نمونه سوال درس ماشین های کشاورزی عمومی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ماشین های کشاورزی عمومی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ماشین های کشاورزی، ماشینهای کشاورزی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۱۲۱۰۰۶ -، مهندسی کشاورزی ماشینهای ک » ومکانیزا) چندبخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی) مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی، ( چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۵۶(
۱- هر وسیله ای که بتواند توان یا قدرت تولید نماید ، چه نام دارد؟
۱. موتور ۲. ماشین ۳ - اتومبیل " . پمپ ۲- هر وسیله ای که بتواند کار انجام دهد را چه می گویند؟ ۱. موتور ۲. ماشین ۳ - اتومبیل ۴. دیزلی
۳- عامل به گردش درآوردن یک جسم حول یک محور دوران چه نام دارد؟
۱. نیرو ۲. کار ۳. گشتاور ۴. توان
۴- دو پیچ گوشتی از هر نظر شبیه هستند فقط طول یکی بیشتر از دیگری است، کدامیک پیچ را راحت تر باز می کند؟ ۱. آنکه طول کمتری دارد. ۲. فرقی نمی کند.
.Y . آنکه طول بیشتری دارد. f هیچکدام
۵- تفاوت عمده موتور دیزلی و بنزینی در چیست؟ ۱. اسکلت ۲. استحکام بدنه
t
۳. سیستم جرقه زنی سیستم جرقه زنی و سوخت رسان
۶- تعداد رینگ روغن در موتورهای دیزلی معمولا چند حلقه است؟
* : * y . r ャ.Y \ . )
۷- ترتیب معمولی احتراق برای موتورهای چهار سیلندر از چپ به راست کدام است؟
)。Y. キ。Y . f Y 。い。 キ。Y .Y キ.Y.Y、い .Y \ , Y . Y. . . . )
A— هر سیلندر دست کم دارای چند سوپاپ است؟
* : * y . r ャ.Y \ . )
۹- فیلر سوپاپ یا فاصله بازی اسبک از سر ساق سوپاپ هوا حدودا چند میلی متر است؟
. It t .ו. "ץן" ・/Y .Y ... s \ . )
۱۰- برای سوخت هر لیتر بنزین معمولا چند لیتر هوا مصرف می شود؟
) . . . .f A . . . . Y. Y・・・ .Y Y بیش از ۹۰۰۰
Y.Y. (Y.Y.Y.A.)
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ماشین های کشاورزی، ماشینهای کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۱۲۱۰۰۶ -، مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک » ومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۵۶
۱۱- دستگاه سوخت رسانی در موتورهای گازوییلی کدام است؟
۱. کاربوراتور ۲. پمپ افشانک ۰۳ جسم شناور ۴. ژیگلور ۱۲- کدامیک از موارد زیر قلب مدار جرقه زنی لقب گرفته است.
۱. کویلی ۲. دلکو ۳. شمع ۲. باتری ۱۳- مخزنی بی شکلی که برای نگهداری روغن به زیر بدنه موتور پیچ می شود چه نام دارد؟
ا، پمپ روغن ۲. کارتر ٠٢ ميله روغن ٠٢ فيلتر روغن ۱۴- کدامیک جزو قطعات دستگاه خنک کن موتور محسوب نمیشود؟
۱. پوش آب ۲ - واتر پمپ ۳. رادیاتور ۴. کاربراتور ۱۵- کدامیک جزو وظایف ضد یخ در موتور نمی باشد؟
۱. ممانعت آب از یخ زدگی ۰۲ جلوگیری از زنگ زدگی
۳. ممانعت از خوردگی آ، افزایش شتاب موتور ۱۶- مولد برقی که برق متناوب سه فاز تولید می نماید چه نام دارد؟
۱. آلترناتور ۲. آفتومات ۳. باتری ۴ - سوئیچ ۱۷- قطعه ای که ولتاژ تولید آلترناتور و شدت جریان مدار را کنترل می نماید چه نام دارد؟
۱. کویلی ۲. دلکو ۳. شمع ۴. آفتومات ۱۸- کدامیک جزو اجزای دستگاه راه اندازی خودرو نمی باشد؟
. Y. ۱. سولونوئید آ ، سوئیچ
شمع ۴. باتری ۱۹- بیشترین توان تراکتور که در سر پیستونهای موتور تولید می شود کدام است؟
۱. توان هیدرولیکی ۲. توان نامی ٠٢ توان محورى ۴. توان اصطکاکی ۲۰- به هر دستگاهی که توان را از موتور به ماشین قطع و وصل نماید چه گفته می شود؟
۱. دیفرانسیل ۲. جعبه دنده ۳. چرخ ۴. کلاچ
).Y.Y. (Y.Y.Y.A صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ماشین های کشاورزی، ماشینهای کشاورزی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۱۲۱۰۰۶ -، مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک » ومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۵۶
۲۱- برای اختلاف انداختن بین سرعت چرخ های محرک از کدام قطعه زیر استفاده می شود؟
۱. دنده کمک ۲. مالبند ۰۳ دیفرانسیل ۴. کلاچ ۲۲- در هنگام انتخاب گاو آهن به کدام عوامل باید بیشتر توجه کرد؟
۱. نوع خاک ۲. وسعت مزرعه ۳. توان تراکتور ۴. هر ۳ مورد ۲۳- متداولترین و شاید تنها ماشین خاک ورزی ثانویه در ایران کدام است؟
۱. هرسی بشقابی ۲. ماله ۳. هرس دندانه فنری آن هرسی دندانه میخی ۲۴- در زراعت برای کاشت سیب زمینی از کدام ماشین کاشت استفاده می شود؟
۱. بذر افشان ۲. خطی کار ۳. غدہ کار ۴. ردیف کار ۲۵- در انتخاب سمپاشی کدام مسائل باید مورد توجه قرار گیرد؟
۱. ریزی ذرات سم ۲ ، یکنواختی قطر ذرات سم
۳. همپوشانی سم ۴. هر سه مورد ۲۶- کدامیک از روشهای آبیاری زیرجزو روشهای آبیاری نوین محسوب می شود؟
۱. غرقابی ۲. غلام گردشی ". شیاری ". بارانی ۲۷- کدامیک از روشهای آبیاری بیشتر برای باغات به کار می رود؟
۱. بارانی ۲. قطره ای ۳. چکه ای ۲. غلام گردشی ۲۸- مرحله دوم در سلسله مراتب یونجه کدام است؟
۱. خشک و ردیف کردن آن ۲. جمع کردن پسماندها
۳. بسته بندی آن ۴. پخش کردن
۲۹- کدامیک جزو مراحل برداشت چغندر قند نمی باشد؟
۱. سر زدن ۰۲ درآوردن چغندر از زمین ۳. حمل به انبار ۲. خرد کردن آن و تهیه ملاس ).Y.Y. (Y.Y.Y.A نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ماشین های کشاورزی، ماشینهای کشاورزی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۱۲۱۰۰۶ -، مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک » ومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۵۶
۳۰- کدامیک از استانهای کشور مساعد کشت نیشکر است؟
۱. گیلان ۰۲ فارسی ۳. خوزستان ۴. همدان
Y.Y. (Y.Y.Y.A.)
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :