نمونه سوال درس ریاضی عمومی 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ریاضی عمومی 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی - برون مرزی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : چهار ۴
عن-وان درس : ریاضی عمومی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (محض )، شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۱۰۲۵- ، آمار ۱۱۱۱۰۸۵- مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چند بخشی )، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر(سخت) افزار) چند بخشی ۱۱۱۱۱۰۰ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۱۰۳
JC ーX —\ مقدار حد Tگگ im| کدام است؟
Y –>o ] - COS PX
p : * ۳. سال p : Y M. . ) JC X JC F. % * , 1 \,, —" 2() مجموع سری ا" برابر است با: ) . 1 Y: 1 Y . 1 ۴. هیچکدام 4 3 2 ಾಲ್ವ —f شعاع همگرایی سری !)2n( ۱ - کدام است ؟ * .* * . Y. င၁ , w ャ.い —2. —2. 一 —2. —2. —2. —? 一 —A = — ; –2 i +4 =27 +3 lァー حاصلضرب برداری Cl l k J در l J k کدام است؟ (Y.— \\ –Q ) . Y (-Y, \ \ \) . Y. (Y fr).Y (Υ. ώ.-Υ). ۶- معادله صفحه ای که از نقطه (***) می گذرد و با صفحه " " " ( "موازی می باشد کدام است؟ 3x + y –62+11=0 . Y 3x + y –62–11=0 .)
3x+y+62+37=0 . * 3x + у +62—37 =0 Ү ۷- فاصله نقطه (---) از خط به معادله 21 = ۲ والا و = کدام است؟
4 : * 3 . r 2 Y 1 . )
Y• Y•/Y • Y« Y• YA صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی - برون مرزی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۴ چهار
عن-وان درس : ریاضی عمومی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (محض )، شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۱۰۲۵- ، آمار ۱۱۱۱۰۸۵- مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چند بخشی )، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چند بخشی ۱۱۱۱۱۰۰ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۱۰۳
| |-| | —A ایر 4 0ا 02 انگاه ماتریس A کدام است. 3 11 it 3 1 || v 4 Ol Y 6 2] .) () s () –3 () 2. () d 5 4 - - | مقادیر ویژه ماتریسی .2 1 عبارتند از: –1, 6 . Y. —1, —6 . Y. 1,–6 Y 1, 6 . ) 2 2 —W. A1+ f : + = J yot vo اگر ( ۴ تا ۱ - ("") / آنگاه ,f, *f برابر است با: 1 . " 0 . r V2 .V 2 . ) 16x-25 y-400-0 —\\ سطح معادله کدام است ؟ ۱. سهامیوار بیضوی ۲. سهامیوار هذلولولی ۳. هذلولیوار یک پارچه ۴. هذلولیوار دو پارچه 2 2 – - " خمیدگی دایره " - " " کدام است. 1 t 1 . r ャ.Y ャ.い 2 3
۱۳- اگر یک میدان برداری که مشتقات جزئی مرتبه دوم آن پیوسته باشد در این صورت کدامیک از عبارات زیر صحیح
است؟
curl div F =0 . Y div gradP=0 ...Y grad curlf =0 ...Y div curlfo =0 . ) Wo— اما =
,oمشتق سویی تابع f(x, y) JX) ln у دار نقطه )5.1( و در جهت بردار (2) کدام است؟
6\5 -W 5v5 Y 4V5 Y• Y•/Y • Y« Y• YA نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
***
. . . کارشناسی - برون مرزی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۴ چهار عن-وان درس : ریاضی عمومی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (محض )، شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۱۰۲۵- ، آمار ۱۱۱۱۰۸۵- مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات
(چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چند بخشی )، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چند بخشی ۱۱۱۱۱۰۰ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۱۰۳
t -WΔ اگر B 3 A دو ماتریس مربع نا منفرد باشند در این صورت کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟( A ترانهاده ماتریسی (A ". .a r – ' ו-היד 4 – "ר (AB) '= A'B (AB) = A B –1 1 . " f . Y. t - – —1 = р' л (A) = -(A') (AB) = B A ም\-- می نیمم ز تابع f(x, y) =3x’ + y^ -9x+4y کدام است ؟ _\t t _\ Y . Y. – ) . . Y 一人.1 - 2 2 - " معادله صفحه مماس بر رویه **** در نقطه "" کدام است. y –4 =0 . * x=0 ...Y z=0 。ャ у =0 . ) -- | f | P =.,ー)A انتگرال e drdy البرابر است با 1rx v’ . Y. 1-x ...” . Y. 1-x so 。ャ lca vỉ ... ) у JC у у || e”dydx |e"dody | e'didy [[ e”dydx 1 1 —WA јјxydхdy مقدار انتگرال " " کدام است؟ 1 t 1 . Y: _\ . Y \ . ) 6 6 f(x, y) = 嵩 —Y. مکان هندسی نقاط ناپیوستگی تابع T" کدام است ؟ ۱. دایره ۲. هذلولی ۳. خط راست ۴. نیم ساز ربع اول )lim sin px | —Y ي ان است نا مقدار برابر است با: x→。" V.X. ャ. f _\ .Y. \ . Y \ Y• Y•/Y • Y« Y• YA نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
کارشناسی - برون مرزی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
. . .
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۴ چهار
عن-وان درس : ریاضی عمومی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (محض )، شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۱۰۲۵- ، آمار ۱۱۱۱۰۸۵- مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چند بخشی )، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چند بخشی ۱۱۱۱۱۰۰ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۱۰۳
р р _yy - x + y - مقدار - lim برابر است با: (x,y)—»(е,o)х" — у " _\ , t \ . r ۱. صفر ۰۲ وجود ندارد -- δz ץ p F. . . F. . . . -۲۳ فرض کنید ہ = yz" + x"y" + pzس ـ "pxz در این صورت ت: برابر است با: JX) ) . P سF. 。ャ p س{ – Poz ' + px - y Рz + Рху žхz" – у уz + e žхz " – у уz + e f .* Pz" + pxy" Pz" + pxy" – poz" + px"y – Poz" + oxy" F. –የf به ازای چه مقداری از تا ، خمیدگی سهمی = ۱، ماکسیمم است؟ lс ) . | Y | Y | ۴. صفر F Не р π π –Yo مختصات دکارتی نقطه (= , - اوا) برابر است با: P $ f . Y. .Y ... ) Jr. Jr. Jr. Jr. ( ,०, ) (o, +, −) (−,-, o] (*, *, ) F. F. F. F. р р р р Y• Y•/Y • Y« Y• YA نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :