نمونه سوال درس شیمی آلی 3 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی آلی 3 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : شیمی آلی ۳
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض )، شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۴۰۲۰
۱- محصول واکنش مقابل کدام است؟
۳. به نسبت ۳۰ به ۷۰ الف و با
۲- نقطه جوش نیترو فنول در کدام حالت از همه کمتر است؟ ۱. اورتو نيترو فنول ۲. متا نیترو فنول
٢. پارا نيترو فنول ۲. هر سه حالت یکسان می باشد
۳- محصول واکنش مقابل چه ترکیبی است؟
2) н,ofн,so, ۱۰۱- متیل - ۱ فنیل اتیل هیدرو پراکساید ۲.فنولی ۳. استون ۴۔ اب وج
۴- واکنش فنوکسید سدیم با دی اکسید کربن تحت دما و فشار بالا (دمای ۱۲۵ درجه سانتی گراد و فشار ۱۰۰ اتمسفر) و عمل هیدرولیز منجر به چه محصولی می گردد؟
۱. استامینوفن ۲. فنلی ۳ - استوکسی بنزن آ، اسید سالسیلیک
A— از واکنشی زیر چند محصول ایجاد می گردد؟
оснен, кинро,
○○ 7 ۱. یک محصول ۲. دو محصولی ۳. سه محصول ۴. چهار محصول
"וץ ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۶
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شیمی آلی ۳
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض )، شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۴۰۲۰ ۶- کدام یک از موارد زیر در مورد فنل ها صحیح نیست؟ ۱. فنل ها با اسید کرومیک اکسید میشوند ۰۲ فنل ها با اکسید نقره اکسید میشوند ۳. در مقایسه با الکل هافنل ها آسانتر اکسید می شوند ۲. بر اثر اکسیداسیون فنل ها مشتقات کینون ایجاد نمی شود
۷- پلی وینیل الکل از چه منومری تهیه می شود؟ ۱. وینیل استات ۲. وینیل الکلی ۳، وینیل کلرید ۴. الف و ج ۸- کدام مورد درباره شاخه دار شدن بلند زنجیر صحیح نمی باشد؟ ۱. جذب اتم هیدروژن بصورت بین مولکولی جذب اتم هیدروژن بصورت درون مولکولی ۰۳ پدیده شاخه دارشدن کوتاه زنجیر ۵۰ بار کمتر از بلند زنجیر اتفاق می افتد f پدیده ای است که ضمن پلیمریزاسیون رادیکالی پلی اورتان رخ می دهد. ۹- وینیلیدین کلرید در کدامیک از فرم های ذیل پلیمریزه نمی شود؟ ۱. آتاکتیک ۲. ایزوتاکتیک ۲. در هیچ فرمی پلیمریزه نمی شود ۴. با توجه به شرایط پلیمریزاسیون در فرم های ایزوتاکتیک و سند یوتاکتیک پلیمریزه می شود ۱۰- کوپلیمر حاصل از وینیل کلرید با وینیلیدن کلرید چه نام دارد؟ ۱. ساران ". ويتون ٠٢ پرلون ۴. لکسان ۱۱- تبدیل کاپرولاکتام به نایلون ۶ طی واکنش (های) زیر اتفاق می افتد؟ C" 250 حرارت دادن ۲. با آب t
۰۳ در حضور آمونیاک آب و سپس حرارت دادن ۲۶۰ درجه سانتی گراد
۱۲- مهمترین نیروی بین مولکولی موجود بین زنجیرهای بسپاری ساده (بدون پیوند عرضی) چیست؟
۱. کووالانسی ۲. واندروالسی ٠٢ هیدروژنی ٠٢ يونى
"וץ ו"ו. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
尤 藥 پیام نیم. کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شیمی آلی ۳ رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض )، شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۴۰۲۰ ۱۳ - از واکنش بیس فنل A با دی فنیل کربنات در حرارت C ه نسل چه پلیمری بدست می آید؟
۱. پلی استر ٠٢ پلی اورتان ٠٢ پلى دى ال ۴. لکسان ۱۴- کدام یک از گروه های زیر به عنوان رنگ یار محسوب نمی گردند؟
ΝΟ2. * ΟΗ. Υ _NH2 . Y. _OR . )
۱۵- رنگ ترکیبات تیران، آلیزارین، ایندیگو به ترتیب کدام است؟ ، صورتی- قرمر-آبی ۲۔ قرمر-صورتی - آبی | آبی۔قرمز-صورتی ۴ - آبی-صورتی- قرمز ۱۶- در اثر واکنش پارانیترودی آزونیوم با بتا نفتول چه ترکیبی بدست می آید؟
۱. کنگوی قرمز ۲. مالاشیت سبز
. Y.
پارارد ۴. ماریتوس سبز
۱۷- این دسته از رنگ ها دارای گروه ها و عوامل قطبی از قبیل عوامل اسیدی یا بازی هستند و با استفاده از این گروه ها و عوامل، رنگ با الیاف ترکیب می شود؟
۱. رنگ های دندانه ای ۲. رنگ های واکنشی ۰۳ رنگ های مستقیم یا رنگ های جوهری ۴. رنگ های پخش شونده " در D-o-گلوکوپیرانوز وضعیت CHOH - در کربن پنجم نسبت به OH-های روی C و C به ترتیب عبارتست از: - Y تن از - ... ) سیاسی -دارا بسی سیاسی - سیاسی " ترانس - سیس ترانس - ترانس
۱۹- کاهندگی آلدوزها با معرف فهلینگ به چه صورتی رد یابی می شود؟ ) ... ایجاد آینه در بالون واکنشی ۲. عدم تشکیل رسوب در حین واکنش ۳. تشکیل رسوب سبز رنگ اکسید کوپر
.Y . تشکیل رسوب قرمز رنگ اکسید کوپر
"וץ ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۶***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
. . .
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شیمی آلی ۳
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض )، شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۴۰۲۰
۲۰- در اثر واکنش سلوبیوز با آب برم چه محصولی بدست می آید؟ ۱. کربوکسیلیک اسید مربوطه ۲. آلدهید مربوطه
۳. کتون مربوطه ۴. آلدونیک اسید مربوطه
۲۱- معرف های سیانید هیدروژن، هیدرولیز اسیدی، ملغمه سدیم - جیوه در چه واکنشی مورد استفاده قرار می گیرد؟ ۱. از هم پاشی وول ۰۲ اکسایش منوساکارید ها
۳. سنتز کیلیانی - فیشر ۴. کاهش منوساکارید ها
۲۲- سرعت نسبی واکنش ذیلی در مورد کدام هالوژن از همه بیشتر است؟
X OCH3 CH3ONa NO2 NO2 I Br . Y. CI . Y F . ) ۲۳- قدرت بازی کدام ترکیب بیشتر است؟ ۰ پیریدین آ: پیرولیدین ۳ - پیرول ۰۴ پارا -نیترو پیریدین ۲۴- ساده ترین آمینو اسید موجود در طبیعت چیست؟ ۱. گلیسین ٠٢ پرولين .Y . آلانین f آسپارتیک اسید
۲۵- اگر بخواهیم مخلوطی از هیستیدین، والین و گلوتامیک اسید را از یکدیگر جدا کنیم در چه ET1 عمل الکتروفوز را بایستی انجام داد ؟
O/Y . * \ ץ. ץןץ ץ. "ץ γ/2. \ ۲۶- محصول واکنش PhCH2CHO با KCN در محلول مایی (آبی) آمونیاک و سپس عمل هیدرولیز چیست؟
۱. O- آمینو اسید راسمیک ۰۲ C- آمینو نیتریل مربوطه
۳. آمین راسمیک ۴. نیتریل مربوطه
"וץ ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۶***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :