نمونه سوال درس جنگل شناسی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس جنگل شناسی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : جنگل شناسی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۱
۱- درخت داغداغان بومی کدام ناحیه محسوب می شود؟
۱. گرم و خشک ۰۲ گرم و نیمه گرم ۳. سرد و خشک ۴. سرد و نیمه خشک ۲- کدام گزینه در مورد درخت راش درست نمی باشد؟
۱. گونه ای سایه پسند می باشد.
۲. در جوانی قابلیت جست دادن دارد. ۰۳ در اختلاط آن با سوزنی برگان، راش رشد بیشتری خواهد داشت.
۲. خاک های نمناک و سنگین و اسیدی برای تجدید حیات راش از طریق بذر مناسب نیست.
۳- کدام گزینه در مورد گونه های بلوط درست نمی باشد؟ ۱. رویش آنها در آغاز تند و به تدریج کند می شود. ۲. جنگلی خالصی بلوط بر روی خاک منطقه تاثیر مناسبی ندارد. ۳. درخت بلوط اگر چه سرمای زمستان را تحمل می کند ولی سرمای بهاره به آن آسیب می رساند.
۴. گونه های مختلف بلوط روشنایی پسند هستند.
۴- کدام گزینه بیانگر مناطق مناسب رشد برای درختان نارون نمی باشد؟
) ... گودالی ها ۲. جلگه ها .Y . زیر دامنه های تازه f دره ها
۵- کشت کدام درخت به دلیل رشد سریع تحت عنوان زراعت چوب مرسوم شده است؟
۱. توسکای قشلاقی ۲. بید ۳. شمشاد f صنوبر
۶- پایه های وحشی و بومی کدام گونه سرو در جنگل های گرگان دیده شده است؟
t . . Y.
٠٢ سرو نقره اى زربینی سرو ناز
١. سرو خمره اى ۷- کدام گزینه از خصوصیات درخت ارسی نمی باشد؟ ۱. روشنایی پسند است. ۲. آهک دوست است.
۳. دو پایه است. ۴. رشد آن بسیار سریع است.
۸- کدام درخت در مرز فوقانی جنگلی و حد فاصل جنگل های مرطوب با مناطق خشک استپی کوه های البرز دیده می شود؟
。ャ ... )
پیرو نوش ۳. مای مرز ۴. اردوج
)・W・ハ・Y・Y)%管Vi
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جنگل شناسی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۱
۹- کدام درخت بومی چین است ولی قدمت آن در ایران از ۱۳۰۰ سال فراتر می رود؟
.Y
۱. نوش (سروخمره ای) اردوج ٠٢ توس ۴. گردو
۱۰- مهمترین جامعه درختی بیوم جنگل های پهن برگ تا ارتفاع ۸۰۰ متری کدام است؟ ۱. تیپ بلوط - ممرزستان آ ، تیپ راشستان ۳۔ تیپ انجیلی - ممرزستان ۴۔ تیپ لور
۱۱- کدام گزینه از مشخصات بیوم جنگل های بلوط غرب نمی باشد؟ ۱. در بهار و تابستان دارای بارندگی قابل ملاحظه ای می باشند. ۲. درختان بلوط بیشتر در قسمت بالای بیوم قرار گرفته اند. ۳. این بیوم تا قسمت جنوب شرقی کشور ادامه دارد. آ، امکان تولید مثل درختان دانه زاد به طور طبیعی از بین رفته است.
۱۲- کدام گزینه در مورد بیوم گرمسیری درست نمی باشد؟
۱. دارای درختان زنده زا می باشد. ۲. رطوبت نسبی بسیار پایین است.
۲. دارای آب و هوای گرم و مرطوب است. ۴. دارای جنگل های مانگرو می باشد. ۱۳- بذر افشانی سبک در کدام درخت انجام می شود؟
۱. بلوط ۲. راش ۳. نراد ۱۴- در هر هکتار چه تعداد پایه درخت جهت حفظ درختان مادری لازم است باقی بماند؟
\ . . ; %じ ) .Y ャじ ャ.Y A U F.W ۱۵- کدام درخت در حد فاصل درختان سایه پسند و نور پسند بذر افشانی می کند؟
۱. نراد ۲. لاریکسی ۳. نوئل ۴. راش ۱۶- در مناطق برف خیز که سایه نیز وجود داشته باشد، عمل نهال کاری در چه فصلی انجام می شود؟
۱. تابستان ۰۲ پاییز ۳. زمستان ۴. بهار ۱۷- مدرن ترین و جدیدترین روش جنگل کاری کدام است؟
۱. نهال کاری گودالی مسطح ۲. نهال کاری گودالی
۳. نهال کاری زاویه ای ۴. نهال کاری مایل
)・W・ハ・Y・Y)%管Vi
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : جنگل شناسی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۱ ۱۸- اصطلاح VOr Wald به چه معنی می باشد؟
۱. جنگلی باز ۲. جنگل پیش آهنگ ۳. جنگل بسته ۴. جنگلی کمکی ۱۹- قسمت بالای تنه درخت چه نام دارد؟
۱. تیرک Y. تیر .Y . تاج f خال ۲۰- از لحاظ ریخت، کدام درخت گسترده شکلی است؟
۱. تبریزی ۲. داغداغان ۳. سرو شیراز ٢. بلند مازو ۲۱- جنگل های خالصی لاریکسی و یا بلوط موجب پیدایش کدامیک از گونه های علف های هرز می شود؟
۱. دم اسب ۲. جگن ۳. تمشک ۴. سرخس عقابی ۲۲- از لحاظ تقسیم بندی جهانی جنگل های ناحیه هیرکانی در کدام اقلیم قرار دارند؟
۱. مدیترانه ای مرطوب ۲. نیمه مدیترانه ای مرطوب
۳. مدیترانه ای نیمه مرطوب ۴. مدیترانه ای نیمه خشک
۲۳- مشهورترین و گسترده ترین گونه درختی جنگل های کوهستانی شمال کدام است؟ ۱. راش ۲. بلند مازو ۳. صنوبر ۴. توسکای ییلاقی ۲۴- درخت کهور ایرانی گونه های اصلی کدام ناحیه رویشی را تشکیل می دهد؟ ۱. جنگل های ارسباران ۲. جنگل های هیرکانی ۳. جنگل های ناحیه ایران و تورانی ۴. جنگل های خلیج و عمانی
۲۵- کدام مراحل زیر در عملیات آزاد کردن انجام نمی شود؟
۱. کاهش رقابت ریشه ای ۲. گزینش
۳. تنظیم آمیختگی گونه ها ۴. افزایش کیفی توده جنگلی
۲۶- شدیدترین رقابت نوری در کدام مرحله بین پایه های درختان به وجود می آید؟
۱. پرورش نهال آ ، پرورش خال ۳. پرورش تیرک ۴. پرورش تیر ۲۷- اگر برش یکسره چند بار انجام شود آن را چه می نامند؟ ۱. برش روزنه ای آ، برش پناهی ۳. برش حاشیه ای ۴. برش محوطه ای
)・W・ハ・Y・Y)%管Vi
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : جنگل شناسی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۱ ۲۸- کدام درخت در جنگل های شاخه و دانه زاد از درختان مهم نمی باشد؟
١. انجیلی ۲. ممرز ۳. لرگ ۴. ارسی ۲۹- از لحاظ جامعه شناسی گیاهی، جنگل های ناحیه ایران و تورانی دارای چه جوامعی هستند؟
۱. بنه - بادام، ارسی ۲. ارسی ، شیرخشت - بنه ۳. بنه - شیرخشت، افرا ۴. بنه ، بادام - شیرخشت ۳۰- کدام گزینه در مورد شرایط مناطق مدیترانه ای درست نمی باشد؟
۱. اغلب خاک ها آهکی است. ۲. دارای زمستان های سرد است.
۳. دارای خاک های کم عمق است. ۴. نزولات آسمانی بیشتر در پاییز و زمستان است.
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۶۴۷ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :