلغ ۶۳۵،۰۰۰ ریال به طور نقد فروخته شده و بهای تمام شده سفارشات طی فروردین ماه به شرح زیر است:
سفارش | سفارش | سفارش *·人 ү", ү Y.2 مانده در پایان اسفند | ریال ریال ریال Υ"Δ.» • « የጳ.••• :ለየ \ W. “ Y. . . . . مواد مستقیم *... • . \*.*.*.* دستمزد مستقیم سربار جذب شده بهای تمام شده طی ۱۰۰ ،۰۰۰ ΥΥ». » , ΥΥ"Δ. • • :فروردین ماه \ «Δ. ••• \\ ... • * Λ.Δ.* * * مواد مستقیم g g g دستمزد مستقیم سربار جذب شده تکمیل شده || تکمیل شده | در جریان وضعیت در پایان فروردین
مطلوب است: انجام ثبت های لازم طی فروردین ماه
)・い・ハ・Y・Yタ・
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴


***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۸ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول حسابداری ۳ رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری، حسابداری (ارشد) ۱۲۱۴۰۱۹ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری) چندبخشی، مدیریت دولتی
(چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۷۶
۷- شرکت نو پا از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می نماید. این شرکت اسفند ماه ۱۳۹۰ تولید خود را آغاز نمره نموده است. اطلاعات مرحله اول این شرکت به شرح زیر است: - واحد های شروع به تولید ۷۰۰، ۱ واحد - موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره ۸۰۰ واحد ( از لحاظ تبدیل ۷۵٪ تکمیلی) - واحدهای تکمیلی و انتقالی به مرحله بعد ۹۰۰ واحد - مواد مستقیم مصرفی ۴۰۰، ۵۴ ریالی. مواد در ابتدای فرایند تولید اضافه می شود. - دستمزد مستقیم ۳۰،۰۰۰ ریالی. - سربار کارخانه ۵۰۰، ۴۶ ریالی مطلوبست: تهیه گزارش بهای تمام شده تولید
۸- شرکت الف از سیستم بهایابی استاندارد استفاده می کند. اطلاعات زیر استاندارد یک واحد کالا می باشد: ۱،۵۰ نمره مواد ۱۰ کیلو با نرخ ۷۵۰ ریالی به مبلغ ۵۰۰، ۷ ریالی دستمزد ۵ ساعت با نرخ ۱،۰۰۰ ریال به مبلغ ۵،۰۰۰ ریال اطلاعات واقعی در پایان سال به شرح زیر می باشد: تولید واقعی ۸۰۰، ۱ واحد مواد مصرفی ۸۰۰، ۱۹ کیلو با نرخ ۷۶۰ ریال دستمزد ۹۰۰، ۹ ساعت با نرخ ۹۵۰ ریالی
مطلوبست: - محاسبه انحرافات نرخ و مصرف مواد و انحرافات نرخ و کارایی دستمزد - ثبت انحرافات در دفتر روزنامه
)・い・ハ・Y・Yタ・
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :