نمونه سوال درس سیستم های اطلاعات مدیریت نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس سیستم های اطلاعات مدیریت نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : سیستمهای اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۲۷ - ، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۶
۱- پاریخ معتقد است دانش فقط از طریق ارتباط با چه مفهومی قابل درک است؟
۱. ارتباط آن با داده ها ۲. ارتباط آن با خرد
۳. ارتباط آن با اطلاعات ۴. ارتباط آن با فهم ۲- کدام گزینه از اثرات عام سیستم ها و فناوری اطلاعات بر ساختاری سازمان است؟
۱. رسمیت ۲. تفکیک عمومی
۰۳ کوتاه تر شدن و تخت شدن هرم سازمانی ۴. پیچیدگی ۳- پهنای کدام گذرگاه تعیین کننده حداکثر ظرفیت حافظه است؟
۱. گذرگاه داده ۲. گذرگاه آدرسی
۳. گذرگاه کنترلی ۴. گذرگاه ورودی و خروجی ۴- آمادگی برای رقابت و حضور در صحنه بازار ها و نمایشگاه ها جزو کدام ابعاد بازار یابی است؟
۱. بازارشناسی ۲. بازار گرمی ۲. بازار سنجی ۴. بازار گردی ۵- به اعتقاد کدام یک از افراد زیر فناوری اطلاعات مدیران را به دو دسته مدیران ارشد و مدیران عملیاتی تقسیم می کند؟
۱. استراگر ۲. التر ۳. زابوف ۲. بر گرون ۶- در خصوصی جامعه اطلاعاتی کدام رابطه صحیح است ؟
۱. جامعه اطلاعاتی = اقتصاد اطلاعاتی و فرهنگ اطلاعاتی ۲. اقتصاد اطلاعاتی = جامعه اطلاعاتی و فرهنگ اطلاعاتی
۳. فرهنگ اطلاعاتی = اقتصاد اطلاعاتی x جامعه اطلاعاتی ۴. جامعه اطلاعاتی = اقتصاد اطلاعاتی x دانش اطلاعاتی
۷- بر اساس نظر اساتید دانشگاه هاروارد خصوصیات سازمان های عصر اطلاعاتی بر اساس کدام سه بعد خواهد بود؟ ۱. ساختار سازمانی ، عصر مجازی ، ساختار مدیریتی ۲. ساختار سازمانی ، منابع انسانی ، فرایند های مدیریتی
۳. ساختار سازمانی ، ابعاد سازمانی ، فرآیندهای مدیریتی ۲. عصر مجازی ، منابع انسانی، ساختار سازمانی
۸- کدام زبان برنامه نویسی به دور از زبان طبیعی و محاوره ای انسان است؟
۱. زبان های سطح بالا ۲. زبان C ۲. زبان نسل سوم ۴. زبان های سطح پایین
۹- زبان های فورترن وبیسک و C در کدام گروه زبانهای برنامه نویسی قرار دارند؟ ۱. زبان های نسل چهارم ۲. زبان های نسل سوم ۳. زبان های ماشین ۰۴زبان های سطح پایین
Υ») /Υ γ«Υ ΛΥ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : سیستمهای اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۲۷ - ، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۶
۱۰- نرم افزار f OX-DTO چگونه نرم افزاری است؟ ۱. گروه افزار ۲. نمایش گرافیکی ۳. پایگاه داده ها ۴. علمی آموزشی ۱۱- FTP چه نوع پروتکل ارتباطی است؟ ۱. قراردادی است که ضوابط اتصال سایر رایانه ها به اینترنت را مشخص می کند . ۲. قرارداد انتقال فایل های رایانه ای از محلی به محلی دیگر است. ۳. قرارداد مربوط به پست الکترونیکی است. ۲. قرارداد ارتباط شبکه ها است. ۱۲- کدام شبکه های خصوصی در جهت ارائه خدمات به مشتریان است تا کارکنان ؟ . اینترنت ۲. اینترانت
۳. اکسترانت ۴. گروههای خبری
۱۳- برنامه ای که در جهت جستجوی منابع اطلاعات می باشد چه نام دارد؟
۱. مرورگر ۲. خدمات اینترنت ۳. گوفر ۴. چت
۱۴- مدل های پایگاه داده از دیدگاه منطقی کدامند؟
۱. فیزیکی - شبکه ای - ترتیبی ۲. رابطه ای - شبکه ای - سلسله مراتبی ۳. ترتیبی - رابطه ای - فیزیکی ۲. تصادفی - سلسله مراتبی - مستقیم
۱۵- سیستم های اطلاعاتی که امکانات نرم افزاری و سخت افزاری نظیر واژه پردازها، پست الکترونیک و کنفرانسی از راه دور و سایر ابزارهای ارتباطات از راه دور را برای اجرای وظیفه نشر و توزیع اطلاعات ترکیب می کنند چه نام دارد؟
۱. سیستم پردازش عملیات ۲. سیستم های اطلاعات مدیریت ۳. سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ۴. سیستم های اداری خود کار ۱۶- کدام یک جزو قابلیت های سیستم پشتیبانی مدیران ارشد است؟
۱. ارائه دیدگاه کلی از سازمان
۲. پشتیبانی از برنامه ریزی تاکتیکی
۳. پشتیبانی از سازماندهی و تامین نیروی انسانی در کوتاه مدت
۴. صرفه جویی در وقت مدیران ارشد
Υ») /Υ γ«Υ ΛΥ
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : سیستمهای اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۲۷ - ، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۶
۱۷- هزینه های سرمایه ای از کدامیک از گزارشات سیستم های اطلاعات مدیریت است؟
۱. گزارش تفصیلی Y گزارش های تاریخی ۳. گزارشی های خلاصه ۴. گزارش های استثنایی ۱۸- سیستم های حقوق ودستمزد از کدامیک از انواع سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی است؟ ۱. سیستم های سطح راهبردی ۲. سیستم های سطح راهکاری ۳. سیستم های سطح عملیاتی ۴. سطح استراتژیک ۱۹- سیستم های اطلاعاتی ترفیع و تبلیغات از کدامیک از انواع سیستم های اطلاعات بازاریابی است؟ ۱. سیستمهای اطلاعات بازاریابی راهبردی ۲. سیستمهای اطلاعات بازاریابی راهکاری
۳. سیستم های اطلاعات بازاریابی عملیاتی ۴. سیستم های اطلاعات بازاریابی
۲۰- اطلاعاتی نظیر اطلاعات مربوط به هزینه تجهیزات ، میزان سود ، هزینه افزایش سرمایه ، از جمله اطلاعات معمولی مرتبط با کدامیک از سیستم های مالی هستند؟
۱. برنامه ریزی مالی و بودجه بندی ۲. مدیریت سرمایه
۳. مدیریت نقدینگی ۴. بودجه بندی سرمایه ۲۱- سیستم های حمل و نقل مرتبط با کدامیک از انواع سیستم های اطلاعات تولید هستند؟ ۱. سیستم های اطلاعات تولید عملیاتی
۲. سیستم های اطلاعات تولید راهبردی
۳. سیستمهای اطلاعات تولید راهکاری
۲. سیستم های اطلاعات تولید هزینه ای
۲۲- کدامیک از موارد ذیلی از موارد چارچوب سه گانه پورتر است؟
۱. تمرکز ۲. زنجیره تامین ۰۳رهبری تقاضا ۴. زنجیره ارزش
۲۳- از دیدگاه راهبردهای عمومی پورتر اگر حیطه رقابتی محدود بوده و هزینه مزیت رقابتی نیز پایین باشد کدام راهبرد مناسب
۱. تمایز ۲. رهبری کلی هزینه ۳. تمرکز بر هزینه ۴. تمرکز بر تمایز Υ») /Υ γ«Υ ΛΥ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : سیستمهای اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۲۷ - ، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۶
۲۴- منظور از هوش رقابتی چیست؟
۱. هوشی رقابتی در قالب مدیریت دانش برای کسب مزیت رقابتی است. ۲. هوش رقابتی فرایندی پیچیده برای تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح است. ۰۳ هوش رقابتی به منظور به اشتراک گذاشتن دانش از طریق افراد خبره سازمان است.
۴. هوش رقابتی تکنیکی است که توسط دو عامل بسیار مهم تدوین و شخصی سازی بدست می آید.
۲۵- جامعه پذیری ، کدام نوع از تبدیل دانشی را شامل می شود؟
۱. ضمنی به ضمنی ۲. ضمنی به صریح ۳. صریح به صریح ۴. صریح به ضمنی ۲۶- درونی سازی از کدامیک از انواع تبدیل دانش به شمار می رود ؟
۱. ضمنی به ضمنی ۲. ضمنی به صریح ۳. صریح به صریح ۴. صریح به ضمنی ۲۷- بازارهای الکترونیک از کدامیک از انواع مدلهای تجارت الکترونیکی هستند؟
۱. موسسات تجاری با موسسات تجاری ۲. موسسات تجاری با مشتری
۳. تجارت مشتری با مشتری ۲. تجارت مشتری با موسسات تجاری
۲۸- مدلی از انواع دولت الکترونیک که در آن دولت جهت، کاهش هزینه ها و جمع آوری بهتر اطلاعات تمرکز دارد و دولت تلاش می کند مبادلات تجاری را به شیوه اثر بخشی و کم هزینه انجام دهد؟
۱. تعاملات دولت با شهروندان ۲. تعاملات دولت با دولت ۰۳ تعاملات دولت با موسسات تجاری ۲. تعاملات دولت با سازمان های غیرانتفاعی ۲۹- در تجزیه و تحلیل سیستم ها بررسی اینکه فناوری موجود پاسخگوی انتظارات و نیازهای مطرح شده خواهد بود یا خیر ، شامل کدام نوع امکان سنجی است؟
۱. امکان سنجی فنی ۲. امکان سنجی اقتصادی
۳ - امکان سنجی عملیاتی ۴. امکان سنجی ثانوی
۳۰- در صورتی که قرار باشد روش جدید استقرار سیستم در قلمرو وسیعی از سازمان به اجرا در آید و استقرار آن تغییرات وسیعی ایجاد کند کدام روش توصیه می شود؟
۱. روش اجرای آزمایشی ۲. روش تدریجی یا مرحله ای *. روشی موازی یا همزمان f روش یکباره Υ») /Υ γ«Υ ΛΥ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :