نمونه سوال درس شیمی تجزیه دستگاهی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی تجزیه دستگاهی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۹ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : شیمی تجزیه دستگاهی رشته تحصیلی / کد درس : فیتوشیمی، شیمی (محض )، شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی تجزیه )۱۱۱۴۰۳۱ استفاده از ماشین حساب ساده ، ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- انرژی یک فوتون تکفام به کدام ویژگی آن بستگی ندارد؟ ۱. شدت تابشی ۲. فرکانسی تابش " طول موج تابش ۲. عدد موجی تابش ۲- کدام تابش جذب شده فقط باعث ارتعاشی مولکولی همراه با تغییرات چرخشی در ماده می شود؟ ۱. ماوراء بنفش ٠٢ مرئی ۳. زیرقرمز ۴۔ میکروموج
۳- انرژی یک تابشی تکفام با طول موج ۰/۲۴۸ میکرومتر بر حسب الکترون ولت چقدر است؟
• | . . A Y • |. A . W. \ . Y ώ . . ) ۴- کدام گزینه در مورد جذب تابش ماوراء بنفش - مرئی صحیح است؟
۱. جذب توسط اتم ها بسیار پیچیده تر از مولکولی هاست.
۲. طیف جذبی مولکول ها به صورت خطوط تیز و مجزا می باشد.
۳. طیف جذبی اتم ها به صورت پهن می باشد.
۴. تعداد حالات الکترونی ممکن برای جذب تابش در مولکول ها بیشتر است.
۵- برای کدام انتقال الکترونی تابشی با طول موج کوتاه تری لازم است؟ o' < n " Π' Α Π IT 4 n -' σ' 4 σ.)
۶- در ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای مانند بنزن با افزایش اندازه مولکول، ۱. انتقالهای الکترونی جابجائی منظمی به سمت انرژی کمتر از خود نشان می دهد ۲. انتقالهای الکترونی هیچ جابجائی قابل توجهی از خود نشان نمی دهد ۳. انتقالهای الکترونی جابجائی نا منظمی به سمت انرژی بیشتر از خود نشان می دهد ۴. انتقالهای الکترونی جابجائی منظمی به سمت انرژی بیشتر از خود نشان می دهد ۷- در کدام مورد انحراف مثبت از قانون بیر رخ می دهد؟ ۱. غلظت زیاد از ماده جذب کننده ۰۲ وجود نور سرگردان
۳ - وجود تابشی باضریب جذب مولی کوچکتر ۰۲ وجود تابشی با ضریب جذب مولی بزرگتر
= صفحه ۱ از ۵
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۳۲۶ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۹ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی تجزیه دستگاهی رشته تحصیلی / کد درس : فیتوشیمی، شیمی (محض )، شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی تجزیه )۱۱۱۴۰۳۱ ۸- کدام گزینه در مورد روشی جاب نادرست است؟ ۱. برای تعیین استوکیومتری واکنش ها به کار می رود. ۲. غلظت یک جزء ثابت نگاه داشته شده و غلظت جزء دیگر تغییر داده می شود. ۳. نمودار آن شامل رسم اختلاف جذب بر حسب کسر مولی است. ۲. موقعیت ماکزیمم مستقل از طول موج و غلظت است. ۹- دستگاه دو پر توی فضایی 9 زمانی در کدام مورد مشابه هستند؟ ۱. وجود برشگر ۲. تعداد آشکار ساز
f
۳. تقسیم نور منبع به دو باریکه ی مجزا طرح سیستم نوری
۱۰- کدام روشی برای تعیین ثابت تشکیل کمپلکسی ها به کار می رود؟ ۱. طیف بینی رامان آ ، طیف سنجی جرمی ۰۳ طیف سنجی جذب اتمی ۰۴ طیف نور سنجی ماوراء بنفش-مرئی ۱۱- مهمترین تفاوت طیف بینی زیر قرمز و رامان کدام مورد است ؟ ۱. نوع اطلاعاتی که در مورد مولکول می دهند. ۲. نوع برهمکنش تابش و مولکول
۳. حساسیت ۴. استفاده در تجزیه کمی ۱۲- کدام گزینه در مورد طیف بینی رامان رزونانسی درست است ؟
۱. فرکانسی نور برخورد کننده سبب هیچ گونه گذار الکترونی نمی شود.
آ، طیف های رامان رزونانسی خیلی ضعیف می باشند.
۳. امکان تهیه ی طیف رامان محلول های رقیق را فراهم می کند.
۴. نسبت به رامان معمولی دارای حساسیت کمتری می باشد. ۱۳- کدام آشکارساز در طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه کاربرد فراوانی یافته است؟
۱. سرب سولفید ۲. ترموکوپل ۰۳ پیروالکتریک ۴۔ پنوماتیک ۱۴- در کدام دستگاه، نمونه بعد از تکفامساز قرار داده می شود؟
۱. ماوراء بنفش - مرئی ۰۲زیر قرمز ۳۔ جذب اتمی ۴. نشر شعله ای
%ץ"ן"ן. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۹ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی تجزیه دستگاهی
رشته تحصیلی / کد درس : فیتوشیمی، شیمی (محض )، شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی تجزیه )۱۱۱۴۰۳۱
۱۵- ارتعاش کششی CH آلکان ها در حدود ۲۹۰۰ cm می باشد. فرکانس ارتعاشی C-D مربوطه چقدر است؟
Y-१०Y t ד\/"ץס .W YいYハ・Y \ רסtי .۱۶- کدام مورد با تغییر شعله ی هوا-استیلن به اکسید نیترو-استیلن از بین میرود؟
۱. جذب زمینه ۲. تداخل تبخیری ۳. فرایند نشر ۴. فرایندهای پراکندگی ۱۷- به منظور اندازه گیری فلزات قلیایی کدام روش دستگاهی متداولتر است؟ ۱. نشر اتمی ۲. جذب اتمی ۰۳ فلوئورسانس اتمی ۰۴ طیف سنج جرمی ۱۸- استفاده از منابع پیوسته ثانوی در جذب اتمی به کدام منظور است؟
1. منبع تابش ۲. تصحیح جذب زمینه ۲. افزایش بازده نوری ۴. تجزیه چند عنصری ۱۹- کدام ویژگی در اتم سازهای الکترو حرارتی نسبت به شعله کمتر است؟
۱. تبدیل اتم ها به بخار اتمی ۲. جذب زمینه ای
۰۳ درجه حرارت ۴. حد آشکارسازی ۲۰- دستگاه جذب اتمی از کدام جنبه با دستگاه فلوئورسانسی اتمی متفاوت است؟
۱. تکفام سازی آشکارساز ۲. استفاده از لامپ کاتدی توخالی به عنوان منبع تابش
۳. موقعیت منبع تابش نسبت به آشکارساز آ، استفاده از شعله به عنوان منبع بخار اتمی ۲۱- محلولی از سرب به غلظت 10ppm در آزمایش جذب اتمی دارای علامت جذبی به شدت ۳۰ درصد است. حساسیت
جذب اتمی چند DDTIl است؟
...] \t t ·/·入 Y ・/Y人 。Y .ו. ץ"ץן ۲۲- کدام جمله در مورد طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته درست است؟
۱. اساس آن برهمکنش تابش با الکترون های اطراف هسته است.
۲. انرژی مربوط به گذار ها مقدار کوچکی است.
۲. دارای حساسیت زیادی می باشد.
۴. تمام عناصر با این روش قابل تعیین هستند.
%ץ"ן"ן. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۵***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۹ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی تجزیه دستگاهی رشته تحصیلی / کد درس : فیتوشیمی، شیمی (محض )، شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی تجزیه )۱۱۱۴۰۳۱ ۲۳- کدام مورد در NMR در اثر محافظت کنندگی الکترون روی هسته پروتون ایجاد می شود.
۱. جابجایی شیمیایی ۲. بستگی زمانی NMR
۳. جفت شدن اسپین - اسپین ۴. آسایش اسپین - اسپین ۲۴- محدودیت اصلی NMR به عنوان یک وسیله ی تجزیه ای کمّی کدام است؟
۱. تخریب نمونه ۲. عدم تجزیه نمونه مخلوط
۳. نیاز به خلوص بالای نمونه ۴. حساسیت کم
۲۵- در یک طیف سنج NMR پروتون ۶۰ مگاهرتز، تفاوت جابجایی شیمیایی بین دو پروتونی که نسبت به TMS در فرکانس های ۱۸۰ و ۴۰۰ هرتز ظاهر دهی شوند، چقدر است؟
ו. . "ץן"ץ γ'/22. Υ 2/2ρ. Υ ז. ץץן. ۲۶- سیستم ورودی مستقیم در طیف سنج جرمی برای کدام مواد به کار می رود؟ ۱. نمونه های مایع ۲. نمونه های گازی
۳. ترکیبات غیر حساس به حرارت ۴. ترکیبات غیر فرار
۲۷- طیف سنج جرمی با کدام منبع یونش برای تجزیه ی نمونه ها و مخلوط های بسیار پیچیده و تبخیر نشدنی به کار می رود؟
۱. برخورد الکترون ۲. جرقه ای ۳. یونش شیمیایی ۴. یونش میدانی
۲۸- برای تشخیصی و تمایز بین دو جرم ۲۷/۹۹۴۹ و ۲۸/۰۳۱۳، قدرت تفکیک دستگاه طیف سنج جرمی چقدر باید باشد؟
\ . . . . Y 从···Y үү. . Ү үеү . \ ۲۹- کدام طیف سنج جرمی قدرت تفکیک بالاتری دارد؟
۱. چهار قطبی ۲. تمرکز یگانه ۳. تمرکز دوگانه آن زمان پرواز ۳۰- نو آرایی مک لافرتی در کدام نوع ترکیبات رخ می دهد؟
۱. آروماتیک ۲. کربونیل دار ۳. اترها ۴. الکل ها ۳۱- در کدام نوع کروماتوگرافی فاز ساکن و متحرک هر دو مایع هستند؟
۱. جذابی آ ، تعویض یونی ٠٢ طرد مولکولی ۴۔ تقسیمی
%ץ"ן"ן. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :