نمونه سوال درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
7تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲، ریاضیات در برنامه ریزی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۱۱۱۰۰۶ -، مدیریت صنعتی ۱۱۱۱۰۱۰ -، حسابداری ۱۱۱۱۰۱۳ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، اقتصاد اسلامی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۱۵ -، مدیریت بازرگانی ۱۱۱۱۱۱۸ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی) تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۶
a*dx —\ اگر " * )۶۰ ) باشد. حاصل ایده است. a" 十C . Y. a’ + c : ". (Lna)a + c \ 1 a’ + c ... ) x + 1 Lna 2e." –Y = dx مقدار ا" از کدام روش حل می شود؟ ) ... جزء به جزء ャ。 تجزیه کسرها .Y . تغییر متغی .Y . تغییر متغی مثلثاتی Nx —r JAC dx 4 / .3 برای حل ۷۲ "ا از کدام تغییر متغیر استفاده می کنیم؟ )・ "z=x ۲. شاج = ۲ ۳. اچ = ۲ ۴. اچ = ۲
i(r_i 1,6м.--176м, | r= b c b t ce [a,b] هر (XIX-1 )dx 1 —A
\ , t 5 ۳. صفر v 2 . " 2 5 い・い・ハ・Y・Y%管 نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴


***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲، ریاضیات در برنامه ریزی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۱۱۱۰۰۶ -، مدیریت صنعتی ۱۱۱۱۰۱۰ -، حسابداری ۱۱۱۱۰۱۳ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، اقتصاد اسلامی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۱۵ -، مدیریت بازرگانی ۱۱۱۱۱۱۸ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۶
۶ - اگر " دو ماتریس دلخواه باشند کدام گزینه در حالت کلی درست است؟ (AB)'= B -'A-' ' ' AB = BA . \ A = A " tr(A+B)=tr(A)tr(B) ov
–1 х 5 I —V
A = | 3 7 – 2 اگر لا y 5 یک ماتریس متقارن باشد حاصل " " " کدام است؟ _2 . * _\ . Y. ۲. صفر \ . ) 1 – 3 Ol —A A = | 3 2 مقدار دترمینان .2 1– 7 کدام است ؟ ** . * \人.Y * Y _\ { . ) –3 . - = 0 اگر *** باشد.مقدار کدام است؟ ャ. f ۳. صفر _x Y ャ.い 1 – 3 —W. - | وارون ماتريس || 1 0 کدام است ؟ –1 3 ] . * –1 –3] : " 1 –3] Y 1 3] .) () - 0 - 0 1|| () | ۱۱- کدام مورد جزء عملیات سطری مقدماتی نیست؟ ۱. تعویضی دو سطر ۰۲ضرب یک سطر ماتریس در عدد ناصفر ۳. افزودن مضربی از یک سطر به سطر دیگر ۰۲ضرب یک سطر ماتریسی در هر عدد
い・い・ハ・Y・Y%管
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲، ریاضیات در برنامه ریزی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۱۱۱۰۰۶ -، مدیریت صنعتی ۱۱۱۱۰۱۰ -، حسابداری ۱۱۱۱۰۱۳ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، اقتصاد اسلامی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۱۵ -، مدیریت بازرگانی ۱۱۱۱۱۱۸ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی
تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۶ " به ازای چه مقادیری از Boob, a• ** دارای جواب است، 3x–6y =b
a デ b f α = b . Υ b = 3a Y a = 3b . )
–1 O 0 || —Wy A = | 0 3 ()
رتبه ماتریسی ||4– )( )( چند است؟
w = ャ.Y \ . Y ۱. صفر x] ||=2x+4z. —Wo
f y =| x + y + z
ماتریس نمایشگر у — 22 لا کدام است»
2 1 0] —2 1 4] -W — 2 0 4] - Y –2 O 4] .) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1. 1 2 –1|| 0 2 –1|| 0 –1 2.
Wώ- دامنه تابع x,y)=\xy( کدام است؟
xy < 0 f xy > 0 . r R? . Y x>0.y>0 .)
2 2 —\? Lim 2х“ —3xy +5 у
2 2 حاصل " " " " کدام است؟
5 * ャ.Y ۱. موجود نیست ۲. صفر 2 - —W 〔A州°、 x,y 1,e حاصل أل " " کدام است؟ ) ... r * . Y е . \ ۴. صفر ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم い・い・ハ・Y・Y%管
صفحه ۳ از ۴
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲، ریاضیات در برنامه ریزی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۱۱۱۰۰۶ -، مدیریت صنعتی ۱۱۱۱۰۱۰ -، حسابداری ۱۱۱۱۰۱۳ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی، علوم
اقتصادی (نظری ) چندبخشی، اقتصاد اسلامی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۱۵ -، مدیریت بازرگانی ۱۱۱۱۱۱۸ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۶
L, 10=1-1=-1.y=2 =3 go. f(x,y)=x+|n(x + yo) دیفرانسیل تابع -
13 . Y. 13 . Y. 15 。ャ 15 ... ) 15 15 13 13 グ\3 z - - e. Y مرتبه معادله ۲ y = Sim + 5 - ("") چند است» ャ.や z . Y \ . Y * . ) سوالات تشریحی - 3م - 2 - - - ، ۱ نام ها \ مساحت محدود به منحنی های y = x , * بدست آورید. ۱،۴ نمر Y– 3 2 1 ۱،۴ نمره A = | 2 3 2 - 3 3 4 وارون ماتريس | بدست اورید. "— | JAC ۱،۴۰ نمره x] f| ||=|5x+1 y's 2y || خطی یا غیر خطی بودن تابع را بررسی کنید. f— ۱،۴ نمر ۵ ) f, + yf, = 0 f(x,y)=sin “t Ln دمیر الف) اگر у باشد، نشان دهید " " " " . rt n - - ーX 3x - ب) آیا ***** " جوابی از معادله دیفرانسیل " " " " است؟ چرا؟ - - — * ’c – - ، ۱ نمایه .A نقاط اکسترمم f(x, y)= x + y’–4xy-11y را بدست اورید. ۱،۴۰ نمر
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴
い・い・ハ・Y・Y%管
\4
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :