نمونه سوال درس روش استفاده از متون علمی شیمی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس روش استفاده از متون علمی شیمی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی - سنجشgمرکز آزمین تک آقعه نو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست so - تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : روش استفاده از متون علمی شیمی رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض )، شیمی (کاربردی )۱۱۱۴۰۴۱ ۱- توضیحات مختصر در مورد اشکال یا نقشه ها در کدام قسمت از ساختار ثبت اختراع آورده می شود؟
۱. چکیده ۲. ادعاها ۳. نقشه ها ۴. توضیحات اختراع ۲- در چکیده نامه های شیمی بخش های ۱ تا ۳۴ به کدامیک از زمینه های زیر اختصاصی دارد؟
) ... زیست شیمی و شیمی آلی ۲. شیمی آلی و شیمی پلیمر
. Y. . Y.
شیمی فیزیک و شیمی تجزیه زیست شیمی و شیمی پلیمر
۳- در چکیده مقاله زیر کدام عدد بیانگر شماره چکیده می باشد؟
133: 221734.j Potential applications of NIR spectrometry in the sugar industry. Heppner, Stefan; Thielecke, Klaus; Buchholz, Klaus; Wullbrandt, Dieter (Inst. Technol. Kohlenhydrate-Zuckerinstitut e.V., 38106 Braunschweig, Germany). Zuckerindustrie (Berlin) 2000, 125(5), 325-330 (Ger), Verlag Dr. Albert Bartens. In the four most recent sugar beet campaigns, near-IR (NIR) techniques were investigated with a view to their applicability in sugar prodn. The advantage of the NIR
YY \ VY . ि \ ו. "ץץ" γΛ γ . 2. Υ \ YN . )
۴- کدامیک از نمایه های زیر جزو نمایه های شماره هفتگی در چکیده نامه های شیمی می باشد؟ ۱. نمایه راهنما ۲. نمایه کلید واژه ۳. نمایه مواد شیمیایی ۴. نمایه فرمولی
۵- کدامیک از انواع نمایه های جلدی خلاصه جامعی از سیاست ها و روش های به کار گرفته شده در انتخاب نام های نمایه ای برای مواد شیمیایی را نشان می دهد؟
۱. نمایه راهنما ۲. نمایه مواد شیمیایی ۳. نمایه موضوعی عام ۴. نمایه فرمولی
۶- کدام گزینه فرمول بندی صحیح را برای ترکیب (Mg 6(OH)1() (SO4 براساس نظام هیل نشان می دهد؟
MggH10O2S " H10Mg3O4S H10MggSO12 o' MgéH10SO12 o'
۷- در نمایه مربوط به سیستم های حلقوی کدامیک از موارد زیر درست نمی باشد؟ ۱. در این سیستم تعداد اتم های هیدروژن در نظر گرفته نمی شود. ۲. روش طبقه بندی بر اساس تعداد حلقه ها سپس عناصر تشکیل دهنده آن حلقه و در نهایت تعداد عناصرهر حلقه ۲. در این سیستم نحوه اتصال حلقه ها به یکدیگر در نظر گرفته نمی شود. ۴. روش طبقه بندی بر اساس اندازه حلقه ها با در نظر گرفتن عناصر موجود در حلقه ها و رعایت ترتیب حروف الفبا با کمترین زیر نویسی
می آیند. ـا
Υ») /Υ Υ ΥΛΛΥ"
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روش استفاده از متون علمی شیمی رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض )، شیمی (کاربردی )۱۱۱۴۰۴۱ ۸- اگر شماره یک استاندارد در سری کتابهای ASTM به صورت G4815-99E باشد مبنای انتخاب حرف G کدامیک از موارد زیر است ؟ ۱. فلزات آهنی ۲. مباحث خوردگی ۳. فلزات غیرآهنی " . موضوعات متفرقه ۹- استانداردهای شرکت های BP 3 SHELL جزو کدام دسته از استانداردها در دنیا محسوب می شوند؟ ۱. بین المللی Y. منطقه ای ٠٢ ملی ۴. کارخانه ای ۱۰- هدف از تدوین سری استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ کدام یک از موارد زیر می باشد؟ ۰ ایجاد سیستم مدیریت بهداشت مواد غذایی ۲. ایجاد سیستم مدیریت زیست محیطی ۳. الگویی برای ایجاد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی آ، الگویی برای ایجاد سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت ۱۱- در کدام بخشی از کتاب مراک طرز تهیه اندیکاتورها (IndicatOFS) و محدوده pH آنها آورده شده است؟
۱. بخش اول ۲. بخش دوم ۳. بخش سوم ۲. بخش چهارم
۱۲- در نگارش یک مقاله پژوهشی بیان شباهت ها و تفاوت های مربوط به نتایج پژوهشی جدید در مقایسه با پژوهش های قبلی در کدام بخش از ساختار مقاله آورده می شود؟
۱. نتایج و بحث ۲. نتیجه گیری ۳. مقدمه ۴. نظریه
۱۳- در کدامیک از سایت های زیر می توان اطلاعات کاملی در مورد طیف ترکیبات شیمیایی و مشتقات آنها بدست آورد؟ www.fullsense.com . Y www.blonz.com . )
www.gigapedia.com . * www.Chemexpercom . "
۱۴- در زمینه فناوری دیجیتال و رسانه های دیجیتالی دموکراسی چه مفهومی دارد؟ ۱. دسترسی گسترده به ابزارهای ارتباطی که نظارت انحصارطلبانه رسانه های رسمی را به چالش می کشاند. ۲. دسترسی به مجموعه ای از اطلاعات و خدمات به هم پیوسته است که در آن اطلاعات به صورت دیجیتال ذخیره شده است. ۳. چگونگی دسترسی به اطلاعات ، مرتب سازی و ذخیره مطالب و نیز ارائه قابلیت های متنوع به کاربران است.
آن دسترسی به اطلاعاتی که به صورت دیجیتال ذخیره شده و قابلیت تصحیح و اجرا در کامپیوتر را دارد.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳
Υ») /Υ Υ ΥΛΛΥ"***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش استفاده از متون علمی شیمی رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض )، شیمی (کاربردی )۱۱۱۴۰۴۱ ۱۵- یکی از وظایف اصلی کتابخانه ها و مراکز آرشیو در سراسر جهان........است؟ ۱. دسترسی به اطلاعات از هر سوی جهان ۲. ذخیره سازی ارزان اطلاعات ۳. تضمین حفظ و نگهداری اسناد و مطالب تاریخی آن دسترسی سریع و موثر به اطلاعات ۱۶- کدامیک از موارد زیر جزو مجله های الکترونیکی محسوب می شوند؟ Mathsei net . f Scopus . * Medline . Y. Springer .) ۱۷- کدامیک از دایرهٔ المعارف های زیر جزو دایرهٔ المعارف های اختصاصی شیمی می باشد؟ The new Encyclopedia Britanica . Y McGraw Hill Encyclopedia .) Kirk othmer Encyclopedia . * Encyclopedia American Y
۱۸- برای بدست آوردن اطلاعاتی در مورد ثابت های فیزیکی ترکیبات شیمیایی مانند نقطه ذوب و جوش و ... از کدامیک از منابع زیر استفاده می شود؟
۱. کتاب ها ۲. فرهنگ ها ۳. هند بوک ها ۴. دایرهٔ المعارف ها ۱۹- ثبت اختراع در سیستم ثبت اختراع به روش اعلامی بر چه اساسی می باشد؟
۱. صحت سند ۲. ادعای مخترع ۳. ماهیت اختراع ۴. شرح اختراع ۲۰- در کدامیک از منابع اطلاعاتی زیر عناوین مطالب علمی به ترتیب حروف الفبا مرتب شده اند؟
۱. کتاب وو گلی ۲. هند بوک ها
۳. استاندارد های چاپ شده ۴. دایرهٔ المعارف ها
Υ») /Υ Υ ΥΛΛΥ"
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :