نمونه سوال درس روانشناسی شخصیت نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس روانشناسی شخصیت نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ( روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)، شخصیت (نظریه هاومفاهیم
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چند بخشی، علوم تربیتی مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۱۴۰۷ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی )، روانشناسی) عمومی ۱۲۱۷۰۱۴
۱- مهمترین مولفه مشترک تعاریف شخصیت از دیدگاه های مختلف چیست؟
۱. شباهت افراد آن تمایز افراد ۲. تفاوت های هوشی افراد ۲. عواطف و احساسات
۲- اساسی ترین توانایی های بالقوه افراد عمدتا از چه چیزی ناشی می شود؟
) ... محیط ャ。 وراثت
۲ - عوامل اقلیمی ‘‘ ، وراثت و عوامل اقلیمی ۳- نخستین سنگ بنای شخصیت در چه زمانی پایه ریزی می شود؟
۱. هنگام عمل لقاح ". سه ماه اول بارداری
". سه ماه سوم بارداری آن هنگام تولد
f— پاولف بر اساسی بر انگیختگی و بازدارای سیستم عصبی چند نوع شخصیت را مشخص کرد؟ ۲۰۱ نوع ۳۰۲ نوع ۴۰۳ نوع آن ۵ نوع
۵- مهمترین غده بدن که کنترل بیشتر غدد دیگر را به عهده دارد کدام غده است؟
۱. هیپوفیز " لوزالمعده "پاراتیرویید " تیرویید ۶- کدامیک از موارد زیر مهمترین عامل در شکل گیری شخصیت کودکان است ؟
۱۔ وراثت " : وراثت - محیط ۳: محیط " آموزش ۷- نخستین جنبه های تفاوتهای شخصیتی در میان نوزادان از چه زمانی مشاهده می شود؟
(: شش سالگی آن بعد از ۲ سالگی " قبل از تولد آ: آغاز تولد
۸- جامع ترین مطالعات مربوط به تفاوت های فردی در الگوی واکنشی کودکان توسط چه کسانی انجام شد؟ ( ، توماس و والن آن توماس و برج " برج و والن " پیاژه و توماس
۹- کدام دیدگاه ، شیر خوردن نوزاد از پستان مادر را عوامل اصلی شکل گیری دلبستگی می داند؟
۱. رفتار گرایی آشناخت گرایی " یادگیری اجتماعی ٢: روانکاوی "ו ווו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵


***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم )، شخصیت (نظریه هاومفاهیم )
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چند بخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۱۴۰۷ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی )، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۴
۱۰- این جمله از کدام دانشمند است : منبع اصلی ایجاد وحشت در دوره نوزادی ، جدایی است؟
(، ویلیام جیمز " : پیاژه "فروید آن استانلی هال ۱۱- کدام دانشمند دوره بلوغ را دوره توفان 9 فشار روانی دهی داند ؟
٠١ اريکسون آ: انا فروید " هربرت مید آ، استانلی هال ۱۲- نظریه شناختی مربوط به کدام یک از نظریه پردازان زیر می باشد؟
۱. یونگ ۲. ادلر ۲. ایزنگ ‘ جورج کلی ۱۳- از نظر فروید نهاد تابع کدام اصلی است ؟
۱. واقعیت آ عقلانیت " . لذت ". اخلاق ۱۴- بزرگترین سطح فعالیت روانی انسان چیست؟
۱. خود آگاه ۲. ناخودآگاه
۳. نیمه خود آگاه آن خود آگاه ونیمه خود آگاه ۱۵- رشد شخصیت از نظر فروید در چند سالگی کامل است ؟
۴۰ سالگی آن ۶ سالگی ۱۰۰۲ سالگی آن ۱۴ سالگی ۱۶- عقده ادیپ در پسران و عقده الکترا در دختران در چه مرحله ای پدیدار می گردد؟
) ... معقدی ۲. تنا .Y . نهفتگ .Y . بلوغ ۱۷- از دیدگاه یونگ کدام گزینه در تحول شخصیت نقشی محوری دارد؟
۱. گذشته و حال ۲: آینده " حال گذشته و آینده ۱۸- در دیدگاه یونگ سایه برابر کدام پایگاه شخصیتی در نظریه فروید می باشد؟
۱. نهاد ۲. خودآگاه " من to فرامن ۱۹- آدلر چه نوع روان شناسی را به جامعه روان شناسان معرفی نموده است؟
۱. جمعی آفردی " اجتماعی " بالینی
"ו ווו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم )، شخصیت (نظریه هاومفاهیم )
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چند بخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۱۴۰۷ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی )، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۴
۲۰- جورج کلی کدام ویژگی های شخصیاتی را در مطالعات خود مورد غفلت قرار داد؟
هیجانی " روانی " شناختی " اجتماعی ۲۱- در دیدگاه جورج کلی افراد بر اساس کدام اصلی تبعی، سیستم های سازه ای مغایر را بکار می گیرند؟
۱. اشتراک ٠٢ نوسان ۲. خرد کردن آن گسترده ۲۲- ویژگی هایی مانند جاه طلب، حسود، کم خواب، برتری طلبی و عصبی از ویژگی های کدام مزاج می باشد؟
۱. سود اوی آدموی " صفراوی ‘‘ بلغمی ۲۳- بر اساس نظریه شلدون فردی که نمره ۱-۷-۱ بگیرید دارای چه تیپی می باشد؟
مزومورفی " : اکتومورفی
٢- اندومورفی "اندومورفی و اکتومورفی ۲۴- از دیدگاه شلدون لذت گرایی از ویژگی های کدام تیپ شخصیتی می باشد؟
۱. مزومورفی " : اکتومورفی
" اندومورفی و اکتومورفی ': اندومورفی
۲۵- کدام دانشمند صفات را به صفات رو ساختی و پایه تقسیم نموده است؟
۱. ایزنگ آ گیلفورد ۳. کاتلی ٢. الپورت I ۲۶- از دیدگاه ایزنگ افرادی که غیر فعال، دقیق، متفکر و آرام هستند واجد کدام مزاج شخصیتی هستند؟ ادموی آن صفراوی " سود اوی ‘‘ بلغمی
۲۷- طبق تحقیقات انجام شده کدام تیپ شخصیتی مستعد بیماری های قلبی می باشد؟ ۰ درون گرا آن برون گرا " : نوع A " . نوع B ۲۸- اینکه انسان موجودی فعال و خلاق است بیانگر کدام دیدگاه روان شناسی نسبت به انسان می باشد؟ رفتار گرایی ٢: روان کاوی " انسان گرایی ': نیو روان کاوی ۲۹- ویژگی هایی مانند عدم ثبات عاطفی، خود نمایشی و خود محوری از ویژگی های کدام اختلال شخصیت است؟
۱. ناکاراور آهستر یابی " ضعیف "، اسکیزوتیدی
"ו ווו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم )، شخصیت (نظریه هاومفاهیم ) رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چند بخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۱۴۰۷ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی )، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۴ ۳۰- کدام تیپ شخصیت بر این باور است که دیگران او را مورد تعقیب قرار می دهند و تمام تقصیر ها از دیگران می باشد؟ * * * 1 ثم ع * f • , , . Y. & . - - پارانویایی "، اسکیزوئیدی اسکیزوتایپال پرخاشگر - نافعال ۳۱- روش تداعی آزاد بیانگر کدام مصاحبه می باشد؟
۰بسته آن ساخت دار ۳. سازمان یافته " بدون ساخت
۳۲- کدام یک از آزمون های ذیل از آزمون های فرافکن می باشد؟
۱. وودورث MMPI . Y " برن رویتر " آزمون رورشاخ ۳۳- ازمون TAT دارای چند تصویر می باشد؟
Y. . ; זץ .Y \\ . Y १ · \ ۳۴- از دیدگاه اریک فروم، شخصیت افراد تحت تاثیر چه نیرویی قرار دارد؟
غریزی "" محیطی
"فرهنگی و اجتماعی ٢: جنسی ۳۵- کدام یک از مکانیزم های ذیلی از مکانیزم های روانی برای بازیابی امنیت نمی باشد؟
۱. پرخاشگری " ویران سازی " اقتدار طلبی همنوایی ۳۶- از دیدگاه فروم کدام سائق در همه انسانهای روی زمین وجود دارد؟
۱۔ عشق طلبی " امنیت جویی ۲. سلطه گرایی " اعتماد جویی ۳۷- کدام یک از مفاهیم ذیلی از مفاهیم نظریه راتر نمی باشد؟
۱. توان رفتاری " انگیزش تشویقی ۳ - انتظار " ارزش تقویت ۳۸- کدام گزینه از دیدگاه راتر درست است؟
) ... انسان تابع جبر است ャ。 انسان اسیر غرایز است
" انسان شدیدا تحت تاثیر محیط است آ: انسان قدرت انتخاب دارد ۳۹- مهم ترین مفهوم درباره شخصیت در نظریه موری چیست؟
) ... سائق ャ。 مشوق .Y . نیاز .Y . انگیزه
"ו ווו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :