نمونه سوال درس معادلات دیفرانسیل نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس معادلات دیفرانسیل نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . 藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
7تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ریاضیات پایه
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۱۱۱۰۰۱
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
\— اگر }}3,5{ ,2{ = B = {{3,7},2,0} 9 A آنگاه A ( ۱ B کدام است؟
{0} . * φ . * {2,3} . Y {2} . \ ۲- اگر 0 = (1-): A = { = R و (102-}=B آنگاه AAB کدام است»
{-1,0} . * {1,2} . " {0,1,2} . Y {–1,0,1} . ) r— اگر )1<|N:|x ۲) و (8)2)2: B = (۲e Z مجموعه A*B چند عضو دارد»
* : * 人.* ャ.Y 2. ۴- با دو نقطه (1.0-)B(3,2) 9 A خطی رسم می کنیم. شیب خط برابر است با:
_Y t 1 . r 1 Y Y 。い 2 2 ۵- مختصات نقطه تلاقی خطوط با معادلات " 3T3 و 3 - ۳ - ۲ برابر است با: (–1,0) , ; (0–1) . Y. 1 7, Y _7 1, .) (s’ s' ( 55) ۶- فاصله مبدا مختصات از خط ** - چقدر است؟ V5 ‘ „/5 -W 8 w 5v5 . ) 5 V5 4 x + 1 —W f(x) = − دامنه تابع 3–x +2x برابر است: : )૦.-3]U(1.+૦-( ۲. (مہ+,1]ں (3-,co-) {xxeR,x(–3}U(1,co) * R–(–3,+1) . Y ۸- وارون تابع 2-3 (") / کدام تابع است؟ ... . Y. x + 4 . Yʻ x – 12 . Ү 3Ç ... ) = ~ +4 F F. = − – 4 g(x) 3 g(x) 3 g(x) 3 g(x) 3 ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم い・い・ハ・Y・YY管人
صفحه ۱ از ۴
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضیات پایه رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۱۱۱۰۰۱
2 - 1 g(x)=#, f(x)=3x+xy- " اگر Jo در اینصورت )1()gof( برابر است با: 3 t 2 . r 2 . Y 7 . ) 4 3 4 .W— کدام گزینه تابع است ؟ |y|= x+1 y = xo +3 V y = x . . x"-ty"– '' x -9 —\\ مقدار 3 – х x کدام است؟ 6 : * 3 . r 2 . Y. () . ) lim –3.x + 1 –țY مقدار 3 ۷ - کدام است؟ + 3 t +co . Y. –3 . Y. – Cం \ 2x + 7 —Wy ло- +3 <3 اگر تابع 3 = .I —+ 3.X( در ۲ پیوسته باشد مقدار ) کدام است؟ _x t * .x. _\ . Y \ . ) Wo— شتق تابع "^x)=e( / کدام است؟ р . Y. р . Y. р 。ャ р ... ) x "ex'+ (px + i)e* 十1 pxe” " (x" + 1)e^ 十1 WΔ- شتق 1 = х* + yo کدام است؟ , x . * , x . Y. パ 。ャ パ ... ) у = — у = —— y = } y=–? у JC Jo 4x3 + x–1 —\? f(x) = −. تابع 3 – x – 2x چند مجانب دارد؟ \ , ; * . r * . Y Y .い い・い・ハ・Y・YY管人 نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضیات پایه
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۱۱۱۰۰۱
f(x)= x -ox tox. 12 —W مقدار می نیمم تابع 2 3 کدام است؟ 2 . . 33 . Y. 50 。ャ 3 . ) 2 3 _ ) -- —WA டி.-- مقدار 2-1- "e کدام است؟ – 1 . * 3 . r 3 Y 0 . ) 2 2 x +2x–3 –)4 مقدار 5-3+ "3" " کدام است؟ 9 : * 4 . Y. () Y 1 . ) 4 9 2 4 3 —Y. f(x)= -1 --, -7x-I اگر 6 12 در چه بازه ای نمودار f محدب است؟ (–12) ." (1,02) v. (–2,1) .Y )- ۱. (2-مه – ... )0=)3+C={xx <–4, xe z}, B = (-3,-2,-1,0), A={x(x-1)(x -- ۱،۴۰ نمره اگر مجموعه های زیر را تعیین الف) AAC (AUB)-(An C) (L " معادله خطی را بنویسید که موازی با خط ""**** و در فاصله ۴ واحد از آن باشد. ۱،۴۰ نمره ۳- مقدار حدهای زیر را محاسبه کنید: ۱،۴۰ نمره 1 3 | ll (ਾਂ) )الف li |x|-7 х–977 x — 7 )ب ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم い・い・ハ・Y・YY管人
صفحه ۳ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضیات پایه
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۱۱۱۰۰۱
; W. 4 - " الف با استفاده از مفهوم دیفرانسیل مقدار تقریبی ۲ را بیابید. ۱،۴ نمره – ɔ vo – با معادله خط عمود بر نمودار تابع ***** - را در نقطه (ا بیابید. 3 W.Y., - 2 3م - Q نقاط ماکسیمم، مینیمم نسبی و نقاط عطف تابع : "" f(x) = x +5x را در صورت وجود بیابید. ۱،۴ نمره
い・い・ハ・Y・YY管人
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :