نمونه سوال درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۶ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۱۷۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی )۱۱۲۲۰۲۰ استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- اصلی ترین هدف سیستم نگهداری و تعمیرات کدام یک از موارد زبر است ؟ ۱. ایجاد آرشیو مدارک فنی
۲. بررسی و آنالیز فنی و اقتصادی
۳. کاهش هزینه تعمیرات تکراری و متوالی
۴. بهینه کردن تواناییهای ماشین آلات به منظور رسیدن به حداکثر تولید و کاهش فرسایش و خرابی آنها ۲- علائم فقدان سیستم نگهداری و تعمیرات کدامیک از موارد زیر است ؟
۱. کاهش تولید از دست رفته
۲. کاهش عمر
۳. مطلوبیت پائین تجهیزات و ماشین آلات بدلیل توقفهای متوالی
۴. کاهش ارزش زمان فروش ماشین دست دوم ۳- کدامیک از روش های زیر غیر مرتبط با روش های مهم نگهداری و تعمیرات است؟
۱. نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود ۲. نگهداری و تعمیرات اصلاحی
۳. نگهداری و تعمیرات پیشگیری ۴. نگهداری عمومی ۴- در صورتیکه به جای ۱۰ درصد چراغهای یک استادیوم کلیه چراغهای آن تعویض گردد جرء کدامیک از موارد زیر است ؟
۱. نگهداری و تعمیرات وضعی آ، نگهداری و تعمیرات کنترلی
۳. نگهداری و تعمیرات زمانبندی شده ۴. نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود ۵- کدامیک از موارد زیر غیر مرتبط با وظایف اولیه مهندسی نگهداری و تعمیرات می باشد؟
۱. نگهداری و تعمیر تجهیزات و ماشین آلات کارخانه
۲. نگهداری و تعمیر ساختمانها جاده ها و انبارها
۳. نصب و راه اندازی تجهیزات جدید و ایجاد بناهای مورد نیاز
آب انبار کردن لوازم و تجهیزات
い・ハ・Y・め・タ・) صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۶ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۱۷۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی )۱۱۲۲۰۲۰
۶- عمده ترین وظایف مهندسی برنامه ریز نگهداری کدامیک از موارد زیر است ؟ ۱. مسئولیت نگهداری ماشین آلات و نظارت کنترل آنها ۲. مسئولیت نگهداری ساختمانها و نظارت به خدمات ۳. بدست آوردن اطلاعات فنی جهت تکمیل برنامه ریزیهای زمانبندی شده ۴. طرح و نظارت به کارهای اصلی ساخت و نصب و اجرا انتقال و راه اندازی ۷- ضعیف شدن لامپهای تصوبر جزء کدامیک از انواع کارافتادگی ها می باشد ؟ ۱. از کارافتادگی تدریجی ۲. از کارافتادگی ناگهانی ۳. از کارافتادگی مستقلی ۴. از کارافتادگی عادی ۸- کدام یک از موارد زیر جزء وظایف و قدم های اولیه ایجاد و توسعه برنامه روغنکاری نمی با شد؟ ۱. تعیین قسمتی از تجهیزات که نیازمند روغنکاری است ۲. مشخص کردن روغنی که استفاده می شود
۳. تعیین پریود و فرکانسی روغنکاری ۰۴ شناسایی بهترین سازندگان روغن
۹- کدام یک از موارد در برنامه ریزی زمانی روغنکاری مورد توجه قرار نمی گیرند ؟ ۱. نوع ماشین آلات ۲. نام شرکت تولید کننده روغن
٠٢ نوع روغن ۴. تعداد قطعات روغنکاری
۱۰- سیستم های اطلاعاتی نگهداری و تعمیرات (MMIS) کدام یک از تعاریف است ؟
۱. MMIS یک سیستم کنترل تعمیرات است که هدف آن سیستم کنترل کامپیوتری در تهیه گزارشات لازم برای تصمیم گیری در سطح
مدیریت تعمیرات است MMIS۰۲ یک سیستم برنامه ریزی تعمیرات است که هدف آن سیستم تهیه گزارشات لازم برای تصمیم گیری است
۳. MMIS یک سیستم کنترل نگهداری است که هدف آن سیستم کنترل کامپیوتری در تهیه گزارشات لازم برای تصمیم گیری است
MMIS۰۴ یک سیستم برنامه ریزی نگهداری است که هدف آن سیستم کنترل کامپیوتری در تهیه گزارشات لازم برای تصمیم گیری
است
۱۱- در صورتیکه لاستیکی به واسطه مرور زمان و در صورت بکار نبردن فاسد شود و در نتیجه قابلیت اطمینان کاهش یابد جزء کدامیک از سیستم های زیر است ؟
۱. سیستم رزو سرد ۲. سیستم رزو متوسط ۳. سیستم رزو گرم ٠٢ سيستم رزو شرطی
صفحه ۲ از ۵
い・ハ・Y・め・タ・) نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۶ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۱۷۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی )۱۱۲۲۰۲۰
۱۲- تعمیر قطعه یدکی بحرانی جزو کدامیک از ارجحیت های زیر است ؟
۱. ارجحیت اولی ۲. ارجحیت دوم ۳. ارجحیت سوم ۴. ارجحیت چهارم ۱۳- مراحل پیاده سازی یک برنامه جدید DIII به ترتیب شامل کدامیک از موارد زیر است ؟
۱. هدف -استراتژی-اجرا - برنامه ریزی -اصلاح Y استراتژی -هدف - برنامه ریزی -اجرا حاصلاح
۳. هدف -استراتژی -برنامه ریزی - اصلاح -اجرا ۲. هدف -استراتژی - برنامه ریزی - اجرا -اصلاح
۱۴- اگر خرابی در یک جزء سیستمی باعث شود کل سیستم از کار بیفتد چنین سیستمی دارای تابع چگالی از کدام توزیع پیروی می کنند ؟ ۱. فوق نمایی آن منفی نمایی ۳. نرمالی ۴. وایبال
WΔ- در آزمایشی زمان عملیاتی از کارافتادگی بشرح زیر می باشد محدوده قابل اطمینان برای میانگین زمان عملیاتی سیستم با ۹۵ درصد اطمینان کدام یک ار موارد زیر
است؟
\. १ Л ү 2 Q f r Y \ شماره Υ V • ΑΔ γΥ Υ VΔ ΥΔ • Λ. VΔ γΥΔ زمان از کارافتادگی
t.025,9 = 2.228
\ \2,âYIA f z \ \/a,âYIA .A
۱۶- وسایل مخابراتی و تلویزون به لحاظ مدلهای پایایی جزء کدامیک از مدلها است ؟ ۱. سیستم های یک مرحله ای ۲. سیستم های عملیاتی پیوسته
۳. سیستم های فیمابین ۴. سیستم های قطع و وصل شدنی
۱۷- در کدام یک از سیستم های زیر 11 جزء بصورت سری با یکدیگر ارتباط دارند و یک ماشین بصورت شناور که در صورتی خرابی جایگزین می شود ؟
۱. سیستم رزوگرم ٠٢ سيستم رزو لغزشی ۳. سیستم رزوشرطی ۲. سیستم رزوسرد
۱۸- در هنگام تصیم گیری در مورد تعویض قطعات پارامترهای اقتصادی که باید در نظر گرفت کدامیک از موارد زیر نیست ؟
۱. جریان نقدی ۲. اثر تورم
۳. اثر مالیات ۴. هزینه بیمه کردن قطعات
い・ハ・Y・め・タ・) صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۶ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۱۷۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی )۱۱۲۲۰۲۰
۱۹- برای یک سیستم نت پویا کدامیک از موارد زیر لازم و ضروری بوده و جزء بایدهای انجام کار می باشد ؟ ۱. روش نگهداری ۲. نظارت روی کار کرد تعمیرات انجام شده ۳. برنامه ریزی و کنترلی مواد خام ۰۴ برنامه ریزی و زمانبندی کار
۲۰- به چه دلیل TPM در صنایع ژاپن سریعا رشد یافت ؟
۱. اجرای برنامه نگهداری ماشین ها ۲. کم شدن موجودی قطعات تعمیری *. در برداشتن نتایج چشمگیر f علاقه ژاپنی ها سوالات تشریحی ۱- در یک سیستم الکترونیکی مشاهدات انجام شده جهت خرابی بشرح جدول زیر است آیا از کارافتادگی از یک ۸۸، نمره
تابع توزیع نمایی پیروی می کند ؟ X 2.99,4 = 13.3
۱۰۰ -۱۲۰ || ۸۰ -۱۰۰ || ۶ ۰ - ۸۰ || ۴ ۰ - ۶۰ || ۲۰ - ۴۰ •–Y. فاصله زمانی Y f ү זו" ^ Y تعداد خرابی x " =ால் (Po) – Per )" i = Pe; exω .ΛΛ تشکیل شده است که این اجزا به صورت موازی با یکدیگر در ارتباطند. قابلیت Cو A ،B ۲- دستگاهی از سه جزء
اطمینان هر جزء به ترتیب ۹۲، ۰ و ۹۵، ۰ و ۹۶، ۰ است قابلیت کل سیستم را محاسبه نمایید.
۳- در یک کارگاه ۶ ماشبن تراش موازی به همراه ۲ ماشین فرز که خود موازی هستند و یک ماشین دریل بطور ۶۲، ۲ نمره سری در یک عملیات تولیدی شرکت دارند اگر قابلیت اطمینان هر یک از ماشین ها ۹۸/ . باشد قابلیت اطمینان کل خط تولید چقدر است؟
۴- در کارخانه ای یک موتور ژنراتور به صورت رزرو قرار گرفته است اگر میزان از کار افتادگی این موتور ۰۵، ۰ساعت ۸۸، ۰ نمره
باشد مطلوبست محاسبه قابلیت اطمینان این سیستم پس از ۱۰ ساعت کار با فرض آنکه سایر اجزاء دارای صدرصد قابلیت اطمینان باشد ؟
)・い・ハ・Y・め・タ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :