نمونه سوال درس شیمی عمومی 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی عمومی 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : شیمی عمومی، شیمی عمومی ۱، کاربرد شیمی در کشاورزی
رشته تحصیلی /کد درس : فیزیک (کاربردی )، فیزیک (هسته ای ) فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۴۰۰۲ -، شیمی (محض )، شیمی کاربردی )، شیمی (شیمی تجزیه )، شیمی (شیمی آلی )، شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (شیمی معدنی ) ۱۱۱۴۰۰۸ - ، مهندسی) کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی ۱۱۱۴۰۹۲ - ، مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک و مکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چندبخشی )، مهندسی آب× و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۱۴۰۹۳ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۴۱۱۳۳۰ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۳۲
استفاده از ماشین حساب ساده ، ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- میلیکان کدامیک از موارد زیر را تعیین کرد؟ ۱. جرم پروتون ۲. چگالی قطره روغن
e f ۳. مقدار مطلق بار الکترون
۲- ذرات تشکیل دهنده اشعه ز/ ( بتا ) عبارت است از:
t r
۱. الکترون ها ۲. پروتون ها نوترون ها پوزیترون ها ۳- انرژی یک کوانتوم نور سرخ با فرکانس s 10×7.49 بر حسب ژول کدام است؟ (h = 6.627 ×10 "J.s)
4.96%. 107* : * 5,41x10~3" . Yʻ 9.92×10" . " 9.82×10°" . ) ۴- بنا بر نظریه فتو الکتریک افزایش فرکانسی تابش بر سطح فلز کدام کمیت را افزایش می دهد؟
۱. انرژی جنبشی الکترون های منتشره ۲. شدت نور
۳. تعداد الکترون ها ۴. فرکانسی آستانه
۵- بنا بر فرمول تجربی مزلی جذر فرکانس با کدام کمیت برابر است؟
a(zーb) f a2 . Y. (zーb)* 。ャ Z . )
(oси) برابر صفر دارد ؟ Ill و L ۶- اتم مسی چند الکترون با A t ү ү 人.Y 2. \ ۷- انرژی نخستین یونیزاسیون چهار عنصر LD، C،B،A مربوط به یک دوره تناوب از جدول به ترتیب ۱۵۴، ۷۵، ۲۵۶، ۱۱۴ کیلو کالری بر مول است. در کدام یک از آنها تمایل به جذب و نگهداری الکترون از همه بیشتر است؟
B . Y. D . Y. A . Y. C . ) ۸- کدام مولکولی پارامگنتیک است؟ (F و ,C, O) و N ) O, f F, : « C, 。ャ N, ... )
Vו ו"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۷
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : شیمی عمومی، شیمی عمومی ۱، کاربرد شیمی در کشاورزی
رشته تحصیلی /کد درس : فیزیک (کاربردی )، فیزیک (هسته ای ) فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۴۰۰۲ -، شیمی (محض )، شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی تجزیه )، شیمی (شیمی آلی )، شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (شیمی معدنی ) ۱۱۱۴۰۰۸ - ، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی ۱۱۱۴۰۹۲ - ، مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک رومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۱۴۰۹۳ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۴۱۱۳۳۰ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۳۲
۹- مرتبه پیوند در کدام مولکولی ۳ است؟ (F و O و s B, , N)
F, . Y. N, . Y. B, 。ャ O, ... ) ۱۰- کدام مقایسه از دید مقایسه شعاع گونه ها درست است؟ (Cl,Li,Na,s O ;1)
Ο)Ο". * Na(Na" · " Li) Na” ·\' C1(CI - ) ۱۱- مولکول پNe تشکیل نمی شود زیرا مرتبه پیوند در آن ........ است. (Ne) ا)
۱. صفر I.Y. . ." • |\ . Y.. ۴. هیچکدام ۱۲- بار قراردادی نیتروژن و هر کدام از اتمهای هیدروژن در NH] به ترتیب برابر با کدام گزینه است؟ (HN)
۱. صفر و صفر ۲. صفر و ۱+ Y 3+\ . W+ ۱.۴+ و صفر
" طول پیوند C1-Cl برابر با "" است. تفاوت شعاع کووالانسی و طول پیوند کلر چند آنگستروم است؟
•/११ . * . | AA . Yo .| Av . Y • |ለጫ .۱۴- کدام نتیجه گیری در مورد مولکول غیر قطبی رCO و مولکولی قطبی رSO درست است؟ (6C, O, (S) ۱. پیوند C-O غیر قطبی و پیوند S - O قطبی است. ۲. الکترونگاتیوی کربن از الکترونگاتیوی گوگرد کمتر است. ۳. هیبریداسیون اوربیتال ها در اتم کربن از نوع Sp و در اتم گوگرد از نوع SD است.
f مولکول ,CO خطی و مولکول ,SO زاویه دار است.
(, H, N) کدام است ؟ NH. هیبریداسیون یونانی -Wώ
Spod . Y. Sp . Y. Sp? 。ャ Sp" ... )
صفحه ۲ از ۷
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSAAASSAAAAAASLL***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : شیمی عمومی، شیمی عمومی ۱، کاربرد شیمی در کشاورزی
رشته تحصیلی /کد درس : فیزیک (کاربردی )، فیزیک (هسته ای ) فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۴۰۰۲ -، شیمی (محض )، شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی تجزیه )، شیمی (شیمی آلی )، شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (شیمی معدنی ) ۱۱۱۴۰۰۸ - ، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی ۱۱۱۴۰۹۲ - ، مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک رومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۱۴۰۹۳ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۴۱۱۳۳۰ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۳۲
۱۶- اگر در هیبرید Sp d یک جفت الکترون غیر پیوندی وجود داشته باشد، مولکول حاصل کدام شکل هندسی را خواهد
داشت؟ ۱. خطی ۲ دو هرمی مثلثی ۳. چهار وجهی تغییر شکل یافته ۴ - مسطح مثلثی
W— ممان دو قطبی مشاهده شده برای FBr ، ۱/۲۹ دبای و طولی پیوند *A ۱/۷۶ است. درصد خصلت یونی را در اFBr تعیین کنید ؟
–10 4.8×10 "esu = بار الکتروان
1×10"esu.cm = یک دبای
%YA| f : * :/ז. %ן"ן ו :/vץ. "זן"ז /ΥΔ/γ". ۱۸- سهم مکعب مرکزدار از کل تعداد اتمها چند تاست؟
ү . t * . r \ . Y Y .い ۱۹- ید جامد و دی اکسید کربن، نمونه هایی از کدام بلورها هستند؟
۰۱ یونی ۲. مولکولی قطبی ۳. مولکولی غیر قطبی ۴. شبکه ای ۲۰- ضریب وانت هوف، i، محلول ۰/۰۰۱ مولال کدامیک از الکترولیت های زیر بزرگتر است؟
MgSO, * KNO, v K.SO, Y NaCl .۲۱- ۰،۰۲۹ مول از گازی در صفر درجه سانتیگراد دارای حجم ۵ لیتر می باشد. فشار آنرا بر حسب اتمسفر و میلی متر جیوه حساب کنید؟(۰/۰۸۲ =R)
0.13atm.99mmHg . Y. 0.1atm,40mmHg . Y 10atm,7600mmHg Y 2atm,760mmHg .)
Vו ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۷***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : شیمی عمومی، شیمی عمومی ۱، کاربرد شیمی در کشاورزی
رشته تحصیلی /کد درس : فیزیک (کاربردی )، فیزیک (هسته ای ) فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۴۰۰۲ -، شیمی (محض )، شیمی (کاربردی )، شیمی (شیمی تجزیه )، شیمی (شیمی آلی )، شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (شیمی معدنی ) ۱۱۱۴۰۰۸ - ، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی ۱۱۱۴۰۹۲ - ، مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک رومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۱۴۰۹۳ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۴۱۱۳۳۰ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۳۲
۲۲- کدام یک از گزینه های زیر نشان دهنده قانون بویل است؟ ۱. در دمای ثابت، اگر حجم دو برابر شود فشار هم دو برابر می شود. ャ。 دار دمای ثابت، حجم 9 فشار نسبت عکس دارند. ۲. در حجم ثابت، فشار و دما نسبت عکسی دارند.
۴. در فشار ثابت، حجم و دما نسبت عکسی دارند.
۲۳- کسر مولی هلیم را در هنگام ترکیب ۰/۱۶ گرم هلیم با ۶/۴ گرم اکسیژن به دست آورید. (16 = (He= 4, C) . Y.
1 . r 3 4
。ャ ... )
1. 1. 5 6 ۲۴- اگر ۰/۴ گرم و H ، ۲ گرم و N و ۱۰/۵ گرم رCO را در دمای K" ۲۷۳در یک ظرف ۱۰ لیتری با هم مخلوط کنیم، فشار مخلوط حاصل چقدر است؟ (16 = H = 1, N = 14, C = 12, O) 2.74 atm . Y 1.74 atm . W. 2.14 atm . Y 1.14atm . ) ۲۵- تحت شرایط یکسان، سرعت مولکولی متوسط آرگون چند برابر سرعت مولکولی متوسط هلیم است؟ (М = 39.9, М = 4)
人).* .ץן" \ y .ץ ・パャv .Y ү, үү . \ ۲۶- فشار بخار تعادلی مایع ها به کدام عوامل بستگی دارد؟ ۱. حجم ظرف و جرم مولکولی ۲. دما و نوع مایع
۳. دما و مقدار مایع ۴. نوع و مقدار مایع
۲۷- با کاهش و افزایش فشار خارجی، نقطه جوش مایعات چه تغییری می کند؟
۱ . بالا- بالا ۲. پایین - بالا ۳. پایین - پایین ۴. بالا- پایین
۲۸- برای کدام مایع، آنتروپی تبخیر مایع بر حسب اCalKmol برابر ۲۱ است؟ CHCl, * с,н,он Ү Н,o Ү CH, .)
Vו ו"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۴ از ۷
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :