نمونه سوال درس کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : آشنایی با کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۱۵۲۱۵ - ، مهندسی تولیدات دامی ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۱۴)
۱- اکثر عملیات و محاسبات توسط کدام واحد انجام می گیرد. ۱. واحد پردازش مرکزی ۲. واحد حافظه ۳. صفحه کلید ۴. مودم
۲- مهمترین وسیله نگهداری دایمی اطلاعات در کامپیوتر کدام واحد می باشد.
۱. فلاپی دیسک .ROM . Y. RAM . Y ۴. دیسک سخت
۳- کدام مورد جزو انواع دستگاههای ورودی کامپیوتر نمی باشد؟
۱. بلندگو ۲. صفحه کلید ۳. مودم ۴۔ ماوس
۴- کدامیک از موارد زیر داده های تصویری را خوانده و آنها را به شکل دیجیتالی تبدیل و وارد کامپیوتر می کند.
۱. ماوسی ۲. صفحه کلید ۳. اسکنر ۲. دوربین دیجیتال
۵- کدام مورد جزو نرم افزارهای سیستمی نمی باشد.
Microsoft Office . * OS X . * Windows . Y Unix . )
۶- فرمت فایلهای مورد استفاده در برنامه word کدام است.
2&ls . * doc Y exe . Y ppt . ) ۷- برای تغییر زبان در محیط WOrd از کدام کلیدها استفاده می شود.
Ctrl+F . Y. Alto shift . Y. ctrl+Alt Y ctrl shift .) ۸- جهت درج علائم و کاراکترهای ویژه در متن برنامه WOrd از کدام دستور در منوی IIISert استفاده می شود.
Shapes t Page Number ov Symbol v Footer . ) - خطای FFFFFFFF در محیط EXCel به چه معناست.
۱. عرضی ستون برای نمایش مقوله موجود در این خانه کوچک است.
۲. یک مقدار غیر معتبر در فرمول وارد شده است.
۳. فرمول یا تابع اشتباه است.
۴. فرمول حاوی متنی است که برنامه EXCel نمی تواند آن را شناسایی کند.
\•\•|\•\•Wጻ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۱۵۲۱۵ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۱۴
۱۰- در برنامه EXCel تابع ()ADS جهت چه موضوعی به کار می رود.
۱. محاسبه قدر مطلق آرگومان های داده شده ۲. محاسبه مجموع آرگومان های داده شده
۳. محاسبه حاصلضرب آرگومان های داده شده ۲. محاسبه مجذور آرگومان های داده شده ۱۱- از کدام نرم افزار Microsoft Office برای تهیه صفحات معرفی تأثیر گذار (PreSentation) استفاده می شود. ACCeS , f Powerpoint .* ExCel Y Word . )
۱۲- پسوند mdb. مربوط به کدام فایلهای پایگاه داده ای می باشد.
Acces , f Power point v ExCel Y Word . )
۱۳- کدام مورد جزو روشهای ایجاد گزارش در برنامه ACCCS نمی باشد. Auto report options Y Auto form . )
Report wizard . . Design view Y
۱۴- مجموعه افراد یا اشیایی که می خواهیم یک یا چند خصوصیت را درباره آنها مطالعه کنیم چه نام دارد.
۱. نمونه آماری ۲. جامعه آماری ۳. متغیر آماری ۴. اطلاعات آماری
۱۵- کدام مقیاسی مربوط به مشاهداتی می شود که اندازه و مبدأ اندازه گیری به صورت اعتباری تعیین شده است.
۱. مقیاسی اسمی ۲. مقیاسی رتبه ای ۳. مقیاس فاصله ای ۴ - مقیاس نسبی
۱۶- داده های کدام یک از متغیرها از راه اندازه گیری با مقیاسهای اسمی و ترتیبی به دست می آیند (نظیر: جنسیت، گروه
| خونی). ۱. متغیر های اسمی ۲. متغیر های کیفی ۳. متغیر های رتبه ای ۴. متغیر های فاصله ای ۱۷- برای ورود اطلاعات و داده های خام از کدام سربرگ نرم افزار Spss استفاده می شود. Data view . * Table view . Y. Graphs view Y variable view . ) WA— برای کد گذاری سطوح متغیرهای کمی از چه گزینه ای در نرم افزار 00L...-.1 SPSS می شود. Value . * Label . Y. Туре у Name . )
Wጻ•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته --- - - - - - - ള്ള് مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آشنایی با کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۱۵۲۱۵ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۱۴ ۱۹- با فعال کردن گزینه Grid lineS در نرم افزار SPSS؛ ۱. منو بار تغییر می کند. ۲. به جای کد داده ها برچسب تعریف شده آنها نشان داده می شود. ۳. برای ادغام فایلها به کار می رود.
۴. خط کشی که مرزبندی بین خانه ها را نشان می دهد آشکار می شود.
۲۰- در منوی TrallSTOrrtl نرم افزار SPSS فرمان COnlptite به چه منظوری استفاده می شود.
۱. برای ایجاد فایل جدید که در آن سطر فایلهای اول به عنوان ستون های فایل دوم قرار می گیرند. آن برای تجزیه و تحلیل دادهای مرتب شده بر حسب زمان به کار می رود.
۳. می توان با توجه به متغیر های موجود، متغیر جدیدی ساخت.
f برای محاسبه داده های گمشده به کار می رود. ۲۱- کدام یک از نمودارها را می توان برای متغیرهای کیفی مورد استفاده قرار داد.
۱. نمودار جعبهای ۲. بافت نگار ۳. نمودار پراکنش ۴. نمودار میله ای ۲۲- کدام یک از موارد زیر جزو معیارهای گرایش به مرکز نمی باشد.
۱. میانگین ۲. چارک ۳. مد ۴. کشیدگی ۲۳- برای محاسبه فراوانی در نرم افزار SPSS از کدام فرمان در منوی AnalySe/DeSCriptiVe StatiStiCS استفاده می شود.
Ratio . * Crosstabs . V Descriptives Y Frequencies . ) ۲۴- برای آزمون فرضهای آماری در نرم افزار SPSS از فرمان های کدام بخشی در منوی Analyse استفاده می شود.
Compare means Y Descriptive statistics .)
Regression . . General linear model . Y. ۲۵- برای مقایسه میانگین های مشاهدات زوج شده در نرم افزار SRSS از کدام گزینه استفاده می شود. Paired samples T test Y One – sample T test . )
One – way ANOVA . . Independent samples T test Y
۲۶- نرم افزار EVieWS شکل تکامل یافته کدام نرم افزار است.
DEAP . f TSP .. * QSB . Y SPSS . )
Wጻ•\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۱۵۲۱۵ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۱۴
۲۷- برای ایجاد داده های مقطعی در نرم افزار EViews کدام مورد باید انتخاب شود.
Undated . * Semi-annual Y Quarterly . Y Annual .)
۲۸- برای بررسی مانایی سریهای زمانی در نرم افزار EViews از کدام گزینه استفاده می شود.
Generate series . * Unit Root Test . Y. Estimate VAR . Y Line graph . )
۲۹- برای نام گذاری CDjectها در محیط EVieWS حداکثر از چند کاراکتر استفاده می شود.
۱. هشت ۲. یازده ۳. نامحدود است. ۴. دوازده
۳۰- برای مرتب سازی داده های سری زمانی در Eviews از کدام فرمان استفاده می شود.
Sort Series . * Sample . " Export Y Import .)
\•\•|\•\•Wጻ
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :