نمونه سوال درس بیوشیمی عمومی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس بیوشیمی عمومی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥〜 کارشناسی ارشد --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : دو ۲
عن-وان درس : بیوشیمی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی شیمی(بیوتکنولوژی) ۱۱۱۴۲۰۴ ۱- فرمول کلی هیدروکربنها کدام عبارت زیر است؟ CnH2n On N2n " СпН2n On
СпН2nO2n " CnH2n On Nn "
۲- دکستروز نام کدام یک از قندهای زیر است؟ ۱. لاکتوز ۲. گالاکتوز ۳. فروکتوز ۴. گلوکوز
۳- کدامیک از اشکالی کربوهیدراتها از نظر ترمودینامیکی فعال است؟ ۱. استیل گلوکز آمین ۲. گلوکوزآمین ۰۳ پیرانوز
۴- فراوانترین نوع الیگوساکاریدها کدام است؟
۱. تترا ساکاریدها ۲. دی ساکاریدها ۳. مونوساکاریدها ۴. تری ساکاریدها ۵- اتصال (۴ ---- ا)O , (۶ ---- ا)O در ساختمان کدام پلی ساکارید وجود دارد؟
۱. گلیکوژن وآمیلوپکتین ۲. آمیلوز و آمیلوپکتین
۳. سلولوز وآمیلوز ۴. گلیکوژن و آمیلوز
۶- کدام گروه دارای نقط ذوب بالاتری می باشد؟
۲. تری گلیسریلی با ۱ اسید چرب غیر اشباع
تری گلیسریلی با ۱ اسید چرب اشباع
به علت داشتن سر غیر قطبی و دم آبگریز
به علت داشتن سر غیر قطبی و دم آبدوست
استرولها
۳ متیلی ۱ و ۴ بوتادین
۱. تری گلیسریلی با ۲ اسید چرب غیر اشباع
۳. تری گلیسریال با ۲ گروه اسید چرب اشباع ۷- لیپیدها به چه علت آمفی پاتیک می باشند؟
۱. به علت داشتن سر قطبی و دم آبگریز
۳. به علت داشتن سر قطبی و دم آبدوست A— واحد سازنده ترپنها چیست؟
۱. ایزوپرنها
٠٢ کلسترول
۹- کدام پیوند در ایجاد و پایداری ساختمان سوم پروتئینها موثر است؟
” فسفری ٠٢ هیدروژنی
= صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
۱. کربنی ٠٢ دى سولفيدى
V"ץ זו. ו. ון. ו. ו***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۲ دو
عن-وان درس : بیوشیمی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی شیمی(بیوتکنولوژی) ۱۱۱۴۲۰۴
۱۱- پروتئین ها دارای چند ساختار هستند؟ * : * \ . Y. Y .Y Y 。い ۱۲- فعالیت کاتالیستی لیازها به چه صورت میباشد؟ ۱. واکنش های تشکیل ایزومری را کاتالیز می کنند ۲. باعث اتصالی ۲ مولکولی به یکدیگر می شوند ۳. واکنشهای آبکافتی را کاتالیز می کنند آموجب برداشت گروه ویژه ای از مولکول می شوند
۱۳- در غلظتهای بالا معادله میکایلیسی منتن به چه صورت می شود؟
K,,, = 1 t K,,, = P . Y. V=V„, 。ャ V = 1 .\ ۱۴- بازدارندهای آلوستریکی چه نوع بازدارندگی می باشد؟
۱. بی رقابتی آ ، رقابتی ۳۔ غیر رقابتی ۴. نارقابتی ۱۵- پیوند فسفات چه ماهیتی به اسید نوکلئیک می دهد؟
۱. بار مثبت و خاصیت اسیدی ۲. بار منفی و خاصیت بازی
۳. بار مثبت و خاصیت بازی ۴. بار منفی و خاصیت اسیدی ۱۶- کراماتین ها جزء کدام دسته از مواد زیر است؟
۱. اسیدهای نوکلئیک ٠٢ نوکلئوپروتئين ها ۳. الیگوساکاریدها ۴. پروتئین ها ۱۷- در چرخه EMP گلوکوز به کدام یک از مواد زیر تبدیل می شود؟
۱. ۲ پیرووات ۱۰۲ پیرووات ۱.۳ اسید لاکتیک ۲.۴ اسید لاکتیک ۱۸- در چرخه گلیکولیز مرحله فسفریل دار شدن گلوکوز تحت اثر کدام نوع آنزیم است؟
۱. ترنسفراز ۲. کیناز ۳. آلدولاز ۴. دهیدروژناز ۱۹- چرخه تنفسی در کدام ارگان سلول انجام میپذیرد؟
۱. غشاء سلولی ۲. هسته ۲. سیتوپلاسم ۲. میتوکندری
V"ץ זו. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۲ دو
عن-وان درس : بیوشیمی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی شیمی(بیوتکنولوژی) ۱۱۱۴۲۰۴
.Y— در چرخه ΤΟΑ از Y مولکول پيرووات چند مولکول CO2 آزاد دهی شود ؟
人.* * .x. z . Y * . )
۲۱- در زنجیره تنفسی چند مولکول ATP از اکسایش کامل کربوهیدراتها تولید میگردد؟
Y人. f \人.Y Yジ.Y * . . ) ۲۲- کدام نوع از آنزیم پلیمراز نقش اصلی در سنتز DNA را دارد؟
۱. آنزیم پلیمراز III ۲. آنزیم پلیمراز IV
۳. آنزیم پلیمراز II ۴. آنزیم پلیمراز I ۲۳- در هنگام همانند سازی کدام آنزیم به DNA متصل می شود؟
۱. لیگاز ۲. ترانسفراز ۳. هلیکاز آ، پلی مراز ۲۴- نقش آنزیم لیگاز در سنتز DNA چه می باشد؟
۱. باعث باز شدن ۲ رشته DNA می شود ۲. سنتز را در جهت ۵ به ۳ می برد
۳. سنتز را در جهت ۳ به ۵ می برد ۴. باعث پیوند ۲ رشته DNA می شود
۲۵- بیوسنتز مولکولهای RNA توسط کدام آنزیم صورت میپذیرد؟
۱. DNA پلیمراز RNA Y ,1- ,3 ۳. پریماز ۴. لیگاز سوالات تشریحی
۱- ساختار غشاء پلاسمایی را توضیح دهید؟ ۱.۴۰ نمره ۲- ۵ نوع از پروتئین ها به لحاظ عملی و فعالیت را به دلخواه نام برده و یکی را توضیح دهید؟ ۱.۴۰ نمره ۳- طبقه بندی آنزیم ها را به لحاظ عملکرد نام ببرید؟ ۱.۴۰ نمره ۴- نوکلئوتید را شرح داده و ساختار یکی از آنها را رسم کنید؟ ۱.۴۰ نمره ۵- آنزیم های لازم برای همانند سازی را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید؟ ۱.۴۰ نمره
V"ץ זו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :