نمونه سوال درس اکولوژی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اکولوژی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی
رشته تحصیلی /کد درس : زیست شناسی (عمومی)، زیست شناسی (علوم گیاهی ) ۱۱۱۲۰۴۹ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۴ - ، آموزش محیطزیست \የf.. የም
۱- راه اصلی ورود عمده نیتروژن و فسفر به اکوسیستم به ترتیب کدام است؟ ۱. فعالیت میکروارگانیسمهای تثبیت کننده - فضولات و اجساد مرغان دریایی ۲. رسوبات دریایی - فرسایش سنگ های رسوبی و آذری ۳. گازهای آتشفشانی - فضولات و اجساد مرغان دریایی ۴. گازهای آتشفشانی و فعالیت میکروارگانیسمهای تثبیت کننده - فرسایش سنگ های رسوبی و آذرین
۲- کدامیک از انواع اکولوژی عمدتا به طرز کار سیستم های اکولوژیک توجه دارد؟
۰۱ اکولوژی تحولی ۲. اکولوژی کارکردی
۰۳ اکولوژی عملی ٠٢ اکولوژی کاربردى تحولی ۳- کدام ویژگی زیر موجودات شیموسنتز کننده را از موجودات فتوسنتز کننده متمایز می کند؟
۱. تثبیت کننده انرژی نورانی و سنتز کننده مواد آلی
۲. تثبیت کننده انرژی نورانی
۳. سنتزکننده مواد آلی
۰۴ برحسب شرایط می توانند تثبت کننده یا سنتز کننده مواد آلی باشند ۴- عنصر فعالی در تامین انرژی موجودات زنده کدام است؟
۱. اکسیژن ۲. گوگرد ٠٢ هیدروژن ۴. کربن ۵- بترتیب از راست به چپ در یک اکوسیستم کامل، چرخه ماده وانرژی به چه صورت می باشد؟
۱. تقریبا بسته - باز ۲. بسته - باز ۳. بسته - تقریبا بسته ۴. باز- بسته ۶- کدام هرم دارای کمترین نارسایی و بهترین نحوه نمایش کارکرد جامعه را ارائه می دهد؟
۱. هرم انرژی ۲. هرم تعداد ۳. هرم توده زنده ٢. هرم التون ۷- کدام گزینه در مورد امتناع تناقصی صدق می کند؟
۱. تفاوت خصلت های کلی از جزء ۰۲ پذیرش یک قاعده که غیر قابل آزمایش و تجربه است
۳. پذیرش یک اصل که از تجربه و آزمایش منشاء می گیرد ۲. خاصیت جمع پذیری خصلت کلی از جزء
\•\•|\•\•የfየየ
صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی رشته تحصیلی /کد درس : زیست شناسی (عمومی)، زیست شناسی (علوم گیاهی ) ۱۱۱۲۰۴۹ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۴ - ، آموزش محیطزیست \የf.. የም
۸- بالاترین بازده تولید اولیه مختص کدامیک از بیوم ها می باشد؟ ۱. جنگلهای پرباران استوایی ۲. جنگلهای معتدله ۳. جلبکهای مردابی ۴. مناطق صخره ای ۹- عبارت مواد آلی یا انرژی انباشته شده در کالبد مصرف کننده ها " را اصطلاحا چه می نامند؟
۱. تولید ثانویه ۲. تولید پایه خالصی ۳. تولید اولیه مفید ۴. تولید ثانویه ناخالصی
۱۰- روش اندازه گیری pH برای برآورد تولید اولیه در چه محیط هایی انجام می شود و در صورت افزایش PH میزان تغییرات
CO2 چگونه است؟ ۱. خشکی - کاهش CO2 ۲. خشکی - افزایش CO2 ۳. آبی - افزایش CO2 ۴. آبی - کاهش CO2
۱۱- برای گوشتخوران، تولید ثانویه گیاهخوران مشابه کدام تولید می باشد؟ ۱. اولیه خالصی ۰۲ ثانویه خالصی ۳. اولیه ناخالصی ۴. ثانویه ناخالصی ۱۲- نسبت انرژی بازتابیده شده به کل انرژی تابیده شده بجز ضریب آلبدو چه می نامند ؟ ۰۱ ضریب جذب گرمایی ۲. ضریب کاهش انرژی جذب شده ٠٢ ضريب انتقال انرژی ۴. ضریب بازتاب گرمایی ۱۳- جایگاه تجزیه کننده ها در هرام اکوسیستم کجاست و انرژی ماده مورد نیاز خود را از کجا تامین می کنند؟ ۱. عرض هرم - از لاشه و بقایای پله آخر ۲. عرض هرم - از لاشه و بقایای تمام پله ها ۳. همه بخش های هرم - از لاشه و بقایای پله اول و پله آخر
۲. راس هرم - از لاشه و بقایای تمام پله ها
۱۴- در یک زنجیره غذایی کدام یک از حلقه ها (پله ها) می توانند چند ردیف داشته باشند؟
۱. مصرف کننده ها ۲. گیاه خواران
۳. تولید کننده ها ۴. گیاه خواران و گوشتخواران
صفحه ۲ از ۶
የfየየ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی
رشته تحصیلی /کد درس : زیست شناسی (عمومی)، زیست شناسی (علوم گیاهی ) ۱۱۱۲۰۴۹ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۴ - ، آموزش محیطزیست \የf.. የም
۱۵- علت اختلاف دمای روز و شب در بیابانها کدامست؟ ۱. عدم جذب امواج گرمایی آفتاب در شب بعلت عدم وجود بخار آب اتمسفر ۰۲ گرمای نهان انجماد بخار آب اتمسفر ۳. عدم جذب امواج گرمایی زمین درشب بعلت عدم وجود بخار آب اتمسفر ۴. گرمای ویژه آب بالاست.
۱۶- دلیل اصلی تولید بالاتر در کشورهای پیشرفته کدام است؟ ۱. استفاده از نژاد های پر فراورده گیاهی ۲. استفاده بهینه از انرژی ۳. استفاده از انرژی کمکی یا جنبی برای کشاورزی آ، استفاده از نژاد های پر فراورده جانوری و گیاهی
۱۷- برای بررسی سمیت یک سام، مطالعه کدام پله در زنجیره غذایی متناسب تر است ؟ ۱. نخستین پله (تولید کننده ) ۲. اولین مصرف کننده ها ۳. آخرین مصرف کننده ها
۴. تجزیه کنندگان
WA— بهترین پاسخ رشدی گیاهان در چه، مخلوطی از خاک های کشاورزی قابل مشاهده است؟ ۱. کود شیمیایی ۰۲ کود حیوانی
۳. کود مصنوعی بعلاوه حیوانی ۴. کود شیمیایی بعلاوه حیوانی
۱۹- در منحنی زنگوله ای شکل میدان اکولوژیک تعریف شده توسط هاچینسون، میزان سازگاری گونه موجود در راس زنگوله
کدام است ؟ ۱. بالاترین سازگاری ۲. سازگاری متوسط ۲. کمترین سازگاری ۲. بسته به گونه وشرایط متغیر
۲۰- به ترتیب تولید اولیه ناخالص و نوع استراتژی در مراحل آخر توالی چگونه است؟ ۱. افزایش - استراتژی K ۲. کاهشی - استراتژی R
. Y.
۳. کاهش - استراتژی K افزایش - استراتژی R
\•\•|\•\•የfየየ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۶


***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی
رشته تحصیلی /کد درس : زیست شناسی (عمومی)، زیست شناسی (علوم گیاهی ) ۱۱۱۲۰۴۹ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۴ - ، آموزش محیطزیست \የf.. የም
۲۱- کدام گزینه بهترین تعریف در رابطه با نیچ IliChe می باشد؟ ۱. موقعیت یک موجود زنده در درون جامعه ۲. جایگاه یک موجود در جامعه زیستی یک اکوسیستم ۳. روابط متقابل یک موجود با عوامل غیر زیستی در یک اکوسیستم
۴. نقش یک موجود در یک اکوسیستم
۲۲- مقایسه تولید کننده اصلی بزرگی مثل طاق در کویرهای ایران با کاکتوس ها در مناطق بیابانی آمریکا مثالی از کدام گونه
ها می باشد ؟ ۱. گونه های هم صنف ۲. گونه های اکوتیپ ۰۲ گونه هاى توپوکلاین ۴. گونه های معادلی
۲۳- عبارت شدت بیش از حد تحمل عوامل محیطی نقش تعیین کننده دارد و محدوده رشد و انتشار جانداران را معین می کند . بیان کننده کدام قانون می باشد؟
۰۱ قانون لیمبیگ ۲- قانون شلفورد
۰۲ قانون کمينه ٠٢ قانون بلاکمن ۲۴- مصرف کننده های ردیف سوم در زنجیره های غذایی چه نسبت از انرژی تولید کننده را دریافت می کنند؟
۱. یک هزارم ۲. یک صدم
۳. یک دهم ۴. یک ده هزارم ۲۵- نقش جهش ها تثبیت و انتقال سازش هاست بیان کننده کدام دیدگاه است؟
۱. دیدگاه بالدوین ۲. دیدگاه نئوداروینیسم
۳. دیدگاه لامارکیست ها ۴. دیدگاه تورسون ۲۶- هوموکرومی (HOnlOChrOnly) یا همرنگ شدن با محیط جزء کدام گروه از سازش هاست؟
۱. سازش های فیزیولوژیک ۲. سازش های زیست شیمیایی
۳. سازش های مورفولوژیک ۴. سازش های رفتاری
\•\•|\•\•የfየየ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۶
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :