نمونه سوال درس ریاضی مهندسی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ریاضی مهندسی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۵ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ریاضی مهندسی، ریاضیات مهندسی رشته تحصیلی / کد درس : - مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چند بخشی ۱۱۱۱۰۹۵ -مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی مکانیک .، مهندسی خودرو، مهندسی هوافضا - هوافضا، مهندسی متالورژی ومواد، - متالورژی صنعتی، مهندسی شیمی.، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی بیومکانیک، مهندسی برق-قدرت، مهندسی برق - مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - کنترل، مهندسی برق - مخابرات، مهندسی برق - الکترونیک، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی رباتیک، مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی) ۱۱۱۱۴۱۱
\— مقدار اصلی " " ( i - ۱) کدام است؟
l f l . Y. ードの % 、Y ዞð ‰ .ዞð % ዞð %
۲- کدامیک از معادلات زیر نمایش هذلولی ۱ = " y - " ۲ است؟
—\P to —\P : « —\ P 。ャ z左「=1.い z"+(z) = y (z+る)「= z" –(z) = y r— تابع " عاد – u = Pxy р + exy یک تابع همساز است. تابع مزدوج همساز آن کدام است؟ 。ャ v = "х "y + px" — у" + Fy + c v = — Рх"y + px" — у" + Fy + c . Y. v = "ху" + px" + y" — Ру" +c у = — "х"у — вх" + y" + Ру" +с ۴- کدامیک از توابع زیر در صفحه Z تام است؟ ) ... f 二 フプ「 . Y. P .Y 二 Re 5 م – f (z)=e f(z)=zー f(z)=e*" f(z)=z Rez ۵- کدامیک از رابطه های زیر صحیح نیست؟ cos iz = cosh z .) i sin iz = sin h iz V sin (x + iy) = sinx coshy + i sin hy cosx o cos(x + iy) = cosa cos hy -i sin hy sin: ' ۶- مقدار اصلی - کدام است؟ - f . Y. - .Y ... ) ρ-"π erz eーr es い・い・ハ・Y・Y・%管 نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۵ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضی مهندسی، ریاضیات مهندسی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۱۰۹۵، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی مکانیک .، مهندسی خودرو، مهندسی هوافضا - هوافضا، مهندسی متالورژی ومواد - متالورژی صنعتی، مهندسی شیمی.، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - بیومکانیک، مهندسی برق-قدرت، مهندسی برق - مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - کنترل، مهندسی برق - مخابرات، مهندسی برق - الکترونیک، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی رباتیک، مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی) ۱۱۱۱۴۱۱
۷- عکسی قضیه کوشی - گورسا کدام است؟
۱. قضیه مورآ ۲. قضیه گوسی ۲. قضيه ليوريل ۴. قضیه گرین * μυ - e* dz ... . . ~~ حاصل انتگرال 、胱一 که در ان C مرز دایره -=|3| می باشد. کدام است ؟ н (z— Po) (z + 1) | οπ" ωπ" ωπί " ο πί, 1 % ei 1 % ei | ? e | ?e
- | —A حاصل انتگرال dz– | که در آن c دایره "re = مچ -چ و در جهت عکس عقربههای ساعت باشد، o zーz。
کدام است؟ μπί. * - Ρητί. Υ ドの 。ャ o . ) • P. —\. S1 Il Z -- . . . كمة کدام گزینه در مورد تابع % = (چ) | صحیح است؟ Z
3 f در ۵ = X دارای نقطه تکین برداشتنی است
f(z در ۰ = z دارای نقطه تکین ساده است 2) / در ۰ = z دارای نقطه تکین قطب مرتبه چهارم است
+co dx —\\ o 2 x 2 حاصل انتگرال ( ۲ ) کدام است؟
の .や 3π. Υ 7 Y 7 . ) 2 2 4 い・い・ハ・Y・Y・%管 نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۵ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضی مهندسی، ریاضیات مهندسی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۱۰۹۵، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی مکانیک .، مهندسی خودرو، مهندسی هوافضا - هوافضا، مهندسی متالورژی ومواد - متالورژی صنعتی، مهندسی شیمی.، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - بیومکانیک، مهندسی برق-قدرت، مهندسی برق - مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - کنترل، مهندسی برق - مخابرات، مهندسی برق - الکترونیک، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی رباتیک، مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی) ۱۱۱۱۴۱۱
. в ( 7 і –țY حاصل انتگرال 9)1+(i[ کدام است ؟ |c ドのZ 。ャ 7 . ) р је
" z+b ೬ ೩ು ಲೂL3 = را به یک نگاشت ثابت تبد شاهد اگ : 9 и ~ : بت تبدیل می شود اکر cz+1
bc. # 1 t bტ — 1 . Y b去 C .Y bc = o . )
۱۴- کدامیک از نگاشت های زیر در تمام صفحه Z همدیسی است؟
– to -۳. با – 。ャ = si ... )
W = cosh z W = e o T' W = cos z W = Sin Z
"،بسر )oం -- y cos(natx - , ! مقدار سری ")–( SE کدام است؟ J1 コ】 F. f ()=-- F ..., F. - の”71
f . Y. 。ャ ... )
7" 7" 7" の"
| F. % % | F.
۱۶- سری فوریه تابع f(x) = x بر بازه (Z,۰) کدام است؟
E o cos (pn – 1)x ' 7. E o cos (pn –1)x ' ()-- ೨೭೭ (೬)--೨೭೭ Z n = (Pn — 1) р Z n = (rn –i) f .* ZI I & COS ( Pn – 1].x A oo COS | P/1 – 1) X F (.)--೭೨೭೭ F (.)=r-೭೬೭೭ " 7 n=1 (yn — 1) 77 n=1 (rn — 1) い・い・ハ・Y・Y・%管 نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۵ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضی مهندسی، ریاضیات مهندسی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۱۰۹۵، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی مکانیک .، مهندسی خودرو، مهندسی هوافضا - هوافضا، مهندسی متالورژی ومواد - متالورژی صنعتی، مهندسی شیمی.، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - بیومکانیک، مهندسی برق-قدرت، مهندسی برق - مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - کنترل، مهندسی برق - مخابرات، مهندسی برق - الکترونیک، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی رباتیک، مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی) ۱۱۱۱۴۱۱
|x|< —W
l -- - > --- انتگرال فوریه تابع .>|x)={ |x( / کدام است؟ • cos O/t.sin Ox Y P - so sin CYT.cos CXx ... ) r|*********-da -Ι""-dα ᎤᏃ ZT ᎤᏃ P ..., cos O/t.sin Ox f so sin CYT.cos CXx .* ΕΙ"Ε" "alα r|*********-da 7t ᎺᏃ OY !y P —WA تشد با فه ۱ ده تا -- کدام است ؟ بدیل فوریه تابع f (χ)=e και م است t . Y. ャ α" α" α" α' " : er le r ler leل Кс K: р р WA— یکی از جواب های معادله ۰ = y اl- ۲ اl با شرط "Ia )۲ ,-)=e کدام است؟ . Y. . Y. 。ャ ... ) ιι =ρ" "Υ t/ = e ۲ "لا u =e"**) u =e"***) ۲۰- کدامیک از معادلات زیر ، معادله بیضی وار است؟ u,v + "ury + Fuyy -x = e | u,, + ru,, — 1 = — Pu,, “ ս. +2u, —17u, =օ u,v + "ury + Fuy-1=2 . Y. سوالات تشریحی ۱- اگر چه وچ و وچ اعدادی مختلط با طول مساوی باشند و داشته باشیم ه = وچ + وچ + چ؛ ثابت کنید: اولا: ۱،۱۷ نمره ... 1 1 1 - ثانیا: م = :چ + ;ج + :چ :一十=十一=o 31 <2 <3 ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم い・い・ハ・Y・Y・%管
صفحه ۴ از ۵

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :