نمونه سوال درس شیمی فیزیک 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی فیزیک 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : شیمی فیزیک ۱ رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض ). شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی فیزیک ) ۱۱۱۴۰۱۶ استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است ا- بیشترین مقدار آنتروپی مخلوط شدن برای محلول های ایده ال مربوط به چه کسر مولی است؟
0.25 t نیم r ۱. صفر ۲. یک
۲- مقدار ضریب انبساط پذیری هم فشار گاز ایده آل برابر
ャ . Y
1. 1. T P
۳- تغییرات انتروپی یک مول گاز ایده آل ام در یک تحول هم دما که حجم گاز دو برابر شود چقدر است؟ R = 8.314 J/molK
24.91J / molK . f -H 2.5J / molK . Yʻ + 8.314J / molK . Y + 5.76.J / molk . )
() —f با توجه به جدول زیر ***) " ترکیب C چقدر است؟
,HC] Н, Cl نام ترکیب Socal/molk 44.6 53.2 31.2 39.8 . * 2.4 . Y. 2.4 Y — 2.4 . ) f -8 -In معادل با کدام عبارت است؟ P . Y. Y. - Y - . Y [$av | :ր [*='av J华、up 0 V о p 0 V 0 P ۶- حجم مستثنی شده برای هر ملکول تنها با قطر " چه رابطه ای دارد؟ . Y. Y. Y . Y 'க' 2ா ***) 'க' 3 3 3 2 3
0 - ثابت تعادل (K n) واکنش تعادلی (8) NO (8) «» 2NO در دمای ۲۹۸ کلوین به شرط ""/" ("") / ۵۴
و ۵G) (NO) = 95k//no چقدر است» R=8314//nok
0.43 . Y. 0.52 . " 0.25 Y 0.13 . )
)•)•/)•)•'•११
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۵***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : شیمی فیزیک ۱
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض ). شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی فیزیک ) ۱۱۱۴۰۱۶
۸- در واکنش زیر فشار گاز ئیدروژن در هر لحظه بر حسب فشار کلی و درجه تفکیک کدام است؟ CH, CHOHCH, (g) → CH,COCH, (g) + H., (g)
. Y. . Y. - 。ャ ... W OY P O. P 1-α 1+2 p. 1 + 2α 1 + Cχ 1 -- Οχ ᎺᏃ
۹- تغییرات آنتروپی حاصل از مخلوط کردن ۲ مول از یک گاز ایده آل با ۳ مول از همان گاز چقدر است؟
) . 5R .Y. – 0.5R Y 0.5R ۴. صفر ۱۰- جمله" همه گازها در شرایط یکسان نسبت به نقطه بحرانی خود خواص یکسانی دارد" بیانگر کدام قانون است.
۱. قانون آمونتون ۲. اصلی تقسیم یکسان انرژی
۳. قانون حالت های متناظر ٠٢ قانون دالتون ۱۱- دمای بویل دمایی است که در آن
۱. ضریب دوم ویریال برابر صفر است ۲. بالاتر از آن گاز تحت هیچ شرایطی به مایع تبدیل نمی گردد. ۲. در ان ضریب ژول تامسون صفر است.
۴. نیروی جاذبه و دافعه برابر است.
۱۲- کدام رابطه زیر معارف دمای بویل گاز واندروالسی است؟
27 . Y. 8 r T,=荒 ” T,=茄 V Wy— کدام عبارت زیر نیروی دافعه بین ملکولی است ؟
F = к." " F, = К, r’’ -" F = к г" " F = к." :) - —1 - " جذر متوسط مجذور سرعت ه" در ۲۹۸ کلوین کدام است؟ (""*** ") 22270ms' " 22.7ms' " 515ms' Y 260ms' .) ۱۵- آنتالپی استاندارد تبخیر آب ""//("" است با تبخیر یک مول آب در این شرایط )A برابر است با
– 4000 . Y 40600 — ۳. صفر . Y + 40600 . )
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSAAAASSSSSSAAAASAAAA نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ تا صفحه ۲ از ۵***
. . .
芒藥 کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی فیزیک ۱ رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض ). شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی فیزیک ) ۱۱۱۴۰۱۶ ۱۶- مقدار کاهش جرم گاز در نتیجه نفوذ مولکولی در دمای برابر: 1 M . Y. M . Y. 1 Y 1 . ) → (−) P(→) ! ( " ); pe" ); P `27/RT 27/RT P `27/RT 277RT 2 t . . . . - -- * “ . . . . .7 & . 0 مم ة ه, - Nو CO ع. هام . ... —W مخلوطی از گازهای ، ش" و " که فشار های جزئی انها به ترتیب برابر ۱/۲، ۱/۳ و ۲/۵ اتمسفر می باشد در ظرفی - =1 - - =1 MO, =32gmol', MCO = MN. = 28gmol'«. قرار دارد. جرم مولی متوسط مخلوط چقدر 70g 300g v 140g .Y 130g .) —WA
۵ و ۵ هنگام تبخیر نیم مول بنزن در دمای جوش آن به ترتیب کدام است؟
۱۹- مقدار کل انرژی مربوط به ملکول دو اتمی در دماهای بالا چیست؟ 3kT Y 7kT ...Y 7kT Y 3kT . )
۲۰- بیشترین کار مفید غیر انبساطی که یک سیستم می تواند در شرایط دما و حجم ثابت انجام دهد کدام است؟
۱. آنتالپی ". انرژی درونی ۳. انرژی آزاد هلمهولتز ۲. انرژی آزاد گیبس
۲۱- کار ایزوترم گاز ایده آل به صورت برگشت ناپذیر کدام است؟
W =–V(P - P.) V W = —RT(P, — P.,) .\ f - .* W=-d-o) w = -RT ("T") P, P,
۲۲- دو مول گاز اکسیژن با فرض ایده آل بودن به طور همدما و برگشت پذیر در دمای اطاق فشارش به سه برابر افزایش می یابد، کار انجام شده در این تحول بر حسب ژول برابر:
R=8314– mol.K 5446 . Y. –6667 . Y. –5446 . Y 6667 . ) ۲۳- کدام گزینه بیانگر شرط تعادل برای جسم آدر دو فاز a و b است؟ v" — vo -t μ" = μ" " P = P Y To = T" . ۲۴- آنتالپی استاندارد تشکیل کدام ترکیب مثبت است؟ ۱. گرافیت آ، اکسیژن گازی ۳. اتانولی مایع ۴. الماسی
)•)•/)•)•'•११
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی فیزیک ۱ رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض ). شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی فیزیک ) ۱۱۱۴۰۱۶ ۲۵- کدام عبارت صحیح است؟ ΔΟ = ΔΗ -- ΤΔS . * AG = —nFE . Ŷ AH = -|-nFE . Y AH = —n FE . ۲۶- کدام عبارت برای کار انبساطی آدیاباتیک برگشت پذیر ایده آل صحیح است؟
- . Y. r ャ - . Y PT. - PT. ட்ரு டr) *(ք — ք) P.V. – PV γ-1 γ-1 γ InP ۲۷- برای سیستم بسته در فشار ثابت مقدار ۵ - ۵۴ برابر است با: ΡΔV. * С, АТ Ү С, АТ .* ۱. صفر OH –YA (芸、)广 " معادل با کدام عبارت است؟ Судит . Y. – Cνμπ Y. - CpAl;+ Y CP/l/r . Y "فرض کنید n مول از گازی با معادله حالت ("" " ")" - " تحت شرایط همدما و برگشت پذیراز حجم اولیه به حجم نهایی همتراکم شود مقدار ۵۱ کدام عبارت است؟ V, - nb t V, - nb V V, - nb | V V, - nb –nRin"? " nRin"? " nRT. In “T" — пRTIn “T" V - nb V - nb V - nb V - nb " مقدار بازده نیروگاهی با دیگ بخار با دمای و توربین سرد کننده برابر T. . Y. T. r T, -T ャ T, -T . Y T, T T1 T, ۳۱- با توجه به روابط ماکسول کدام عبارت صحیح است؟ შS 0T Y oT ᏧᏙ , Ý oT ᏧᏙ . Y შS ᏧᏙ ' .Ꮑ )ே - தி: '), ('T 'தி )ே: 'தி ர்ே). ᏧG ° -ץ"ץ (-) کمیت ---------------------| معادلی کدام کمیت است ؟ ΟΤ |p ΔΑ. * AS Y ДН" 。ャ AU" . Y R T TE RT )•)•/)•)•'•११
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :