نمونه سوال درس شیمی تجزیه 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی تجزیه 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : شیمی تجزیه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض ). شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی تجزیه )۱۱۱۴۰۲۳ استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- در پیل داده شده: 1atm),H" (1M ) || Cu** (1M ) || Cu) و Pt | H کدامیک صحیح است؟ ۱. گاز هیدروژن در الکترود کاتد تولید می شود ۲. مس در الکترود آندرسوب مي کند. ۳. گاز هیدروژن در الکترود آند کاهیده مي شود ۴. مسی در کاتد کاهیده مي شود. ۲- در پیلی که "E کاتد برابر V ۰/۴۰ - و "E آند برابر V ۰/۴۴ - باشد، کدامیک نیروی الکتروموتوری پیل است؟ ۱. ۰/۰۴ + ولت ۲. ۰/۰۴ - ولت ۳. ۰/۸۴ - ولت ۴. ۰/۸۴ + ولت ۳- پتانسیل الکترود نقره در محلولی که نسبت به نقره کلرید اشباع شده و فعالیت یون کلرید در آن مساوی ۱/۰ باشد، کدام است؟ حاصلضرب حلالیت AgCl برابر
/E = o/Λ ο است.
o — | o Ag'/Ag 31/Λ Χ1 ο
۱. ۱۰۵/ ۰ ولت ۲. ۰/۷۴ ولت ۳. ۱/۳۸ ولت ۴- ثابت تعادل واکنش های اکسایشی - کاهشی به کدامیک بستگی دارد؟
۱. جنسی الکترود شناساگر ۲. نوع الکترود شاهد
۳. پتانسیل استاندارد پیل ۴ . غلظت اکسنده و کاهنده
۵- کدام دسته از الکترودها می توانند به عنوان الکترود شناساگر نسبت به یون های خود عمل کنند؟
۱. مس - جیوه - آهن ۲. آهن - نیکل - کبالت ٠٢ نقره – جيوه – روى ۴. کبالت - روی - نقره
۶- الکترود کالومل از قرار دادن جیوه در کدامیک به دست می آید؟
۱. محلول اKC اشباع شده با راC و Hg ۲. مخلوط محلول های راC و Hg و KCl ۳. محلولی کالومل اشباع شده با اKC ۴. محلول جیوه (II) کلرید
۷- برای اندازه گیری غلظت یون کلرید با الکترود کلرید گزین کدامیک به عنوان الکترود مرجع استفاده می شود؟
W ... جیو۵ - جیو۵ )I( سولفات ャ。 کالومل اشباع
۳. نقره - نقره کلرید ۴. کینهیدرون
የየየ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۵***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی تجزیه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض ). شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی تجزیه )۱۱۱۴۰۲۳ ۸- کدامیک در مورد الکترود شیشه صحیح است؟ ۱. فقط در اندازه گیری pH به کار می رود ۲. برای اندازه گیری همه کاتیون ها به کار می رود " برای اندازه گیری یون هایی مانند NHa, Na ,H به کار می رود آن برای اندازه گیری یون های خاص مانند Na و CI به کار می رود ۹- منشا خطای قلیایی در الکترود شیشه کدام است؟ ۱. محلول باز قوی ۲. غلظت زیاد یون هیدروکسیل ۳. غلظت زیاد کاتیون تک بار ۲. غلظت زیاد یون هیدرونیم ۱۰- برای الکترود یدید گزین کدام ترکیب به عنوان غشا حالت جامد به کار می رود؟ ۱. سدیم یدید ۰۲ نقره یدید ۳. نقره یدات ۲. سرب یدید ۱۱- در ساختار الکترود آنزیمی اوره گزین کدام الکترود وجود دارد؟ ۱. الکترود شیشه ۲. الکترود مرجع ۳. الکترود کربن ٢. الکترود نوع اول
۱۲- اگر محلول الکترود سمت چپ پیل زیر یک بافر با 4 = pH باشد، پتانسیل آن ۰/۰۶۴ ولت است. اگر محلول بافر با محلول مجهول جایگزین شود پتانسیل آن ۰/۲۰۹ ولت می شود. pH محلول مجهول کدام است؟ H" ( a = xM) || SCE | الکترود شیشه V|. . f ** . Y. γ. /2 . Υ 2/γ . )
Ο
" پتانسیل الکترود پلاتین در نقطه هم ارزی تیتراسیون شFe با ۴۴ Ce کدام است؟ (۷ 076 = هیتا/اقی
Eo = 1.42Ꮩ
(P. c.4+/co- 9 ۱. ۲/۱۸ ولت ۲. ۱/۰۹ ولت ۳. ۰/۹۸ ولت ۱/۴۷.۴ ولت
የየየ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۵***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : شیمی تجزیه ۲
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض ). شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی تجزیه )۱۱۱۴۰۲۳
۱۴- در روش افزایش استاندارد متعدد غلظت یون مورد اندازه گیری چگونه به دست می آید؟ ۱. به روش محاسبه ای ۲. به روش رسم نمودار درجه بندی
۳. به کمک فرمولی نرنست آن به روش برون یابی
۱۵- در سنجش حجمی پتانسیل سنجی کدام نمودار در نقطه هم ارزی به ماکزیمم می رسد؟
۱. روش گران ۲. ترسیم مشتق اول ۳. ترسیم مشتق دوم ۴. روش تفریق استاندارد ۱۶- کدام الکترود شناساگر را در سنجش های حجمی رسوبی نمی توان به کار برد؟
۱. نوع اول ۲. نوع دوم " . نوع سوم ". شیشه pH-سنجی ۱۷- برای ساختن پیل الکترولیز چه مقدار پتانسیل باید به آن اعمال شود؟
۱. پتانسیلی برابر با پتانسیل پیل گالوانی آ، پتانسیلی بزرگتر از پتانسیل پیل گالوانی
۰۳ پتانسیلی کوچکتراز پتانسیل پیل گالوانی ۲. پتانسیلی برابر با پتانسیل استاندارد پیل ۱۸- اضافه ولتاژ آزاد شدن گاز هیدروژن در کدام الکترود کمتر است؟
۱. نیکلی ۲. جیوه ۳. پلاتین پلاتینه ٢. پلاتين صاف ۱۹- کدام قطبش به علت تشکیل پیل گالوانی توسط مواد حاصل از الکترولیز، بوجود می آید؟
۲۰- مقدار نقره رسوب کرده طی الکترولیز با جریان ۳ میلی آمپر به مدت ۱۰۰ دقیقه از پیل الکترولیز که دارای الکترود نقره غوطه ور در محلول نقرہ نیترات \ مولار باشد، کدام است؟ ( جرم اتمی نقره ۱۰۷/۹ گرم است.)
۰/۰۲.۱ گرم ۲. ۱/۶۱ گرم es vira v ۴. ۰/۳۴ گرم
)Y— در پلاروگرافی کدام یک صحیح است؟
۱. جریان، ناشی از مهاجرت است. ۲. الکترود کار، الکترود قطره جیوه است. ۳. الکترود ثانویه، الکترود کالومل اشباع است. ۴. نمودار شدت جریان نسبت به غلظت، پلاروگرام نام دارد
۲۲- چرا در پلاروگرافی بیشتر از الکترولیت اKC استفاده می شود؟ ۱. چون حلالیت آن در آب زیاد است ۲. چون در حلال های آلی حل می شود
۲. چون دو یون آن تحرک یونی یکسانی دارند. ۲. چون موجب حذف اکسیژن محلول در آب می شود.
የየየ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۵***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی تجزیه ۲
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض ). شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی تجزیه )۱۱۱۴۰۲۳ ۲۳- اضافه کردن کدامیک برای از بین بردن ماکزیمم های موجود در پلاروگرام است؟ ۱. قرمز متیلی ۲. گاز ازت ۳. استونیتریل ۲. دی متیل فرمامید
۲۴- ۱۰/۰۰ میلی لیتر از محلول سرب مورد پلاروگرافی قرار می گیرد و جریان نفوذ آن ۳/۶ میکرو آمپر تعیین میشود. ۰/۱۰ میلی لیتر از محلول استاندارد سرب به غلظت ۰۵M / ه به آن اضافه شده و پلاروگرام محلول جدید رسم می شود. جریان نفوذ آن ۷/۶ میکرو آمپر می شود. غلظت سرب در محلول مجهول کدام است؟
0.055M t 0.00045M Y 0.0500M Y 0.00050M . )
۲۵- با توجه به شکل نمودار آمپرسنجی، تعیین کنید کدامیک در پتانسیل اعمال شده بر کار الکترود موثر است؟
i *
۱. آنالیت ۲. محصولی ۳. تیتر کننده ۴. شناساگر ۲۶- در روش کولن سنجی کدامیک معیاری از مقدار آنالیت است؟
۱. مقدار رسوب تشکیل شده ۲. مقدار الکتریسیته مورد نیاز
۳. مقدار پتانسیل اعمال شده ۴. مقدار گاز اکسیژن آزاد شده ۲۷- در یک دستگاه تیتراسیون کولن سنجی برای تعیین کل زمان الکترولیز کدامیک به کار می رود؟
۱. زمان سنج الکتریکی ۰۲زمان سنج عقربه ای ۰۳زمان سنج خودکار ۴ - زمان سنج الکترونیکی
۲۸- برای اندازه گیری سختی آب به روش کولن سنجی در شدت جریان ثابت، EDTA لازم از کدام ترکیب فراهم می شود؟
НЧҮ “ HgNHAY.” " Cay-2 " Naэн,Ү “ ۲۹- در تیتراسیون هدایت سنجی اسید قوی اHC با باز قوی NaOH، سهم کدام یون در رسانایی ثابت می ماند؟
CI- . Y. Na* Y. H* Y OHT . Y
\•\•|\•\•የየየ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :