نمونه سوال درس روانشناسی شخصیت نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس روانشناسی شخصیت نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
尤 پیام نیر کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : روان شناسی شخصیت، روانشناسی شخصیت
رشته تحصیلی / کد درس : امور تربیتی ۱۲۱۱۳۷۵ -، علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی ) ۱۲۱۷۰۹۹
۱- شخصیت به عنوان صاحب صلاحیت ومشهور در کدام یک از حوزه های زیر کاربرد دارد؟
۱. زبان شناسی ۲. جامعه شناسی ۳. عرف ۴. روانشناسی ۲- مجموعه ویژگی های جسمی، روانی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می کند تعریف کدام یک از موارد است؟
۱. شخصیت ۲. روانشناسی ۰۳ دستگاه عصبی ۴. الگو ۳- کدام زوج از کروموزوم های زیر تعیین کننده جنسیت جنین هستند؟
۱. زوج کروموزوم ۲۱ ۲. زوج کروموزوم ۲۲
۳. زوج کروموزوم ۲۳ ۴. زوج کروموزوم ۱۸
۴- اگر برانگیختگی و بازداری هر دو ضعیف باشند چه شخصیتی نتیجه می شود؟
۱. دموی آ ، بلغمی ۳. صفراوی .Y . سودایی ۵- تنظیم رشد استخوانها بر عهده کدام هورمون زیر است ؟
۱. استروژن ۲: هورمون رشد ٢. پاراتورمون ۴۔ تیروکسین ۶- دوره سرنوشت ساز زبان آموزشی چه سنی است؟
۱. از تولد تا ۱ سالگی ۲. از تولد تا ۲ سالگی ۳. از تولد تا ۷ سالگی ٠٢ دوره ابتدائی تحصیلی
۷- در زمینه پیشبینی ویژگی های شخصیتی دوران بلوغ از روی ویژگی های رفتاری دوران نوزادی نتایج مطلوب نشان می دهد که :
۱. نوزادان کنشگر نوجوانان کنشگر و بزرگسالان کنشگر خواهند بود
۲. نوزادان کنش پذیر نوجوانان کنشکر و بزرگسالان کنشگر خواهند بود
۳. نوزادان پر کنش پذیر در سن بلوغ پرخاشگر و زود جوش خواهند بود
۴. نوزادان کنشگر پسر در دوران بلوغ غیر پرخاشگرو دیر جوش و وابسته به دیگران خواهند بود ۸- تمایلی نوزاد به حفظ تماسی بدنی یا ادراکی با مادر را اصطلاحا ........ تعریف کرده اند؟
۱. وابستگی ۲. دلبستگی ۳. سازگاری ۴. امنیت طلبی ۹- از دیدگاه ژان پیاژه بازی کودکان در کدام مقطع سنی کلید اصلی کشف دنیای اطراف است؟
۱. از تولد تا ۱ سالگی ャ。 از ۱ الی ۳سالگی
۳. از ۲ الی ۵سالگی ۴. از ۷ الی ۱۱ سالگی
γ.γ./γ.γ. ΥγγΥ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روان شناسی شخصیت، روانشناسی شخصیت رشته تحصیلی / کد درس : امور تربیتی ۱۲۱۱۳۷۵ -، علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی ) ۱۲۱۷۰۹۹ .W— روانکاوان کدام دوره را غالبا دوره نهفتگی می نامند؟ ۱. ۱ تا ۳ سالگی ぶJし。ジじY Y ۳. ۱۴ تا ۱۸ سالگی ۴. ۶ تا ۱۲ سالگی \\— در نظریه روانکاوی فروید کدام مورد تابع اصل لذت است؟ ۱. خود ۲. من ۳. نهاد ۴. فراخود
۱۲- فردی که می گوید " فلان کسی هرچه دارد از من دارد " از کدام نوع مکانیزم دفاعی استفاده کرده است ؟
۱. برون فکنی آ ، واپس زنی
۲. درون فکنی ۴. همانند سازی
۱۳- نقش خود در نظریه یونگ کدام است ؟ ۱. جنبه حیوانی طبیعت انسان را خود تشکیل می دهد ۲. صورتی است که شخصی با آن در اجتماع ظاهر می شود ۰۳ نوعی حافظه مربوط به گونه انسان و ناهشیاری غیرقابل دسترسی است آ، معرف کوششهای فرد برای رسیدن یکپارچگی و تعادل است
f\— آدلر بر خلاف فروید برای کدام مفهوم زیر بیشتر اهمیت قائل است ؟
۱. نیمه هوشیار ۰۲نا هوشیار
۰۴ جنسيت
۳. خود آگاه
۱۵- منظور از چاره جوئی سازنده در نظریه شناختی کلی این است که: ۱. همه افراد قربانی زندگینامه خود هستند ۲. مردم فرمانبردار سازنده هایی که ساخته اند تا بکار ببرند هستند. ۳. افراد در تغییر دادن یا جایگزین کردن سازه های خود آزادند ۴. یک سازه ذهنی بد و زیان آور بهتر از این است که فرد بدون سازه ذهنی عمل می کند
۱۶- سازه بلند در مقابل کوتاه مربوط به کدام از اصل تابعی کلی می باشد ؟ ۱. اصل تابعی گسترده ۲. اصل تابعی تجربه
۲. اصل تبعی نوسان ۴ ، اصل تبعی دوگانگی
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
γ.γ./γ.γ. ΥγγΥ***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : روان شناسی شخصیت، روانشناسی شخصیت
رشته تحصیلی / کد درس : امور تربیتی ۱۲۱۱۳۷۵ -، علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی ) ۱۲۱۷۰۹۹
W— روش اصلی کلی برای ارزیابی شخصیت کدام موارد زیر بوده است ؟ ۱. فنون فرافکنی ۲. مصاحبه مستقیم ۳. مصاحبه غیر مستقیم ۴. تصاویر مبهم ۱۸- کدام ویژگی زیر بیشتر در میان افراد سنخ پهلوانی مشاهده می شود ؟ ۱. گوشه گیری ۲. بد بینی ۳. بی ثباتی عاطفی ۴. پرخاشگری و برتری طلبی ۱۹- نمره تیپ شناسی فردی که کاملا مزومورف هست کدام طیف زیر می باشد ؟
ү ү ү . f _ \_ \_Y . Y° ү_ ү ү . Ү ү-ү- \ . ۲۰- در نظریه کاتل دسته ای از رویدادهای رفتاری که آشکار و ظاهرند و دوام و توصیف پذیری آن ها کم است چه نامیده می
شود ؟
۱. صفات روساختی ۲. صفات پایه ۳. صفات عام
۲۱- کاتل علت های واقعی رفتار آدمی را در کدام عامل زیر جستجو می کند ؟
۱. صفات تحریکی ۲. صفات خاصی
۳. صفات پایه ۴. صفات روانشناختی
۲۲- کاتلی انگیزه های ارثی را چه می نامد؟
۱. متا ارگ ۲. خود واقعی
*. خود اگاهی ۴. ارگ ۲۳- این جمله از کیست : بهترین راه کنترل داشتن بر مردم این است که به آنها آنچه را که دوست دارند بشنوند بگوییم "
۱. راتر ۲. ماکیاولی ۳. آدورنو ۴. آیزینک ۲۴- . کدام یک از نیازهای زیر در سلسله مراتب نیازهای مازلو در سطح بالاتری قرار دارند؟
۱. نیازهای فیزیولوژی ٢. نیاز حرمت
۳. نیازهای ایمنی ۴. نیازهای عشق و تعلق
γ.γ./γ.γ. ΥγγΥ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روان شناسی شخصیت، روانشناسی شخصیت رشته تحصیلی / کد درس : امور تربیتی ۱۲۱۱۳۷۵ -، علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی ) ۱۲۱۷۰۹۹ ۲۵- مزلو ترسها و تردیدهای ما نسبت به توانایی ها و قابلیت های مان را چه می نامد ؟
۱. عقده کهتری ۲. عقده خود بزرگ بینی
۰۲ عقده يونس ۴. انگیزش D
۲۶- عدم ثبات شغلی و عدم توانایی بالقوه در انجام امور و کارها و جابجایی شغلی و از ویژگی کدام نوع اختلال شخصیت است ؟
۱. شخصیت ناکارآور ۲. شخصیت نافعال پرخاشگر ۲۷- شخصیت ضعیف در کدام ویژگی با شخصیت اسکیزوئیدی مشترک است ؟
۱. زود خسته شدن ۲. مردم گریزی
٢ ، کم جنب وجوشی ۴. از خود بیگانگی ۲۸- . کدام یک از افراد زیر معتقد بود که بین ویژگی های چهره ای با جنایت کاری ( رفتار ضد اجتماعی ) ارتباط وجود دارد ؟
۱. لومبروزو ۲. پریچارد ۲۔ پارتریچ ۴. کلمن
۲۹- روش تداعی آزاد که در روان درمانی فرویدی بیشتر کاربردارد جزء کدام دسته از آزمونها قرار می گیرد ؟ ۱. مصاحبه ساخت دار ۲. مصاحبه بدون ساخت ۲. روش عینی سنجش شخصیت ۴. روش های فرافکنی ۳۰- کدام آزمون فرافکن شامل ۱۰ کارت ( ۵ کارت سیاه سفید و ۵ کارت رنگی ) است و از لکه های مرکب سیاه تشکیل شده
۱. آزمون اندریافت موضوع ۲. آزمون نقاشی آدم
۳. آزمون طرح های دیداری حرکتی بندر گشتالت ۴. آزمون روشاخ
γ.γ./γ.γ. ΥγγΥ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :