نمونه سوال درس شیمی فیزیک 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی فیزیک 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : شیمی فیزیک ۲ رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض )، شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی فیزیک )۱۱۱۴۰۲۱ استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- در سیستم تعادلی (g) و O(8) = MgO(S) + H و Mg(s) + H در یک ظرف سرباز تعداد سازنده های مستقل و درجه
ازادی سیستم به ترتیب کدام است؟
x , x .t * , r .v \ , v v * , x ." فشار روی آبی که در دمای ۴" در حال جوشش می باشد چند اتمسفر است؟ گرمای مولی تبخیر آب ۸/۹ کیلو کالری
. /ད ད” ༢ . ༈་ ・/YY人.Y ・/Y・A.Y • /१Y . 0.891g/cm' 0.879g/cm' —r
وقتی بنزن در ۴** منجمد می شود دانستیه آن از افزایش می یابد. آنتالپی ذوب آن
mol/ل 1059 است. نقطه ذوب بنزن در "" چند سانتیگراد است.
YA .. f YIS ...Y A/Y Y Δώ . )
۴- کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟ ۱. گوگرد مونوکلینیک دارای یک نقطه سه گانه شبه پایدار است ۲. گوگرد رومبیک در دماهای بالا و فشارهای پایین پایدار است. ۳. شکل پایدار کربن در فشارهای معمولی، الماس است.
۴. شیب تغییرات فشار بخار نسبت به دما در نزدیگی نقطه سه گانه فرایند تبخیر بیشتر از تصعید است.
* ۱ مول بنزن و ۱ مول تولوئن را در دمای ۴ 37 و در فشار "" با هم مخلوط می کنیم. تغییر انرژی آزاد گیبس برای تشکیل یک مول مخلوط چند ژول بر مول است؟
_Aዮ ኣሎ .† _\ YYA|A . Y. - γ 2γΛ/2. Υ _Y FOW . )
۶- کدام یک از سیستم های زیر انحراف منفی از قانون رائول نشان می دهد؟ ۱. محلول کلروفرم - الکلی ۲. محلول بنزن - تولوئن ۳. محلول آب - الکلی ٠٢ محلول کلروفرم– استون " مولاریته نیتروژن حل شده در آب 256 و در موقعی که فشار جزئی نیتروژن بر بالای آب "آنا" (" است کدام است؟ 7 - ثابت هنری برای حل شدن نیتروژن در آب در دمای یاد شده " " " است.
9.4×10-? " 5.1x1O~“ -W 6.8x10~° , V 3.2×107* .)
صفحه ۱ از ۷
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
Y• Y•/Y • Y« YA • Y

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شیمی فیزیک ۲
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محضی )، شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی فیزیک )۱۱۱۴۰۲۱
۸- غلظت یک ترکیب شیمیایی مفروضی در یک محلول، ۱۰ گرم بر لیتر محلول است. هرگاه افشار اسمزی این محلول در دمای ۴ آن برابر ۰/۲۴۶ اتمسفر باشد، جرم مولی این ترکیب کدام است.
10" . * 10 . Y. 102 . Y. 10° . )
۹- کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟
۱. دما و غلظت در نقطه اتکتیک متغیر می باشد.
0 0 。ャ هرگاه ه" از " بزرگتر باشد یعنی سازنده فرارتر محلول است.
r
نمودار T-X سیستم بنزن - اتانول دارای یک نقطه آزئوتروپ با نقطه جوش مینیمم می باشد.
t
درجه ازادی در نقطه ازئوتروپ صفر می باشد.
" یک محلول ایده ال در فشار یک اتمسفر در دمای ۴" شروع به جوشیدن می کند. فشار بخار سازنده های خالص آن در دمای مذکور به ترتیب ۱۰۰۰ و ۵۰۰ میلی متر جیوه است. کسر مولی سازنده فرارتر در بخار کدام است؟
. [үүү . f /ΔΥ . . Υ /φΛΥ.Υ /ΔΥΔ . ) - - -- -- - -- Q' mo 25°C - - ... —W رسانایی هم ارز محلول نرمال در بر حسب کدام است؟ رسانایی الکتریکی یک متر مکعب از محلول مذکور برابر با m )11.173 می باشد. 11.173 ×10** * 11.173 x 10~? -W 11.173 x 10~° , V 11.173×10" .) –1 –1 o –țY رسانایی ویژه محلول اسید استیک سانتی نرمال در 356 برابر " " " است. با دانستن TY – —1 2 *\ – —1 2 A (CH4COOT) = 0.00409 Q 'cm 9 A (H') = 0.03498 Q 'cm است. درجه تفکیک یونی اسید استیک در محلول بالا کدام است؟ 2.39×10−4 " 4,17 x 107* -W 3,90x10~° , V 1.63×107* .) " آثابت تعادل تفکیک آمونیاک به یون در 56 مساوی با " " است. درجه تفکیک آن به یون در محلول به رقت /L Ino 100 کدام است. 0.053 . Y. 0.069 . Y. 0.042 . Y 0.022 . ) ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم Y• Y•/Y • Y« YA • Y
صفحه ۲ از ۷***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شیمی فیزیک ۲
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (محض )، شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی فیزیک )۱۱۱۴۰۲۱
" یک جریان ۹/۶۴۹ آمپری در مدت ۱۰۰ ثانیه از یک محلول سولفات مس "") گذشته است. اگر این جریان از یک صفحه با
- - 2 2 مساحت "" و طول " بگذرد دانسیته محلول مس برحسب گرم بر سانتیمتر مکعب کدام است؟ F = 96486 M., = 63/5 g mol-'
・%YAや f /Υ ΔΛΛ . Υ .|የ ላልየ .V .ץן" \ VV .ו
۱۵- قدرت یونی محلولی که نسبت به کلرید باریم و نیترات کلسیم به ترتیب ۱ مولال و ۲ مولالی است کدام است؟
A t 人.Y * . Y % .) ното () — но0 -۱۶ گرمای واکنش ها 2° 2 در فشار ثابت و دمای 298X و در شرایط استاندارد ال 2858- است. در ازای انجام این واکنش در یک سلول الکتروشیمیایی مناسب، مقدار کار الکتریکی بر حسب کیلو ژول در دمای مذکور در شرایط برگشت پذیری کدام است؟ H.O(l) H., (g) O, (g) جسم 69.94 130.59 205.03 || S. (J mol' K') -Yい%/人い . f -γΛΔ/ΛΥ . Υ ーい%Yハ% .Y ーャャV/ww.い - مه ه ، : - 1. 1 ه كع - . Рін, нтсrсі. Рі ... -w ولتاژ سلول در شرایط استاندارد የልጻል|\ ولت است. دعاییر انرژی از اد کیبیسی برای ان در از ای انجام یک واحد واکنشی در سلول چند کیلو ژول است؟ ーい・%/Y人 . f -Y • १/AV . Y -YジY/YA .Y _xʻyx / \ V .\ 25°C Zn]Zn° (a = 1/000)Cu° (a = 0/010)Cu —WA ولتاژ سلولی در چند ولت است۲. نیروی محرکه الکتریکی استاندارد این سلول برابر ۱/۱۰۰ ولت است. \/. ( \ . ि . /རe དe དe . ད་ \ ץ. ... "ץן ·/\ \人.1 - Ag|Ag" (aq)|Cl (aq)AgCl(s)|Ag o —WA قابلیت حل شدن کلرید نقره در ۴ ** در سلول )Cl (aq)AgCl(s| چند "" می باشد. E" = 0.22V E" = 0.80V 10-2 . " 10–3 v 10-5 Y 10-4 . ) Y• Y•/Y • Y« YA • Y نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۷***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شیمی فیزیک ۲ رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض )، شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی فیزیک )۱۱۱۴۰۲۱ ۲۰- ثابت سرعت یک واکنش بنیادی برابر است با: K = 1/45×10° L mol's مرتبه کلی واکنش کدام است؟ to y . r \ . Y Y .い صفر 1 - - 2A + B — – C + 2D Y) واکنشی 2 مفروض است. هرگاه سرعت تولید محصول 6 در آن، در لحظه ، برابر با –1 –1 S تا IT" (" باشد، سرعت واکنش در لحظه یاد شده کدام است؟ ./. 2. * ... t . Y. ·/·入 Y ・/・Y .い "واکنش "")" - "") یک واکنش بنیادی است. مولکولاریته آن کدام است؟ ャ. f \ . Y. ۲. صفر * . ) "ץץ–
ثابت تلاشی هسته ای یک عنصر رادیواکتیو (سال) " " است. زمان نیم عمر آن چند سال است؟ 0.77×10" 「 4,51x10° -W 1.29x10° , V 6.49 ×10°
۲۴- زمان نیم عمر یک واکنش برگشت ناپذیر، در موقعی که غلظت اولیه هریک از واکنش دهنده ها یک مول بر لیتر است، ۳۰۰ ثانیه می شود. اما در موقعی که غلظت های یاد شده ۰/۱ مول بر لیتر است، زمان نیم عمر آن ۳۰۰۰۰ ثانیه می گردد. وقتی که غلظت هر واکنش دهنده ۰/۵ مول برلیتر است ثابت سرعت آن کدام است؟
3.33×10" . " 4,22x10~° -W 5.00x10~° , V 6.25×107* : )
۲۵- در کدام یک از حالتهای زیر تغییرات عکس غلظت نسبت به زمان خط راست می باشد؟
۱. واکنش های متوالی ۲. واکنش مرتبه دوم ۳. واکنش مرتبه سوم ۴. واکنش برگشت ناپذیر موازی
1. —Y2 در واکنش هیدرولیز یدید اتیل در محلول قلیایی، از رسم تغییرات " "نسبت به / در گستره دمایی ۲۰ تا ۴"، خط راستی با شیب S" 7- بدست می آید. انرژی فعالسازی چند کیلو ژول برمول است؟ ** . * \人,.* १ . . Y የ A .Y• Y•/Y • Y« YA • Y نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۷***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :