نمونه سوال درس شیمی صنعتی 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی صنعتی 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست so تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
- ان درس : شي نعتے ، ۱
رشته تحصیلی / کد درس: شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۴۰۶۴ استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است
۱- کدام شاخه اصلی از مکانیک سیالات در مورد ارتباط بین سرعت ها و شتاب ها و نیروهایی که روی سیالی در حال حرکت
۱. ایستایی سیالات ۲. هیدرودینامیک کلاسیک
.Y . سینماتیک f هیدرولیک
۲- نسبت جرم واحد حجم یک گاز به جرم واحد حجم هیدروژن یا هوا در شرایط دما و فشار مشخصی کدام است؟
۱. چگالی ۲. حجم مخصوصی " وزن مخصوص آل ثقل مخصوص N . S - —r واحد گرانروی سانتی پواز چند است؟ H1 \|. . ; ...] \ . " . . ) . Y • | . . ) . )
۴- فشارسنجی در عمق ۱۰ فوت از مایعی فشار ۱/۶DSi او در عمق ۲۰ فوت فشار DSi ۵/۵ ا را نشان می دهد. وزن
lbc مخصوصی این مایع چند 笋 است؟ هر فوت ۱۲ اینچ است. ft \ Y. A t め%/Y .Y γγις. Υ γΛ/γ. ۵- اگر فشار اتمسفر 921 ttlbar و فشار نسبی درون یک مخزن 400 mmH8 خلاء باشد، فشار مطلق درون مخزن چند میلی
1013mbar = 760mmHg c. -- ( ( متر جیوه است؟ OY \ . * ༈ ༢ ད. ད་ དཔད་ ད. ད་ ཀ” ༢ ༣. ད་ - • . . ... 7 o - kN - - - - - -۶ درون مخزنی ۳ متر اب با وزن مخصوص یا ---- ۹/۸ ریخته شده و روی سطح اب تا ارتفاع ۲ متر از روغنی با وزن HM1 - - - - kN مخصوص .p ۸ پوشانده شده است. فشار در فصل مشترک اب و روغن چند → است؟ فشار هوا را F11 F11 F11 در نظر بگیرید. \ *2/V . f \ ן. "ץV .Y \ \Y|Y .Y fé|የ .۷- در آزمایش رینولدز در حالتی که خط جریان مایع رنگی ابتدا به صورت مواج در آمده و سپس به صورت گردابه های کوچک تقسیم شدند، جریان به چه عنوان نامگذاری گردید؟
۱. گرانرو ۲. آرام ۳. خط جریانی ۴. متلاطم
."וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۸
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
- ان درس : شي نعتے ، ۱
رشته تحصیلی / کد درس: شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۴۰۶۴ ۸- مایعی با ثقل مخصوص ۱/۲۶ در لوله ای با شدت ۷۰۰ لیتر بر ثانیه جریان دارد. چگالی آب ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و شتاب ثقل ۹/۸۱ متر بر مجذور ثانیه است. شدت جریان وزنی مایع در لوله چند کیلو نیوتن بر ثانیه است؟
) .१//\ \ . Y Λ/?Δ.Υ 2/Λ.γ ז. %"ץןץ ۹- سرعت جریان یک سیال تراکم ناپذیر بدون اصطکاک در مقطع قطور یک لوله افقی برابر ۱۶/۱ فوت بر ثانیه و در مقطع نازک
لوله ۶۴/۴ فوت بر ثانیه است. مقدار .P. T. Pp چند فوت سیال است؟ شتاب ثقل ۳۲/۲ فوت بر مجذور ثانیه است.
Y. [A . f z./* . Y * . IS ...Y ャ・/Y .い
F. —W. -- —A st --- - -- - - ... . . . . s 2. - برای اب در دمای ۷۵ درجه فارنهایت و با ویسکوزیته سینماتیک ."aft ه ا× ۵ /ا در لوله ای مستقیم با زبری معمولی و S
قطر یکنواخت ۰/۱ اینچ، سرعت بحرانی چند فوت بر ثانیه است؟
Yst t ・パパ .Y .ץ. ץן . . Y. . )
h —WW برای جریان آرام در لوله با مقطع دایره ای، معادله حاصل از انتگرال گیری du =-dr با شرط مرزی ΡΑμ
i (r = ۰) = ll max، در مورد شکل پروفیل سرعت کدام نتیجه زیر را به دست می دهد؟ ۱. خطی آ، مستطیلی ۳. دایره ای ۴. سهمی ۱۲- در صورتی که بلندای اتلافی در واحد طول لوله ht / L برای لوله فولادی جوشکاری شده به قطر ۰/۲ متر با ضریب
اصطکاک ۰۱۵ - که در آن آب با ویسکوزیته سینماتیک " متر مربع بر ثانیه جریان دارد، برابر ۰/۰۰۶ باشد عدد رینولدز کدام است؟ شتاب ثقل ۹/۸۱ متر بر مجذور ثانیه است.
1.9x10" . " 2.5><10° . Wo 3.1×10" . Y 5.3×10' . ) ۱۳- روغنی با ثقلی مخصوصی ۰/۸۲ از طریق یک لوله با فشار ۴۰ کیلوپاسکال وارد و توسط پمپ و لوله ای به همان قطر با فشار
۱۲۵ کیلو پاسکال خارج می شود. اگر بلندای اصطکاکی و اختلاف ارتفاع ناچیز فرض شود، چگالی آب ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و شتاب ثقل ۹/۸۱ متر بر مجذور ثانیه باشد، بلندای کلی پمپ چند متر است؟
γ Δ/Δ . * \ \|Y Y γ. /2 . Υ A/Y . )
۱۴- در کدام یک از وسایل زیر سنجش دبی سیالات بر مبنای سطح متغیر صورت می گیرد؟
۱. روتامترها ٠٢ لوله هاى پيتو ۲. اوریفیس مترها ۴. وانتوری مترها
."וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
- ان درس : شي نعتے ، ۱
رشته تحصیلی / کد درس: شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۴۰۶۴ ۱۵- بلندای اصطکاکی در یک خط لوله که آب را به ارتفاع ۱۳۶ فوت پمپ می کند، ۲۰۴ فوت، دبی جریان ۷ فوت مکعب بر ثانیه،
وزن مخصوص آب ۶۲/۴ پاوند نیرو بر فوت مکعب و بازده پمپ ۰/۸ است. توان مصرفی پمپ چند (پاوند نیرو، فوت) بر ثانیه
است؟
5.90×10" ." 4.80×10" ." 1.86x10° , V 1.49×10" .)
۱۶- در مورد انتقال حرارت و ترمودینامیک کدام مطالب زیر درست است؟ ۱. اصولی انتقال حرارت از قوانین بنیادی ترمودینامیک قابل استنتاج است ۲. ترمودینامیک در بررسی کمی انتقال های انرژی در فرایندهای غیر تعادلی کارآمد است ۳. بیان کمی انتقال حرارت، انتقال جرم و اندازه حرکت بر پایه ترمودینامیک استوار است آن مباحثی نظیر شدت تولید یا مصرف گرما در حوزه انتقال حرارت وارد می شوند ۱۷- هوایی با دمای ۲۰ درجه سلسیوس و با سرعت ۲ متر بر ثانیه از روی صفحه داغی به مساحت ۶ متر مربع و دمای ۴۲۰ درجه سلسیوسی عبور می کند. مقدار گرمایی که در مدت ۰/۱ ساعت از صفحه به هوا منتقل می شود ۱۰۳۶۸ کیلوژول است. ضریب
\ Y t \ \st . Y. to Y ャ.い
۱۸- نسبت هدایت پذیری بخار آب اشباع به گاز هیدروژن در دماهای یکسان کدام است؟ نسبت قطر مولکولی بخار آب به هیدروژن را ۱/۶۹ در نظر بگیرید.
./\ ^A Y ./\ *१ . Y . / \ \ V . Y • /. A/\ . ۱۹- از دیواره ای به پهنای ۱ متر گرما با شدت ثابت ۲۰ کیلووات بر متر مربع در جهت X به صورت پایا منتقل می شود. در صورتی که دمای سمت گرمتر ۳۰۰ درجه سلسیوس و هدایت پذیری دیواره ۷۰ وات بر (متر، درجه سلسیوس) باشد، دمای دیواره در فاصله ۲۰ سانتی متری از قسمت گرمتر چند درجه سلسیوس است؟
Y*Y/१ , t ད” ད ༈:/དཔ. ད་ γΥΛ/2 . Υ 入·/入·W
صفحه ۳ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
."וץ. ו. ון. ו. ו***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شیمی صنعتی ۱ رشته تحصیلی / کد درس: شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۴۰۶۴ W —Y. kb = ۶/به ضخامت های یکسان ۰/۲ متر و هدایت پذیری های سا D و C و B سه دیواره F11 تا سال ۱/۸=k c و چرچ ۰/۰۳۸ = را k به صورت زیر قرار گرفته اند. سطح مقطع B یک متر مربع و т °С γη. "Ο سطح مقطع C و D هر یک ۰/۵ متر مربع می باشند. مقاومت حرارتی معادل چند درجه سلسیوس بر وات است؟ C ・パーラ人、 f .ץן" \ F .ץ ・/YYジ.Y • /\ \ १ . \ h fi °F - - h j "F - - —Y) لوله فولادی با مقاومت گرمایی -۶ ه ه / ه از یک عایق آزبستی با مقاومت گرمایی - ۳۷۸/ه Btu Btu
پوشانده شده است. در صورتی که دمای دیواره لوله ۶۰۰ درجه فارنهایت و میزان اتلاف گرما به ازای هر فوت لوله ۱۳۴/۵ بی تی یو بر ساعت باشد، دمای سطح بیرونی عایق چند درجه فارنهایت است؟
དe དཔ ད / ད. ༈་ γ.γ.Δ/γ . Υ d FA/F . Y AY१/Y . ۲۲- لوله فولادی با قطر خارجی ۵۰ میلی متر از یک لایه عایق آزبستی به ضخامت ۷ سانتی متر و هدایت پذیری
ի . 9F Btu ========== ا/۰ = K پوشانده شده است. مقاومت حرارتی عایق برای هر متر لوله چند است؟ Btu f h. "F ./Y१Y . t . YAY . Y. .ץן"V% .Y • /Y>१ . ۲۳- مقدار گرمای اتلافی از لوله ای به قطر ۰/۰۵ متر و دمای ۲۰۰ درجه سلسیوس که با عایق آزبستی با هدایت پذیری
۵ / ه = k به شعاع بحرانی پوشانده شده باشد، در هوای ۲۰ درجه سلسیوس با ضریب انتقال حرارت همرفتی
γm . "Ο W .F ۳/۰ = / چند وات بر متر است؟ m" .9C \ \V/* . f \ \ \ זו. "ץן Y. (Y|Y Y \ . . Y. . ) -- W - - –የf جریانی به شدت ۱۵۰ امپر از یک سیم فولادی به طول ۰/۳ متر با k _", লনে و قطر ۳/۲ میلی متر عبور می کند. P.11 . مقاومت الکتریکی سیم ۰/۰۲۶ اهم است. سیم به داخل مایعی به دمای ۹۰ درجه سلسیوس و ضریب انتقال حرارت همرفتی kᎳ h = ਾਂ فرو برده می شود. دمای دیواره سیم اT چند درجه سلسیوس است؟ Im " . PC γγ Λ/Δ . * Y%/△ .Y γΥ Δ/Δ . Υ \ . Fly . ) ."וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۸***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :