نمونه سوال درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت
رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری (چندبخشی).علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چندبخشی مدیریت صنعتی (چند بخشی ) و مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۲۱۷۴,(
1-If the resources, goods, and services are distributed according to the economy's highest valued uses, asn)................ is efficient.
1. assumption 2. prediction 3. allocation 4 saving 2-The branch of economics that studies the entire economy, topics as aggregate production,
unemployment, inflation and business cycles is called...
1. macroeconomics 2 microeconomics
3. normative economics 4. positive economics 3-In economics, we assume that people do not intentionally make decisions that will leave them
worse off. This is known as the...
1. rationality assumption 2. self satisfactin
3. ceteris parisbus 4 behavioral economics
4-A special sort of human effort that takes on the risk of bringing labor, capital and land together and organizing production is called......
1 consumption * entrepreneurship
3. normative economics * human behavior
5-Which one is the most basic concept in all of economics?
1. low income 2. scarcity 3 resources 4. opportunity cost
6-If a nation experiences economic growth, the................ curve will move outward. 1. trade-off * opportunity 3. cost 4. production possibility
7-Two goods are............................ when a change in price of one causes an opposite shift in the demand for the other.
1 complements * substitudes 3. commodity 4. available
8-We have ..................... when a given level of inputs is used to produce the maximum output poissible. 1. efficiency 2. failure 3. trouble 4 competition
9-Which one is not an example of a public good? 1. national defence * police protection
3. automobile 4. highway
ለምጻ •\•\| •\•\ صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت
رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری (چندبخشی).علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چندبخشی مدیریت صنعتی (چند بخشی ) و مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۲۱۷۴,(
10-Unemployement resulting from a poor match of workers' abilities and skills with current
requirements of employers is..................... unemployment.
1 seasonal 2. cyclical 3. frictional 4 structural 11-The real rate of interest is defined as the............................ rate of interest minus
the........................ rate of inflation.
1. real, anticipated * nominal, anticipated
3. real, unanticipated 4. nominal, unanticipated
12-An individual who used to work full-time but left the labor force and has now reentered it looking for a job is.....
1. job loser 2. reentrant 3. debter 4. new entrant
13-When we compute GDP by adding up all Rial value at current market prices of all final goods and services, we have used the ....... approach.
1. psychological 2. behavioral 3. social * expenditure
14-Which one is any use of todayCs resources to expand tomorrow's production or consumption?
1. Gross private domestic investment 2. Investment
3. Capital goods * Fixed Investment 15-Consumer goods that have a life span of more than three years are...................... goods.
1. intermediate ?. nondurable 3. durable 4. final
16-An official institution that serves as a country's treasury's bank is called...........................
1. private bank 2. central bank 3 public bank 4 save bank
17-Which one is one of the most important function of money?
1. medium of exchange * unit of accounting
3 store of value 4 standard of deferred payment 18-A business owened by one individual who makes the business decision, receives all the profits and
is legally responsible for the debts of the firm is....
1. revenue 2. corporation 3, partnership 4. proprietorship 19-Which one is designed to show a business entitys financial position-what it owns and what it
owes-on a particular date?
1. Income Statement 2. Statement of owner.cs equity
3. Balance sheet * Company's revenues
ለምጻ •\•\| •\•\ صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت
رشته تحصیلی /کد درس : حسابداری (چندبخشی).علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چندبخشی مدیریت صنعتی (چند بخشی ) و مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۲۱۷۴,(
20-The money that a government or organization receives from people is called......
1. rent 2. surplus 3. salary 4. revenue
21-The ................ principle specifies that assets acquired by a business entity are to be recorded at the exchange price paid for them.
1. cost * objectivity 3 business entity * going concern
22-We call a person whose job is to keep or check financial accounts as.....................
1. salesman 2. employee 3, accountant 4 clerk
23-Which one is not the subject matter of management? 1. planning * controlling
3 directing 4. political election
24-A situation in which supply and demand are matched and prices stable is called equilibrium.
1 2.
دارایی .4 تعادل .3 بحران تورم "
25-We refer to an ordered list of times at which things are planned to occur as schedule. میزان درامدها نقشه راهها جدول برنامه هاه فهرست قیمتها :
26-A price system allows all resources to move from lower- valued uses to higher-valued via voluntary exchange."Via"means...........................
نه تنها * از طریق 3 علاوه بر اه به دليل 1۰
27-Before money was used, transactions took place by means of barter."barter"means................
تهاتر سرمایه ° ترازنامه ۶ چک 10
28-When a country or organization has ability to pay back its debts, it has solvency.
تورم پیش بینی شده * از کار اخراج شده 3 برداشت پول از حساب * توانایی پرداخت دیون .
29-Management as a subject is dynamic.This approach is very close to the practice of management."Approach"means.....
انگیزه .4 رویکرد : بهره ۶ اعتبار .1
30-A legal document containing an agreement or contract is called deed."deed"means............ 1. 2. - 3. . . 4
اجرت ‘ نبات " صمیمه دسنل
ለምጻ •\•\| •\•\ صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :